แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)


จาก CD-ROM - จุดประกายธุรกิจ SME


ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือนำไปใช้เป็น แนวทางในการบริหารกิจการในธุรกิจของผู้ประกอบการต่อไป

ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนแรก โครงสร้าง...แผนธุรกิจ
ส่วนที่สอง ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจ

ส่วนแรก
อธิบายถึงหัวข้อหลักและรายละเอียด หรือข้อย่อยในแต่ละหัวข้อหลักที่ควรมีในการเขียนแผนธุรกิจ เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคุ้นเคยกับการเขียนรายงานและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจแล้ว โดยผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการ ทบทวนว่า ตนเองได้เขียนแผนธุรกิจ โดยระบุข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่

ส่วนที่สอง
เป็นแนวทางสำหรับช่วยในการเขียนแผนธุรกิจอย่างละเอียด เหมาะสมสำหรับ ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยจัดทำแผนธุรกิจมาก่อนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีลักษณะคล้ายกับ “การเติมคำในช่องว่าง...” ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบฟอร์มในการจัดทำ แผนธุรกิจของผู้ประกอบการเอง โดยเลือกหัวข้อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของหัวข้อนั้นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวอย่างแนวการเขียนแผนธุรกิจฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

(จาก CD-ROM - จุดประกายธุรกิจ SME)

บทความแนะนำ...
 • การเขียนแผนธุรกิจ


 • เนื้อหาในแต่ละบท  1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (แนวทางการเขียน)
  2. ความเป็นมาของโครงการ (แนวทางการเขียน)
  3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (แนวทางการเขียน)
  4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (แนวทางการเขียน)
  5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (แนวทางการเขียน)
  6. แผนเชิงกลยุทธ์ (แนวทางการเขียน)
  . . . 6.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
  . . . 6.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  . . . 6.3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
  7. แผนการบริหารจัดการ (แนวทางการเขียน)
  . . . 7.1 รูปแบบธุรกิจ
  . . . 7.2 โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
  . . . 7.3 ทีมผู้บริหาร และหลักการบริหารงาน
  . . . 7.4 แผนด้านบุคลากร
  . . . 7.5 สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ
  8. แผนการตลาด (แนวทางการเขียน)
  . . . 8.1 ภาพรวมของตลาด
  . . . 8.2 สินค้า / บริการ
  . . . 8.3 กลุ่มลูกค้า
  . . . 8.4 การแข่งขัน และคู่แข่ง
  . . . 8.5 กลยุทธ์ทางการตลาด (4 Ps)
  . . . 8.6 สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการตลาด
  9. แผนการผลิต
  . . . 9.1 ขั้นตอนการผลิต / จัดทำบริการ
  . . . 9.2 ทำเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน
  . . . 9.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์
  . . . 9.4 กำลังการผลิต / ปริมาณที่ผลิตจริง และแผนงานด้านการผลิตของกิจการ
  . . . 9.5 ต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการ
  . . . 9.6 การควบคุมคุณภาพการผลิต / การให้บริการ
  . . . 9.7 สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการผลิต
  10. แผนการเงิน
  . . . 10.1 การลงทุนในกิจการ (ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ)
  . . . 10.2 การลงทุนในโครงการใหม่
  . . . 10.3 ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี
  . . . 10.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  . . . 10.5 การวิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต
  . . . 10.6 วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน
  . . . 10.7 สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการเงิน
  11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
  . . . 11.1 ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ
  . . . 11.2 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับหรือแนวทางแก้ไข
  . . . 11.3 การประเมินสถานการณ์จำลอง
  12. แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ
  1. บทสรุปผู้บริหาร

  (แนวทางการเขียน)
  • ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน
  o ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทสินค้าที่ผลิต / ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)
  o กลุ่มลูกค้าหลัก / ส่วนแบ่งตลาด / คู่แข่งที่สำคัญ / ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  o ฐานะของกิจการ (เงินทุน-เงินกู้) และผลประกอบการในปัจจุบัน

  • โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
  o ความเป็นมาของโครงการ / วัตถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา / เพื่อจัดตั้งกิจการใหม่ / เพื่อปรับปรุงกิจการ)
  o การลงทุนในโครงการ และแหล่งที่มาของเงินทุน

  • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ (เพื่อขอสินเชื่อ, หาผู้ร่วมลงทุน หรือปรับปรุงกิจการ เป็นต้น)
  • กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
  o ด้านการจัดการ / การผลิตหรือบริการ / การตลาด และการเงิน

  • ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
  o ระยะเวลาคืนทุน (Pay -back Period)
  o จุดคุ้มทุน (Break-even Point)
  o มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV)
  o อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)  2. ความเป็นมาของโครงการ

  (แนวทางการเขียน)
  • ประวัติ และความเป็นมาของกิจการ
  o แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ
  o ผู้ก่อตั้งกิจการ
  o ปีที่ก่อตั้ง
  o ทุนจดทะเบียน / ทุนที่ชำระแล้ว
  o การเติบโตของกิจการ (ได้แก่ การเพิ่มทุน การลงทุนขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฯลฯ)
  o ความสำเร็จครั้งสำคัญของกิจการ (ถ้ามี)

  • รายชื่อหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง
  • ประวัติของหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น
  • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)
  • กรณีที่เป็นโครงการใหม่ ให้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด (จัดทำเป็นตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งจนถึงวันเริ่มดำเนินงาน)  3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

  (แนวทางการเขียน)
  • ภาพรวมของอุตสาหกรรม
  • แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม (เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, QS, GMP, HACCP ฯลฯ) ตลอดจน Benchmark อื่น ๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรม
  • นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี)  4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

  (แนวทางการเขียน)
  • จุดแข็งของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง
  • จุดอ่อนของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง
  • โอกาสของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะเสริมให้กิจการเติบโตต่อไปในอนาคต
  • อุปสรรคของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กิจการไม่รุ่งเรือง หรือเติบโตช้า  5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)

  (แนวทางการเขียน)
  • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพของกิจการที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน
  • พันธกิจ (Mission) คือ งานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ
  • เป้าหมาย (Goal) คือ การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจากพันธกิจของกิจการ โดยกำหนดเป็นข้อ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถวัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน  6. แผนเชิงกลยุทธ์

  (แนวทางการเขียน)
  • กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ได้แก่
  o มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ เช่น
  - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางของธุรกิจเดิม
  (Forward – Backward Integration)
  - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง (Conglomerate Diversification)
  เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน
  - จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Strategy) เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องลงทุนเอง

  o กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นในธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง
  o การลดขนาดกิจการ (Retrenchment Strategy)
  - ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทำกำไร หรือขาดทุน)
  - ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ (Restructure)

  • กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และ ส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กร
  o เป็นผู้นำด้านต้นทุน (ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน) (Cost Leadership Strategy) ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง
  o เน้นความแตกต่างของสินค้า (Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value Added ใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค
  o มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กิจการสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น

  • กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่
  o การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  o การตลาด เป็นการกำหนดแผนงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  o การผลิต เป็นการกำหนดแผนงานด้านการผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  o การเงิน เป็นการกำหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  7. แผนการบริหารจัดการ

  (แนวทางการเขียน)
  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)
  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ)
  • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร
  • ทีมผู้บริหารและหลักการบริหารงาน
  o รายชื่อคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร
  o ลักษณะการบริหารงาน (เช่นการรวมอำนาจ หรือกระจายอำนาจ เป็นต้น)
  กรณีการจัดตั้งกิจการใหม่ ให้แสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานระหว่างกิจการเดิมและ กิจการใหม่ให้ชัดเจน

  • แผนด้านบุคลากร
  o กำลังคนในปัจจุบัน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และแผนด้านกำลังคน (การสรรหา และ จัดเตรียมบุคลากร)
  o แผนพัฒนาบุคลากร

  • ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี)
  • พันธมิตรทางธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือ (ถ้ามี)
  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ
  o สรุปจุดเด่นด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  o สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  o เป้าหมายทางการจัดการที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  o งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดการ  8. แผนการตลาด

  (แนวทางการเขียน)
  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)
  • ภาพรวมของตลาด
  o สภาวะทั่วไปของตลาด อธิบายย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์ล่วงหน้า 3 ปี (ระบุที่มาของสมมติฐาน)
  o ขนาด หรือมูลค่าการซื้อขายของตลาด (ระบุที่มาของตัวเลขหรือสมมติฐาน และข้อจำกัดในการประมาณการด้วย)
  o ปริมาณความต้องการของตลาด / จำนวนผู้ซื้อในตลาด
  o ปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด / จำนวนผู้ผลิตในตลาด

  • สินค้า/บริการ
  o ลักษณะและจุดเด่นของสินค้า / บริการ
  o การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ต้องการให้เป็นในสายตาของผู้บริโภค)
  o ภาพตัวอย่างของสินค้า / สถานที่ให้บริการ
  o พื้นที่จำหน่าย และตลาดเป้าหมาย (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตลาดระดับท้องถิ่น หรือตลาดระดับประเทศ)
  o ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด

  • กลุ่มลูกค้า
  o ลูกค้าเป้าหมายคือใคร
  o ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ 5 อันดับแรก แจกแจงยอดขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และความสัมพันธ์กับลูกค้ารายพิเศษ (ถ้ามี)
  o กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตของโครงการคือใคร (สามารถขยายฐานลูกค้าได้หรือไม่)

