คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ...
คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

โดย วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj)

ที่ปรึกษาทางธุรกิจน่าจะมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

1. ชอบเรียนรู้ ใผ่เรียน ที่ปรึกษาทุกคนต้องชอบการเรียนรู้และศึกษา ไม่ว่าเรืองของธุรกิจ เรื่องชีวิต เรื่องคน เรื่องประเทศ เรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การเรียนรุ้นี้ จะทำให้ติดนิสัยการศึกษาหาข้อมูล และ เหตุผล ข้อเท็จจริงของธุรกิจที่เราให้คำปรึกษา มันเป็นพื้นฐานของการเป็นที่ปรึกษาเลยครับ

2. มีการวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งที่ปรึกษาเมื่อเรียนรู้ระบบงานของบริษัทแล้ว ต้องวิเคราะห์ให้ได้ ถึงความเป็นไป ของบริษัทฯ และ ตำแหน่งของบริษัทฯนั้นๆ เมื่อรู้ถึงตำแหน่งของบริษัทฯแล้ว ต้องวางตำแหน่งที่ควรเป็นให้กับธุรกิจให้ได้ วิเคราะห์อีกครั้งเพื่อหาหนทางเพื่อนำไปสู่จุดหมายนั้นๆ

3. การสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หากเรียนรู้และวิเคราะห์ได้แต่สื่อสารให้คนอื่นรับรู้แนวความคิด และ สิ่งที่เราวิเคราะห์มาไม่ได้ ก็เปล่าประโยชน์ การสื่อสารมีหลายวิธี ทั้งการพูดคุย การเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้รูปภาพ การยกสิ่งต่างๆมาเปรียบเทียบ เพียงสื่อสารให้ทุกคนเห็นและรับรู้ในความคิดเราได้ถึงจะประสบความสำเร็จ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่ปรึกษาธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพูดคุย โน้มน้าว ดังนั้น การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ปรึกษาสามารถคุยได้ตั้งแต่ผู้ทำงานระดับล่าง หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง จวบจนเจ้าของธุรกิจ เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความเป็นไป การคุยกับคนกวาดถนน (เหมือนที่คุณแบมทำ) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อมาให้เห็นว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพียงใด

5. สามารถประเมินเหตุการณ์ ได้ว่า ทำลักษณะนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น หรือ ผลเกิดอย่างนี้ มาจากสาเหตุใดบ้าง ซึ่งต้องมีประสบการณ์มากพอควร การมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาจากการเข้าไปศึกษา หรือ สังเกตธุรกิจต่างๆเป็นประจำก็มีส่วนช่วย อย่างเช่นนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ นักเขียนโปรแกรม ของบริษัทฯรับเขียนโปรแกรม จะสามารถมาทางนี้ได้ง่ายเพราะ ได้ผ่านประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบงานหลากหลายบ่อยๆ มีการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาเป็นประจำทำให้สามารถประเมินเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น หรือ ผู้ให้คำปรึกษากับบริษัทฯต่างๆจากการสังเกตก็เป็นนิสัยลักษณะเดียวกันครับ

6. ชอบสอน ชอบแนะนำ ทีปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ มักจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมามาก ก็จะชอบสอนชอบแนะนำเรื่องต่างๆให้กับคนทั่วไป รวมทั้งธุรกิจที่ดูแล เพราะ การสอนและการแนะนำต่างๆให้กับพนักงาน จะทำให้พนักงานมีความคิดไปในทางเดียวกัน และ แนะนำผู้บริหารต่างๆก็จะสามารถทำให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะพบเห็นบ่อยๆว่า ที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ จะเรียกประชุมผู้บริหารระดับกลาง และ ล่าง รวมทั้ง พนักงานระดับล่างอยู่บ่อยๆ อีกทั้งเข้าไปคุยกับเจ้าของกิจการและ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำให้แนวความคิดที่จะพัฒนาธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ

7. มองการณ์ไกล ที่ปรึกษาไม่ใช่ทำให้ปัจจุบันประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ต้องปูพื้นฐานในธุรกิจต่างๆให้สามารถประสบความสำเร็จในอนาคต มองแนวทางใหม่ๆ และ การแตกแนวทางของธุรกิจ เพื่อให้ขยายกิจการไปได้ อีกทั้งต้องพัฒนาคนที่มีในปัจจุบันเพื่อรองรับในงานในอนาคตด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ และ การมองการณ์ไกล จึงสำคัญสำหรับที่ปรึกษาเก่งๆ

8. การติดตามข่าวสาร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของที่ปรึกษา เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องทั่วไปที่จะมีผลกับธุรกิจ ที่ปรึกษาควรจะรับรู้และแนะนำได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทางในอนาคตได้

9. มีมุมมองทางบวกเป็นพื้นฐาน และหาก มีประสบการณ์ทางลบ จะทำให้มุมมองทางบวกมีการหักล้างของความคิด ทำให้มุมมองและแนวคิดสามารถนำมาปฏิบัติได้ แต่ก็ต้องมีมุมมองทางบวก เพื่อมีความคิดที่จะทำให้ได้ เช่น หากคุณทำธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีมุมมองทางบวกจะบอกว่า ทำได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อย แสดงว่ามันยากแต่ทำได้เพราะธุรกิจใดๆ ก็จะต้องมีการแข่งขัน ต้องมีผู้ประสบความสำเร็จ และ ผิดหวัง โดนน๊อก เพียงแต่ที่ปรึกษาสามารถมีมุมมองว่าเป็นไปได้ ก็สามารถทำได้ ถึงแม้นจะยาก เพียงแต่ผู้ตัดสินใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยเท่านั้นเอง

10. มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจคน ทักษะนี้ต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย เพราะการเสนอสิ่งต่างๆให้กับพนักงาน สิ่งแรกที่จะพบคือการสร้างกำแพงมากีดกันความคิดของที่ปรึกษา ดังนั้น ไม่ว่าจะทำลักษณะใด ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติในการโน้มน้าวและจูงใจคนได้ ให้ทุกคนสามารถทำงานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯได้

11. ทำใจ และ ใฝ่ธรรม จะเห็นที่ปรึกษาส่วนใหญ่ เข้าวัด หรือไม่ก็ศึกษาธรรมะ ซึ่งการทำใจใฝ่ธรรมก็เลยเป็นคุณสมบัติหลัก เพราะ การเสนอแนะคำแนะนำ หรือ แนวทางใดๆ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำทุกครั้งคือการทำใจ เพราะ ผู้ตัดสินใจบางคนไม่ยอมรับในคำแนะนำเหล่านั้น เพราะคิดว่าไม่คุ้ม ไม่ดี (ไม่รู้จะจ้างที่ปรึกษามาทำอะไรเหมือนกัน) ดังนั้น คำแนะนำที่ให้ในเบื้องต้น หากถูกปฏิเสธ คุณต้องทำใจให้ได้ ใช้ธรรมะเข้าช่วย ปล่อยวาง แล้วหาแนวทางใหม่ เพื่อทำให้ธุรกิจที่เราปรึกษาอยู่ประสบความสำเร็จกันซึ่งก็อาจจะต้องทำการบ้านกันเป็นเดือนๆ เลยทีเดียว...

12. มีความภูมิฐานน่าเชื่อถือ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาขาดไม่ได้ ซึ่งต้องปรับทั้งบุคคลิก และ นิสัยการใช้ชีวิต การแต่งกาย รวมไปถึง การแสดงออกต่างๆด้วย...

13. สะสมประสบการณ์ไว้มากกว่าคนอื่นๆทั่วไป และ ต้องมีหลากหลายวิชา และ ความรู้ความสามารถ ก็ต้องแตกแขนงออกไปได้ไม่รู้จบ สามารถประยุกต์เอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม...

การให้คำแนะนำ กับ การเป็นที่ปรึกษา ไม่เหมือนกัน มีเรื่องต่างๆมากมายที่คนแนะนำไม่ได้บอก ไม่ได้กล่าวถึง และ ไม่บอกวิธีการทำที่แท้จริง แต่ที่ปรึกษา ต้องทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจ และต้องบอก ต้องสอน ต้องให้ข้อมูล ข่าวสาร ให้ระบบสามารถทำงานไปได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นไม่ว่าในกระทู้ Chat หรือในเมล์ ที่ปรึกษาจะทำตัวเป็นเพียงผู้แนะนำไม่ใช่ที่ปรึกษาครับCreate Date : 25 กรกฎาคม 2548
Last Update : 22 สิงหาคม 2556 23:30:15 น.
Counter : 4615 Pageviews.

6 comments
  
อยากเป็น
โดย: วีดี้ : Vydde IP: 210.1.26.82 วันที่: 23 สิงหาคม 2548 เวลา:12:31:36 น.
  
เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ
โดย: nuay IP: 124.121.187.167 วันที่: 5 สิงหาคม 2550 เวลา:19:46:20 น.
  
ขอเพิ่มอีกข้อได้ไหมคะ
คือต้องมีความจริงใจในการให้คำปรึกษาคะ สำคัญมากๆเพราะบางคนเห็นแก่ตัวเองที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการให้คำปรึกษา
โดย: sunshiny IP: 210.246.64.237 วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:15:08:18 น.
  
อยากเป็นค่ะแต่อายุแค12ปีเองคงต้องรออีกนาน
โดย: เนย IP: 49.228.21.192 วันที่: 17 มีนาคม 2555 เวลา:18:03:39 น.
  

ก็เฉยๆอ่ะค่ะ อยากเป็นวิศวกร ปิโตเลียมมากกว่าอ่ะค่ะ
โดย: momo IP: 27.55.149.26 วันที่: 29 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:26:09 น.
  
อ่านแล้วชอบมากค่ะ

โดย: ภคอร จันทรวงศ์ IP: 1.47.72.52 วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:19:58:29 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กรกฏาคม 2548

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends