การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการตลาด
8. แผนการตลาด
(ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

เป็นการอธิบายให้ทราบถึงข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจก่อนการดำเนินงานตามโครงการใหม่ ส่วนข้อมูลใด
ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการดำเนินงานตามโครงการใหม่ให้ระบุเพิ่มเติมด้วย (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด) โดยแจกแจงรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้


• ภาพรวมของตลาด

อธิบายถึง สภาวะทั่วไปของตลาดเพื่อให้ผู้อ่านแผนธุรกิจได้เข้าใจสภาพของธุรกิจประเภทนี้ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงขนาด หรือมูลค่าการซื้อขายของตลาด จำนวนผู้ซื้อ จำนวนผู้ผลิต (ทั้งนี้ให้บอกที่มาของตัวเลขประมาณการ หรือสมมติฐานในการประมาณการด้วย)

โครงสร้างทั่วไปของธุรกิจ ................................... (ระบุประเภทธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิต) มีสภาพการแข่งขัน ................................. (เช่น แข่งขันรุนแรง , ค่อนข้างรุนแรง ,ไม่มีการแข่งขัน ฯลฯ) โดยในพื้นที่ .............................. มีมูลค่าการซื้อขายประมาณปีละ ..................... บาท มีผู้ผลิตจำนวน .............. ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ขนาดการผลิต ............ (หน่วย)/ ปี จำนวน ....... ราย ผู้ผลิตรายเล็กขนาดการผลิต ........ (หน่วย)/ปี จำนวน ....... ราย โดยกิจการซึ่งเป็นกิจการขนาด ....... (เช่น กิจการขนาดใหญ่ , กลาง หรือเล็ก) มียอดขายทั้งสิ้นประมาณ ............ บาทต่อปี (หรือปริมาณ ........ หน่วยต่อปี) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ ........ %

คาดว่าเมื่อ (ชื่อกิจการ) ........................... ได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจแล้ว จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ในส่วนของภาพรวมตลาดมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงดังนี้ ............................................................................

• สินค้า/บริการ

อธิบายถึงลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พื้นที่ที่จำหน่าย ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด

ปัจจุบัน (ชื่อกิจการ)........... เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ....... ชนิด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้(พร้อมแนบภาพประกอบทุกผลิตภัณฑ์)
ในส่วนของลักษณะการจำหน่าย และช่องทางการจัดจำหน่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในส่วนของยอดขาย สัดส่วนการขาย และกำไรขั้นต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ภายหลังการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแล้วคาดว่ากิจการจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น ....... ชนิด (อาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้) ได้แก่(พร้อมแนบภาพประกอบทุกผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ผลิต อาจวาดภาพประกอบ)
ในส่วนของลักษณะการจำหน่าย และช่องทางการจัดจำหน่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในส่วนของยอดขาย สัดส่วนการขาย และกำไรขั้นต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้• กลุ่มลูกค้า

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ และลูกค้าเป้าหมายในอนาคต (ให้ใช้โครงร่างในแต่ละหัวข้ออธิบายรายละเอียดคราวละ 1 ผลิตภัณฑ์)

(ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) ................................. มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ .............................................. (ระบุให้ละเอียดถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าโดยย่อ พื้นที่อยู่อาศัยฯลฯ) จากยอดขายของปีที่ผ่านมาสามารถแจกแจงลูกค้าประจำที่สำคัญของ ...................(ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) 5 อันดับแรกได้ดังนี้โดยปัจจัยสำคัญที่อาจกระทบต่อตลาดเป้าหมาย คือ .............................................................................
ในอนาคตกิจการมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าของ ............ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) ไปยังกลุ่ม .............................. (ระบุให้ละเอียดถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าโดยย่อ พื้นที่อยู่อาศัยฯลฯ) โดยคาดว่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ ............. %
ซึ่งคาดว่าการขยายฐานลูกค้าใหม่นี้จะใช้เวลาประมาณ ............. เดือน และคาดว่าจะพบ (หรือไม่พบ) อุปสรรคในด้าน ............................ ซึ่งกิจการมีแผนจะแก้ไข/ลดอุปสรรคดังกล่าวด้วยการ .......................

• การแข่งขัน และคู่แข่ง

ให้ภาพการแข่งขันในตลาด รายชื่อคู่แข่งของกิจการ เปรียบเทียบยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของกิจการกับคู่แข่ง เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง รวมทั้งแนวโน้มการแย่งชิงลูกค้า และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่อาจจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด (ให้ใช้โครงร่างในแต่ละหัวข้ออธิบายรายละเอียดคราวละ 1 ผลิตภัณฑ์)

จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสภาพการแข่งขันภายในตลาด (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) .................. มีการแข่งขันที่ ...................... (เช่น แข่งขันรุนแรง , ค่อนข้างรุนแรง ,ไม่มีการแข่งขัน ฯลฯ) โดยการแข่งขันจะเป็นในด้าน .................... (เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ,บรรจุภัณฑ์, คุณภาพ {อาทิ รสชาติ, ความสะอาด ,ความเที่ยงตรงในการทำงาน} ,ราคา , การแย่งชิงช่องทางจัดจำหน่าย ,การวิจัยและพัฒนาฯลฯ) เป็นหลัก รองลงมาเป็นการแข่งขันในด้าน .................. ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าจะปรับเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันด้าน ........................
โดยมีคู่แข่งหลัก และคู่แข่งรองของ............... (ผลิตภัณฑ์ที่ 1) ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ระบุชื่อคู่แข่งหลักให้หมดก่อน ตามด้วยคู่แข่งรอง)ทั้งนี้ลูกค้าในปัจจุบันของกิจการ (มีหรือไม่มี) แนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ด้วยเหตุผลหลักคือ ................................................................. ประกอบกับ (มีหรือไม่มี) แนวโน้มที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่คาดว่าจะมีกำลังการผลิต ............................ ต่อปี และจำหน่ายในพื้นที่ ........................... และ ....................... (เช่น จังหวัด, ภูมิภาค หรือทั้งประเทศ)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังกิจการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแล้วคาดว่าจะ (ส่งผล หรือไม่ส่งผล) ให้สภาพการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ ..................................................

• กลยุทธ์ทางการตลาด (4 Ps)

ให้รายละเอียดกลยุทธ์การตลาดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจำแนกเป็นกลยุทธ์ด้านตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ให้ใช้โครงร่างในแต่ละหัวข้ออธิบายรายละเอียดคราวละ 1 ผลิตภัณฑ์)

ปัจจุบันกิจการได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) ...................... ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านสินค้า /บริการ
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านราคา
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
1. ..............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

ภายหลังการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับ (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ 1) ...................... ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านสินค้า /บริการ
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านราคา
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
1. ..............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................


• สรุปจุดเด่น ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเป้าหมายทางการตลาด
1. กิจการมีจุดเด่นด้าน ....................................................................................................................................

2. กิจการมีปัญหาด้าน .....................................................................................................................................

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ...............................................................................................................

4. เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการได้แก่ ............................................................................................................

5. งบประมาณที่ต้องใช้เพื่อให้งานด้านการตลาดบรรลุตามเป้าหมาย(จาก CD-ROM - จุดประกายธุรกิจ SME)Create Date : 07 ธันวาคม 2551
Last Update : 7 ธันวาคม 2551 2:34:03 น.
Counter : 4488 Pageviews.

4 comments
  
อยากเปดธุรกิจร้านดอกไม้ออนไลน์ต้องวางเเผ่นยังไงได้บางคะ daw_7198986@hotmail.com
โดย: หนู่หนึ่งค่ะ IP: 203.144.144.165 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:7:38:01 น.
  
ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสำหรับรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะ เพราะเพิ่งเปิดมาเจอ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ และอยากให้ช่วยแนะแนว เรื่องแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการเช่าพักของอพาร์ทเม้นท์ ใกล้ ม.เกษตร ที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากค่ะ แบบย่อค่ะ ขอบคุณค่ะ gunnutkamon@hotmail.com
โดย: ชม IP: 124.121.114.197 วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:2:28:42 น.
  
สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเปิดร้าน gift shop และของแต่งบ้านอยู่ค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำ กลยุทธทางการตลาดที่ดีให้ว่าควรมีอะไรบ้างค่ะ ร้านอยู่ติด โรงเรียน และตลาดค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ katdyza_za@hotmail.com
โดย: katsu store IP: 110.168.11.87 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:10:45:26 น.
  
อาจารย์คะดิฉันเรียนโทวิชาการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เขียนบทสรุปผู้บริหารฟาร์ม จิม ทอมสัน ที่อ.ปักธงชัย โคราช ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจึงเรียนถามอาจารย์ค่ะ....ขอความอนุเคราะห์หน่อยนะคะ
ประภาศรี
โดย: ink_ant@hotmail.com IP: 1.1.247.138 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:14:01:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ธันวาคม 2551

 
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends