การบริหารประเทศช่วงระหว่างและหลัง ไว้รัส โควิด 19
การบริหารประเทศช่วงระหว่างและหลัง ไว้รัส โควิด 19
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

ในขณะที่ประเทศชาติ กำลังตระหนกถึง การแพร่ระบาดของไว้รัส อู่ฮั่น หรือ โควิด 19 มีคนมากมายที่กำลังตระหนกถึงอันตรายต่อไวรัสนี้ ซึ่งส่งผลทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และ สภาวะจิตใจของคนจำนวนมาก และ จากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ ยิ่งทำให้ผมมองเห็นถึง การจัดการต่างๆ ของประเทศและองค์กร มักมองที่ปัญหาเพียงด้านเดียว ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง หรือ พิบัติภัย เช่น ซึนามิ ก็เป็นเช่นนี้  ผมจึงอยากเสนอให้ ผู้บริหารประเทศ และ องค์กร ให้มองเห็นถึง การใช้บุคลากรหรือทรัพยากรของประเทศ ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ/องค์กร ในอนาคต

แนวคิดในการบริหารจัดการประเทศ หรือ องค์กร ในช่วงวิกฤติ ในปัจจุบัน จะใช้กำลังคนเท่าที่มี มาระดมการแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งจะพบว่า มีคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ จริงเพียงบางส่วน ยิ่งการบริหารประเทศ พบว่า บางหน่วยงาน บางกระทรวง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ด้วยซ้ำ ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่เกิดกับคนบางกลุ่ม และ คนบางกลุ่มก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการประเทศในช่วงนี้ จึงควรแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมแก้ไขปัญหา และ ทีมการพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข


ทีมแก้ไขปัญหา
ในส่วนนี้ การเรียกผู้บริหารในส่วนการทำงาน เข้ามาเป็นทีมงานในการดำเนินงาน หรือ ปลัดกระทรวง มาเป็นผู้ดำเนินการ เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด เพราะ ผู้ดำเนินงานในแต่ละกระทรวงจะทราบถึง กระบวนการทำงานและมีพระเดชพระคุณกับทีมดำเนินงานมากที่สุด เรีื่องนี้ผมจะไม่ขอกล่าวถึงมากนัก เพราะ เราก็ดำเนินการลักษณะนี้มากันมากแล้ว

ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข
ส่วนใหญ่ การบริหารจัดการ ณ สถานการณ์ฉุกเฉิน มักมองข้ามไป ปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ที่มาจากปัญหา จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในด้านด่างๆ ดังนั้น จึงควรจัดตั้งทีมการพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข โดยจัดให้รัฐมนตรีและทีมงานการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการวางแผนเพื่อดำเนินการพัฒนาประเทศ/องค์กร ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ ให้คลี่คลาย ณ ภาวะวิกฤตินี้..

ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ควรแบ่งออกเป็น 4 สวนใหญ่ๆ คือ
1. ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข อย่างเร่งด่วน
2. ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ระยะยาว
3. ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของประชาชนในประเทศ

 

ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข อย่างเร่งด่วน
อัตรา ภาวะคนไทยตกงาน จะเพิ่มขึ้นอย่างสูง ซึ่งจำเป็นต้องสร้างให้เกิดภาวะการจ้างงาน กลับไปทำงาน โดยเฉพาะคนไทย อาจจะต้องกีดกัน คนต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานในเบื้องต้น เพื่อสร้างงานให้กับคนในประเทศก่อน ขอความร่วมมือในการส่งเสริมแรงงานไทยจากภาคธุรกิจ  รวมทั้งการ สนับสนุนการสร้างธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเดิม การส่งออก การท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

การสนับสนุนและผลักดันผลผลิตทางการเกษตร สานสัมพันธ์และเปิดช่องทางการขายใหม่

ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ระยะยาว
โดยเฉพาะ ด้านภาพลักษณ์ของประเทศ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ  ทั้งความสำเร็จด้านการต่อสู้กับโควิด สาธารณสุขของประเทศ ความปลอดภัย เป็นต้น

กระบวนการสนับสนุนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจในระยะยาว  การสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขในการบริการคมนาคมในประเทศและอากาศยาน กระบวนการส่งเสริมการผลิตและการส่งออก และ สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ

กระบวนการและรูปแบบการศึกษาทางไกล ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ซึ่งจะเชื่่อมโยงกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กระบวนการทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การรักษาสุขภาพ และ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

การส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ การไหว้ ที่กระจายไปทั่วโลกอยู่ ณ ตอนนี้ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับ การแก้ไขปัญหาระยะยาวและระยะสั้น ก็จำเป็นอย่างมาก เช่น

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ ส่งต่อไปยังการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลังปัญหาแก้ไขให้เพิ่มขึ้น การกักตัวให้อยู่ในบ้าน จะส่งผลให้ การท่องเที่ยวบุมหลังจากเหตุการณ์สงบ โครงสร้างพื้นฐาน ต่า่งๆ จึงจำเป็นต้องดำเนินการวางแผนและปรับปรุงในช่วงนี้

การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนทางไกล อย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ การสร้างระบบการเรียนการสอนรวม ระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงอย่างทั่วถึง (นักเรียนต่างจังหวัดมีปัญหามากกว่าในกรุงเทพฯ)

การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานช่องทางการค้าขายสินค้าทางด้านการเกษตร การลดการผูกขาดจากการจองผลผลิตจากชาวต่างชาติมากเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาทำให้เกษตรกร ได้รับผลกระทบ การป้องกันเหตุการณ์ทิ้งสัญญา หรือ ติดตามเอาผิดผู้ทิ้งสัญญา จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในอนาคตเช่นกันทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข ด้านพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของประชาชนในประเทศ ตั้งแต่วัยเด็ก

ปัญหาการกระจายการติดเชื้อ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขตั้งแต่ การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในประเทศทั้ง ลักษณะนิสัย พฤติกรรม จิตสำนึกของคนในชาติ ตั้งแต่เยาว์วัย และ ปรับพฤติกรรมบางอย่างของประชาชน ให้ดีขึ้น แม้นว่าเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าหากปรับปรุงได้ จะทำให้ การพัฒนาประเทศจะทำได้ดีขึ้นอย่างมาก กระทรวงศึกษาฯ และ การะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเป็นพระเอกในเรื่องนี้

การเชื่อฟังคำสั่งและคำแนะนำของภาครัฐ อย่างมีวินัย ความรักในชาติไทย ความเสียสละประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อส่วนรวม การมีเศรษฐกิจพอเพียงในใจ ความเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่ืน ความเกรงใจ ความเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความจริงใจ การไม่ฉ่อโกง ไม่เห็นแก่ตนเอง สิ่งเหลานี้ จะทำให้เหตุการณ์มีความสงบได้เร็ว

ปัญหาการแปลร่างจาก "คน" กลายเป็น "ผีน้อย" ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง กฎหมายในประเทศ และ ต่างประเทศ เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การไม่รักษากฎระเบียบ อาจจะดูเหมือนเบา แต่ทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนส่วนใหญ่ได้

จะเห็นว่า พื้นฐานนิสัยของคนในประเทศ ที่เราปล่อยปะละเลย ทำให้สร้างปัญหาให้กับประเทศในช่วงวิกฤตินี้ บางส่วน แต่การ
สร้างพื้นฐานนิสัยต้องสร้างตั้งแต่เด็ก ดังนั้น การศึกษาของไทยจึงมีความสำคัญที่ ทุกภาคส่วนต้องมาออกแบบ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ทำให้เกิดกระบวนการสร้างนิสัย ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่ออนาคตของประเทศไทย
 


ปัญหาหนึ่ง ของการไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งใน ทีมพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข คือ การไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้ ไม่ได้ภาพลักษณ์ ไม่ได้คะแนนเสียง หรือ ไม่ได้ความนิยมจากประชาชน แต่ หากมองถึงประโยชน์ของ ประเทศ จะพบว่า ทีมงานพัฒนาหลังปัญหาแก้ไข เป็นทีมงานที่จะพัฒนาประเทศให้แก้ไขได้อย่างยั่งยืน และ รวดเร็วมากขึ้น ทีมงานจะได้ผลประโยชน์ในภายหลังเหตุการณ์จบลง... อยากให้คำนึงถึงเรื่องประเทศชาติ มาก่อนครับ...br />  
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // JungCreate Date : 26 มีนาคม 2563
Last Update : 26 มีนาคม 2563 11:28:54 น.
Counter : 246 Pageviews.

1 comments
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณnewyorknurse

  
wbj Business Blog ดู Blog
ประเทศไทยขอแบบมืออาชีพได้มั๊ย ไม่เอาทหารมาบริหารจ้า

โดย: หอมกร วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:13:17:10 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

ต้องการสอบถาม โทร 062-641-5992, 062-826-1544
ติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com
Line ID : wbjoong

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การวางแผนกลยุทธ์ วิทยากรเชิงกิจกรรม, วิทยากรกระบวนการ นักวิจัยการดำเนินงานธุรกิจ Executive & Management Coach

ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้... ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด
<< Main Menu >>
Group Blog
มีนาคม 2563

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends