รายละเอียดการปรับปรุงเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสายบุรี
คัดลอกจากส่วนหนึ่งของหนังสือที่ระลึกครบรอบ 17 ปีการเข้าประจำการของเรือหลวงสายบุรีครับ ขอขอบคุณนาวาโท วรุณ วีระกุล และเรือเอกบัญชา ด้วงโต้ด รวมถึง นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม
การพัฒนาระบบอาวุธของเรือหลวงสายบุรี


ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านได้จัดหาเรือรบและยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าประจำการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หาก ทร.จะจัดหาเรือรบใหม่ที่ทันสมัยเข้าประจำการให้ทัดเทียมกับประเทศเหล่านั้น จะต้องใช้งบประมาณสูงมากและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และสถานภาพงบประมาณที่ ทร.ได้รับจัดสรรในห้วง ๑๐ ปีที่ผ่านมามีอยู่อย่างจำกัด จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการจัดหาเรือรบใหม่ที่ทันสมัยเข้าประจำการเพื่อให้มีอำนาจกำลังรบทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้ กอปรกับปัจจุบัน ทร.ยังได้รับมอบหมายกิจในทะเลอื่น ๆ ที่สำคัญ อันได้แก่การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การช่วยเหลือเรือและอากาศยานที่ประสบภัยในทะเล การดูแลและให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเล และการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทร.จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงเรือรบที่มีอยู่และยังมีคุณค่าทางยุทธการสูงให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติสูงขึ้น เพื่อให้รองรับต่อสถานการณ์ ภัยคุกคาม และภารกิจที่ได้รับ แต่เนื่องจากสถานภาพงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อพิจารณาจากร่างแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะเวลา ๑๐ ปี (๒๕๕๑ - ๒๕๖๐) ที่ต้องการจะดำรงเรือฟริเกตขีดความสามารถสูง จำนวน ๖ ลำ ซึ่งจะต้องสามารถทำการรบได้ทั้งสามมิติ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานและสามารถนำเอาเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติการร่วมด้วย รวมทั้งมีขีดความสามารถเสริมในการช่วยเหลือการปฏิบัติในสาขาอื่น ๆ ได้อีก เช่น การรักษากฎหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น ขีดความสามารถดังกล่าวนี้ จำเป็นจะต้องมีระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหากพิจารณาตามขีดความสามารถในปัจจุบันของ ร.ล.สายบุรี อาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางยุทธการและภารกิจที่ได้รับมอบได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหากมีสถานการณ์ความตึงเครียดหรือกรณีที่จะต้องมีการใช้กำลังเพื่อการป้องปรามหรือเพื่อสู้รบกับเรือรบรุ่นใหม่ของ ทร.พม่า ที่ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี C-802 และระบบอำนวยการรบที่ทันสมัยกว่า

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ร.ล.สายบุรี และ ร.ล.กระบุรีเป็นโครงการหนึ่งซึ่งกองทัพเรือให้ความสำคัญโครงการหนึ่ง ปัจจุบัน ร.ล.สายบุรี กำลังดำเนินติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A และใน งป.๕๓ กองทัพเรือได้รับการอนุมัติจาก ครม.ให้ทำการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ ระบบตรวจจับและระบบอาวุธ เพื่อเสริมสร้างกำลังกองทัพของ กร..ให้เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง สำหรับ ร.ล.สายบุรี นั้น ทร.ได้จัดหาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเข้าประจำการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งนับเวลากว่า ๑๗ ปี แล้วนั้น ปัจจุบันสภาพตัวเรือและระบบขับเคลื่อนของเรือชุด ร.ล.สายบุรี จะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี แต่ในส่วนของระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธค่อนข้างล้าสมัย ซึ่งโครงการปรับปรุงดังกล่าวทั้ง ๒ โครงการ ทำให้ ร.ล.สายบุรีมีความสามารถสนับสนุนการทำการรบในสาขาทั้ง ๓ มิติ รวมทั้ง สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics warfare / EW) การระดมยิงฝั่ง (Naval gunfire support / NGFS) การควบคุมเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Control) สนับสนุนการนำเรือทางยุทธวิธี (Fully support the tactical navigation) เพราะว่าการดำรงความพร้อมรบของเรือเป็นสิ่งสำคัญ แม้จะไม่มีสงครามใดๆเกิดขึ้นก็ตาม จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เรือมีความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งในการเตรียมความพร้อมจะต้องเตรียมทุกๆด้าน ทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุและองค์ยุทธวิธี แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะด้านองค์วัตถุที่สำคัญตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง ร.ล.สายบุรีได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาองค์วัตถุในปัจจุบัน

อาวุธปล่อยนำวิธี C-802A

ขณะนี้ ร.ล.สายบุรีอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A เข้ามาทดแทนอาวุธปล่อยนำวิถี C-801 ของเรือที่เริ่มหมดอายุการใช้งาน การติดตั้งระบบจะเสร็จสิ้นในปลายเดือนกันยายน ๕๒ โดยอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ ที่มีความเร็วอยู่ในย่านความเร็วต่ำว่าเสียง ๐.๘-๐.๙ มัค และมีความสามารถบินในระดับเพดานบินต่ำเรี่ยน้ำมีระบบขับเคลื่อนรักษาความเร็วแบบเครื่องยนต์ Turbo Jet ทำให้มีระยะยิงไกลกว่าอาวุธปล่อยนำวิถี C-801 และสามารถสร้าง Route planning เพื่อช่วยผู้บังคับการเรือในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของจรวดในการเข้าโจมตีเป้าหมาย เป้าหมายหลักของอาวุธปล่อยนำวิถีคือ เรือพิฆาต เรือคุ้มกัน เรือลำเลียง อื่นๆ

อาวุธปล่อยนำวิถี C-802 มีใช้ในหลายประเทศ ในเอเชีย เช่น จีน, พม่า, ปากีสถาน, อินโดนีเซีย เป็นต้นการพัฒนาองค์วัตถุในอนาคต

ระบบตรวจจับ

๑.เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ รุ่น SR 60A

AIR/SURFACE SURVEILLANCE รุ่น SR 60A เป็นเรดาร์ ๒ มิติ อากาศ/พื้นน้ำ ทำงานในย่าน S Band ใช้เป็นเรดาร์ตรวจการ,ค้นหา,ตรวจจับเป้าพื้นน้ำรวมถึงเป้าเหนือน้ำ (SEA-SKIMMER) โดยตรวจจับได้อัตโนมัติ (Plot Extractor) และจำลองเป้าได้ถึง ๔๘ เป้า ตัวเรดาร์มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับทั้งทางระยะ และทางแบริ่ง สามารถขจัดคลื่นแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องรวมถึงการแยกเป้าจากการต่อต้านทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย(ECCM)เนื่องจากมีความละเอียดสูงทั้งทางแบริ่งและระยะ ยังมีความสามารถในการส่งคลื่นเปล่าหรือคลื่นว่างให้กับระบบ IFF ESM และ เรดาร์อื่นๆ บนเรือได้ด้วย

การใช้งานสามารถใช้งานร่วมกับระบบอำนวยการรบของเรือได้หรือหากต้องการใช้เรดาร์เพียงอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้ โดยเรดาร์สามารถใช้ในการควบคุมชี้เป้าให้กับอาวุธแต่ละชนิดทั้งนี้รวมถึงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ พื้นสู่พื้น เช่น C-802A ได้เป็นอย่างดีหรือมากกว่านั้น เรดาร์ยังสามารถใช้งานร่วมกับ IFF ของเรือเพื่อทำให้เรือก้าวขึ้นสู่ความพร้อมของสงครามสมัยใหม่ได้๒.ระบบพิสูจน์ทราบฝ่าย รุ่น IFF 60

IFF 60 จะติดตั้งลงบนเรดาร์ SR 60A เพื่อทำการพิสูจน์เป้าหมาย โดยจะติดตั้งทันทีที่มีการติดตั้งเรดาร์ SR 60Aแล้ว ตัว IFF 60 จะทำงานร่วมกับการหมุนของเรดาร์เพื่อพิสูจน์ฝ่ายเอง เป้าที่พบทั้งเรือและอากาศยานโดยการใช้ระบบดิจิตอล ในการแบ่งแยกอัตโนมัติโดยจะแยกเป้าที่พิสูจน์แล้วใน Mode 1,2,3/A และ C หน้าที่หลักของ IFF 60 คือตรวจพิสูจน์สัญญาณจากเป้าต่างๆ มาเทียบข้อมูลแล้วจำแนกเป้าออกมาแสดงผลตัวเครื่อง ได้มาตรฐานจากประเทศตะวันตกด้วยการใช้งานที่ยาวนานและความสามารถในการแยกแยะเป้าได้ตั้งแต่ระยะไกลทั้งนี้ สามารถใช้ร่วมกับ IFF MK12 ได้

ระบบอำนวยการรบ

ระบบอำนวยการรบแบบ Poseidon 3

เป็นระบบที่มีมาตรฐานขั้นสูงของระบบอำนวยการรบจากทั่วโลก ทั้งในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์และSoftware มีการแบ่งหน้าที่ในอุปกรณ์แต่ละตัว ทำให้ง่ายทั้งการซ่อมทำหรือ Upgrade ความโดดเด่นของระบบอยู่ที่ความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลผลเป้าอันซับซ้อนได้ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็วในการทำงานอีกทั้งหากมีส่วนใดของระบบเกิดความเสียหายแล้ว ส่วนของตู้ Console ที่เหลือสามารถทำงานแทนกันได้ทันที ส่งข้อมูลด้วยความเร็วขนาด ๑๐/๑๐๐ m ทำให้ข้อมูลถูกส่งมาแบบ Realtime นับจากรับค่าจนถึงการแสดงข้อมูล

ระบบประกอบด้วย อุปกรณ์หลัก 3 Console , จอแสดงผลขนาด ๕๐ นิ้ว ๒ จอ , และตู้เชื่อมต่ออีก ๑ ตู้ (รวมถึงระบบจำลองเป้า,ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล,ระบบข้อมูลอาวุธ,ระบบข้อมูลอื่น ๆ) ระบบ Network , ตู้สำรองอีก 1 ตู้ รวมถึง Software ที่ใช้อีกชุด อุปกรณ์เสริมรวมถึงเครื่องวิเคราะห์ข้อมูล(PC) และเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Poseidon 3 สามารถทำการเชื่อมต่อและ Upgrade โดยผ่านการเชื่อมต่อแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมออกแต่อย่างใด จำนวนข้อมูลนั้นสามารถจับข้อมูลเป้าได้ ๖๐๐ เป้า และสามารถติดตามเป้าได้โดยมีการประมวลผลถึง ๓๐๐ เป้าระบบอาวุธหลัก

ระบบอาวุธปืน ๑๐๐ มม แท่นคู่ รุ่น JRNG-5

ออกแบบการทำงานมาเพื่อใช้กับปืน ๑๐๐ มม. แท่นคู่ เช่นเดียวกับเรือฟริเกตชุด ร.ล. เจ้าพระยา ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกับปืน ๑๐๐ มม. แท่นคู่ โดยเครื่องสามารถรับค่าเป้าได้จากระบบ อำนวยการรบที่ตรวจจับเป้าหมาย ทั้งเป้าที่มองเห็นแม้แต่เป้าที่มองไม่เห็นได้และจัดการยิงให้เหมาะสมภายในระยะยิงของปืน ปืนขนาด ๑๐๐ มม. แท่นคู่ รุ่น NG12-2 สำหรับ เรือ ร.ล.เจ้าพระยาที่ใช้แทนชุดเดิมเหมาะสมด้วยขนาด การติดตั้งและส่วนของระบบต่างๆที่มีความเหมาะสมเช่นเดิม อีกทั้งเป็นปืนที่ได้ผ่านการทดสอบและ ยอมรับมาแล้ว สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่จำเป็นต้องมีพลประจำปืนอยู่ในตัวปืน
- ใช้ในภารกิจยิงสนับสนุนการยกพลขึ้นบก
- ใช้ในการยิงต่อต้าน อากาศยานข้าศึก ได้ทั้ง ความสูง ต่ำ ความสูงปานกลาง – สูงมาก จนถึงการดำทิ้งระเบิด
- ใช้ในการจมเรือ ขนาด เล็ก – ขนาดกลางTRACKING RADAR รุ่น TR 47C

Tracking Radar รุ่น TR 47C หรือเรดาร์ติดตามเป้า โดยมีความสามารถเป็นเรดาร์ตรวจการณ์และเรดาร์ติดตามเป้าที่มีความแม่นยำสูงใช้ได้ทั้งอากาศยานและเป้าพื้นน้ำรวมถึงเป้า Sea Skimming ข้อมูลจากเป้าที่ได้รับจะรับข้อมูลทั้ง ๓ มิติ แบบ Real Time จนถึงการยิงถูกเป้า เรดาร์จะใช้ Single Pulse และมุมติดตามได้ นอกจากนี้เรดาร์ยังใช้ในการเป็นพาหะให้ในการใช้ TV track ร่วมกับการใช้ Laser วัดระยะได้ในการยิงแบบต่างๆ ให้กับปืนทั้ง ๑๐๐ มม. และ ๓๗ มม.ได้เครื่องควบคุมการยิงปืน 100 มม. แบบแท่นคู่ รุ่น FCU 17

เป็นส่วนควบคุมการยิงปืน ๑๐๐ มม.แบบแท่นคู่ ที่ใช้ในเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา โดยเครื่องจะพร้อมทั้งฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อ การเทคนิค โดยมีการทดสอบและยอมรับเป็นอย่างดีแล้ว สำหรับเครื่อง FCU 17
การทำงานทั่วไป

๑. สามารถรับค่าเป้าจาก CMS และ TDS แล้วควบคุมเรดาร์ติดตามเป้า เพื่อติดตามเป้าโดยอัตโนมัติเป็นจุดเด่นของเครื่องในการสามารถรับค่าเป้าได้ทั้งจากคนและจากเครื่อง
๒. รับค่าการเคลื่อนที่จากเรือเราเองเพื่อให้สามารถคำนวณการยิงให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นในการควบคุมปืนสำหรับต่อสู้การรบผิวน้ำหรืออากาศยาน
๓. แสดงผลเด่นชัดและง่ายต่อการตัดสินใจในรูปแบบข้อมูลผ่านจอขนาดใหญ่รวมถึงข้อมูลจากเรือเราและเรือเป้า
๔. ตั้งค่าการยิง คำนวณมุมยิงดักหน้า และแก้ค่ากระสุนตก
๕. บอกสถานะความผิดพลาดของเครื่องได้ผ่านจอแสดงผลสามารถทำ Simulation จำลองเพื่อการฝึกและการทดสอบเครื่องได้เครื่องควบคุมการยิงแบบ Optical รุ่น JPT46

เพื่อใช้ควบคุมอาวุธด้วยสายตาสำหรับเรือฟริเกตชุด ร.ล. เจ้าพระยา สำหรับเครื่อง JPT46 เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างหนึ่งของระบบปืน ๑๐๐ มม.แท่นคู่(JRNG – 5)โดยเมื่อเรดาร์ระบบควบคุมการยิงเกิดเสียหาย หรือเกิดข้อผิดพลาดใดๆขึ้นขณะที่พบเป้าหมาย เครื่อง JPT46 นี้จะสามารถเข้าควบคุมทั้งปืนหลักและปืนรองของเรือได้เพื่อทำการต่อตีเป้าทั้งอากาศยานและเป้าผิวน้ำโดยยิงผ่านเครื่องควบคุมเช่นเดียวกับระบบควบคุมการยิงอื่นๆ การยิงจะเกิดจากการส่งค่าทางหันและทางกระดกของเครื่องผ่านการเล็งเป้า โดยปุ่มยิงจะอยู่ที่ มือควบคุมทางกระดกศูนย์หยาบเบื้องต้นจะอยู่ที่ กล้องศูนย์ และมีไฟส่องสว่างบริเวณ Scale Plate ของกล้องศูนย์ เพื่อทำการยิงในเวลามืดและยังมีไฟพร้อมยิงในเครื่องด้วยนอกจากนั้น การจะดำรงความพร้อมรบจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปประกอบด้วย ระบบอาวุธปืนรอง (ปืน ๓๗ มม.แท่นคู่, ระบบควบคุมการยิง, ระบบ TDS ) และรวมถึง ESM ในการปรับปรุงและพัฒนาสำหรับ ร.ล.สายบุรี เพื่อให้มีความพร้อมรบและเน้นไปตามยุทธศาสตร์ของ ทร. ซึ่งกำลังพล ร.ล.สายบุรี รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติราชการอยู่บนเรือลำนี้ของกองทัพเรือ และจะดูแลรักษา ระบบอุปกรณ์ต่างๆของเรืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เรือลำนี้ คงมีความพร้อมรบตลอดไปCreate Date : 08 กันยายน 2552
Last Update : 8 กันยายน 2552 1:45:39 น.
Counter : 7219 Pageviews.

5 comments
ซัมเมอร์นี้ฉันต้องรอด : WFH เลี้ยงต้นไม้วนไป The Kop Civil
(2 พ.ค. 2564 11:36:06 น.)
All New Honda Civic 11th Generation วัยรุ่นเมกาเค้ามาแล้วครับ จันทราน็อคเทิร์น
(29 เม.ย. 2564 10:53:42 น.)
干吗要我看 Gànma yào wǒ kàn ให้ผมเฝ้าทำไม Kavanich96
(11 เม.ย. 2564 03:56:01 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (4) ผู้ชายในสายลมหนาว
(5 เม.ย. 2564 10:10:09 น.)
  
แว๊บบบบ
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:1:44:49 น.
  
มาชมคะ ^^
โดย: น้องผิง วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:13:44:28 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 8 กันยายน 2552 เวลา:22:14:32 น.
  
หนูนีลหายไปใสน้อ
ที่แท้มาอยู่ที่บล้อกพี่โยนี่เอง


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:7:41:17 น.
  
ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่อัพเกรด เป็นของประเทศไหนบ้างครับ
โดย: sherlork (prasopchai ) วันที่: 13 กันยายน 2552 เวลา:12:38:30 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด