Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
12 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ที่อำเภอ กัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ อำเภอใหม่ ลำดับ 878 ตอนที่ 1


ไปมาเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ

ก็สองวันเข้าไปแล้ว เวลาที่จะเก็บเกี่ยวบรรยากาศสถานที่จุดหมายปลายทางจึง

มีแค่วันเดียว จึงขอรวบรัดตัดความเป็นว่าถึงจุดหมายปลายทางเลยจะดีกว่า

หากมัวเล่าเรื่องระหว่างทางอาจจะยืดยาวเกินไป


จุดมุ่งหมายของเรา ก็เพื่อที่จะมาดูอำเภอแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะ

ใช้เส้นทางเชียงใหม่ ปาย ก่อนถึงปายประมาณ 15 กม. เลี้ยวซ้าย (ตรงสามแยกด่าน

ตรวจป่าไม้) แล้วก็ตรงไปไม่มีเลี้ยวจะไปถึงสามแยกอำเภอกัลยาณิวัฒนา ใช้เวลา

ประมาณ 1 ชม แต่ถ้าจะนับจากเชียงใหม่ไปก็ประมาณ 130 กม. ถึงสามแยกปาย ทางดี

ลาดยางหมดแล้ว แต่จริง ๆ แล้วมีหลายทาง แต่อย่าเลือกทางอื่นเลย ค่อนข้างลำบาก


เชียงใหม่ ปาย สะดวกสุด ถนนลาดยางตลอด แต่จากแยกปาย วัดจันทร์ทางขึ้นเขาตลอด


ขอบคุณ ข้อมูลจากบอร์ด พันทิปค่ะ


----


เข้าเขตมาเราจะรู้สึกได้ถึงความเขียวขจี

อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นเขตการปกครองระดับอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่

และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีที่ว่าการอำเภออยู่

ที่ตำบลแจ่มหลวง


วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นว่าพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด

และตำบลแจ่มหลวง แห่งอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีเนื้อที่

674.58 ตารางกิโลเมตร และประชากร 10,561 คน มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำริหลาย

โครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอ

รับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำบาก

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุก พื้นที่ ประกอบ

กับพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการ

ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า จึงเห็นชอบให้แยกพื้นที่ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ ชื่อ

“อำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ดี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำเภอที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นตามที่กระทรวง

มหาดไทยขอพระราชทาน ว่า “อำเภอกัลยาณิวัฒนา”


ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง “พระราชกฤษฎีกา

ตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. …” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 97 ก หน้า 7 ลงวันที่ 25 ธันวาคม

พ.ศ. 2552 และมีผลใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น โดยปรากฏเหตุผลในการประกาศใช้พระราช

กฤษฎีกาฉบับนี้ว่า


“…โดยที่ตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

มีท้องที่กว้างขวาง มีชุมชนและชุมนุมการค้าหนาแน่น มีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก แต่เนื่อง

จากมีภูมิประเทศตั้งอยู่ห่างไกล ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

สมควรแยกตำบลดังกล่าวออกจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และรวมตั้งเป็น

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ

ความสะดวกของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็น

การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

ขอบคุณข้อมูลจากลิงค์ด้านล่าง


//www.cmsayhi.com/cmnews/%E0%B8%AD%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%88-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5.html

รู้สึกดีจังที่ได้เห็นเหล่าบรรดาควายแช่น้ำอาบโคลนอย่างสำราญบานใจ

สาดโคลนใส่ตัวเองรักษาผิวหนังและป้องกันแมลงวันตอม

ใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง เริ่มเห็นกระท่อมและการเพาะปลูกของชาวบ้านแถวนั้น

ซึ่งเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยง ( ปกาเกอะญอ)

ชาวบ้านแถวนี้นิยมนำต้นสบู่ดำมาทำเป็นแนวรั้ว ทำไมถึงต้องเป็นต้นสบู่ดำ สงสัย

ไหมคะ เฉลยค่ะ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภาคเหนือเพราะต้นสบู่ดำเป็นแนวรั้วกัน

สัตว์เลี้ยงเข้าทำลายแปลงเพาะปลูกเนื่องจากไม่ชอบกลิ่นเหม็น

ต้นสบู่ดำJatropha curcas Linn พืชตระกูล Euphorbiaceae เป็นไม้ยืนต้นพุ่มขนาดกลาง

อายุประมาณ 20 ปี พบได้ทั่วไปในประเทศไทย แต่ปลูกมากในภาคเหนือ ตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง และพบบ้างในภาคใต้


หากยังจำกันได้ปีก่อนๆนี้ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนน้ำมันดีเซล

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ดำ อ่านข้อมูลได้จาก ลิงค์ด้านล่าง ของคุณคนไทยตัวเล็ก

ซึ่งเขียนไว้ดีมากค่ะ


//www.oknation.net/blog/print.php?id=525324

วิถีชาวบ้าน

ที่นี่จะเห็นบ้านสวยๆหลากหลายรูปทรงค่ะ บ้านนี้อยู่ในระหว่างสร้าง

แล้วเราก็มาถึงวัดจันทร์

วัดจันทร์ถิ่นป่าสน


ชุมชนวัดจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อ. กัลยาณิวัฒนา

จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร รวม 19 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซนต์ มีที่ราบแคบ ๆ ตามหุบเขา

มีสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าสนเขา,สนสองใบ, สนสามใบ, เต็งและ รัง พื้นที่ดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.4 องศา ต่ำสุด 4 องศาเซลเซส


ชุมชนวัดจันทร์เป็นชุมชนชาวปกาเก่อญอ( กะเหรี่ยง) ที่มีสภาพป่าสนที่มีความอุดม

สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดเกือบทั้งปี มีพระธาตุ

เก่าแก่และยังมีวิหารใส่แว่นที่เป็นสิ่งแปลกอย่างหนึ่งของเมืองไทย ขอเชิญชวนมา

แวะเที่ยวกันได้


การจัดตั้งศูนย์ ICT นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อันสำคัญของชุมชนที่ลูกหลาน

จะได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งศูนย์ ICT

วัดจันทร์ เป็นศูนย์ที่โชคดีที่นับตั้งแต่เปิดบริการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมทอดพระเนตร

ศูนย์ตั้งแต่ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็ได้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ (นายอมรพันธุ์ นิมานันท์) ได้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับทางศูนย์จำนวน

๒๑ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ มีทางสถิติจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คำปรึกษา

ช่วยเหลือตลอด และยังมีผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายฝ่าย ตลอดถึงท่านพระครูโพธิ

วีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ที่แนะนำศูนย์ให้ตั้งแต่ต้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อชุมชน


พระนิคม กิจฺจสาโร


//www.watchankaren.com/watchan/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4

พระพุทธเมตตามหามารดาธรณีศรีสุพรรณกัลยา

กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

เพิ่งพ่นสีเสร็จใหม่

close up ลายไทยอ่อนช้อยสวยงาม

ความงามที่สมมาตร

พระอุโบสถวัดจันทร์ยังเป็นโครงอยู่จะเห็นลูกนิมิตตั้งอยู่ด้านข้าง

ลวดลายสลักที่หน้าบรรณเพิ่งพ่นสีทอง

ที่วัดจันทร์แห่งนี้ใช้เป็นที่แจ้งเหตุของสภ.กัลยาณิวัฒนา

ถ่ายป้ายสถานที่

จากนั้นก็เดินทางต่อเพื่อจะไปพักค้างคืนที่โครงการหลวง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา

ซึ่งมีการทำนา และเลี้ยงควาย

เพิงมุงจากที่ยังสร้างไม่เสร็จ หรือว่าชำรุดก็ไม่รู้ซิ

ปั้มน้ำมันในหมู่บ้าน อยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆได้อารมณ์สมัยโบราณดี

เราพักกันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

เราพักกันที่นี่5เตียง500 บาทช่วงlow season ลดครึ่งราคา


หากมาครบ 5 คน ก็ตกคนละ 100 บาท แต่เรามากัน 3 คน ก็หารแชร์กันไปตามระเบียบ

ถังขยะที่โครงการหลวง ใช้วัสดุรีไซด์เคิลจากยางเก่า ได้อารมณ์อนุรักษ์ธรรมชาติแท้ๆ

ภายในบริเวณโครงการเป็นป่าสนสามใบที่สูงใหญ่ สวยมากๆ

มีโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี

มีแปลงขนาดใหญ่ปลูกไฮเดรนเยียแต่ละต้นกำลังออกดอกช่อโต บางกอมีถึง 3-4ช่อ

ถัดออกไปมีบึงน้ำขนาดใหญ่หมายตาไว้จะมาชมในตอนเช้า

ป่าสนภายในโครงการสวยงามมาก

ซุ้มดอกไม้กับต้นเฟินป้ายสวนสนวัดจันทร์วัดใจคนจอย

ทิวสนงดงาม

โอบล้อมรอบตัวเรา

ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน

ช่วงที่มาเยือนถึงแม้ว่าจะเป็นเดือน พฤษภาคมก็ตาม ฝนฟ้ากระหน่ำเป็นระยะๆ

พร้อมด้วยเมฆทะมึน แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเย็นสบายและต้นไม้ที่เขียวขจี


----

แนวป่าในม่านหมอก

เมฆทะมึน ช่วงนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชาวเขา ทานข้าวชาวดอยหอมอร่อย กับข้าวเรียบง่าย

แต่อร่อยมาก ทานไปนั่งมองฟ้าหม่น และสายฝนโปรยปราย เสียงนกร้อง และโผบินโฉบ

ผ่านหน้าเราไปเกาะที่ตอไม้ เห็นนกไหมคะจากภาพนี้

ต่อตอนสองนะคะ แล้วจะมาเฉลยว่านกอยู่ที่ไหนในภาพ บายค่ะ


Create Date : 12 พฤษภาคม 2554
Last Update : 12 พฤษภาคม 2554 17:19:02 น. 6 comments
Counter : 4324 Pageviews.

 
เขียวดีจังเลย สดชื่นดีมั่กๆค่ะ


โดย: taklomklom วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:45:44 น.  

 
ดูภาพแล้วสดชื่นดีจัง ขอบคุณนะคะไม่ได้เห็นน้องควายมานานแล้ว ^^


โดย: Chic_Angel วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:12:38 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:21:30 น.  

 

เขียวสด สวยแจ่มมากค่ะย่าดา

ชอบภาพทิวสนด้วยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:07:52 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดา

ภาพสวยมกาจริงๆครับ
ให้บรรยากาศของความชื้นในฤดูฝนด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2554 เวลา:5:35:10 น.  

 


สวัสดีค่ะย่าดา....

ถ้าได้รับรางวัลเป็นซี่รี่ย์..

อยากดูหนังประเภทไหนค่ะ?

เช่นหนังไทย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น หรือฝรั่ง

เอาเป็นพูดไทยหรือบรรยายค่ะ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 14 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:14:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.