สื่อเทศมองใต้ไทย: บทความน่าสนใจจาก BBC ตอนสุดท้าย
Fighting Thailand's insurgents


In the last of a series of articles on the violence in southern Thailand, the BBC's Kate McGeown looks at efforts to combat the separatist insurgency.

ตอนสุดท้าย เคท แม็คกรอวจะไปดูการทำงานเขาเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้กลุ่มแบ่งแยกดินแดน

You do not need to spend long in Thailand's deep south to come across a soldier.

คุณไม่ต้องใช้เวลานอนในภาคใต้ในการทหารซักคนนึง

They are everywhere - escorting children to school, accompanying monks as they collect alms, manning roadside checkpoints or simply driving around villages trying to prevent any trouble.


พวกเขาอยู่ทุกที - คุ้มครองนักเรียนไปโรงเรียน คุ้มครองพระสงฆ์บิณฑบาตร ตั้งด่านตรวจ หรือขับรถตรวจรอบ ๆ หมู่บ้านเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง


An estimated 20,000 soldiers are currently serving in Thailand's southern three provinces - and the authorities insist such a heavy military presence is necessary, to combat the frequent bombing, shooting and arson attacks by the region's secretive separatist insurgents.

ทหารประมาณ 20,000 นายปฏิบัติงานในสามจังหวัดภาคใต้ - เจ้าหน้าที่บอกว่าทหารเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อต่อต้านการระเบิด การวางเพลิงจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

The authorities estimate that there have been more than 3,000 acts of violence in the past three years, resulting in the deaths of more than 1,300 people.

เจ้าหน้าที่คาดว่ามีมากกว่า 3,000 คนที่ก่อเหตุในพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 คน

But while the army and police are meant to be keeping the peace, many people accuse them of making the problem worse by using excessive brutality against the local Muslim population.

แต่ในขณะที่ทหารและตำรวจตั้งใจจะมารักษาความสงบ คนส่วนใหญ่ก็กล่าวหาพวกเขาว่าทำให้ปัญหาแย่ลงโดยการทำทารุนกับชาวมุสลิมในพื้นที่

One of the worst such cases happened in October 2004, when 78 people suffocated in the back of army trucks after being arrested in the town of Takbai. In another incident, a clash between locals and security forces at Krue Se mosque left 32 people dead.

หนึ่งในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเกิดในเดือนตุลา 2004 เมื่อคน 78 คนตายในรถบรรทุกหลังจากถูกจับที่ตากใบ และในอีกเหตุการณ์ที่เป็นการปะทะระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ตากใบซึ่งทำให้คนตายไป 32 คน

Locals Muslims complain that, even day-to-day, the security forces still treat them as enemies, shooting first and asking questions later.

ชาวบ้านมุสลิมบ่นว่า แม้ในทุกวันนี้ทหารก็ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นศัตรู ยิงก่อนถามทีหลัง

"People here are still scared of the army and the police," said one man in the town of Narathiwat.

"ชาวบ้านยังคงกลฃัวทหารและตำรวจ" ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวที่นราธิวาส


New approach

ทิศทางใหม่

This is a view that local army commander Lt Col Narong Suankaew wants to change.

นี่คือสิ่งที่ผู้พัน Narong Suankaew ต้องการเปลี่ยน

"The main priority for us now is to go inside the local community so people believe and trust us, and feel more secure. We believe that 99% of local people are good people. It's just a tiny group that causes the problem."

"สิ่งสำคัญของเราในตอนนี้คือเข้าไปในชุมชนเพื่อชาวบ้านจะได้เชื่อใจและไว้ใจ และรู้สึกปลอดภัย เราเชื่อว่า 99% ของชาวบ้านเป้นคนดี มันแค่กลุ่มเล็ก ๆ ที่เป็นปัญหา"

Lt Col Narong says his policy is already yielding results, with soldiers being given access to several areas which the locals had previously refused to let them enter.

ผู้พัน Narong Suankaew พูดว่านโยบายกำลังได้ผล เมื่อทหารสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่เคยถูกชาวบ้านปฏิเสธ

He also said that even though the army had recently been given new powers under a special emergency decree, he did not always think it was right to use them - especially for minor cases.

เขายังพูดอีกว่าแม้ว่าทหารจะได้รับอำนาจใหม่ภายใต้กฏหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เขาก็ไม่คิดว่ามันถูกต้องเสมอไปที่จะใช้ - โดยเฉพาะกรณีเล็ก ๆ

"On Friday, a local bridge was bombed. I know who did it but instead of arresting the people involved, I decided to talk to them first," he said. "When they are ready to confess, they will."

"ในวันศุกร์หนึ่ง สะพานถูกระเบิด เรารู้ว่าใครเป็นคนทำ แต่แทนที่จะจับคนที่เกี่ยวข้อง เราตัดสินใจไปคุยกับเขาก่อน" เขากล่าว "เมื่อเขาพร้อมที่จะสารภาพ พวกเขาจะทำ"

But the security forces still face a huge battle to win the trust of the people they are meant to be protecting - not least because one of the main aims of the insurgents seems to be to implicate the military in their own attacks.

แต่เจ้าหน้าที่ยังเผชิญกับการต่อสู้ที่จะได้รับความเชื่อใจจากชาวบ้านว่าทหารมาเพื่อปกป้อง - เพราะเป้าหมายของผุ้ก่อการร้ายพยายามทำให้ชาวบ้านคิดว่าทหารเป็นคนทำ


"In the past some insurgents have dressed in army uniforms, so people think that soldiers committed the attack," said Lt Col Narong. "In fact we recently arrested three people and found that they had uniforms in their homes."

"ในอดีตผู้กอ่การร้ายจะแต่งชุดทหาร ดังนั้นชาวบ้านจะคิดว่าทหารทำเสียเอง " ผู้พัน Narong กล่าว "ในความเป็นจริงเราเพิ่งจับคนสามคนและพบเครื่องแบบทหารในบ้านของเขา"

Another problem is that the majority of soldiers and police in southern Thailand are actually from other parts of the country, on one or two-year postings to the area.

อีกปัญหานึงคือทหารและตำรวจส่วนใหญ่ในสามจังหวัดมาจากส่วนอื่นของประเทศ และมาประจำการในพื้นที่ 1 -2 ปี

"It would be better to have troops from around here," acknowledged Lt Col Narong. "We're training more people from the south at the moment."

"มันดีกว่าที่จะมีทหารจากพื้นที่" ผู้พัน Narong กล่าว "เราฝึกคนจากพื้นที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้"


Ideas for change

แนวคิดที่จะเป็นแปลง

The government has tried many different tactics to solve the problem - from hard-line crackdowns to pouring money into the area.

รัฐบาลลองหลายแท๊กติดในการแก้ปัญหา

One of the most bizarre ideas was a mass air drop of millions of paper birds in December 2004, as a gesture of peace.

หนึ่งในนั้นคือไอเดียแปลก ๆ ในการโปรยนกกระดาษเป็นล้าน ๆ ตัวในเดือนธันวา 2004 เพื่อเป็นสัญญาฯแห่งสันติภาพ

The plan was co-ordinated by Souriya Tawanachai, who has stayed in Narathiwat ever since, to run a Peace Foundation persuading people suspected of being part of the insurgency to work within the law rather than go into hiding.

แผนการได้รับความร่วมมือจาก Souriya Tawanachai ซึ่งอยู่ในนราธิวาสนับจากนั้นเพื่อทำงานในกองทุนเพื่อสันติภาพเพื่อกระตุ้นให้คนที่ต้องสงสัยว่าเป้นผู้ก่อการร้ายเข้าสู่ระบบกฏหมายมากกว่าหลบซ่อน

"I had to stay here - I saw so many people with problems and I just had to help," said Mr Souriya.

"ผมต้องพูดว่าที่นี่ - ผมเห็นคนหลายคนมีปํญหาและจำเป็นต้องช่วย" Souriya กล่าว

A more recent government initiative was the formation of an independent National Reconciliation Commission (NRC), tasked with compiling a report on the situation in the southern provinces.

อีกไอเดียหนึ่งคือการตั้งกอส. ซึ่งมีหน้าที่จัดทำรายงานสถานการณ์ในภาคใต้

The conclusion was published in June and contains a series of radical proposals, including the creation of a new regional body to mediate the conflict, the adoption of the Malay dialect Yawi as an official second language and the implementation of Sharia law.

บทสรุปถูกตีพิมพ์ในเดือนมิ.ย.และมีข้อเสนอที่รุนแรงอยู่หลายข้อ เช่น ตั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อจัดการปัญหา หรือใช้ภาษายาวีเป็นภาษาที่สองในพื้นที่


So far, the response has been lukewarm, according to Professor Piya Kittaworn, a political scientist and one of the report's authors.

แต่การตอยสนองนั้นไม่ดี อ้างอิงจาก ศ.Piya Kittaworn นักรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผุ้เขียนรายงาน

He said the army had been keen to implement the recommendations, but the government was less enthusiastic, and the proposal to make Yawi an official language already looks set to be dropped.

เขากล่าวว่าทหารอยากที่จะทำตามคำแนะนำ แต่รัฐบาลไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะทำ และข้อเสนอในเรื่องภาษายาวีก็ไม่ได้รับการปฏิบัติ

"The prime minister has his own way of doing things," said Prof Piya. "He thinks that force can solve this problem, but two or three years have past and the problem has increased and many innocent people have been lost."

"นายกท่านมีแนวทางเป็นของตนเอง" ศ. Piya กล่าว "เขาคิดว่าการใช้กำลังจะแก้ไขได้ แต่สองหรือสามปีมานี้ปัญหาเพิ่มขึ้นและผู้บริสุทธิ์หลายคนเสียชีวิต"

Ultimately, it seems that whatever approach the authorities take, the key is to win the trust of the local people.

สุดท้าย มันดูเหมือนว่าไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำเช่นไร กุญแจสำคัญคือเอาชนะความไว้วางจะของชาวบ้าน

Muslim leader Abdul Rahman said it was all a matter of respect. "We have our own language, culture and traditions here," he said. "The government has to understand that."

Abdul Rahman ผู้นำมุสลิมกล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับการให้ความเคารพ "เรามีภาษา วัฒนธรรม และประเพณีของเราที่นี่" เขากล่าว "รัฐบาลต้องเข้าใจมัน"

"The insurgency will finish as soon as local people stop supporting the insurgents," he added. "But that will only happen if the government treats Muslim people with the same respect as other Thais."

"การก่อการรานจะหยุดก็ต่อเมื่อชาวบ้านหยุดสนับสนุนผู้กอ่การราย" เขาเสริม "แต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลปฏิบัติต่อมุสลิมเหมือนกับที่ปฏิบัติต่อคนไทย"

Create Date : 12 สิงหาคม 2549
Last Update : 12 สิงหาคม 2549 1:32:24 น.
Counter : 1366 Pageviews.

2 comments
ทนายอ้วนพาเที่ยวเหนือสุดแดนสยาม - เชียงราย - วัดกลางเวียง เชียงราย ทนายอ้วน
(11 ม.ค. 2564 13:36:28 น.)
วิ่งเพื่อน้อง รักผืนป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สองแผ่นดิน
(11 ม.ค. 2564 23:39:08 น.)
10 มค 64 นางพญาเสือโคร่ง - Wild Himalayan Cherry mcayenne94
(10 ม.ค. 2564 21:47:42 น.)
กาเฟเวียด @หนองคาย ร้านอาหารเวียดนามริมโขง อาหารอร่อย วิวสวย sawkitty
(11 ม.ค. 2564 14:14:22 น.)
  
สวัสดีวันแม่แห่งชาติครับ..วันนี้มาร่วมทำความดีเพื่อถวายแม่ของเรากันนะครับ....
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน..
โดย: pooktoon วันที่: 12 สิงหาคม 2549 เวลา:11:29:26 น.
  
แล้ว คนภาคอื่น เค้าขอใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาราชการรึเปล่าเนี่ย พูดมาได้จะให้ใช้ยาวีเป็นภาษาราชการ
โดย: offpossa IP: 202.139.193.137 วันที่: 17 สิงหาคม 2549 เวลา:22:32:22 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด