Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
27 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 
งาน"ชายแดนใต้ หัวใจเดียวกัน" ที่มิวเซียมสยาม ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


และแล้ววันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงเสียที หลังจากที่ติดตามข่าวการแสดงภาพถ่าย

จากชายแดนใต้ ที่จัดต่อเนื่องที่ภาคใต้ ผนวกกับกิจกรรมอื่นๆในการส่งเสริมให้ความรู้เช่น

การทำเวบบล๊อก ณ วันนี้พวกเราที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีโอกาสได้ชมภาพเหล่านั้นแล้ว

ภายใต้หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กวี ภาพเพื่อชายแดนใต้


งานนี้เราจะได้ร่วมรับฟัง, ' ร่ายกวี ' จากศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ กวีแดนใต้ ชมภาพถ่ายสวยงาม

วิถึชาวใต้พร้อมบทกวีจากศิลปินมากมาย


สัมผัสการแสดงพื้นบ้าน ดิเกร์ฮูลู ดนตรีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชาชัก ข้าวยำ ผ้าบาติกฯลฯ

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้นปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับพื้นที่ถูกนำเสนอจากสื่อสู่สาธารณะรูปแบบต่างๆ แปลกแตกต่างกันออกไป

แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไปในทิศทางที่สะท้อนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำลายชีวิตและทรัพย์สิน

การลอบยิง การวางระเบิด ฯลฯ ซึ่งท้ายที่สุดได้ก่อให้เกิดทัศนะเชิงลบต่อผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีต่อชาวมลายูมุสลิม ทำให้ผู้คนไม่กล้ามาเยือนพื้นที่อีกต่อไป เนื่องจากกลาย

เป็นภาพลักษณ์ความน่ากลัวผนึกแน่นในความรู้สึกของผู้คน


ทั้งที่จะว่าไปแล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นเพียงการกระทำของคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่พยายาม

สร้างภาพความแตกแยกของผู้คนในพื้นที่ ขณะที่โดยแท้จริงแล้วพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่

น่าสนใจ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายของผู้คนต่าง

ศาสนาความเชื่อ ที่อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันมายาวนาน


ช่วงที่ผ่านมา มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน หลายฝ่าย พยายามนำเสนอข่าวสารในแง่บวกของพื้นที่เพื่อสื่อต่อ

สาธารณะวงกว้าง ทั้งเชิงข่าว สกู๊ป สารคดี ฯลฯ และหนึ่งในสื่อที่น่าสนใจเป็นยิ่งในการสะท้อนภาพแห่งความรัก

ความสวยงาม ความรักใคร่ผูกพันของผู้คนในพื้นที่คือ การสะท้อนผ่าน ‘ศิลปะภาพถ่าย’ และ ‘บทกวี’ โดยสื่อ

‘ภาพถ่าย’ เป็นสื่อที่สัมผัสได้ง่าย ในขณะที่ ‘บทกวี’ ของคนดังที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ จักเป็นการกระตุ้น

ความสนใจของผู้คนให้หันกลับมามองความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแง่มุมหนึ่ง

เป็นแง่มุมของความรัก ความอาทร การให้กำลังใจ และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เป็นโลกที่ทุกคนเป็น

พี่น้องกันโดยแท้

ในโอกาสนี้ ‘สำนักหัวใจเดียวกัน’ ซึ่งเป็นรวมตัวของนักคิด นักเขียน ศิลปิน นักวิชาการ ฯลฯ และได้ดำเนิน

กิจกรรมกระตุ้นการอ่าน-เขียน วงการศิลปะ ฯลฯ มาแล้วมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ มากมายในพื้นที่ ‘ชายแดนใต้’ จึงได้กำหนดจัดงาน ‘มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี บทกวี

และภาพถ่าย หัวใจเดียวกัน’ เพื่อร่วมกระตุ้นวงการอ่าน-เขียน ศิลปะ ดนตรี และร่วมส่ง ‘กำลังใจ’ ให้แก่

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายปี

มาแล้ว ทั้งนี้ภายใต้การแสวงหาความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย-บทกวี เชิดชูประวัติศาสตร์ของผู้คนต่างศาสนา ความคิด ความ

เชื่อและศรัทธา แต่สามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ผู้คนผ่านบทเรียนประวัติ

ศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาและคลี่คลายปัญหาในปัจจุบัน


2.เพื่อหลอมรวมหัวใจของผู้คน ส่งเป็นกำลังใจแด่ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางผลงานศิลป

วัฒนธรรม ดนตรี บทกวี และภาพถ่าย ภายใต้ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือในนาม

บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ


3.เพื่อเปิดตัวหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวแง่งามของพื้นที่ ๓ ชายแดนภาคใต้ สะท้อนผ่านศิลปะภาพถ่าย ทั้งเชิง

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ประกอบกับมีบทกวีของนักเขียน กวี ผู้มีชื่อเสียง

ร้อยรัดความรู้สึกเอื้ออาทรกัน ให้กำลังใจกัน ระหว่างคนไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการระดมทุนผ่านช่องทาง

ต่างๆ มาดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้สถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

คลี่คลายและยุติลงในเร็ววัน

วิธีดำเนินการ

1.ส่วนของภาพถ่ายและบทกวีที่จะจัดแสดง ทางผู้ดำเนินการได้จัดเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีบทกวี

ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า ๓๐ คน และภาพถ่ายของช่างภาพมืออาชีพจำนวนมาก ซึ่งตาม

ติดบันทึกภาพสวยงามในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง


2.แสวงหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดพิมพ์หนังสือ ‘หัวใจเดียวกัน’ การอัดภาพ

เพื่อเตรียมนำไปจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมค่าใช้จ่ายการจัดงานซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงดนตรี

ศิลปวัฒนธรรม การพูดคุยเสวนา ฯลฯ โดยเชิญสื่อมวลชน นักเขียน และบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วย


3.สำหรับลักษณะหนังสือ ‘หัวใจเดียวกัน’ ที่จะเปิดตัว จัดพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊ค ความหนาประมาณ ๒๐๘ หน้า

เนื้อในพิมพ์สี่สีทั้งเล่มด้วยกระดาษปอนด์ ปกอาบยูวี เข้าเล่มแบบไสกาว


ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ที่ ๒๙-อาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คือช่วงเปิดงานอย่างเป็นทางการ รวมระยะเวลา ๓ วันสำหรับ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนอ่านบทกวีระหว่างกวีมืออาชีพและสมัครเล่น ทั้งในพื้นที่ชาย

แดนใต้ ส่วนกลาง และอื่นๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมสำหรับเยาวชน การเสวนา การจัดแสดง

สินค้า-อาหาร ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ชายแดนใต้ ฯลฯ


การจัดแสดงภาพถ่ายพร้อมบทกวี รวมเวลา ๕ เดือน (สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)


การเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับ ‘ชายแดนใต้’ บริเวณพื้นที่แสดงนิทรรศการ ประมาณ ๒-๓ เล่ม

สถานที่จัดกิจกรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ ‘มิวเซียมสยาม’

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๔ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

งบประมาณดำเนินการ

ขอสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือจากภาคีต่างๆ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย-บทกวี เชิดชูประวัติศาสตร์ของผู้คนต่างศาสนา

ความคิด ความเชื่อและศรัทธา แต่สามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์

ผู้คนผ่านบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาและคลี่คลายปัญหาในปัจจุบัน


2.สามารถหลอมรวมหัวใจของผู้คน ส่งเป็นกำลังใจแด่ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน

ทางผลงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี บทกวี และภาพถ่าย ภายใต้ความร่วมมือของภาคีต่างๆ ทั้งภาค

รัฐและเอกชน หรือในนามบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ


3.เปิดตัวหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวแง่งามของพื้นที่ ๓ ชายแดนภาคใต้ สะท้อนผ่านศิลปะภาพถ่าย

ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ประกอบกับมีบทกวีของนักเขียน

นักกวี ผู้มีชื่อเสียง ร้อยรัดความรู้สึกเอื้ออาทรกัน ให้กำลังใจกัน ระหว่างคนไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ

รวมถึงการระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ มาดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมส่งเสริม ช่วยเหลือ

ให้สถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้คลี่คลายและยุติลงในเร็ววัน

กำหนดการงาน 'ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน'


มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กวี ภาพ เพื่อชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ ๒๙-อาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔


๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน/ชมบรรยากาศงาน/ภาพถ่ายและบทกวี/ลานกิจกรรม

๑๓.๓๐ น. พิธีกรภาคสนามโดยทีมงาน 'หัวใจเดียวกัน' กล่าวนำเข้าสู่งาน

'พิธีเปิด' อย่างเป็นทางการ โดยผู้ร่วมงานทุกท่าน ภายใต้แนวคิด

'ปัญหาชายแดนใต้ ไม่มีอัศวินม้าขาว' ทุกคนต้องร่วมกันลงมือแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ

๑๓.๔๕ น. 'ปาฐกถาพิเศษ' โดย...เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

นักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) ประจำปี ๒๕๔๗

บุคคลแห่งปีของเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๑ (Asian of the year 2007)

เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ (Public Service) ประจำปี ๒๕๕๒

ผู้ดำเนินโครงการปลูกพืชสมุนไพรส่งเสริมรายได้เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้

