Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
30 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
งานแถลงข่าวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ที่ผ่านมา มีงานแถลงข่าวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี งานนี้ย่าไปพร้อมกับน้องแต๊กด้วย

เดี๋ยวมาเฉลยค่ะเพราะอะไร

จุดลงทะเบียนของผู้สื่อข่าว

ขอเชิญครับ งานจัดอยู่ชั้นบนใกล้ถึงเวลาแล้ว

หนังสืออีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุขและถ้วยรางวัล

รางวัลสำหรับผู้จัดทำหนังสืออีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข

ประเด็นใหญ่ของงานแถลงข่าวครั้งนี้คือ ทช.-ทธ.ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ

การรับมอบเรือสำรวจทรัพยากรธรณี ย่าขอนำเอาเนื้อหาสาระมาฝากค่ะ


---

เรือสำรวจ"ทรัพยากรธรณี" ได้สร้างขึ้นในปี 2531 มีขนาดยาว 20 เมตร กว้าง 5.8

เมตรระวางขับน้ำ 90 ตันกรอส ค่าใช้จ่ายในการก่อโครงสร้างเรือจากเงินอุดหนุน

สัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม จำนวน 2,788,000 บาท ส่วนเครื่องยนต์ เครื่อง

กำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์สำหรับควบคุมการเดินเรือได้รับบริจากจากโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) โดยมีภารกิจหาแหล่งแร่ในทะเลภายใต้โครงการ

สำรวจแร่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมกับ UNDP เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ในปี 2538

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการสำรวจหาแหล่งแร่ในทะเลตามภารกิจเดิมต่อไป

จนกระทั่งในปี 2545 มีการปฏิรูปราชการได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงอุตสาหกรรม

มาอยู่ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้กรมทรัพยากรธรณี

มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ พื้นฟู และบริการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร

ธรณี โดยการสำรวจตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมิน

ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด และกำกับดูแลเขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

อย่างยั่งยืน ตลอดจนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญาธรณีพิบัติภัย

บ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งทะเล


ดังนั้น การสำรวจธรณีวิทยาทางทะเลจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสำรวจด้านธรณีวิทยา

และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการสำรวจธรณีวิทยากายภาพพื้นท้อง

ทะเลธรณีวิทยาสัณฐานชายฝั่ง ในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลเป็นอันดับแรก จะเห็นได้

ว่าการสำรวจบริเวณใกล้ชายฝั่งไม่สามารถใช้เรือสำรวจ"ทรัพยากรธรณี" ซึ่งมีขนาดใหญ่

ได้ ความจำเป็นใช้เรือสำรวจ"ทรัพยากรธรณี" จึงน้อยลงจนบ้างครั้งไม่ถูกใช้งานเลย


เพื่อให้เรือสำรวจ"ทรัพยากรธรณี"ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า กรมทรัพยากรธรณี เห็นสมควร

โอนเรือดังกล่าวให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง

โดยกรมทรัพยากรธรณีจะขอใช้งานในบางโอกาส ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความร่วม

มือระหว่างกรมทรัพยากรธรณีระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งอีกด้วย

จากนั้นก็มีพรีเซนเทชั่นการจำแนกอัตลักษณ์โดยภาพถ่าย photo ID

โดย ดร.กาญจนา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตุความแตกต่างที่ปาก และที่ครีบหลัง

---

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีข้อมูลปลาวาฬบรูด้ามากที่สุด การศึกษาโดยใช้ Photo -ID

กับปลาวาฬ บรูด้าในประเทศไทยครั้งนี้ นับว่าเป็นการศึกษาประชากร และพฤติกรรม

ของปลาวาฬบรูด้าครั้งแรกในภูมิภาคนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีข้อมูลปลาวาฬ

บรูด้ามากที่สุดในขณะนี้

มีวีดีโอการติดเทค ด้วยอุปกรณ์Acoustic suction cup และด้ามจับ ในภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญ

การติดแทคชาวญี่ปุ่น ความลำบากในการติดเทคปลาวาฬบรูด้าก็คือมันจะโผล่ขึ้นมาเพียง

ครั้งเดียวหากครั้งแรกที่โผล่ติดไม่สำเหร็จก็จะไม่มีโอกาสอีก ซึ่งต่างกับปลาวาฬหลังค่อม

จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำสามครั้งติดๆกัน หากพลาดครั้งแรกยังมีเวลาให้แก้ตัวอีกสองครั้ง


นอกจากนี้ยังมีภาพแผนที่เส้นทางการสำรวจปลาวาฬบรูด้า ซึ่งใช้วิธีสำรวจเป็นเส้นซิกแซก

กับชายฝั่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6-20 กันยายน 2554 โดย

ใช้เรือสำรวจพร้อมกันทั้งหมด 3 ลำ เป็นเรือเร็วของกรมฯ 2 ลำและเรือประมงอีก 1 ลำ
ดร.เกษมสันต์กล่าวถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้


ปัจจุบันสังคมมีความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น ดังที่ปรากฏตาม

หน้าหนังสือพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องสภาวะโลกร้อนที่กำลังครุกรุ่น

จนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ท่ามกลางกระแสความเกรี้ยวกราดของสภาวะโลกร้อน

ที่ทุกคนต่างมุ่งจะยับยั้งไม่ให้มันรุดหน้าไปกว่านี้ จนลืมรากฐานที่ดั้งเดิมของการดำรงอยู่

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่กลมกลืนโดยปราศจากผลประโยชน์อย่างแยบยล


ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภาระกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัด

การทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังมีงานด้านการวิจัย การสำรวจ การป้องกัน

และปราบปรามแล้ว ยังมีงานด้านการรณรงค์เช่นการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เช่น หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ

ตลอดจนการนำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุต่างๆแล้ว ทางกรมฯยังได้จัดทำ

หนังสือภาพการ์ตูนสำหรับเยาวชนโดยใช้ชื่อ "เจ้าอีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข"


ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) เปิดเผยว่า

ทช.เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ในอนาคตในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังนั้น ทช. ได้ผลิตสื่อ

เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก หรือหนังการ์ตูนหลายฉบับแล้วเช่น พะยูน ปะการัง

แมงกะพรุน และป่าชายเลน


เนื่องจากปีที่ผ่านมา ทช.สำรวจพบปลาวาฬบรูด้าจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดกระแสเรื่อง

การท่องเที่ยวชมปลาวาฬบรูด้า ทช. จึงได้มีแนวคิดจัดทำหนังสือการ์ตูนปลาวาฬบรูด้า

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤกษ โดยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเขียนภาพการ์ตูน

งานแปล ร่วมจัดทำหนังสือดังกล่าวด้วย


หนังสือภาพการ์ตูน" เจ้าอีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข" เล่มนี้ ดร.กาญจนา อดุลยานุ

โกศล และคณะผู้เขียน ได้ผนวกชีวิตและจิตใจของสัตว์ทะเลรวมถึงมนุษย์เข้ากับธรรม

ชาติอย่างสมบูรณ์ โดยผ่านตัวดำเนินเรื่อง ทั้งลูกปลาวาฬบรูด้าตัวน้อยที่ชื่อ อีเด็น กับ

นกนางนวล มาในนามเจ้าว่อน โลมาอิรวดี กับชื่อ วันดีดี และสุดท้ายโลมาหลังโหนก

ที่ชื่อ คุณตาฮัม ซึ่งแม้การใช้ชีวิตของสัตว์ทะเลจะแลประหนึ่งว่าเป็นการเร่ร่อนหาแหล่ง

อาหารไปทั่วทะเล ทว่าหากมองลึกลงไปแล้วนั้นจะพบว่าสัตว์ทะเลมิได้เป็นเพียงแค่การ

สัญจรหรือแหล่งอาหารเท่านั้น แต่พวกมันได้ฝังรากลึกลงสู่ห้วงมหาสมุทร จนกลมกลืน

เป็นสิ่งเดียวกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลก่อนที่มนุษย์จะเข้าไปรุกล้ำทำลาย


"เจ้าอีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข" เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการดำรงอยู่ในท้องทะเล

ที่นับวันเริ่มเสื่อมโทรมลงจากปัญหาขยะทะเล จึงไปสู่จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมแห่งการร่อนเร่

และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สัญจรไปในท้องทะเล เพื่อค้นหาแหล่งอาหารที่ยังคง

ความอุดมสมบูรณ์อยู่ หนังสือเล่มนี้จะบอกผ่านประสบการณ์ระหว่างทางที่พวกเขา

เหล่านั้นได้ประสบมา เพื่อตามหา"ทะเลแห่งความสุข" ที่มนุษย์และสัตว์โลกสามารถอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ การ์ตูนเรื่องนี้ยังสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือและพึ่ง

พาซึ่งกันและกันอีกด้วย

จากนั้นก็มอบรางวัล


น.ส. นันทพร อัฉริยะศิลป์

เป็นคนกรุงเทพที่คลั่งไคล้สารคดีสัตว์โลกมาตั้งแต่เด็ก จึงรู้จักสัตว์ต่างๆผ่านจอสี่เหลี่ยม

ใฝ่ฝันจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คนบนโลกรักและปกป้องธรรมชาติ จบปริญญาตรีจาก

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก Project เรื่องพะยูนตอนเรียนทำให้มีโอกาส

รู้จักกับคุณกาญจนา และได้มีโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่องพะยูนผู้น่ารัก ทำงานเป็นนักวาด

ภาพประกอบระยะหนึ่ง ก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน และกลับมาเรียนปริญญาโท MBA

