Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
22 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
เศรษฐศาสตร์ 60120

1. ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้
1.1 ข้อสมมติที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่สมมติให้สิ่งอื่น ๆ คงที่ (all other things being equal หรือ Centeris paribus ) คืออะไร จงยกตัวอย่างการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่มีการใช้ข้อสมมติในการศึกษา
ตอบ ข้อสมมติสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่สมมติให้สิ่งอื่น ๆ คงที่ หมายความว่า ในการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องให้ปัจจัยอื่น ๆ อยู่คงที่หรือไม่มีอิทธิพลใด ๆทั้งสิ้น ยกเว้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะศึกษา ยกตัวอย่างการขายสินค้า เรามักกล่าวว่าผู้ขายจะขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคให้ราคาที่สูงที่สุด ซึ่งคำกล่าวเช่นนี้จะเป็นจริงก็ต้องสมมติว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ขายรายนี้อยู่คงที่หรือไม่แสดงอิทธิพลใด ๆ ออกมา มิฉะนั้นผู้ขายรายนี้อาจไม่ขายสินค้านั้นแก่ผู้ให้ราคาสูงที่สุด เพราะบังเอิญผู้ขายไม่ชอบหน้าผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุด หรือ ตั้งใจจะขายให้แก่ผู้บริโภคอีกรายหนึ่งที่เขาชอบเป็นพิเศษแม้ว่าจะได้ราคาที่ต่ำกว่าก็๖ม หรือผู้ขายรายหนึ่งอาจคิดว่าถ้าเขาลดราคาสินค้าลงจะทำให้ขายได้มากขึ้น แต่ถ้าไม่สมมติให้สิ่งอื่น ๆ คงที่ การลดราคาสินค้าของผู้ขายรายนี้อาจทำให้เขาขายได้น้อยลง เพราะคู่แข่งขันของเขาเกิดลดราคามากกว่า จึงทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อจากคู่แข่งขันมากขึ้น

1.2 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) และ เศรษฐศาสตร์มหาภาค (Macroeconomics) การศึกษาทั้ง 2 แขนงนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และจากการศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ท่านคิดว่าหน่วยการสอนหน่วยใดบ้างจดอยู่ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหน่วยใดบ้างจัดอยู่ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาภาคด้วยเหตุผลใด
ตอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือจุลเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจย่อย ซึ่งเป็นส่วนหึ่งของหน่วยหรือระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในการบริโภค ความขอบ การเลือกตลอดจนความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อสินค้าและบริการ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตในการตั้งราคา การคิดค้นต้นทุนการผลิตการจำแนกแจกจ่ายสิคาและบริการที่ผลิตแล้วไปยังผู้บริโภคหรือผู้ที่ต้องการ การศึกษากลไกตลาดและการใช้ระบบราคา เพื่อการจัดสรรสินค้าและบริการและทรัพยากรอื่น ๆ โดยที่เศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาเรื่องต่าง ๆซึ่งส่วนเกี่ยวข้องกับราคาในตลาดแบบต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค มีอีกชื่อหนึ่งว่า ทฤษฏีราคา
เศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือ มหาเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจเป็นส่วนรวม เช่น รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การจ้างงาน การเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการคลังสาธารณะ อาจกล่าวได้ว่า มหาเศรษฐศาสตร์ คือ การนำเอาหน่วยย่อย ๆ ทั้งหมดที่ศึกษาในจุลเศรษฐศาสตร์มาศึกษาเป็นระบบเดียว หรือมองในด้านส่วนรวมมากกว่าจะมองในแง่ส่วนบุคคล
เศรษฐศาสตร์ทั้งสองแขนงนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
หน่วยการสอนที่จุดอยู่ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค คือ
- หน่วยที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ - หน่วยที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค
- หน่วยที่ 5 การผลิตและต้นทุนการผลิต - หน่วยที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
- หน่วยที่ 7 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ - หน่วยที่ 8 ตลาดปัจจัยการผลิต
หน่วยการสอนดังกล่าว จุศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาในตลาดแบบต่าง ๆ เป็นหน่วยย่อยในระบบเศรษฐกิจรวม
หน่วยการสอนที่จัดอยู่ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาภาค คือ
- หน่วยที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
- หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติและการจัดรายได้ประชาชาติ
- หน่วยที่ 10 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
- หน่วยที่ 11 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
- หน่วยที่ 12 การเงินและสถาบันการเงิน
- หน่วยที่ 13 เงินเฟ้อและการว่างงาน
- หน่วยที่ 14 การค่าและการเงินระหว่างประเทศ
หน่วยที่ 15 ลักษณะและปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทย
หน่วยการสอนดังกล่าวจะศึกษาระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นการนำเอาหน่วยย่อย ๆ ในระดับจุลเศรษฐศาสตร์มาศึกษาเป็นระบบเดียว

1.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity coot) ในทางเศรษฐศาสตร์คืออะไร และต้นทุนค่าเสียโอกาสทำให้ต้นทุนทางการบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ต้นทุนค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์ คือ ต้นทุนประเภทหนึ่งที่มิได้มีการจ่ายออกด้วยจริงหรือที่เรียกว่าต้นทุนจำบัง โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกหักจากกำไรสุทธิ
กำไรในทางเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างจากกำไรในทางบัญชี เพราะกำไรในแง่ของนักบัญชี หมายถึง รายได้สุทธิซึ่งก็คือ รายได้ทั้งหมดหักด้วยรายจ่าย แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากต้องหักต้นทุนที่มีการจ่ายจริงแล้วตังต้องหักต้นทุนจำบัง หรือค่าเสียโอกาส ในทางเศรษฐศาสตร์การปฏิบัติ นักเศรษฐศาสตร์มักจะตั้งหลักในการพิจารณาการลงทุนว่า ถ้าการดำเนินกิจการใดกำไรทางบัญชีต่ำกว่าค่าเสียโอกาสก็ไม่ควรดำเนินการ

1.4 จงอธิบายถึงกลไกการทำงานรวมถึงจุดอ่อนและจุดแข็งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ระบบทุนนิยม) และระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (ระบบวางแผนจากส่วนกลาง) เมื่อพิจารณาถึงการจัดการปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ตอบ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เอกชนมีกรรสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนใหญ่ มีเสรีภาพในการดำเนินการหรือการเลือกประกอบกิจกรรม อาศัยกลไกราคาและระบบการแข่งขันเป็นเครื่องช่วยการตัดสินการทำงานของกลไกราคาและระบบการแข่งขันเป็นไปในลักษณะว่า เมื่อใครต้องการสิ่งใดก็จะแสดงความจำนงโดยการให้หรือเสนอราคาสิ่งของนั่นไปยังเจ้าของ โดยอาจเสนอเพียงลำพังหรือแข่งขันกับบุคคลอื่น ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด หรือให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ได้สิ่งของนั้นจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย อาจสรุปได้ว่า กลไกราคาหรือระบบตลาดจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม คือ
1. ความคล่องตัว และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี
2. มีเสรีภาพ กล่าวคือ บุคคลมีอิสรเสรีในการใช้ทรัพยากรหรือประกอบกิจการใดที่ต้องการ แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย
3. มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ทรัพยากรสามารถหมุนเวียนไปที่ต่าง ๆ ได้โดยกคล่องและรวดเร็วโดยอาศัยกลไกราคาช่วย
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม คือ
1. ด้านประสิทธิภาพ บางครั้งในทางปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากรอาไม่ได้ประสิทธิภาพดีพอ ทรัพยากรอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี การแข่งขันอาจนำไปสู่ระบบการผูกขาด และการจัดสรรทรัพยากรอาจไม่สมดุล
2. ความเสมอภาค การยอมให้มีการเป็นเจ้าของ และการสืบทอดทรัพย์สมบัติอาจมีผลทำให้ไม่มีความเสมอภาคในการจัดส่งรายได้ และความมั่งคง

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หมายถึง ระบบที่รัฐบาลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกอย่างและเข้าดำเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกประเภทโดยการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีการเช่าซื้อหรือทำการก่อสร้างเองจากเงินภาษีอากรหรือเงินกู้ยืมจากประชาชน การดำเนินการของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมบางรูปแบบมักอาศัยหน่วยวางแผนส่วนกลาง เช่น ในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเข้าไปดำเนินการก็อาจเรียกว่า รัฐวิสาหกิจ สภาหรือคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะผลิตสินค้าอะไร และบริการอะไร ในปริมาณแค่ไหนและขายในราคาเท่าใด ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้ตามกำลังเงินและความต้องการ กลไกราคาและระบบตลาดยังคงอยู่ แต่รัฐบาลอาจเข้าควบคุมหรือกำหนดราคาสินค้าบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คือ การดำเนินการบางอย่างมีความคล่องตัว เช่น การล้มเลิกระบบการผูกขาดของเอกขนในธุรกิจบางชนิด
ข้อเสีย คือ ระบบการวางแผนจากส่วนกลางมักไม่มีประสิทธิภาพและอาจผิดพลาดได้ง่าย ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ตลอดจนขาดเสรีภาพในการดำเนินการ

2. ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา (หน่วยเป็นบาท) ปริมาณความต้องการและปริมาณเสนอขายของหมูปิ้ง (หน่วยเป็นไม้)

ราคา (Price) ปริมาณความต้องการซื้อ
(Quantity Demanded) ปริมาณการเสนอขาย
(Quantity Supplied)
4
5
6
7
8
9 125
104
81
68
53
39 25
53
81
98
110
121

2.1 จงนำข้อมูลจากตาราง (วาด) กราฟที่แสดงเส้นอุปสงค์ อุปทาน และแสดงให้เห็นถึงราคาและปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium price and quantity) ที่เกิดขึ้นของหมูปิ้ง
ปริมาณและราคาดุลยภาพ ที่อยู่ ราคา 6 บาท/หน่วย คือ ราคาซึ่งปริมาณสินค้าที่ผู้เสนอขายกับปริมาณสินค้าที่ผู้ต้องการซื้อเท่ากันพอดีนั่นคือ 81 ไม้

2.2 เมื่อพิจารณาจากกราฟที่ได้จากข้อ 2.1 ถ้าราคาในตลาดอยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพ กลไกตลาดจะทำการปรับตัวให้เข้าสู่ดุลยภาพได้อย่างไร และถ้าราคาในตลาดอยู่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ กลไกตลาดจะทำการปรับตัวให้เข้าสู่ดุลยภาพได้อย่างไร โปรดอธิบาย
ตอบ ถ้าระดับราคาในตลาดอยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพ จะทำให้เกิดมีอุปทานส่วนเกินของตลาดขึ้น เนื่องจากจำนวนอุปสงค์ส่วนเกิน เกิดการขาดแคลนสินค้าขึ้น กลไกตลาดก็จะเกิดความกดดันให้ราคาต่ำลงถ้าผู้ขายอยากจะขายสินค้าส่วนที่เกิดนี้
ถ้าราคาในตลาดอยู่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ ความต้องการสินค้าจะมีมากกว่าปริมาณที่เสนอขายทำให้เกิดมีอุปสงค์ส่วนเกิน เกิดขาดแคลนสินค้าขึ้น กลไกตลาดก็จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผู้ขายไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าอย่างนั้นในเมื่อเขาสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่านั้น

2.3 จากข้อ 2.1 ถ้ารายได้ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จะส่งผลอย่างไรต่อปริมาณความต้องการซื้อปริมาณความต้องการ รวมถึงราคาและปริมาณดุลยภาพของหมูปิ้ง (ถ้ากำหนดให้หมูปิ้งเป็นสินค้าปกติ) โปรดอธิบายและวาดกราฟประกอบการอธิบาย
ตอบ


เนื่องจากรายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้น เส้นอุปสงค์ใหม่ คือ D1D1 การเลื่อนสูงขึ้นของเส้นอุปสงค์มีผลทำให้ปริมาณความต้องการซื้อ ณ ระดับราคาที่ปรากฏอยู่ในตลาดซึ่งก็คือราคา OP เพิ่มขึ้นจากจำนวนเดิม คือ OQ เป็น OQ2 เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับสินค้าจะพากันเสนอราคาที่สูงขึ้น มีผลให้เกิดดุลยภาพจุดใหม่ขึ้น คือ จุด E1 ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพจึงเปลี่ยนไปจากเดิมเป็น OP1 และ OQ2
2.4 จากข้อ 2.1 ถ้าราคาเนื้อหมูอันเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จะส่งผลอย่างไรต่อปริมาณความต้องการซื้อ ปริมาณความต้องการขาย รวมถึงราคาและปริมาณดุลยภาพหมูปิ้ง โปรดอธิบายและวาดกราฟประกอบการอธิบาย
ตอบ

เนื่องจากราคาหมูสูงขึ้น ทำให้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จะส่งผลให้ผู้ขายต้องปรับราคาสูงขึ้นแต่เมื่อราคาหมูปิ้งสูงขึ้นก็ทำให้ลูกค้าลดปริมาณการซื้อลง จนในที่สุดปริมาณทั้งสองก็กลับมาเท่ากันใหม่อีกครั้ง ณ ระดับราคาที่สูงขึ้นกว่าดุลยภาพเดิม และปริมาณที่ต่ำกว่าปริมาณดุลยภาพเดิม
เมื่อเส้นอุปทานเลื่อนระดับไปทางซ้ายของเส้นเดิมเป็นเส้น S1S 1 จากกลไกราคา จุดดุลยภาพเปลี่ยนไปอยู่ ณ จุด E1 ราคาดุลยภาพจะเลื่อนสูงขึ้นเป็น OP1 และปริมาณดุลยภาพจะลดลงเป็น OQ1

3. จากตารางที่ให้มา เมื่อกำหนดปริมาณ (Output) ราคา (Price) และต้นทุนทั้งหมด (Total Cost) ของหน่วยธุรกิจ
3.1 จงคำนวณหารายรับทั้งหมด (Total Revenue ) กำไร (Profit) รายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue) และต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost)

ปริมาณ
(Output) ราคา
(Price) รายรับทั้งหมด(Total Revenue) ต้นทุนทั้งหมด
(Total Cost) กำไร
(Profit) รายรับหน่วยสุดท้าย
( Marginal Revenue) ต้นทุนหน่วยสุดท้าย
(Marginal Cost)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 -
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700 150
200
300
450
650
900
1200
1550
1950
2400 -
100
300
450
550
600
600
550
450
300 -
300
300
300
300
300
300
300
300
300 -
50
100
150
200
250
300
350
400
450


3.2 จากข้อมูลที่มีอยู่ ตลาดของสินค้าที่กำลังพิจารณาอยู่มีลักษณะการแข่งขันอยู่ในรูปแบบใด (แข่งขันสมบูรณ์ แข่งขันไม่สมบูรณ์แบบผูกขาด ผู้ขายน้อยร้าย หรือกึ่งแข่งขันผูกขาด) พิจารณาได้อย่างไร โปรดอธิบาย
ตอบ ตลาดของสินค้าที่กำลังพิจารณาอยู่มีลักษณะการแข่งขันสมบูรณ์ พิจารณาจากราคาสินค้าจะคงที่ตลอดไม่ว่าปริมาณการขายสินค้าจะเป็นเท่าใด เมื่อมีรายรับเฉลี่ยของหน่วยธุรกิจมีค่าเท่ากับราคา รายรับเฉลี่ยของหน่วยธุรกิจก็จะมีค่าคงที่ตลอดด้วยเช่นกัน นั้นคือรายรับเฉลี่ยของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นเดียวกับเส้นอุปสงค์ DD ของหน่วยธุรกิจ คือ เป็นเส้นขนานกับแกนนอน ณ ระดับราคาที่ปรากฏในตลาด และอันที่จริงไม่ว่าตลาดจะมีลักษณะใด เส้นรายรับเฉลี่ยก็ คือ เส้นเดียวกับเส้นอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ เพราะเส้นรายรับเฉลี่ยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าและราคา เพราะฉะนั้นรายรับเฉลี่ยและราคาสินค้าคือสิ่งเดียวกัน
3.3 จากข้อมูลที่ให้มา หน่วยธุรกิจหน่วยนี้ควรผลิตสินค้า ณ จุดใดจึงจะได้กำไรสูงสุด เพราะเหตุใด โปรดอธิบายและวาดกราฟประกอบอธิบาย
ตอบ


การพิจารณาหาปริมาณการผลิตสินค้าที่เหมาะสมที่สุด จึงจะได้กำไรสูงสุด อาจทำได้โดยการเปรียบเทียบต้นทุน และรายรับของสินค้าไปทีละหน่วย จากสูตร MC = MR (ต้นทุนหน่วยสุดท้าย = รายรับหน่วยสุดท้าย) หากพิจารณาในตาราง จะพบว่าจุดที่ MC = MR คือ 6 หน่วย รายรับหน่วยสุดท้ายคือ 300 ต้นทุนหน่วยสุดท้ายคือ 300
หากพิจารณาจากกราฟจุดปริมาณการผลิตที่เหมาะสม คือ จุด E ซึ่งเป็นปริมาณการผลิต ณ จุดซึ่งต้นทุนหน่วยสุดท้าย มีค่าเท่ากับรายรับหน่วยสุดท้าย โดยต้นทุนหน่วยสุดท้ายอยู่ในภาวะที่กำลงเพิ่มขึ้น


ข้อ 4.2 - 4.3
พิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

4.2 นโยบายการคลัง

นโยบายการคลัง ซึ่งประกอบด้วยนโยบายด้านรายรับอันได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับภาษี และที่เกี่ยวกับรายรับอื่นที่มิใช่ภาษีอากร นโยบายด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการส่วนที่เกินดุล หรือการหาเงินชดเชยส่วนที่ขาดดุล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง

4.2.1 ด้านการคลัง รัฐบาลมีนโยบายใช้จ่ายสูงกว่ายอดรายรับ ทำให้ฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพขาดดุล โดยรัฐ จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น เพิ่มการใช้จ่ายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การก่อสร้างถนน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้านสิ่งก่อสร้าง ของส่วนราชการต่างในงบประมาณแผ่นดิน

นอกจากนี้ การกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดิน จะทำให้เกิดการใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้น
หากการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้มีเงินในระบบมากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวได้

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบาย ด้านภาษีคือ เก็บภาษีมรดก และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็น ครั้งแรกของไทยที่มีการประกาศชัดเจนเรื่องภาษีมรดก นอกจากนี้ นโยบายเรียนฟรี เป็นการ แบ่ง เบาภาระของประชาชน นโยบายด้านชุมชนพอเพียง และการส่งเสริมวิสาหกิจ ในท้องถิ่น


4.2.2 นโยบายด้านการเงิน

ธนาคารกลางจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินนอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายการคลังแล้ว ยังอาจช่วยในการทำให้เกิดความสมดุลกับผลของนโยบายการคลังด้วย
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก การกระตุ้นการส่งออกทางหนึ่งคือการใช้นโยบาลเงินบาทอ่อน แต่เนื่องจาก ค่าเงินดอลล่าร์ อ่อนตัวลงมาก เนื่อง จากวิกฤติการในสหรัฐอเมริกา ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ เทียบกับเงินดอลล่าร์ ส่งผลให้เงินบาท แข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงระยะเวลาก่อนที่รัฐบาลอภิสิทธิ จะเข้ามาบริหาร

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีบทบาทน้อยมาก ในการกำหนด อัตราดอกเบี้ย ในตลาด ยกเว้นการออกพันธบัตรเงินกู้ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4 %4.3 ผลกระทบ การกู้เงิน ในประเทศในรูปแบบชของพันธบัตร จะส่งผลให้ระบบขาดเงินไปเท่า กับจำนวนที่กู้ หากรัฐไม่ สามารถนำเงินจำนวน ที่กู้ไปนั้น ไปใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ ระบบเกิดการขาดเม็ดเงิน อยู่ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจทำให้เกิด ภาวะชงักงันทางเศรษฐกิจใน ช่วง ระยะเวลาสั้นๆ ได้

ถ้าหากรัฐบาลสามารถกู้เงินจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศได้ จะเป็นการเติมจำนวนเงินเข้ามาใน ระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การกู้เงินจากต่างประเทศ จะมีภาระความเสี่ยงต่ออันตราแลกเปลี่ยน ที่อาจผันผวนในอนาคตเช่นกัน ถ้ารัฐบาลสามารถบริหารความเสี่ยงด้านนี้ลงไป น่าจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบาย เก็บภาษีมรดก ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการประกาศชัดเจน จะทำให้รัฐมีรายได้จากฐานภาษีทางด้านนี้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ นโยบายเรียนฟรี จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่เป็นฐานรากได้เป็นอย่างดี และปริมาณเงินที่ประชาชน ไม่ต้องใช้ในการชำระค่าเล่าเรียนนี้ จะถูกนำไปใช้หมุนเวียนในระบบอีกส่วนหนึ่ง

ด้านภาษี รัฐบาลมีนโยบาย เพิ่มจำนวนเงินยกเว้นขั้นต่ำของผู้เสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดาให้สูงขึ้น ทำให้ประชาชน ระดับล่างหรือผู้มีรายได้ประจำ ชั้นล่าง ไม่ต้องมีภาะระภาษี ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะขาดเงิน รายได้ด้านนี้ลงไปส่วนหนึ่งเช่นกัน
การส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน จะเป็นทางหนึ่ง ที่น่าจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากได้อย่างดี และจะส่งผลต่อพื้นฐานของระบบเศรษฐกจ ของประเทศในระยะยาว

ส่วนการที่ ที่รัฐบาลขายพันธ์บัตรช่วยชาติไปเป็นจำนวนเงิน 40,000 ล้านบาท ให้ แก่ ประชาชน ในประเทศนั้น จะทำให้เงินในมือของประชาน หายไป ทันที รัฐบาลจำต้องเร่งรัดแผน งาน โครงการ ต่างๆออกมา เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงิน จำนวนนี้อย่างเร็วที่สุด หากขาดการวางแผนที่ดี และการใช้จ่ายที่ล่าช้า อาจเกิดภาวะเงินฝืดได้โดยง่าย

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดพันธบัตร เป็นแนวทางหนึ่งของเครื่องมือของนโยบายการเงิน เมื่อธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ในตลาดการเงิน จะทำให้ปริมาณเงินลดลง ในขณะเดียวกันอุปทานของหลักทรัพย์ หรือพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ราคาของพันธบัตรลดลง และอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตรจะสูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนเกิดแรงจูงใจในการซื้อมากขึ้น ธนาคารกลางจะสามารถปรับสภาพอุปสงค์และอุปทานของเงิน โดยขายหลักทรัพย์ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินต่าง ๆ และประธานทั่วไปCreate Date : 22 สิงหาคม 2552
Last Update : 24 สิงหาคม 2552 23:36:04 น. 93 comments
Counter : 12126 Pageviews.

 


God is the only One you
can trust on when you
having problems, the only one who
will help you slove it as he does to me!


โดย: da IP: 124.122.68.103 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:23:09:53 น.  

 

เอาพลังชีวิตจากพ่อมาให้ครับ
เพิ่มภาพหาดูยากในหลวง 291ภาพ

เลือกมาทีละภาพเลย
save ไปน้ำตาไหลไป
ตาก็มัว เพราะเบาหวาน
แต่ดีใจที่ได้ทำเพื่อพ่อ....คลิกที่ภาพได้เลยครับโจจัง


โดย: พลังชีวิต วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:23:35:53 น.  

 

ขออณุญาติโปรโมทบล็อคให้เพื่อนหน่อยครับ(บล็อคเพลงครับเพื่อนมันขอกำลังใจ)คลิกรูปครับ


โดย: zenchompoo วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:23:41:26 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: CrackyDong วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:23:55:30 น.  

 
ซาบซึ้งในความมีน้ำใจมาก ๆ ครับ เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ที่กำลังเครียดกับการอ่านหนังสือมากครับ


โดย: richysmile IP: 112.142.52.50 วันที่: 23 สิงหาคม 2552 เวลา:20:19:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับ ข้อมูล และเนื้อหาดีๆ เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป แบ่งเป็นข้อๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายครับโดย: ก้อง IP: 118.173.43.216 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:20:09:08 น.  

 
ขอคุณมากค่ะ


โดย: ow IP: 125.26.68.52 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:10:21:37 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ

แต่ว่า 4.1 กับ 5.2 หายไปไหนค่ะ


โดย: *-* IP: 118.173.145.172 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:13:02:04 น.  

 
พี่ค่ะช่วยวาดกราฟให้หน่อยได้ไม่ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ


โดย: ow IP: 113.53.74.191 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:8:22:05 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะสำหรับกิจกรรม แต่ไม่ทราบว่าทำไมกราฟถึงไม่มีูรูป และรบกวนจะถามว่าข้อ 5 ทำไมถึงไม่มีคะ


โดย: เล็ก IP: 125.25.93.129 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:13:27:03 น.  

 
ช่วยวาดกราฟให้หน่อยแล้วส่งเมลให้ด้วยนะคะ
kook_kee@hotmail.comขอบคุณมากนะคะ


โดย: กุ๊กไก่ IP: 114.128.38.44 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:20:42:41 น.  

 
คุณนพพรค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะว่าวิชาสถิติเิชิงวิเคราะห์และปริมาณ คุณนพพรมีบทย่อหรือคำอธิบายไหมคะ
ถ้ามีไม่ทราบว่าพอส่งให้ตาม อีเมล์นี้ได้หรือเปล่า
sathit_tan@hotmail.com และขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมวิชาเศรษฐศาสตร์มากเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: เล็ก IP: 125.25.138.224 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:8:07:41 น.  

 
คุณนพพรคะ ช่วยวาดกราฟให้ด้วยค่ะ เพราะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ ดั้งนั้นจึงขอรบกวนคุณนพพรช่วยขยายภาพให้ชัดเจนด้วยค่ะ รบกวนส่งมาทางเมลล์ chopper.piw.m150@sanook.com


โดย: piw IP: 125.26.211.231 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:11:15:19 น.  

 
ขอด้วยคนค่ะ ช่วยส่งกราฟให้หน่อยนะค่ะ alv003@hotmail.com (ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ)


โดย: ow IP: 125.26.73.237 วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:17:17:04 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยครับ pakawee@hotmail.com


โดย: richysmile IP: 58.8.251.5 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:11:42:05 น.  

 
ขอกราฟด้วยได้ไหมครับยังอ่านไม่เข้าใจเลยคร๊าบผม
(รบกวนส่งมาที่r_cr_service@hotmail.comนะครับ)
ขอบคุณคร๊าบผม


โดย: ต้น IP: 58.64.56.189 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:17:01:40 น.  

 
ขอกราฟด้วยค่ะ ขอบคุณคร่ะ

minggyfunky@hotmail.com


โดย: มิ้ง IP: 118.174.92.136 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:17:34:33 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยค่ะ

patcharee.koi@gmail.com

ขอบคุณค่ะ


โดย: koi IP: 61.7.170.85 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:20:22:12 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ไม่น่าเชื่อว่า จะได้เจอ blog ดี ๆ มีน้ำใจเช่นนี้ค่ะ

ว่าแต่ว่า ตอบเหมือน ๆ กันหมด อาจารย์เค้าจะให้คะแนนเรายังไงอ่ะค่ะ


โดย: nan IP: 58.10.87.166 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:4:54:28 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

atstools@hotmail.com


โดย: sayun IP: 124.120.164.27 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:13:22:47 น.  

 
คุณน้าพรคะ ไม่ทราบว่าพอจะสรุปเรื่องการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการให้ได้ไหมคะ เพราะสอบหลายครั้งแล้ว
ขอบคุณค่ะ

sathit_tan@hotmail.com


โดย: เล็ก IP: 125.25.96.39 วันที่: 13 กันยายน 2552 เวลา:14:41:32 น.  

 
คุณน้าพรคะ ไม่ทราบว่าพอจะสรุปเรื่องการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการให้ได้ไหมคะ เพราะสอบหลายครั้งแล้ว
ขอบคุณค่ะ

sathit_tan@hotmail.com


โดย: เล็ก IP: 125.25.96.39 วันที่: 13 กันยายน 2552 เวลา:14:41:39 น.  

 
รบกวนสอบถามการติดตั้งระบบประปาค่ะ(นอกประด็น)


โดย: กุ้ง IP: 124.157.160.254 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:22:41:05 น.  

 
คุณ : น้าพรครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกครับแด่ได้อ่านในชายคาของพันทิพย์กับของคุณ : ต้นโพธิ์ต้นไทร ทำให้ได้รู้เรื่องของปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การติดตั้ง แต่ก็ยังไม่ตรงกับปัญหาของผมซึ่งกำลังจะติดตั้งปั๊มและถังพัก ถามไปที่ไหนก็ไม่มีใครสนใจตอบ เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ
ผมต้องการซื้อปั๊มแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ ซึ่งที่ดู ๆ อยู่คือ กรุนด์ฟอส รุ่น CH2-30PT และจะซื้อพร้อมกับถังพักน้ำ
รายละเอียดของบ้าน
-บ้านชั้นเดียว อยู่กัน 2 คน น้ำประปาไหลแรงพอสมควร แต่พวกบ้านกังวลกลัวเวลาน้ำไม่แรงหรือไม่ไหลซึ่งนาน ๆ จะเกิดซักที ตอนแรกจะซื้อเฉพาะถังสำรองน้ำ แต่เกรงว่าจะไม่มีแรงดันพอ ในบ้านมี 1 ห้องน้ำ 1 เครื่องทำน้ำอุ่น 8 ก็อกน้ำ 1 ฝักบัว 1 ชักโครก 1 เครื่องซักผ้า แต่คงใช้ไม่พร้อมกัน
-ถ้ามีปั๊มก็ไม่ได้จะใช้ทุกวัน นาน ๆ ใช้ที กรณีน้ำประปาไม่แรงหรือไม่ไหล (จะติดตั้งมีระบบบายพาส)
-ท่อน้ำจากมิเตอร์ 6 หุน ต่อเข้าบ้านเหลือ 4 หุน
คำถาม
1.ผมควรจะเลือก กรุนด์ฟอส รุ่น CH2-30PT ดีหรือไม่ ซึ่งมีขนาด 280 วัตต์ แรงดันจะทำให้ท่อน้ำเดิมจะแตกหรือรั่วซึมหรือไม่ครับ
2.เห็นคุณสมบัติของปั๊มบอกว่า หากเปิดน้ำไม่แรงหรือเกิดจุดรั่วซึมไม่มากปั๊มก็ยังไม่ทำงาน ซึ่งต่างกับปั๊มแรงดันคงที่ทั่วไป (มิตซูหรือฮิตาชิ) ที่เปิดก็อกทุกครั้งหรือรั่วซึมจะทำงานทุกครั้ง คุณสมบัติดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
3.นาน ๆ จะใช้ปั๊มสักครั้ง เดือนละประมาณ 3-5 ครั้ง จะมีปัญหาทำให้ปั๊มน้ำเสียหรือไม่ครับ
4.หากไม่สมควรใช้ปั๊มดังกล่าว ควรจะใช้ยี่ห้อใดจึงจะถูกกับลักษณะของบ้านและการใช้งานครับ
5.ถ้าพอจะใช้ปั๊มดังกล่าวได้ จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ
รบกวนท่านช่วยให้ความกระจ่างด้วย นึกเสียว่าช่วยสงเคราะห์ผู้ไม่รู้ด้วย ขอขอบคุณครับ
ศักดิ์สิทธิ์
stanza1600@hotmail.com


โดย: ศักดิ์สิทธิ์ IP: 222.123.248.227 วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:18:46:34 น.  

 
โห


โดย: 55 IP: 61.47.115.2 วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:13:29:17 น.  

 
ท่านที่ขอกราฟ มา ผมส่งทาง mail ให้แล้วครับ


โดย: น้าพร IP: 117.47.125.198 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:20:05:55 น.  

 
คุณ ศักดิ์สิทธิ ครับ ผมตอบให้ใน mail แล้วครับ


โดย: น้าพร IP: 117.47.125.198 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:20:08:47 น.  

 
รบกวนพี่ขอกราฟด้วยคนค่ะ อ่านยังไงก้อไม่เข้าใจ
orapan_dachjaithud@yahoo.com
ขอบคุญล่วงหน้าค่ะ


โดย: bananasky IP: 117.47.95.155 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:14:09:53 น.  

 
ขอกราฟข้อ 3.3 หน่อยครับพี่ jong_jongjong@hotmail.com

จะมาปรับใช้กับคําถามเทอม2/52 คับผม ขอบคุณมากๆครับพี่พร ...ชิมิ


โดย: มาริโอ IP: 202.176.182.189 วันที่: 13 ธันวาคม 2552 เวลา:7:09:40 น.  

 
กำลังลงเรียนพอดีครับ ขอบคุณในความมีน้ำใจครับ
ยังไงก็ขอให้ช่วยส่งกราฟให้หน่อยนะครับ ช่วยให้ถึงฝั่งนะครับคุณ ขอบคุณล่วงหน้าครับ(boonnak2510@hotmail.comX


โดย: boonnak IP: 202.149.25.225 วันที่: 14 ธันวาคม 2552 เวลา:22:00:48 น.  

 
เดวผมจะส่งกราฟข้อ 3.3ให้นะ คนข้างบนอะ ผมได้มาแล้ว


โดย: มาริโอ IP: 202.176.182.189 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:18:13:05 น.  

 
เราส่งให้แล้วนะคุณ boonnak


โดย: มาริโอ IP: 202.176.182.189 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:18:20:30 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ผ่านก็เพราะเวบน้าพรแหละค่ะ


โดย: nuuaey IP: 124.120.135.209 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:21:01:36 น.  

 
ขอบคุณคุณมาริโอและคุณน้าพรครับ


โดย: boonnak IP: 202.149.25.235 วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:20:04:39 น.  

 
แต่ผมคํานวณข้อ 4.3 4.4 ไม่เป็นอะคับ ใครช่วยบอกผมหน่อยสิ เทอม2/52


โดย: มาริโอ้ IP: 202.176.171.214 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:21:00:44 น.  

 
ขอกราฟข้อ 3.3 หน่อยค่ะพี่ เศรษฐศาสตร์ 60120 1/52
หนูยากได้เป็นข้อมูลค่ะ
ta-chest@hotmail.com


โดย: พรเพ็ญ IP: 10.0.1.232, 110.164.246.46 วันที่: 16 มกราคม 2553 เวลา:2:59:16 น.  

 
รบกวนขอกราฟข้อ3.3หน่อยค่ะพี่ เศรษฐศาสตร์60120 2/52 อยากได้เป็นข้อมูลค่ะ dong2177@hotmail.com


โดย: นิว IP: 10.5.50.35, 192.168.1.100, 58.9.193.23 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:12:22:37 น.  

 
รบกวนขอกราฟข้อ 3.3 ด้วยคนคะ ขอบคุณมากนะคะ
fon_atcharpr@hotmail.com


โดย: ฝน IP: 183.89.47.4 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:54:40 น.  

 
กราบขอบพระคุณงามๆๆ (^/\\^)


โดย: prae_kiku IP: 114.128.21.104 วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:04:59 น.  

 
1.รบกวนขอกราฟข้อ2 ทั้งหมด
2.ข้อคำอธิบายการบ้าน ข้อ5.2 โจทย์ ถ้านักศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยในปจจุบัน ให้นักศ฿กษาอภิปรายว่าแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทสไทยควรจะดำเนินไปในรูปแบบใด และควรให้ควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายใดสำคัญ
3. ขอคำอธิบายการบ้าน วิชาหลัการบัญชี เบื้องต้น32204 และต้องโทษด้วยนะคะที่ไม่มีโจทย์ให้เพราะว่า ตอนนี้ยังไม่ได้หนังสือเรียนเลยคะ
ส่งมาที่ buzabuzaa@hotmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หนิงค่ะ


โดย: หนิงค่ะ IP: 58.11.69.86 วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:17:00:18 น.  

 
เธฃเธšเธเธงเธ™เธžเธตเนˆเธŠเนˆเธงเธขเน€เธ‚เธตเธขเธ™เธเธฃเธฒเธŸเธ‚เน‰เธญ2.3 2.4 เน€เน€เธฅเธฐ3.3 เนƒเธซเน‰เธซเธ™เนˆเธญเธขเธ„เนˆเธฐเธซเธ™เธนเธ„เธดเธ”เน„เธกเนˆเธญเธญเธเนเธฅเน‰เธงเธชเนˆเธ‡เธ—เธฒเธ‡ mail เธ™เธฐเธ„เธฐเธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธกเธฒเธเธ„เนˆเธฐ


โดย: Phantipa2010@live.com IP: 125.27.154.38 วันที่: 22 สิงหาคม 2553 เวลา:18:35:13 น.  

 
ขอกราฟข้อ 2.3, 2.4, 3.3 ด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ptn35@hotmail.com


โดย: คุณหญิง IP: 118.173.188.84 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:19:50:49 น.  

 
ขอโทษทีค่ะ เห็นว่าเป็นกิจกรรมเศรษศาสตร็ก็รีบคว้าเลย ปรากฎว่าเป็นของปีที่แล้ว หนูขอกิจกรรมเศรษฐศาสตร์ของปี้นี้ค่ะ 1/2553 ช่วยหนูด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: คุณหญิง IP: 118.173.188.84 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:20:00:10 น.  

 
หนูลงชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาหลายรอบแล้วค่ะ ไม่ผ่านซักที เพราะหนูไม่เคยทำกิจกรรมชุดวิชาเลย
เหลือวิชาสุดท้ายแล้วจริงๆ ค่ะ รบกวนคุณน้านพพรชวนหนูหน่อยน่ะค่ะ ขอกิจกรรมเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคพิเศษ/2553 ด้วยน่ะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงน่ะค่ะ
aumdvd@hotmail.com ค่ะ รบกวนด้วยน่ะค่ะ


โดย: อุ้มค่ะ IP: 182.232.93.242 วันที่: 15 พฤษภาคม 2554 เวลา:12:40:47 น.  

 
รบกวนขอด้วยนคะ ขอรายละเอียดวิชา32209 32210 ด้วยนะคะถ้ามีจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ nan_sasi@hotmail.com


โดย: แนนค่ะ IP: 101.51.140.2 วันที่: 13 สิงหาคม 2554 เวลา:22:48:00 น.  

 

รบกวนพี่ขอกราฟด้วยคนค่ะ อ่านยังไงก้อไม่เข้าใจ รบกวนด้วยน่ะค่ะ
ksriphrae@yahoo.com.sg


โดย: Sriphrae Klongphakwaen IP: 202.93.215.78 วันที่: 19 ธันวาคม 2555 เวลา:12:44:24 น.  

 
ช่วยเขียนกราฟส่งมาให้หน่อยได้มั้ยค่ะ
nicepan_time@hotmail.com


โดย: Pan_pan IP: 171.4.121.95 วันที่: 8 มกราคม 2556 เวลา:21:17:54 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยครับไม่เข้าใจจริงวางยังไงก็ม่ถูกขอคุณครับ
tanin_i@hotmail.com ช่วยหน่อยนะครับจะได้จบจบ


โดย: ธนิน IP: 118.172.209.12 วันที่: 11 มกราคม 2556 เวลา:20:50:02 น.  

 
ทำกิจกรรมเทอม 1/55 ข้อ 5.1 5.2 แล้วก็ข้อ7 ไม่ได้ค่ะมีใครทำได้มั่งค่ะ ขอความกรุณาอธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยค่ะ april_2322@hotmail.com ค่ะ


โดย: kanitta IP: 118.175.78.20 วันที่: 23 มกราคม 2556 เวลา:10:12:32 น.  

 
ทำกิจกรรมไม่ได้เลยค่ะ หนังสือยังไม่ส่งมาใกล้จะถึงวันส่งแล้วใครตอบข้อไหนได้หรือวาดกราฟได้ขอความกรุณาช่วยหน่อยนะค่ะ จะขอบคุณมาก หรือเมลย์ให้ที่ื natpatsorn_pt@hotmail.com


โดย: ณัฐภัสสร IP: 1.0.252.135 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:19:41:10 น.  

 
กำลังลงเรียนพอดีค่ะ ขอบคุณในความมีน้ำใจที่ช่วยแชร์
ยังไงก็ขอให้ช่วยส่งกราฟให้หน่อยนะค่ะ ช่วยกรุณาหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ภาคเรียนที่2/2555 ใกล้ถึงกำหนดส่งแล้ววันที่16ก.พ แล้ว ยังทำข้อที่มีกราฟไม้ฃ่ได้เลย
k.b_kung0828@hotmail.com


โดย: kung IP: 49.49.206.219 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:10:34:15 น.  

 
ช่วยเขียนกราฟส่งมาให้หน่อยได้มั้ยค่ะ
jp_joy@hotmail.co.th
โดย: joy IP: 58.11.174.70 วันที่: 30 มกราคม 2556 เวลา:17:21:13 น.  

 
ขอกราฟด้วยคนค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ
kikko_aa@hotmail.com


โดย: paeng IP: 118.175.40.164 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:15:29:26 น.  

 
รบกวนขอกราฟ 2.1 / 2.3 หน่อยครับ อ่านจนปวดหัวแล้ว แต่ก็ไม่เข้าใจสักที stock@brsfactory.com


โดย: Ouan IP: 183.89.18.239 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:17:55:17 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยค่ นั้งงมมาหลายวันแล้วจนจะหมดเขตส่งแล้ว ขอบคูณล่วงหน้า

tangmay4@hotmail.com


โดย: ณัฐพร IP: 125.27.214.242 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:11:14 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยคนค่ะ
warissara86@hotmail.com


โดย: วริสรา IP: 111.90.190.173 วันที่: 2 มิถุนายน 2556 เวลา:16:56:37 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยนะคะ
melody_dao@hotmail.com


โดย: MM IP: 118.174.128.234 วันที่: 5 สิงหาคม 2556 เวลา:17:48:51 น.  

 
รบกวนขอกราฟด้วยค่ะ จะส่งแล้วทำไม่ได้ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

dj_rin178@hotmail.com


โดย: นิ IP: 49.231.100.188 วันที่: 25 สิงหาคม 2556 เวลา:11:10:28 น.  

 
รบกวนน้าพรส่งกราฟให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ


โดย: ปุ้น IP: 118.172.49.13 วันที่: 4 กันยายน 2556 เวลา:20:28:56 น.  

 
รบกวนน้าพรส่งกราฟให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ


โดย: ปุ้น IP: 118.172.49.13 วันที่: 4 กันยายน 2556 เวลา:20:30:10 น.  

 
รบกวนขอกราฟและแนวคำตอบของ 60120/56ด้วยคนค่ะ
vilavun_cm_fang@msn.com


โดย: อ้อมค่ะ IP: 49.49.13.71 วันที่: 17 ธันวาคม 2556 เวลา:13:30:44 น.  

 
ขอโทษนะคะทุกคนมีแต่คนเข้าใจกันหมดหนูของง นิดนึงค่ะ รหัสวิชาก้อรหัสเดียวกันวิชาเศรษฐศาสตร์เหมือนกันแต่ทำไมโจทคำถามถึงไม่ตรงกันค่ะ. รบกวนตอบกับด้วยนะค่ะ ไม่เข้าใจจิงๆ


โดย: นัท ชญานันท์ ค่ะ IP: 122.155.34.187 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:44:00 น.  

 
หนังสือมีการปรับปรุงปี 2554 ค่ะ ^ ^


โดย: การ์ตูน IP: 110.168.234.143 วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:20:18:31 น.  

 
Thank you so much for providing individuals with such a memorable chance to read critical reviews from this website. It is always very good and packed with amusement for me personally and my office friends to visit the blog no less than three times per week to learn the fresh secrets you have. And indeed, I'm usually contented for the magnificent hints you give. Some 4 points in this article are in fact the most effective I've ever had.
Sale Mulberry messenger Bag //www.relaisroches.com/


โดย: Sale Mulberry messenger Bag IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:16:36:07 น.  

 
พี่พรรบรวนส่งคำตอบกิจกรรมประจำหลักเศรษฐศาสตร์อเบื้องต้นให้ผมหน่อยครับ. รหัส 60120 mail. bim_dw@hotmail.comครับ


โดย: บีม IP: 27.55.44.161 วันที่: 30 ตุลาคม 2557 เวลา:13:26:35 น.  

 
jk_mind@hotmail.com ขอด้วยคนค่ะ ขอบคุณมากๆๆนะคะ
กิจกรรม 60120 ปี 1/57 ค่ะ


โดย: kobe IP: 223.206.163.201 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:34:32 น.  

 
พี่พรค่ะอินรบกวนส่งคำตอบกิจกรรมประจำชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 mail Intukarn_Jazz@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Indy IP: 223.204.248.54 วันที่: 4 มีนาคม 2558 เวลา:22:04:43 น.  

 
คุณน้าพรค่ะ รบกวนช่วยส่งเมล์มาให้หนูหน่อยคะ เพราะว่าหนูไม่เห็นกราฟ ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
tookta_deena@hotmail.com
ขอบคุณมากๆนะคะ


โดย: ttnn IP: 27.55.47.1 วันที่: 21 มีนาคม 2558 เวลา:11:38:38 น.  

 
รบกวนขอกราฟหน่อยนะค่ะ mail: benjawn.pum@gmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: Benjawan IP: 1.46.65.16 วันที่: 17 เมษายน 2558 เวลา:17:29:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้าพร

รบกวนช่วยส่งกราฟให้หน่อยค่ะ อ่านคำตอบแล้วไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

pattar.music@gmail.com

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: Pattar IP: 61.90.118.4 วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:14:20:26 น.  