  • การแข่งขัน และคู่แข่ง
  o สภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
  o คู่แข่งหลัก / คู่แข่งรองของกิจการ
  o เปรียบเทียบยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาดของกิจการกับคู่แข่งหลัก
  o เปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  o ลูกค้ากลุ่มเดิมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่
  o แนวโน้มการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

  • กลยุทธ์ทางการตลาด
  o กลยุทธ์ด้านสินค้า /บริการ
  o กลยุทธ์ด้านราคา
  o กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
  o กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย

  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการตลาด
  o สรุปจุดเด่นด้านการตลาด
  o สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการตลาด
  o ยอดขาย / ส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายทางการตลาดอื่นๆ ที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  o งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการตลาด  9. แผนการผลิต


  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)
  • ขั้นตอนการผลิต / การให้บริการ (แสดงในรูป Flow Chart)
  • ทำเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน
  o แผนที่โรงงาน
  o แผนผังภายในโรงงาน
  o จำนวนพื้นที่ใช้สอย
  o การได้มาซึ่งพื้นที่ (ซื้อหรือเช่า ระบุรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่เป็นการเช่าให้ระบุปีที่
  สัญญาเช่าหมดอายุ)

  • เครื่องจักรและอุปกรณ์
  o รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ (หากยังอยู่ระหว่างการชำระเงิน ให้ระบุรายละเอียด เงื่อนไขการชำระเงิน)
  o อายุการใช้งาน
  o การซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

  • กำลังการผลิต/ปริมาณที่ผลิตจริง และแผนงานด้านการผลิตของกิจการ (อาจจัดทำในรูปของ Gantt Chart)
  • ต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการ
  o วัตถุดิบสำคัญ และซัพพลายเออร์หลักที่กิจการติดต่อด้วย
  o การบริหารวัตถุดิบ และนโยบายวัตถุดิบคงคลัง (เช่น ระดับวัตถุดิบขั้นต่ำ ฯลฯ)
  o จำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต / ทักษะที่จำเป็นของแรงงาน / ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม
  o ค่าใช้จ่ายในโรงงาน (Overhead Cost)
  o ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (แยกให้เห็นระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร)
  o เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของกิจการกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของอุตสาหกรรม (ถ้ามี) และบอกสาเหตุของความแตกต่าง

  • การควบคุมคุณภาพการผลิต / การให้บริการ
  o ความพร้อมของสาธารณูปโภคต่าง ๆ
  o ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น กระบวนการการกำจัดของเสีย การใช้พลังงาน การเลือกใช้ วัตถุดิบ เป็นต้น)

  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการผลิต
  o สรุปจุดเด่นด้านการผลิต
  o สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการผลิต
  o เป้าหมายทางการผลิตที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  o งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการผลิต  10. แผนการเงิน


  • การลงทุนในกิจการ (ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ)


  o รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
  - ประเภทและวงเงินกู้
  - วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  - อัตราดอกเบี้ย
  - การชำระคืนเงินต้น
  - ระยะเวลาปลอดหนี้
  - หลักประกันเงินกู้


  • การลงทุนในโครงการใหม่


  o แหล่งเงินที่ประสงค์จะขอกู้
  o รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
  - ประเภทและวงเงินกู้
  - วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  - อัตราดอกเบี้ย
  - การชำระคืนเงินต้น
  - ระยะเวลาปลอดหนี้
  - หลักประกันเงินกู้

  • ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี
  o สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน
  - อัตราการเพิ่ม/ลดของยอดขาย กำลังการผลิต ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในแต่ละปี
  - อัตราดอกเบี้ยจ่าย ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายของวงเงินกู้เดิม และวงเงินกู้ใหม่ที่
  คาดว่าจะกู้เพิ่ม
  - สัดส่วนการขายเงินสด : ขายเงินเชื่อ
  - ระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า
  - นโยบายการให้ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด (ถ้ามี)
  - ระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า
  - ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
  - วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
  - อัตราภาษีเงินได้

  o ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดย
  - ประมาณการปีที่ 1 เป็นรายเดือน
  - ประมาณการปีที่ 2 และ 3 เป็นรายไตรมาส
  - ประมาณการหลังปีที่ 3 เป็นรายปี (ถ้ามี)

  • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  o อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น (Liquidity Ratio)
  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

  o อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
  - อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Ratio)
  - อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin Ratio)
  - กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)
  - อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset - ROA)
  - อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity - ROE)

  o อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management Ratio)
  - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)
  - ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ (Average Collection Period - Day)
  - ระยะเวลาในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover - Day)
  - ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover - Day)

  o อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio)
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
  - อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Coverage Ratio)


  • วิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต (Trend Analysis)


  • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน
  o ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period)
  o จุดคุ้มทุน (Brake-even Point)
  o มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV)
  o อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) )


  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการเงิน
  o สรุปจุดเด่นด้านการเงิน
  o สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการเงิน
  o เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ


  • ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ
  • ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับ (แนวทางการแก้ไข)
  ปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
  1 สินค้าถูกลอกเลียนแบบ
  2 ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณการไว้
  3 คู่แข่งตัดราคาขาย
  4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขาดแคลน
  5 มีปัญหากับหุ้นส่วน
  6 ฯลฯ  • การประเมินสถานการณ์จำลอง (Sensitivity Analysis)
  o กรณีที่ดีกว่าปกติ (Best Case) เช่น ยอดขายเพิ่ม 10%
  o กรณีปกติ (Base Case) ยอดประมาณการปัจจุบัน
  o กรณีที่ต่ำกว่าปกติ (Worst Case) เช่น ยอดขายลด 10%  12. แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ

  เช่น
  • การปรับปรุงระบบบัญชี / ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง / การขนส่ง / การจัดเก็บ / ระบบการผลิต / การตลาด
  • การขอรับรองระบบมาตรฐาน เช่น ISO, GMP, HACCP และอื่นๆ ที่จำเป็น  13. ภาคผนวก


  (แหล่งที่มาของข้อมูล และสำเนาเอกสารต่างๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) )


  (จาก CD-ROM - จุดประกายธุรกิจ SME)  Create Date : 06 ธันวาคม 2551
  Last Update : 19 ธันวาคม 2551 1:00:27 น.
  Counter : 7495 Pageviews.

  5 comments
    
  ขอขอบคุณ!
  บอกได้คำเดียวว่า"สุดยอด"
  อืม!!! ข้อมูลความรู้ทั้งนั้น
  ขอให้มีความสุขกับปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับ
  โดย: Aui-tui วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:15:12:40 น.
    
  ปรากฏการณ์ใหม่..เพียง 750 บาท ก็สร้างเงินแสนได้
  เปิดสำนักงานใหญ่สุดอลังการแล้ว หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  ปรากฎการณ์ใหม่ล่าสุด!! กับการประกาศสร้างเลือดใหม่สู่วงการธุรกิจเครือข่าย
  กระแสร้อนแรงกับคลื่นมหาชนระดับรากหญ้าล้นทะลักทุกวัน
  ด่วนสุด !! เปิดรับต้นสายสู่ทำเนียบเศรษฐีเงินล้าน
  เปลี่ยนวิกฤต เป็น..โอกาส กับเรา
  ไม่ต้องขาย..ก็รวยได้
  แห่งเดียวของเมืองไทย ลงทุนน้อยที่สุด
  แผนการตลาดทำง่ายที่สุด
  เงินเพียง 750 บาท กำลังจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินของคุณ
  นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของคุณ...จะรวยให้เขาดู หรือ จะดูเขารวย
  ดูรายละเอียดที่

  //www.dreammartonline.com/?id=7117
  โดย: สุดยอด IP: 202.149.25.236 วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:19:13:56 น.
    
  ขอขอบคุณมากครับสำหรับผู้รู้ที่ได้ช่วยให้ความรู้แก่ผู้อื่น
  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปครับ

  ขอบคุณครับ
  โดย: nui IP: 222.123.68.248 วันที่: 7 เมษายน 2552 เวลา:22:16:15 น.
    
  เน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เธ—เธตเนˆเธ”เธตเน€เธฅเธขเธ—เธตเน€เธ”เธตเธขเธง
  เธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธ™เธณเน„เธ›เนƒเธŠเน‰เนƒเธ™เธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเน„เธ”เน‰เธˆเนŠเธฐ...
  โดย: เน€เธ”เน‡เธเน€เธˆเน‰เธฒเธžเธฃเธฐเธขเธฒ IP: 58.11.85.70 วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:16:44 น.
    
  ขอบคุณมากครับ ที่เป็นวิทยาทานแหล่งความรู้ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น ยอมรับว่าสุดยอดครับ
  ขอบคุณมากๆครับ
  โดย: yuth IP: 115.67.65.93 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:9:55:02 น.
  ชื่อ :
  Comment :
   *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
   

  wbj
  Location :
  กรุงเทพ  Thailand

  [ดู Profile ทั้งหมด]
  ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
   ฝากข้อความหลังไมค์
   Rss Feed
   Smember
   ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]  ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

  วิทยากรเชิงกิจกรรม

  วิทยากรกระบวนการ

  ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

  การตลาดและการประชาสัมพันธ์

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

  และ

  การวางแผนกลยุทธ์  ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
  ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
  และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด  << Main Menu >>  ดวงถาวร


  ดวงตามวันเกิด  ดวงตามปีเกิด


  ;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

  Group Blog
  ธันวาคม 2551

   
  1
  2
  3
  4
  5
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
   
  All Blog
  Friends Blog
  [Add wbj's blog to your weblog]
  MY VIP Friends