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ International Business จากมหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศ

ออสเตรเลีย ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว และวาดภาพประกอบและแต่งนิทานอนุรักษ์

ธรรมชาติเพื่อสนองความฝัน

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี


ถือกำเนิดที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานเรื่องโลมา

และปลาวาฬมาตั้งแต่เด็กๆ จบปริญญาตรีจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้วรับราชการที่กรมประมง ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลาศูนย์ศิลปาชีบบางไทร

และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตนบน จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

งานวิจัยเรื่อชีววิทยาและพฤติกรรมของปลาวาฬบรูด้าและโลมาอิรวดีในลับดับต้นๆ

ของประเทศไทย


เป้าหมายของชีวิต คือ การทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยโลมาและ

ปลาวาฬของประเทศไทย เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยสืบไป

น.ส.นันทพร(แต๊ก) และ ดร.กาญจนา


-----------


ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศล(ขวา)


เป็นชาวบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เอกสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและจบปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยา

ลัยริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาเดียวกัน เคยรับราชการกรมประมงและปัจจุบันรับราช

การอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในเรื่อง

พะยูนแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการผลิตสื่อที่ใช้รณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ทะเล

เลี้ยงลูกด้วยนม และเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง


ความตั้งใจในการทำงานคือ การเผยแพร่งานวิชาการให้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไป

ตลอดจนชาวประมง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเล

หายากและรักษาทะเลไทยให้อุดมสมบูรณ์

คุณชีวินผู้ออกแบบเสื้อ และวาดภาพลายเส้นแนวเหมือนจริง ให้กับโครงการมาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน แว่วๆว่ากำลังจะมีผลงานออกมาในเร็วๆนี้ค่ะ

จากนั้นก็ถ่ายภาพร่วมกัน

ทช.-ทธ.ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือการรับมอบเรือสำรวจทรัพยากรธรณี

และเปิดตัวหนังสืออีเด็นน้อย

ดร.กาญจนา อดุลยานุโกศลแจกลายเซ็นต์

น้องแต๊กในฐานะผู้วาดภาพการ์ตูนเรื่อง "อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข" ร่วมเซ็นต์ด้วยค่ะ

จากนั้นก็เก็บภาพเดี๋ยวไว้เป็นที่ระลึก

ถ่ายภาพร่วมกัน

ดร.กาญจนาอดุลยานุโกศล,ย่าดา(แม่น้องแต๊ก),แต๊ก,คุณชีวิน และ คุณพรเทพ(พ่อน้องแต๊ก)

สำหรับน.ส.พาลาภ ทิพทัส(ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ) ติดภาระกิจมาร่วมงานไม่ได้

ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะนำรางวัลนี้

ไปมอบให้ถึงที่ทำงานเลยค่ะ


--------


น.ส.พาลาภ ทิพทัส


เป็นชาวกรุงเทพฯ จบปริญญาตรีจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ และ

ปริญญาโทจาก University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนด์ ได้ช่วยงานวิจัย

พะยูน และงานร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องพะยูนฯ(Dugong MOU) ปัจจุบันทำงาน

ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีใจรักและเสียสละในการช่วยงาน

อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง


"อีเด็นหวังว่าโลกใบนี้จะมีทะเลแห่งความสุขอีกมากมาย"

"Eden hoped that there would be many more happy seas emerging on this planet."


จากเรื่อง Little Eden And The Happy Sea

ขอเก็บลายประตูสวยๆของโรงแรมริชมอนด์ ไว้เป็นที่ระลึกค่ะ

ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ

หากสนใจข่าวจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เข้าไปชมในเวปไซด์ของทางกรมฯได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ


//www.dmcr.go.th

ขออภัยที่มีคลื่นแทรกเข้ามาเรื่อย ยังไม่ได้ทำเอนทรี่จากทริปนราธิวาสค่ะ และขออภัยที่ทริปตรังก็ยังไม่ได้ต่อจนเสร็จสิ้น


Create Date : 30 กันยายน 2554
Last Update : 30 กันยายน 2554 11:28:24 น. 3 comments
Counter : 3223 Pageviews.

 
ไม่ได้เข้ามานานเลยคะ
ย่าดาน่ารัก กระชากวัยมากค่ะ


โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ IP: 111.84.10.12 วันที่: 30 กันยายน 2554 เวลา:17:09:03 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะย่า


โดย: sawkitty วันที่: 30 กันยายน 2554 เวลา:17:45:22 น.  

 

ว๊าวววววววววแหล่มเลยค่ะย่าดาขา
น้องแต๊กมาในฐานะผู้วาดภาพการ์ตูน
เรื่อง "อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข"
สุดยอดดดดดดดดด


โดย: อุ้มสี วันที่: 30 กันยายน 2554 เวลา:21:17:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.