มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
ผ้ า ที่ ห่ อ หุ้ ม ข อ ง ห อ ม
ย่ อ ม พ ล อ ย ห อ ม ต ล บ อ บ อ ว ล ต า ม ไ ป ด้ ว ย ฉั น ใ ด
ผู้ ที่ ค บ บั ณ ฑิ ต
ก็ ย่ อ ม พ ล อ ย ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
แ ล ะ ค ว า ม ดี ต า ม บั ณ ฑิ ต ไ ป ด้ ว ย ฉั น นั้ น

บั ณ ฑิ ต คื อ ใ ค ร ?

บัณฑิต คือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ทำให้มีความเห็นถูก ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

- เป็นผู้รู้ดี คือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

- เป็นผู้รู้ถูก คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

- เป็นผู้รู้ชอบ คือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป

บัณฑิต อาจเป็นใครก็ได้ เช่น อาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออก อาจเป็นชาวไร่ชาวนา อาจเป็นผู้มีการศึกษาสูง อาจเป็นญาติของเรา ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส และดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา คือเป็นคนดีนั่นเอง

คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้น คือบัณฑิต ความจริงแล้วนั่น เป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้น ยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง เพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้ว ถ้าความประพฤติไม่ดี อาจไปทำผิดติดคุกติดตะรางได้ แต่บัณฑิตที่แท้จริง ย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบแต่ความดี ความถูกต้องความสุจริต สามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกตะราง แม้กระทั่งจากนรกได้

"บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา แต่คือผู้อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา"ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต

เนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีความเห็นถูก ดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ปัญญา ฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผล จึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย ๓ ประการ คือ

ชอบคิดดีเป็นปกติ ได้แก่ คิดให้ทาน คิดให้อภัยอยู่เสมอ ไม่ผูกพยาบาท คิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น เห็นว่าบุญบาปมีจริง พ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริง เป็นต้น

ชอบพูดดีเป็นปกติ ได้แก่ พูดคำจริง พูดคำสมานไมตรี พูดคำมีประโยชน์ พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา และพูดถูกต้องตามกาลเทศะ

ชอบทำดีเป็นปกติ ได้แก่ มีเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีวะ ทำบุญให้ทานเป็นปกติ รักษาศีล ทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมออ ง ค์ คุ ณ ข อ ง บั ณ ฑิ ต

กตัญญู รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน

อัตตสุทธิ ทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป

ปริสุทธิ ทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป

สังคหะ สงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลาย
วิ ธี สั ง เ ก ต บั ณ ฑิ ต

บัณฑิตมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้คือ

บัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูก เช่น ชักนำให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เลิกเล่นการพนัน เลิกเสพยาเสพย์ติด ชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอน ให้รักษา ศีล ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ทำมาหากินในทางสุจริต เป็นต้น

บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระ ไม่เกะกะเกเรใครๆ เร่งรีบทำการงานในหน้าที่ของตน ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้าง และไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของคนอื่น เว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้อง หรือเพื่ออนุเคราะห์

บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควร เช่น ชอบพูดและทำตรงไปตรงมา ชอบสนทนาธรรม รังเกียจการนินทาว่าร้าย ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธ มีนิสัยถือเอา ความถูกความดีและความมีประโยชน์เป็นที่ตั้ง ไม่ถือตัวอวดดีดื้อรั้น แต่เห็นว่า ผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้น โดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนจะมีอายุ ยศศักดิ์ ฐานะสูงหรือต่ำกว่า และหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควร ก็อดทนไว้ไม่โกรธตอบ แล้ว พยายามหาโอกาสชี้แจงให้เข้าใจภายหลัง จึงทำความอบอุ่นเย็นใจให้แก่ทุกคน

บัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัย รักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัด เพราะตระหนักดีว่า วินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริง ทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริง ทำให้เกิดความผาสุกจริง ฯลฯ จึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความไม่สะอาด รกรุงรังก า ร ค บ บั ณ ฑิ ต

ทำให้มีจิตใจผ่องใส สามารถทำความดีตามไปด้วย

ทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น เป็นคนหนักแน่น มีเหตุผล

ทำให้มีความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฏฐิ

ทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทำผิด

ทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป

ทำให้มีความสุข ปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพาลต่างๆ

ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว

ทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์

ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ฯลฯ

"แท้จริง บุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในกาลทุกเมื่อ เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู ส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติ เพราะเหตุนั้นแล นรชนพึงคบบัณฑิต ผู้มีปัญญา เป็นพหูสูต เอาการเอางาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเป็นสัตบุรุษ เปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น" ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒-๔๓
Create Date : 24 กรกฎาคม 2550
Last Update : 15 พฤษภาคม 2551 0:14:19 น.
Counter : 2659 Pageviews.

8 comments
  
ได้ความรู้มากมายจังเลย
โดย: TOMTAM IP: 125.25.93.152 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:46:53 น.
  
มีความรู้ที่หลากหลาย เราสามารถทำให้ตกผลึกได้
และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
โดย: ปกรณ์ IP: 125.25.202.26 วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:44:37 น.
  
การคบบัณฑิต"เปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้น"... คำนี้สุดยอดเลยครับ..สำนวนไทยไร้เทียมทานในความลึกซึ้งจริงๆ
โดย: อภิรักษ์ IP: 124.121.226.173 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:8:35:37 น.
  
ดีมากครับ มีปัญญาเป้นอาวุธ มีปัญหา เป็นเครื่องช่วยเหลือ ผู้ ไม่รู้ ขอให้ กุศลจงมีแก่ ท่านเทอญ
โดย: กุ้ง IP: 203.146.77.206 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:55:01 น.
  
เมื่อกอ่นเคยว่าลูกอยู่หน้าคอมนานเสียสายตาตอนนี้แม่กําลังติดใจใด้คามรู้มากขอบคูณคะ
โดย: กมลรัตน์ IP: 222.123.85.237 วันที่: 7 ธันวาคม 2551 เวลา:19:19:10 น.
  
Achieve Nirvana attain easily.

โดย: Kron IP: 125.24.57.84 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:19:04:00 น.
  
สาธุๆๆ
โดย: ป่ามืด วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:23:42:10 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: latte IP: 61.47.31.162 วันที่: 11 มีนาคม 2554 เวลา:8:50:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กรกฏาคม 2550

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends