Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
19 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
ปาหนัน

 
 ปาหนัน


สวัสดีค่ะเพื่อนๆ บล็อกนี้จะขอนำเพื่อนๆให้ได้รู้จักดอกไม้หอมๆอีกชนิดหนึ่งนั่นคือ ดอกปาหนัน กันอีกครั้งนะคะ ซึ่งจขบ.ได้นำเพลง ปาหนัน ขับร้องโดยคุณรวงทอง ทองลั่นทม มาเป็นบทนำให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกปาหนัน คือดอกปาหนัน หรือ ดอกลำเจียก
 
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาหนัน ดู ลำเจียก.
ลำเจียก น. ชื่อเรียกต้นเพศผู้ของเตยในสกุล Pandanus วงศ์ Pandanaceae ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนาม ดอกมีกลิ่นหอม, ปาหนัน ก็เรียก, พายัพเรียก เกี๋ยงคำ.

 

ปาหนันอ่างฤาไน,ปาหนัน,ปาหนันอ่างฤาไน,ต้นปาหนันอ่างฤาไน,ขายต้นปาหนันอ่างฤาไน,Goniothalamus sp. Aunglaoenai,ปาหนัน

 
“ปาหนัน” มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง คุณค่าที่เหนือกว่าไม้ประดับ
 
     
นักวิจัยบีอาร์ทีศึกษาความหลากหลายของพืชสกุล "ปาหนัน" สำรวจพบ 20 ชนิดในประเทศไทย

 เผยบางชนิดมีฤทธิ์ทางยา เช่น เป็นยาลดไข้   ใช้กันอย่างแพร่หลายในชนพื้นเมืองคาบสมุทร

มลายู ล่าสุดมีรายงานพบสารต้านเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง ระบุปาหนันชนิดที่พบสารดังกล่าวเป็น

ชนิดที่พบในเมืองไทย         ดร. ยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ รศ. ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลปาหนัน ซึ่งเป็น

พืชในวงศ์เดียวกับกระดังงา ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนไทยในฐานะไม้ดอกโบราณที่มีกลิ่น

หอมเย็น         

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพดอกบุหงาลำเจียก

บุหงาลำเจียก ภายใต้การสนับสนุนของ "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก" และ "โครงการ


พัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

(โครงการBRT)" โดยจากการสำรวจพืชสกุลดังกล่าว พบว่าในประเทศไทยพบประมาณ 20 ชนิด

จากประมาณ 120 ชนิดทั่วโลก         "พืชสกุลปาหนันมีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ในแถบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ประเทศไทยลงไปถึงคาบสมุทรมลายู โดยเกาะบอร์เนียวมี

ความหลากหลายมากที่สุด ประมาณ 30 ชนิด บริเวณคาบสมุทรมาลายูจำนวน 21 ชนิด และเกาะ

สุมาตราจำนวน 15 ชนิด ในประเทศไทยพบในทุกภาคแต่มีความหลากหลายมากในทางภาคใต้

ตอนล่าง โดยทั่วไปมักพบขึ้นอยู่ตามบริเวณพื้นล่างของป่าดิบชื้น หรือป่าดิบเขา ซึ่งจากจำนวน

ชนิดที่พบ 20 ชนิดถือได้ว่าประเทศไทยมีความหลายหลายของพืชในสกุลปาหนันค่อนข้างสูงเช่น

เดียวกัน" ดร.ยุธยา กล่าว         ผลจากการสำรวจพบว่าในจำนวนพืชสกุลปาหนันที่พบนี้มีบาง

ชนิดเป็นชนิดที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในประเทศไทยมาก่อนจำนวน 5 ชนิดคือ ปาหนันจิ๋ว (G.

elegans) ปาหนันยักษ์ (G. cheliensis) แสดสยาม (G. repevensis) บุหงาหยิก (G. sawtehii)

และ ปาหนันผอม (G. umbrosus) และมีบางชนิดที่กำลังอยู่ในระหว่างการรายงานเป็นพืชชนิด

ใหม่ของโลกอีกด้วยผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพต้นดอกปาหนัน

ปาหนันอ่างฤาไน ทั้งนี้ลักษณะของพืชสกุลปาหนันคือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม


ออกดอกเป็นกระจุกตามลำต้น กิ่งหรือซอกใบ มีทั้งดอกขนาดเล็กเพียง 1 เซนติเมตร เช่น ดอก

ปาหนันจิ๋ว จนถึงดอกขนาดใหญ่ 6-12 เซนติเมตร เช่น ปาหนันช้าง ดอกมีสีเขียว ครีม เหลือง

ชมพู หรือ ส้ม แล้วแต่ชนิด โดยมากมีกลิ่นหอมอ่อนๆ บางชนิดออกดอกตลอดทั้งปี แต่ส่วนมาก

ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม        รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

บุหงาลำเจียกในแง่ของการใช้ประโยชน์ ดร.ยุธยา
กล่าวว่า ชาวพื้นเมืองในท้องที่ต่างๆ แถบคาบสมุทรมลายูมี

ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการนำปาหนันมา
ใช้เป็นยารักษาโรคในกลุ่มของคนพื้นเมืองในท้องที่ต่างๆ เช่น เป็น


ยาสำหรับผู้หญิงคลอดบุตร
โดยใช้ต้นกิ่งเดียวดอกเดียว ปาหนันผอม และ บุหงาลำเจียก นอกจากนี้ชาว

ชวายังมีการนำเอา
รากต้นกิ่งเดียวดอกเดียวมาใช้ในการเป็นยาลดไข้ได้อีกด้วย สำหรับชาวไทยนั้นยังไม่

ค่อยมีการใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกจากเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็น

ดอก
ดก มีสีสันสวยงาม ลำต้นมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และมีใบเขียวตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่น

ชอบสวนแบบไทยๆ ที่มีความร่มเย็นของพรรณไม้ รวมทั้งกลิ่นหอมของดอกในยามค่ำคืน ตัวอย่าง

ของชนิดที่เหมาะสมนำมาใช้เป็นไม้ประดับได้แก่ สบันงาป่า ข้าวหลามดง แสดสยาม บุหงาหยิก

บุหงาลำเจียก ปาหนันมรกต ปาหนันผอม และส่าเหล้าต้น เป็นต้น        
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

บุหงาหยิกนอกจากจะมีประโยชน์
ในการนำมาใช้รักษาโรคตามภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้ว ปัจจุบันยังมีรายงานการศึกษา

ในต่างประเทศ
พบสารออกฤทธิ์ต้านเนื้องอกและเซลล์มะเร็งจากพืชสกุลปาหนันอีกด้วย โดยพืชในสกุล

ปาหนันที่
เคยมีรายงานการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วได้แก่ ปาหนันช้าง (G. giganteus)


 
ปาหนันช้าง

เป็นพรรณไม้ที่มีดอกใหญ่ที่สุดในโลกในสกุลปาหนัน
รวมทั้งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในวงค์กระดังงา การกระจายพันธุ์
พบมากในภาคใต้ พวกป่าที่มีความชื้นสูง

(ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อกคุณพันธ์ไม้หอม) ปาหนันผอม (G. umbrosus)รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปาหนันผอม

,(ปาหนันพรุ (G. malayanus)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพดอกปาหนันพรุ

ปาหนันพร
, ปาหนันยักษ์ (G. cheliensis), ปาหนันจิ๋ว
(G. elegans) และสบันงาป่า (G. griffithii) ทุกชนิดเป็นชนิดที่

พบในเมืองไทย 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพดอกสะบันงาป่า


สะบันงาป่า


ดร.ยุธยา ได้ทำการศึกษาการออกฤทธิ์ในปาหนันหลายชนิด และจากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า

ปาหนันจิ๋ว (G. elegans) ออกฤทธิ์ได้ดี จึงจะมีการศึกษาในระดับลึกต่อไป         จึงนับได้ว่านอก

จากจะมีศักยภาพในด้านการนำมาใช้เป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามแล้ว พืชสกุลปาหนันยังมี

ศักยภาพในด้านการนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งที่ยังรอการค้นคว้าต่อไป พืชสกุลปาหนันจึงเป็นพืช

กลุ่มใหม่ที่ควรได้รับความสนใจในการนำมาพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเป็น

อย่างยิ่ง     (ขอขอบคุณ เนื้อหาจากเวบ BIODIVERSITY )


*********************************************

 

ขอขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามาชมค่ะ
ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ขอขอบคุณเพลงประกอบจากยูทูบเพลงปาหนัน 
ขับร้องโดยคุณรวงทอง ทองลั่นทม
ขอบคุณ บีจี สวยๆจากป้าเก๋า(ชมพร)
พบกันใหม่บล็อกหน้า

สวัสดีค่ะ

หมวดตกแต่งบ้าน ต้นไม้ ดอกไม้ Create Date : 19 กันยายน 2565
Last Update : 6 ตุลาคม 2565 23:55:37 น. 31 comments
Counter : 576 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณkae+aoe, คุณปรศุราม, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณnonnoiGiwGiw, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณปัญญา Dh, คุณtoor36, คุณSleepless Sea, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณRain_sk, คุณสองแผ่นดิน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณหอมกร, คุณเริงฤดีนะ, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณเนินน้ำ, คุณtanjira, คุณNENE77


 
มาชมดอกปาหนันด้วยคนค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:8:13:07 น.  

 
ชอบดอกไม้ตระกูลนี้ค่ะ
ดอกไม้ไทย ๆ หอมชื่นใจดีนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:9:32:27 น.  

 
สวัสดีครับพี่กิ่ง

อ่านบล๊อกนี้แล้วได้ความรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้ ดอกไม้ไทยเลยครับ ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันครับว่าจะมีประโยชน์หลาอย่างแบบนี้ แถมมีหลายพันธุ์มาก ๆ

ปาหนัน ทีแรกไม่รู้จักครับ แต่เคยได้ยินในชื่อดอกลำเจียกนี่แหละครับ และพอพูดถึงอ่างฤไน นี่คุ้นเลยครับ แต่น่าจะไปคุ้นจากเรื่องอื่น
ผมเป็นคนชอบดอกไม้ไทยครับ 5555 มีแต่คนบอกว่าแปลก ไม่เข้ากับบุคลิก แต่จริงๆ ผมชอบกลิ่นดอกไม้ไทย มะลิ จำปี จำปา กระดังงา นี่ชอบเลยครับ ไม่แพ้ ถ้าไปชอบไปปีนไปเก็บมาใส่รถครับ

จากบล๊อก
5555 จริงครับ เรื่องลืมมันห้ามยากจริงๆ คงแบบนี้มั้งครับ ยาพ่นฉุกเฉินเวลาอาหารหอบกำเริบเลยมีขายที่ร้านขายยา เพราะคนก็ขยันลืม 55555

ตอนนี้กับพี่แม่บ้านกำลังจูนกันครับ ผมก็ไม่ได้บอกอะไรเค้านอกจากแพ้กุ้ง เพราะทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องบอก แต่ดูท่าแล้ว อยู่ด้วยกันก็ต้องแชร์กันหลายๆ เรื่องนี่แหละครับ

เรื่องคุณยาย ผมก็บาปครับ เพราะพอครบ 7 วัน น้าคนนึงบอกว่าคุณยายมาหา กลัวมาก กลัวๆๆ ผมก็บอกว่าจะกลัวทำไมครับ แม่ตัวเอง แล้วผมก็บอกแม่ว่า ผมไม่เชื่อ 100% ก็ไม่จริง คนปกติที่จากไปแบบสงบมีความสุข ไม่คับแค้นใจอะไร จะไปมีพลังงานอะไรมากขนาดนั้นให้มาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ ผมบอกว่ามาฝันในแบบเหมือนจริง แบบนั้นจะเชื่อ แม่ก็บ่นว่ายายไม่มาหา ผมก็บอกว่า คุณยายไม่มาให้เหนื่อยหรอกครับ คุณยายไม่ห่วงคุณแม่ เพราะคุณแม่สบายดี มีความสุขดี มีลูกมีครอบครัวที่ดี พูดไปแบบนั้นคุณแม่ก็ยิ้มๆ ดูสบายใจครับ ก่อนจะบอกว่า ผมไม่กลัวนะ ไม่กลัวเลย

ช่วงนี้ฝนตกมาก็ต้องระวังๆ หน่อยครับ เพราะอาการมาได้ตลอดเลยครับ บางเช้าอยู่ๆ ก็จะไอๆ เหนื่อยๆ แน่นหน้าอกเอาง่ายๆ แต่ถพยายามรักษาสภาพในตัวเองโอเคครับพี่

5555ถ้าผมเกิดหลับไปละก่อน ตี 1 ก็ไม่ตื่นมาเม้นแน่นอนครับพี่กิ่ง อิอิ


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:11:54:30 น.  

 
สวัสดีครับ

ขอบคุณความรู้เกี่ยวกับดอกปาหนันครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:14:11:19 น.  

 
วันนี้เน้นพืชที่มีดอกที่มีสรรพคุณนะครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องสรรพคุณเท่าไหร่ ที่ปลูกในบ้านส่วนมากเน้นสวย หรือมีกลิ่นหอมมากกว่า (กรณีไม้ดอก)

จากบล็อก
มีทายผิดไปอันครับ ไม่ใช่ต้นพริกขี้หนู แต่เป็นต้นมะม่วงครับ อาจดูยากหน่อย เพราะเห้นแต่ลำต้น เห้นใบน้อยมาก

ขอบคุณมากที่เลือกน้องอิจิโจว โฮตารุนะครับ นึกว่าจะไม่มีคนเลือกเธอซะแล้วถ้าไม่มีคนเลือกเลยน่าสงสารแย่เลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:17:10:36 น.  

 
ชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 19 กันยายน 2565 เวลา:23:05:40 น.  

 

สวัสดีจ้าพี่กิ่ง

ได้กลิ่นหอมโซยมาแต่ไกลไกล เดินตามหาว่ามาจากบ้านใหน
ที่แท้มาจากบ้านพี่กิ่งนี่เอง
ดอกปานัน เนี่ยเป้นตระกูลเดียวกันกับ กระดั่งงา มั้ยอะพี่กิ่ง
นัทชอบดอกกระดังงา มาก หอมชื่นใจดี แต่ ปานัน เนี่ย ยังไม่เคยเห้นอะ

ส่วน สะปันงานป่า เนี่ย นัทว่าที่เนี่ยก้อมีปลูกขาย ใช่ต้นที่ออกดอกก่อนพอดอกร่วงแล้วค่อยมีใบใช่ปะอะ พี่กิ่ง

นอนปูเสื่อรอฟังคำตอบที่บ้านพี่กิ่งเนี่ยแหละจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 20 กันยายน 2565 เวลา:1:22:56 น.  

 
เรียกดอกลำเจียกนี่คุณค่าลดลงไปเลยค่ะคุณกิ่งโดย: หอมกร วันที่: 20 กันยายน 2565 เวลา:9:07:12 น.  

 
จิบคุณสำหรับข้อมูล
ปาหนัน และ ลำเจียก คือพัน์ไม้ดอก
ชนิดเดียวกัน

ปาหนันช้างใหญ่โตมโหฬารจริงๆ

แต่ปาหนันไทย รูปดอกสีชมพูอมม่วงสวยงามไม่แพ้ใคร


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กันยายน 2565 เวลา:9:51:22 น.  

 
ดอกปาหนันทั้งสวยและมีสรรพคุณดีๆนะคะคุณกิ่ง
ไม่เคยเห็นดอกจริงเลยค่ะ

คุณกิ่งฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:0:14:28 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับคุณกิ่ง

ขอให้มีความสุข มีสุขภาพดีครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:3:58:24 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่กิ่ง

ต้นนี้ยังไม่เคยเห็นดอกจริงมาก่อนเลยครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:5:24:40 น.  

 
็HBD ครับพี่


โดย: The Kop Civil วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:9:09:51 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:9:46:20 น.  

 
นอกจากความหอมแล้วยังมีประโยชน์มากด้วย
ขอบคุณน้องกิ่งสำหรับความห่วงใยนะคะ ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว
กำลังจะส่งการบ้านเมนูแรกด้วยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:10:08:56 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:10:09:23 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ^^


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:14:15:17 น.  

 
สวัสดีครับพี่กิ่ง

ใช่ครับผมชอบดอกไม้ไทย
น้ำหอมในบ้านตอนนี้ก็เป็นกลิ่น Midnight Lotus ในห้องน้ำเป็นกลิ่นมะลิครับ 5555 นี่ก็เพิ่งสั่งเพิ่มไป นี่บอกแฟนเหมือนกันครับว่า น้ำหอมในบ้านทั้งบ้านหารแล้วเดือนละ 2500 นี่ไม่ไหวนะ แต่ครั้งนี้พอดี Flash sale ครับ เลยต้องซื้อเอามาเก็บไว้ใช้ก่อน เพราะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ที่ผมไม่แพ้หายากหน่อยครับ

ทีแรกผมก็กลัวว่า เอ๊ะ เราจะเป็นโรคซึมเศร้ารึป่าว ทำไมไม่อยากทำอะไรเลย เอาแต่นอน เปียโนที่ปกติช่วยได้เวลาเครียด ๆนี่ก็เล่นไม่ได้เลย
แต่พอถามตัวเองไปๆ มาๆ ไม่น่าใช่ น่าจะ burnout ครับ เหนื่อยจากงาน จากความคาดหวัง ยิ่งเหนื่อยมากแล้วถูกบ่นว่ายังไม่ดี ไอ่นี่ไม่ชอบ ไอ่นั่นก็ไม่พอ ก็เครียด ผิดหวัง อะไรแบบนี้ครับ ผิดหวังจากการเอาใจเราไปไว้ที่คนอื่น ปกติผมจะไม่ทำ หลายๆ อย่างเลยDown ครับ ไม่ชอบตัวเองที่อ่อนแอ เพราะปกติผมจะคิดเสมอว่าเราเข้มแข็งไม่มีอะไรกระทบใจกระทบสมองได้ พอรู้สึกว่าเฮ้ย! มันกระทบใจกระทบสมองเรา เลยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองครับ

ผมชอบคำแนะนำจากพี่กิ่งครับ ที่ให้พักผ่อน ซึ่งผมค่อนข้าง Extrovert Relaxing place ของผมคือการอยู่ท่ามกลางเพื่อน ผู้คน แสงไฟ เสียงดนตรี เพื่อนและคนรอบข้างคือ ที่ให้ผมreset ได้ครับ ตอนนี้ได้อยู่กับเพื่อนก็ค่อยๆ ดีขึ้นครับ ไม่คิดมาก่อนว่าจะพูดเรื่องความเครียดเรื่องงานกับลูกน้อง เพราะคิดว่าเราต้องเข้มแข็งและเป็นหลักให้ลูกน้องเพราะเราเป็นหัวหน้า แต่พอได้พูดออกไป น้องเรากลับบอกว่า เข้าใจ เข้าใจว่าพี่ต้องรับอะไรไว้บ้าง โห!!!! ปลอดล๊อกมากครับ แค่น้องบอกเข้าใจคือหัวเบาเลยครับ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:17:07:08 น.  

 
สวัสดีครับ

มาดู ดอกปาหนัน-ลำเจียกครับ มีข้อมูลให้ความรู้ดีมากครับ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:17:43:52 น.  

 
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 กันยายน 2565 เวลา:22:38:40 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2565 เวลา:5:49:49 น.  

 
ขอบคุณค่ะน้องกิ่ง
บล็อกการบ้านไม่ได้เพิ่งทำขึ้นใหม่ค่ะ
แต่เป็นของเก่าที่เขียนไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้อัพบล้อกค่ะ
ใช้การ copy มาวางได้เลย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 22 กันยายน 2565 เวลา:17:12:53 น.  

 
ขอบคุณครับพี่กิ่ง

ต้องสู้
จึงจะชนะจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2565 เวลา:20:53:06 น.  

 
เมื่อวานต๋าไม่ได้เข้าบล็อก
สุขสันต์วันเกิดคุณกิ่งย้อนหลังนะคะ
พรประเสริฐทุกประการขอให้คุณกิ่งได้รับ
มีความสุขมากๆค่ะคุณกิ่ง

ฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 23 กันยายน 2565 เวลา:0:05:09 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2565 เวลา:5:44:35 น.  

 
ขอบคุณคุณกิ่งที่แวะตรวจการบ้านต๋าและส่งกำลังใจนะคะ
คุณกิ่งฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:0:09:56 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่กิ่ง

ภาพในบล็อก
ผมเปลี่ยนจากภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาด
ด้วยแอพ prisma ครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:6:23:41 น.  

 
ส่งการบ้านเมนูที่ 2
ก่อนกินเจ ค่ะ
เมนูที่ 2 เกี้ยวหมูกรอบ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:12:45:11 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะคุณกิ่ง

แวะมาส่งคุณกิ่งเข้านอนเลยนะคะ
แว่บมาค่ะ ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจที่บล็อกนะคะ

คืนนี้ฝันดีค่ะ พรุ่งนี้มาอ่านมาคุยใหม่นะคะ


โดย: tanjira วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:20:00:52 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่

วันนี้ผมนอนดึกได้นิดหน่อย
พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์

ราตรีสวัสดิ์ครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:23:00:10 น.  

 
ดอกปาหนัน สวยแบบไทยๆนะคะ
ไม่ค่อยได้ยินชื่อดอกไม้นี้ซักเท่าไหร่
เห็นแล้วนึกไปถึง ดอกจำปี จำปาโน่นเลยโดย: NENE77 วันที่: 24 กันยายน 2565 เวลา:23:07:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#18


 
กิ่งฟ้า
Location :
ลำปาง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 32 คน [?]
หลังไมค์จ้าคนดี
https://www.bloggang.com/data/j/jiujik/picture/1589967279.jpg
New Comments
Friends' blogs
[Add กิ่งฟ้า's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.