๑๕.๐๐ น. เปิดตัวหนังสือ 'รวมบทกวีและภาพถ่ายหัวใจเดียวกัน'

๔ ศิลปินแห่งชาติ ๙ กวีซีไรต์ และกวี-นักเขียนกว่า ๔๐ ชีวิต

ร่วมให้กำลังใจพี่น้องชายแดนใต้ผ่านบทกวีและภาพถ่าย

๑๕.๒๐ น. อ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

๑๕.๓๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้

ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ.ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๖.๓๐ น. เวทีเสวนา 'ย้อนความหลังฟังเรื่องเล่าดีๆ จากชายแดนใต้' ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

๑.คุณภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

๒.คุณมะลอฟี ลอตันหยง คนทำงานด้านประชาสังคมชายแดนใต้

๓.ดร.พีระพันธ์ วิจิตรพันธุ์ นักธุรกิจ/เจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณา

๔.ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ (นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

๕.ตัวแทนบุคคล/นักเขียน/ดารา ฯลฯ ที่เคยลงสัมผัสพื้นที่ชายแดนใต้

จอม เพชรประดับ : ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๗.๔๕ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

วสันต์ สิทธิเขตต์,ตุ๊ แครี่ออน-ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ, เสนีย์ แช่มเดช วาดเส้นสายลายศิลป์ประกอบดนตรี

'ปั่น' ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว,โกไข่และนายสน, โฮป แฟมิลี่

๒๐.๓๐ น. - จบงานวันแรก -

---------------


วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน

ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้ (ข้าวยำ ชาชัก ฯลฯ / ลานกิจกรรม

(ระบายสีผ้าบาติก, ใบพายเรือกอและจำลอง)


๑๒.๐๐ น. พักเที่ยง


๑๓.๐๐ น. พิธีกรภาคสนามโดย 'ภาคภูมิ ประทุมเจริญ' (โต โต้ คน ค้น ฅน) กล่าวนำเข้าสู่งาน

๑๔.๐๐ น. ละครเวที โดยกลุ่มละคร U to Play/กิจกรรมเยาวชน

๑๔.๒๐ น. อ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

๑๔.๓๐ น. เวทีเสวนา 'CSR กับการช่วยเหลือเยาวชนชายแดนใต้'

๑.คุณสุรนุช ธงศิลา ผู้จัดการมูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation)

๒.คุณสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

๓.ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๔.ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ / ตัวแทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธีรนุช ยอดนุ่น : ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้

ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ.ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๘.๐๐ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

พบศิลปิน ชัย บลูส์ บางลำพู แบนด์ (Banglumpoo Band)

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว

๒๐.๓๐ น. - จบงานวันที่สอง -


-------------


วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน

ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้ / กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ

๑๑.๐๐ น. ศิลปะการแสดง (Performance Art)

โดย...จิตติมา ผลเสวก ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง ฯลฯ


๑๒.๐๐ น. พักเที่ยง


๑๓.๐๐ น. พิธีกรภาคสนาม 'ติชิลา พุทธสาระพันธ์ & วิสูตร เพียรพัฒน์' กล่าวนำเข้าสู่งาน

๑๓.๓๐ น. ละครเวทีโดยกลุ่มละคร U to Play

๑๔.๐๐ น. ทอล์คโชว์ 'อุสมาน ลูกหยี' ด้วยเรื่องเล่าสุดมันส์จากชายแดนใต้

๑๔.๓๐ น. อ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

๑๔.๔๕ น. เวทีเสวนา 'ชายแดนใต้ 'ภาพจริงที่อยากเห็น' ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

๑.อุสตาซอับดุชชะกูร บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) อาจารย์ / นักวิชาการด้านมลายูศึกษา

๒.คุณประยูรเดช คณานุรักษ์ รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี)

๓.คุณอาหมัด ตันหยงวารี ผู้นำชุมชน / เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส

๔.คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนดีเด่น

๕.ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ / เยาวชนนอกพื้นที่

ติชิลา พุทธสาระพันธ์ : ผู้ดำเนินการเสวนา

๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ

๑๗.๐๐ น. 'บทสนทนาที่ไร้คำพูด' ละครใบ้โดย 'คนหน้าขาว' ไพฑูรย์ ไหลสกุล

๑๗.๐๐ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี 'หัวใจเดียวกัน'

มินิคอนเสิร์ต พลพล พลกองเส็ง

อะคูสติกคอนเสิร์ต 'หงา คาราวาน (สุรชัย จันทิมาธร) และผองเพื่อน

๒๐.๓๐ น. - ปิดงาน&จบงาน 'ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน' -

-------------


หมายเหตุ : เที่ยวชมงานฟรีตลอดรายการ (ยกเว้นสนับสนุนสินค้าพื้นเมือง อาหาร หนังสือ ฯลฯ ของร้านค้า)

ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย...

สำนักหัวใจเดียวกัน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

(มิวเซียมสยาม) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานนราธิวาส มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG FOUNDATION) มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ปัตตานี) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน สมาคมชาวนราธิวาส APDAGROUP กลุ่มสห+ภาพ

บริษัท เอสวัน อลูมิเนียม จำกัด พงศ์ นราแกลเลอรี่ บริษัท ไทยท็อปปิคมีเดีย จำกัด ฯลฯ
คำขวัญของกลุ่มธรณีมาตา๒๕๕๓ โดนใจ


"แผ่นดินนี้เป็นที่เกิด ต้องทูลเทิดและแทนคุณ "
คุณภูพานลานดาว กับผลงานของเธอ แม่ค้าข้าวเหนียวปิ้งใส้ต่างๆ ที่ปิ้งน่าสนใจมาก

เป็นเหล็กหนีบสามารถพลิกกลับไปกลับมาด้วยความรวดเร็ว

คุณเต็งพ้งเสร็จจากงานแถลงข่าวถ่ายทอดสดที่สถานี ก็กระโดดมาร่วมงานนี้

กลุ่มนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในงานแถลงข่าว

ร่วมกิจกรรมเพ้นท์ใบพายจิ๋วเรือกอและจำลอง เพ้นท์เสร็จแล้วนำกลับบ้านได้เลย

ตัวอย่างค่ะ

ศิลปินผู้เพ้นท์ ในงานจะมีการสาธิตให้ชมด้วยค่ะ

นำความรู้สึกผูกพัน มาหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว

ชมภาพตัวอย่างและรายละเอียดอื่นๆได้จากลิงค์นี้ค่ะ


//www.oknation.net/blog/our-heart/2011/07/03/entry-2
หากพลาดชม ในสามวันนี้ ยังสามารถชมภาพถ่ายที่ยังจัดแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยาม

ชั้น ๓โซนระเบียงของ อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยาม ซึ่งจะจัดแสดงภาพถ่ายชายแดนใต้

ถึงสิ้นปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๖ เดือน พร้อมมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ของมิวเซียมสยามค่ะ


//www.ndmi.or.th/

อย่าลืมไปชมกันนะคะ งานดีๆเช่นนี้ไม่ควรพลาดค่ะ

ลากันด้วยภาพนี้ค่ะ


Create Date : 27 กรกฎาคม 2554
Last Update : 27 กรกฎาคม 2554 15:56:39 น. 6 comments
Counter : 3147 Pageviews.

 

เย้!! ได้เจิมบล็อคของย่าดา
แล้วจะไปชมนิทรรศการนะคะตัวการ์ตูน Betty Boop เป็นการ๋ตูนดาราสาวสวย
สุด Sexy นิสัยดี เป็นVintage Style
ยุคเดียวกับดาราสาว "มาริลีน มอนโร" ค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 27 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:34:59 น.  

 

แหล่มเลยค่ะย่าดา
งานนี้อุ้มไปร่วมงานแน่นอนค่ะ ไม่พลาด
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 27 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:31:55 น.  

 
ทักทายสวัสดีกับย่าดา ครับ

งานดีๆ แบบนี้ น่าไปชมกันจริงๆ ครับ
แต่ช่วงนี้ก็ได้ชมภาพสวยๆ จากทางภาคใต้อยู่เหมือนกันครับ


โดย: ถปรร วันที่: 27 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:39:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดา

เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นประเทศไทยเกิดความสงบและสามัคคีกันอย่างแท้จริง

แต่หลายปีมานี้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนก็เกิดความรุนแรงขึ้นบ่อยจริงๆ

ผมเคยไปมาแล้วทั้งสามจังหวัดเมื่อนานมาแล้ว
และเมื่อใดที่ที่นั่นสงบ
ผมก็อยากกลับไปเยือนยอีกมากเลยครับย่าดา

เป็นจังหวัดที่สวยงามและผู้คนน่ารักมากครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กรกฎาคม 2554 เวลา:5:28:47 น.  

 
ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะอยู่ไกล แต่ส่งใจไปเชียร์นะคะ


โดย: army_wifey วันที่: 29 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:03:36 น.  

 


สวัสดีค่ะย่าดา..

อ้อมแอ้มคงจะไม่ได้ไปชมงานนี้..

แต่ได้อ่านจากบล็อกย่าดา ก็พอนะค่ะ..

วันเกิดของอ้อมแอ้มที่ผ่านมา..

ไปทำบุญมาหลายที่ค่ะ..

เลยแวะเอาบุญมาฝากย่าดาค่ะ..

ขอให้ย่าดามีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 31 กรกฎาคม 2554 เวลา:0:55:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.