 
ผมอยากได้เหมือนกันครับ
ส่งให้ด้วยครับผม
p-sutthipong@hotmail.com


โดย: สุทธิพงษ์ IP: 1.0.185.140 วันที่: 22 เมษายน 2558 เวลา:21:38:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้าพร
อยากได้กราฟเหมือนกันค่ะ รบกวนคุณน้าพรส่งให้ด้วยค่ะ
pornpimon8867@gmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: pornpimon IP: 27.145.92.122 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:51:56 น.  

 
อากได้เหมือนกันค่ะ รบกวนช่วยส่งกราฟให้หน่อยค่ะ
fortune_yilin@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: Yilin IP: 118.172.104.209 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:15:30 น.  

 
อยากได้เหมือนกันค่ะใตรมีช่วยส่งกราฟให้หน่อยนะคะ จะหมดเวลาส่งกิจกรรมแว้ว
beer_vut2011@hotmail.com
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: Beer IP: 223.205.43.201 วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:54:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้าพร
อยากได้กราฟเหมือนกันค่ะ รบกวนคุณน้าพรส่งให้ด้วยค่ะ
chuthamatpattano@gmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: patt IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:46:49 น.  

 
สวัสดีค่tคุณน้าพร
อยากได้กราฟเหมือนกันค่ะ รบกวนคุณน้าพรส่งให้ด้วยนะค่ะ

kattybodyslam@hotmail.com

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: katty IP: 110.77.227.243 วันที่: 22 กันยายน 2558 เวลา:15:28:48 น.  

 
อยากได้กราฟเหมือนกันค่ะ รบกวนคุณน้าพรส่งให้ด้วยค่ะ
k_amphai@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ


โดย: Nok IP: 14.207.191.109 วันที่: 7 ตุลาคม 2558 เวลา:14:56:58 น.  

 
ขอกราฟ เป็นตัวอย่างหน่อยครับผม
napatdreamzz99@gmail.com ขอบคุณมากครับ


โดย: Napat IP: 180.183.125.80 วันที่: 7 ตุลาคม 2558 เวลา:21:04:35 น.  

 
ขอกราฟเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะ
088008abcc@gmail.com


โดย: ซายน? IP: 1.46.233.104 วันที่: 8 ตุลาคม 2558 เวลา:0:38:54 น.  

 
รบกวนขอกราฟข้อ2 ด้วยนะคะ 😓😓
ไม่เข้าใจเลยค่ะวิชานี้ ใครมีกราฟข้อ2รบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะคะ

Twopla@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ


โดย: ณิชา IP: 171.7.15.77 วันที่: 12 ตุลาคม 2558 เวลา:0:49:37 น.  

 
รบกวนข้อ 2 ขอกราฟด้วยได้ไหมค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะค่ะ
sukanyawoo@hotmail.com


โดย: สุกัลยา IP: 182.52.85.191 วันที่: 14 ตุลาคม 2558 เวลา:16:43:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้าพร
รบกวนข้อ 2 ขอกราฟด้วยได้ไหมค่ะ คุณน้าพรส่งให้ด้วยค่ะ
thipzusa@gmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: รุ่งทิพย์ IP: 171.5.198.108 วันที่: 19 ตุลาคม 2558 เวลา:20:21:55 น.  

 
ขอกราฟด้วยอีกคนคะ รบกวนด้วยนะค่ะ..
lasan_mint886@hotmail.com
(ตอนนี้มึนตึบเลยคะ)


โดย: mm IP: 49.229.111.200 วันที่: 21 ตุลาคม 2558 เวลา:14:54:12 น.  

 
ขอกราฟด้วยค่ะได้ไหมค่ะ ไม่ทันแล้วจริงๆๆค่ะ
e-mail น่ะค่ะ
neuy.jubjub@gmail.com


โดย: เนย IP: 171.98.238.220 วันที่: 25 ตุลาคม 2558 เวลา:21:20:11 น.  

 
รบกวน ส่งเฉลยให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณคะ ถ้ามีเฉลย ของภาคเรียนที่2/58 ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากจิงๆค่ะ Bowjj@hotmail.com


โดย: bow IP: 124.122.222.195 วันที่: 5 มีนาคม 2559 เวลา:21:06:02 น.  

 
รบกวนขอเฉลยอีกคนด้วยนะค่ะ ขอเฉลยภาคเรียนที่2/58ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะค่ะ

natcha_fon@hotmail.com


โดย: fonnatcha IP: 182.53.35.68 วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:15:01:27 น.  

 
รบกวน ขอส่งเฉลย 60120 ภาคเรียนที่2/58 ด้วยคนนะคะ ขอบคุณมากๆๆนะคะ Poykhom13@gmail.com


โดย: Ploy IP: 114.109.130.195 วันที่: 20 เมษายน 2559 เวลา:16:55:50 น.  

 
มีแนวตอบ กิจกรรม 60120 1/59
ไหมค่ะ


โดย: ผู้น้อย041 IP: 1.47.35.144 วันที่: 16 กันยายน 2559 เวลา:15:54:36 น.  

 
สวัสดีค่ะน้าพร รบกวนขอกราฟด้วยน่ะค่ะ Plamrakbee@gmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: PlamBee IP: 1.47.199.50 วันที่: 26 สิงหาคม 2560 เวลา:21:06:50 น.  

 
รบกวนรอแนวคำตอบกิจกรรม60120 1/60 หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุนมากๆค่ะ aung.253350.jd@gmail.com


โดย: aung IP: 183.89.212.88 วันที่: 28 สิงหาคม 2560 เวลา:11:24:18 น.  

 
น้าพรค่ะ ขอแนวคำตอบและกราฟกิจกรรม 60120 ภาคที่ 1/2559
รบกวนส่งให้ที่เมลนี้นะค่ะ
Paveenaiove456@gmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: ปวีณา IP: 182.232.134.111 วันที่: 5 กันยายน 2560 เวลา:19:55:43 น.  

 
รบกวนขอแนวคำตอบวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น60120 1/60 ข้อ3,7,10 หน่อยนะคะ พลีสสส RY_say @hotmail.com


โดย: Ry IP: 49.49.210.4 วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:23:12:41 น.  

 
รบกวนรอแนวคำตอบกิจกรรม60120 1/60 หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุนมากๆค่ะ qalesya2612@gmail.com


โดย: nat IP: 139.99.104.95 วันที่: 17 กรกฎาคม 2561 เวลา:13:44:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

น้าพร
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้าพร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.