All Blog
"เฉลิมชัย"ติดตามความคืบหน้า 2 อ่างเก็บน้ำพังงา
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ และอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำแก่น จังหวัดพังงา

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดพังงาไม่มีอ่างเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่บ่อยครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายกรมชลประทาน ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีแผนการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชน
 
 
ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดพังงามีโครงการชลประทานอยู่กว่า 160 โครงการ รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,000 ไร่ ประกอบด้วย ฝายทดน้ำ 7 แห่ง อาคารอัดน้ำ 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก 148 โครงการ และฝายทดน้ำ 5 แห่ง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ยาว 322 เมตร สูง 37 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 5.6 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโครงการฝายคลองลำไตรมาศเดิม และมีพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 5,800 ไร่ สามารถสนับสนุนน้ำทั้งทางด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง
 
        
ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 350 เมตร สูง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12.78 ล้าน ลบ.ม.

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับประชาชนในเขตชลประทานในพื้นที่ตำบลลำแก่นได้กว่า 1,200 ไร่ และยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในกับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วป่าได้กว่า 5,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 
 
สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ มุ่งมั่นที่จะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับพี่น้องชาวพังงา ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาทั้งในเรื่องการมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวัดพังงาเองมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำทั้งภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว

จึงมุ่งหวังว่าการมาทำประโยชน์ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดพังงาสามารถพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คำนึงถึงการมีส่วนความของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต่อไป
 
 
กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่ ต้องมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่เกษตรกรมีอาชีพหลักคือการปลูกยางพาราและปาล์ม จึงยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ราคายางพาราสูงขึ้นแบบมีเสถียรภาพตามความเป็นจริง จึงยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเกิดความสันติต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งมอบปลากะพงขาว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3,000 ตัว ให้กลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้าน 5 ชุมชน ในอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง นำไปปล่อยในแหล่งน้ำหน้าชุมชนเพื่อเพิ่มทรัพยากรพันธุ์ปลากะพงขาวในธรรมชาติ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการตู้เย็นข้างบ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนแล้วของจังหวัดพังงา จำนวนกว่า 2,000 ราย 

 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งปัจจุบันมีโครงการชลประทานอยู่กว่า 160 โครงการ รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,000 ไร่ ประกอบด้วย ฝายทดน้ำ 7 แห่ง อาคารอัดน้ำ 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก 148 โครงการ และฝายทดน้ำ 5 แห่ง แต่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำสำหรับเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่บ่อยครั้ง

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา ว่า กรมชลประทาน ได้มีแผนดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 
 
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ยาว 322 เมตร สูง 37 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 5.6 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโครงการฝายคลองลำไตรมาศเดิม และมีพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 5,800 ไร่ สามารถสนับสนุนน้ำทั้งทางด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง
 
ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 350 เมตร สูง 40 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12.78 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับประชาชนในเขตชลประทานได้กว่า 1,200 ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำแก่น และยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในกับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า ได้กว่า 5,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
 


 Create Date : 02 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 3 พฤศจิกายน 2563 14:04:40 น.
Counter : 159 Pageviews.

1 comments
  
This is a really great culture. We respect and value.
https://chinesedrama.org/
https://korean-drama-list.com/
โดย: Seo-Yun IP: 139.99.104.93 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา:17:23:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments