รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  มหาวิทยาลัยรัฐ


 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. Chulalongkorn University

 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4. Kasetsart University

 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 6. Thammasat University

 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 8. Srinakharinwirot University

 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 10. National Institute of Development Administration

 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 12. King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

 13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 14. King Mongkut's Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang

 15. มหาวิทยาลัยมหิดล

 16. Mahidol University

 17. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 18. Silpakoen University

 19. มหาวิทยาลัยบูรพา

 20. Burapha University

 21. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 22. Naresuan University

 23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 24. Maejo University

 25. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 26. Chiang Mai University

 27. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 28. Khon Kaen University

 29. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 30. Ubon Rajathanee University

 31. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 32. Mahasarakham University

 33. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 34. Prince of Songkls University

 35. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 36. Thaksin University

 37. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 38. Princess of Narathiwat University

 39. มหาวิทยาลัยนครพนม

 40. Nakhon Phanom University

 41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 42. Suranaree University of technology

 43. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 44. Walailak University

 45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 46. King Mongkut's University of Technology Thonburi

 47. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 48. Mae Fah Luang University

 49. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 50. Ramkhamhaeng University

 51. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 52. Sukhothaihammathirat Open University

 53. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 54. Pathumwan Institute of Technology

 55. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


 56. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 58. Rajamangla University of Technology Thunyaburi

 59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ

 60. Rajamangla University of Technology Krungthep

 61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 62. Rajamangla University of Technology Tawan-ok

 63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 64. Rajamangla University of Technology Phranakon

 65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 66. Rajamangla University of Technology Srivijaya

 67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 68. Rajamangla University of Technology Lanna

 69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 70. Rajamangla University of Technology Suvanabhumi

 71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 72. Rajamangla University of Technology Rattanakosin

 73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 74. Rajamangla University of Technology Isan
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 75. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 76. Chiangrai Rajabhat University

 77. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 78. Chiangmai Rajabhat University

 79. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 80. Lampang Rajabhat University

 81. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 82. Uttaradit Rajabhat University

 83. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 84. Kamphaengphet Rajabhat university

 85. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 86. Nakhon Sawan Rajabhat university

 87. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 88. Pibulsongkram Rajabhat university

 89. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 90. Phetchaboon Rajabhat University

 91. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 92. Loei Rajabhat University

 93. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 94. Sakon Nakhon Rajabhat University

 95. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 96. Udon thani Rajabhat University

 97. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 98. Rajabhat Maha sarakham University

 99. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 100. Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 101. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 102. Buriram Rajabhat University

 103. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 104. Surindra Rajabhat University

 105. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 106. Ubon Ratchathani Rajabhat University

 107. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 108. Sisaket Rajabhat University

 109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 110. Chaiyaphum Rajabhat University

 111. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์

 112. Kalasin Rajabhat University

 113. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 114. Roi-et Rajabhat University

 115. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 116. Rajanagarindra Rajabhat University

 117. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 118. Thepsatri Rajabhat University

 119. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา

 120. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

 121. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 122. Valaylongkorn Rajabhat University

 123. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 124. Rambhaibarni Rajabhat University

 125. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 126. Kanchanaburi Rajabhat University

 127. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 128. Nakhon Pathom Rajabhat University

 129. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 130. PhetchaburiRajabhat University

 131. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 132. Muban Chom Bung Rajabhat University

 133. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 134. Phuket Rajabhat University

 135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 136. Yala Rajabhat University

 137. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 138. Songkhla Rajabhat University

 139. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 140. Nakornsritammarat Rajabhat University

 141. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 142. Surat Thani Rajabhat University

 143. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 144. Chandrakasem Rajabhat University

 145. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 146. Dhonburi Rajabhat University

 147. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 148. Rajabhat University

 149. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 150. Phranakhon Rajabhat University

 151. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 152. Suan Dusit Rajabhat University.

 153. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 154. Suan Sunandha Rajabhat University.
  มหาวิทยาลัยเอกชน


 155. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 156. Sripatum University

 157. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 158. Bangkok University

 159. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 160. Kasem Bundit University

 161. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 162. Dhurakijpundit University

 163. มหาวิทยาลัยเกริก

 164. Kirk University

 165. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 166. Saint John's University

 167. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 168. Mahanakorn University of Technology

 169. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 170. The University of the Thai Chamber of Commerce

 171. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 172. Assumption University

 173. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 174. South-East Asia University

 175. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 176. Rattana Bundit University

 177. มหาวิทยาลัยสยาม

 178. Saim University

 179. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 180. Eastern Asia University

 181. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 182. Pathumthani University

 183. มหาวิทยาลัยชินวัตร

 184. Shinawatra University

 185. มหาวิทยาลัยรังสิต

 186. Rangsit University

 187. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 188. Hua Chiew Chalermprakiet University

 189. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 190. Christian University

 191. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

 192. Webster University (Thailand)

 193. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

 194. Stamford International University

 195. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 196. Western University (ม.ณิวัฒนา เดิม )

 197. มหาวิทยาลัยภาคกลาง

 198. Phakklang University

 199. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 200. Chaopraya University

 201. มหาวิทยาลัยพายัพ

 202. Payap University

 203. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 204. North-Chiang Mai University

 205. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 206. Far Eastern University

 207. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 208. North-Eastern University

 209. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 210. Vongchavalikut University

 211. มหาวิทยาลัยราชธานี

 212. Ratchatani College of Technology

 213. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 214. Hatyai University

 215. มหาวิทยาลัยอาเซี่ยน

 216. Asian University
  วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน 217. วิทยาลัยดุสิตธานี

 218. Dusitthani College

 219. วิทยาลัยทองสุข

 220. Thongsuk College

 221. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 222. Saint Louis College

 223. วิทยาลัยมิชชั่น

 224. Mission College

 225. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

 226. Rajapark College

 227. วิทยาลัยแสงธรรม

 228. Saengtham College

 229. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

 230. Thonburi College of Techonology

 231. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

 232. South-East Bangkok College

 233. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 234. North Bangkok Collage

 235. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา - อินติ

 236. St Theresa Inti College

 237. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 238. Bangkok Thonburi College

 239. ยาลัยสันตพล

 240. Suntapol College

 241. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 242. North-Eastern Polytechnic College

 243. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 244. College of Bhandit Asia C.B.A.

 245. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

 246. Bundit Borihanturakit College

 247. วิทยาลัยนครราชสีมา

 248. Nakhonratchasima College

 249. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 250. Chalermkarnchana College

 251. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

 252. Rachathani Udon College of Technology

 253. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

 254. Southern College of Technology

 255. วิทยาลัยศรีโสภณ

 256. Srisophon College

 257. วิทยาลัยตาปี

 258. Tapee College

 259. วิทยาลัยอิสลามยะลา

 260. Yala Islamic College

 261. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

 262. International Buddhist College

 263. วิทยาลัยโยนก

 264. Yonok College

 265. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

 266. Lumnamping College

 267. วิทยาลัยพิษณุโลก

 268. Phitsanulok College

 269. วิทยาลัยเชียงราย

 270. Chiangrai College

 271. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง

 272. Lampang Inter-Tech College

 273. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 274. วิทยาลัยราชพฤกษ์ 275. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 276. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Create Date : 30 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2552 11:44:29 น.
Counter : 3184 Pageviews.

1 comments
  
ขอเก็บไว้เป็นข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อค่ะ ขอบคุณมากๆนะจุงที่นำมาแบ่งปันค่ะ แล้วคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะ
โดย: สุดใจ ยานนาเวศวิทยาคม IP: 110.77.176.62 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:10:22:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
พฤศจิกายน 2552

1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends