รายละเอียดการปรับลดงบประมาณกลาโหมครั้งล่าสุด
กองทัพไส้กิ่วงดซื้ออาวุธ
ข่าวหน้า 1 21 พฤษภาคม 2552 - 00:00

ยุคข้าวยากหมากแพง ถึงคราวกองทัพไส้แห้ง "ครม." เฉือนงบกลาโหมเหลือ 1.5 แสนล้าน หั่นเงินซื้ออาวุธ-แก้ปัญหาไฟใต้-ฝูงบินกริพเพน-เรือฟรีเกต-รถหุ้มเกราะล้อยางเฟส 2 รอไปก่อน เพิ่มงบซ่อมบำรุง-ยืดอายุการใช้งานของเก่าแทน พร้อมเพิ่มงบรักษาความมั่นคงภายในหลังม็อบชุกชุมในหลายพื้นที่

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม จากเดิมที่เสนอมา 170,000,000,000 บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณลงเหลือ 151,590,756,500 บาท ทำให้กระทรวงกลาโหมถูกตัดงบประมาณกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตามหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม พบว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ต่างถูกปรับลดงบประมาณลงทุกหน่วย ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์กรมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติตามกรอบวงเงินที่เสนอมา

มีรายงานว่า ตามแผนงานงบประมาณปี 2553 พบว่า มีการปรับลดงบประมาณในแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ลง ในขณะที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มในแผนรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ

สำหรับแผนงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง ได้รับการอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขึ้นมาโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรร 10,422,800 บาท กองบัญชาการกองทัพไทย 5,000,000 บาท กองทัพบก 30,000,000 บาท กองทัพเรือ 10,000,000 บาท กองทัพอากาศ 600,000 บาท

แหล่งข่าวเผยว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ได้ขอให้ทุกหน่วยงานไปปรับลดงบประมาณลง โดยกระทรวงกลาโหมได้ประชุมหารือกับเหล่าทัพเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการต่างๆ ใหม่ ซึ่งปรากฏว่าในงบประมาณปี 2553 เหล่าทัพได้ปรับลดงบประมาณในแผนงานป้องกันประเทศ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนถูกปรับลดลง เพราะเห็นว่าแนวโน้มของสถานการณ์ไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา ในขณะที่เพิ่มงบประมาณในแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวชุมนุมในหลายพื้นที่

แหล่งข่าวกล่าวว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในวงเงินร่วม 1.54 แสนล้านบาท ได้จัดสรรให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5,497 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 12,564 ล้านบาท กองทัพบก 74,792 ล้านบาท กองทัพอากาศ 28,164 ล้านบาท กองทัพเรือ 29,342 ล้านบาท

เป็นที่น่าสนใจว่า ในส่วนของเหล่าทัพ ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ในโครงการใหม่ ซึ่งจากเดิมกระทรวงกลาโหมเคยพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณให้กับเหล่าทัพเพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพน 6 ลำให้ครบ 1 ฝูง ตามแผนพัฒนากองทัพอากาศ การจัดหาเรือฟรีเกตเข้าประจำการให้กองทัพเรือ โครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง เฟส 2 เพื่อให้ครบตามความต้องการของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แต่เนื่องจากรัฐบาลประสบภาวะขาดแคลนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้ให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นลง หรือชะลอโครงการใหม่ๆ ออกไปก่อน

อย่างไรก็ตาม การตัดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ได้ส่งผลให้เหล่าทัพจัดทำแผนงบประมาณในการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์เก่าเพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น กองทัพบก มีโครงการจัดหาชิ้นส่วนซ่อมบำรุงของเครื่องบิน และ ฮ.ให้เพียงพอตามรอบการปฏิบัติบำรุงที่กำหนดไว้ วงเงิน 100 ล้านบาท การซ่อมบำรุงอากาศยานระดับซ่อมใหญ่ ตามวงรอบการใช้งานของอากาศยานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน 400 ล้านบาท การซ่อมบำรุงรถถังเอ็ม 60 เอ1 วงเงิน 30 ล้านบาท การซ่อมบำรุงเรดาร์ขนาดเล็ก ตามระยะเวลาใช้งานของยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 150 ล้านบาท เป็นต้น

ในส่วนของทัพเรือ เดิมที่จะมีการซ่อมแซมเรือฟรีเกตชุดเรือรบหลวงหลายลำ ปรากฏว่าได้ปรับลดค่างานโครงการเพื่อเบิกเงินล่าช้ากว่าแผนในหลายโครงการจัดหา เช่น เรือยกพลขึ้นบก 1 ลำ วงเงิน 668 ล้านบาท เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 1 ลำ วงเงิน 386 ล้านบาท โครงการซ่อมเรือฟรีเกตเรือหลวงนเรศวร 2 ลำ นอกจากนั้น ยังปรับลดจำนวนอาวุธที่จะจัดหาลง 50% เช่น กล้องเล็งกลางคืนประกอบปืนเล็กยาว M16 A2 และ A4 กล้องเล็งกลางคืนประกอบปืน M44 รถยนต์บรรทุกทางยุทธวิธีขนาด 1 1/4 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดหาลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ในแผนงานปกติที่เบิกจ่ายตามแผนทันยังคงจัดสรรงบประมาณได้ตามเดิม เช่น โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต เรือหลวงเจ้าพระยา 2 ลำ โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง 1 ลำ โครงการพัฒนาขีดความวามสามารถ ฮ. Sea hawk 3 เครื่อง โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการบยิง เรือตรวจการณ์ปืนชุด เรือหลวงสัตหีบ 3 ลำ ในส่วนของกองทัพอากาศ ส่วนใหญ่เป็นการปรับลดงบประมาณในการปรับปรุง กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 55 โรงเรียนการบิน การจัดหาครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่

แหล่งข่าวระบุว่า ในส่วนของการชะลอโครงการจัดหาอาวุธออกไป ยังเกิดจากข้อติดขัดตามมาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญ เพราะกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศได้มีการตีความเรื่องการทำหนังสือสัญญาเอาไว้ ดังนั้น การจะลงนามในการซื้อขายอาวุธแบบรัฐต่อรัฐ อาจส่งผลให้ผู้ลงนามกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีทางออกในเรื่องดังกล่าว.

//www.thaipost.net/news/210509/5011
อ่านช่าวนี้แล้วจะได้รายละเอียดเรื่องการปรับลดงบประมาณที่ค่อนข้างครบถ้วนที่สุดครับ โดยกลายเป็นว่าเราทราบข่าวยืนยันโครงการจัดหาหลายโครงการเหมือนกัน เช่นโครงการจัดหารถเกราะล้อยาง BTR-3E1 ในเฟสที่สองจำนวน 86 คัน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ผมก็ยังไม่เห็นด้วยนักกับการจัดหารถเกราะรุ่นนี้เหมือนเดิม แต่ถ้ากองทัพบกจัดหารถเกราะแบบเดิมต่อเนื่องกันไปจนครบตามจำนวนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับในการลดแบบของรถเกราะลงซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง

โครงการซ่อม ฮ. จำนวน 100 ล้านบาทนั้น ไม่มีรายละเอียดของแบบของ ฮ. ที่จะทำการซ่อมครับ ซึ่งถ้าให้เดากันเล่น ๆ เหมือนเดิมก็น่าจะเป็น UH-1H แน่นอน แต่ก็น่าสังเกตุว่าไม่มีรายงานการจัดหา Mi-17V5 ครับ ซึ่งเข้าใจว่าโครงการจะถูกเลื่อนออกไปก่อน ส่วนโครงการซ่อมบำรุงรถถัง M60A1 จำนวน 53 คันนั้น โดยหลักก็จะเป็นการซ่อมเครื่องควบคุมการยิง FCS-10MS และการปรับปรุงทั่วไปครับ ใช้วงเงิน 30 ล้านบาทนอกนั้นก็เป็นการปรับปรุงเรดาร์ครับ

ในส่วนของกองทัพเรือนั้น เข้าใจว่ามีการเลื่อนการปรับปรุงเรือรบหลายลำออกไปก่อนและก็มีการดึงงบที่เบิกจ่ายล่าช้าออกไปก่อนครับเช่น เรือยกพลขึ้นบก 1 ลำ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการจัดหาเรือ LPD ชั้น Endurance ลำที่สอง โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ที่อู่มหิดล และโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเรือชุดเรือหลวงนเรศวรจำนวน 2 ลำครับ (พูดง่าย ๆ ก็คือการทำ MLU ให้กับเรือนั้นเอง) โครงการยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับ แต่เป็นการดึงงบประมาณที่กองทัพเรือเบิกจ่ายล่าช้าออกมาก่อนครับ

มีโครงการหลายโครงการที่โผล่เข้ามาและรอดจากการถูกตัดงบครับ เพราะโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น โครงการปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงเจ้าพระยาซึ่งก็คือการเปลี่ยนอาวุธปล่อยนำวิถีจาก C-801 ที่หมดอายุลงมาเป็น C-802 ครับ ความจริงโครงการนี้ก็ค่อนข้างล่าช้ามาพอสมควรทีเดียวเพราะเซ็นสัญญากันมาตั้งแต่ปี 2550 แล้วล่ะครับ แต่ที่ค่อนข้างแปลกใจก็คือ มีโครงการพัฒนาขีดความวามสามารถของฮ. Sea hawk จำนวน 3 เครื่องด้วย ความจริงเคยมีข่าวเมื่อสัก 4 - 5 ปีที่ผ่านมาว่าทร.มีแนวคิดที่จะปรับปรุง Sea Hawk เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธเช่นการปรับปรุงระบบตรวจจับ หรือการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบ การปรับปรุงคราวนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดครับว่าเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งถ้าจะทราบกันอีกทีก็คงจะต้องรอเห็นภาพตอนปรับปรุงเสร็จไปเลยครับ

ในส่วนของกองทัพอากาศนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับ เพราะโครงการใหญ่ ๆ มีเพียงสามโครงการก็คือโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen ในล็อตที่สอง โครงการจัดหาฮ.ค้นหาและกู้ภัยที่คาดว่าน่าจะเป็น S-92 รวมถึงโครงการปรับปรุงช่วงครึ่งอายุการใช้งาน (MLU) ของ F-16 ซึ่งดูแล้วเลื่อนแน่นอนครับ

ส่วนตัวผมถือว่ารัฐบาลตัดงบได้ถูกใจครับ ก็คือตัดงบโครงการใหม่เพื่อให้โครงการเลื่อนออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ เพราะเราจะได้ไม่มีภาระงบประมาณใหม่ ๆ มากเกินไป และถือว่ารัฐบาลเข้าใจเรื่องการค้าและการทำสัญญาระหว่างประเทศดี เพราะถ้าขืนบ้าจี้ไปยกเลิกโครงการที่ทำสัญญาไว้แล้วล่ะก็ นอกจากจะต้องเสียค่าปรับจำนวนเกือบจะพอ ๆ กับการซื้อของใหม่แล้ว ความน่าเชื่อถือของประเทศก็คงหายไปเยอะ เพราะไม่รู้ใครจะอยากมาค้าขายกับเราถ้าจู่ ๆ เรานึกจะเลิกก็เลิกน่ะรับ

ก็เหมือนเดิมครับ ได้ช้า ไม่ใช่ว่าไม่ได้ครับ ไม่ต้องตกใจหรือเซ็งไปนะครับ ตอนนี้วิกฤติ เราก็ต้องชวยกันฝ่าวิกฤตครับ

อ่านเพิ่มเติม

"แก้ไขความเข้าใจผิดของกมธ.ทหารสภาฯ+ข้อฝากถึงกองทัพ"

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&month=13-05-2009&group=2&gblog=136

"พูดถูกใจน่าให้กิ๊ฟ"

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&month=25-05-2009&group=2&gblog=137Create Date : 29 พฤษภาคม 2552
Last Update : 29 พฤษภาคม 2552 7:48:11 น.
Counter : 2396 Pageviews.

16 comments
Dr.V Channel คุยเรื่องวัคซีน ,ถ้าเลือกได้ ผมจะฉีดวัคซีนตัวนี้... (ความเห็นส่วนตัวนะครับ) newyorknurse
(7 พ.ค. 2564 05:25:38 น.)
Blog 82(M16) ว่าด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยม /ผู้กำกีบยอดเยี่ยม/ดารานำแสดงหญิงยอดเยี่ยม Nomadland (2020) เริงฤดีนะ
(5 พ.ค. 2564 16:01:43 น.)
....อาลัยครูชาลี อินทรวิจิตร.. คนผ่านทางมาเจอ
(5 พ.ค. 2564 10:39:22 น.)
วัคซีนโควิด-19 กับประเทศไทยวันนี้...เราต้องรอด!!! จันทราน็อคเทิร์น
(4 พ.ค. 2564 15:58:48 น.)
  
ป้าจูตัดลดน้ำหนักลงบ้างจิ
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:50:58 น.
  
ลืมไปป้าบอกว่าลงทีเป็นขีดป้าไปฉลองกลับมาที 3 โล
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:32:48 น.
  
พี่โยเหม่งไปสตาร์ทรถให้ลุง

ลืมมือถือไว้ในรถลุงอ่ะ

เย็น ๆ ลุงค่อยกลับมา

มือถือยังมิหายนะ
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:35:31 น.
  
น้าโย(คนใน) กองทัพคงผอมน่าดู ไส้กิ่วขนาด

ดีเหมือนกันเนาะ หุ่นดีทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว รบสิบครั้
ชนะสิบครั้ง 555
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:13:39 น.
  
^
^
^
emoemoemo
emo อ้าวเหรอ นึกว่าหนูเหม่งทำมือถือหายอีกแล้ว emo
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:17:00 น.
  
น้าโยน้องขวัญ ทำสายเบ็ดพันกันเรียบร้อยไปแล้ว พรุ่งนี้ให้ตาแก้ให้ ถ้าไม่ได้ต้องถอยอันใหม่ เฮ้อ ลงทุนขนาด ยังไม่ได้ปลาสักตัว
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:35:41 น.
  
เรื่องพวกนี้หนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะ

แต่คิดว่าอันไหนที่ตกลงไปแล้ว ถ้าไม่ซื้อต้องเสียค่าปรับ ซื้อไหวก็น่าจะซื้อ

ส่วนอะไรที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วไม่จำเป็นจริงๆก็ควรชะลอเอาไว้ก่อน
โดย: น้องผิง วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:11:44 น.
  
อ่านแล้วชวนคิดนะครับ
ในสภาวะที่ประเทศไม่ได้อยู่ในโลกของการรบ
แต่อยู่ในสนามการค้า
การใช้งบประมาณจำนวนมากขนาดนี้
ทำให้เราเสียโอกาสทางการค้าไปมากมายแค่ไหน

ผมลองคิดเล่นๆ
ว่าหั่นงบทางการทหารออกครึ่งนึง
แล้วเอามาใช้ด้านการท่องเที่ยว
ประเทศจะมั่งคั่งขนาดไหน


แต่ก็นั่นแหละครับ....

ใครจะยอมเสียก้อนเนื้อชิ้นโตใช่มั้ยครับพี่โย


emoemoemoโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:24:07 น.
  
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:06:36 น.
  
หวัดดีก๊าบบบลุงโย


emoemoemo

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:30:22 น.
  
ยังไม่ีนู๊ดมากหรอกพี่โย
ไม่เห็นหนอนน้อยสักกะหน่อย อิอิอิ


emo
โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:34:32 น.
  emoemoemo
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:47:48 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่โย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:7:43:06 น.
  
กีอกกกกกก ๆๆๆ
เปิดประตู ( โหวววว..บ่งบอกเลยเรา)


คิดถึงจัง
เป็นไงมั่ง
สบายดีมั๊ยจ๊ะ น้องโยที่รัก (ของใครไม่รู้)

ไปหล่ะ....ว่างๆจะมาใหม่น๊ะ


โดย: unsa วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:14:07:55 น.
  
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:7:12:12 น.
  
ตามนั้นครับโดย: yoddel19 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:11:51 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด