หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2553
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
26 พฤษภาคม 2553
 
All Blogs
 
เทวตานุสสติกรรมฐาน


ทวตานุสสต
แปลว่า ระลึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์ เทวดา แปลว่า ผู้ประเสริฐ ความประเสริฐของเทวดามีอย่างนี้ ถ้าพูดกันตามความนิยมแล้ว ท่านที่จะเป็นเทวดาก็ต้องเกิดเป็นคนก่อน เมื่อเป็นคนก็ต้องศึกษาหลักสูตรของเทวดาว่า จะเป็นเทวดานั้นต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติอะไรบ้าง หลักสูตรที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่ามี ๒ แบบ คือเทวดาแบบที่ ๑
เป็น เทวดาชั้นกามาวจร คือ ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี รวม ๖ ชั้นด้วยกัน ทั้ง ๖ ชั้นนี้ บวกภูมิเทวดาที่เรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ และรุขเทวดา พวกเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามสาขาของต้นไม้ ที่เรียกว่า นางไม้ เข้ากับเทวดาชั้นจาตุมหาราช เทวดา ๖ ชั้นนี้ ท่านว่าใครจะไปเกิดในที่นั้น ๆ เพื่อเป็นเทวดา ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเทวตาหลักสูตรเสียก่อน คือท่านให้เรียนรู้เทวธรรมที่ทำตนให้เป็นเทวดา ได้แก่๑. หิริ ความละอายต่อความชั่วทั้งหมด ไม่ทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่วจะลงโทษ ไม่ยอมประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจ ทั้งในที่ลับและที่แจ้งทั้งนี้ก็หมายความว่า ต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ และมีจิตเมตตาปรานี ตลอดกาลตลอดสมัย ถึงแม้ยังไม่ได้ฌานสมาบัติก็ไม่เป็นไร เอากันแค่ศีลบริสุทธิ์ มีจิตเมตตาปรานีใช้ได้ ท่านว่าใครศึกษาและปฏิบัติหลักสูตรนี้ได้ครบถ้วน เกิดเป็นเทวดาได้ หากปฏิบัติได้อย่างเลิศก็เป็นเทวดาอย่างเลิศ ถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางก็เป็นเทวดาปานกลาง ถ้าปฏิบัติอย่างหยาบ ก็เป็นเทวดาเล็กๆ เช่น ภูมิเทวดา หรือรุขเทวดา พระพุทธเจ้าท่านตรัสหลักสูตรของเทวดาประเภทที่ ๑ ไว้อย่างนี้ ท่านผู้อ่านจงจำไว้ให้ขึ้นใจ จะได้ไม่สงสัยเรื่องเทวดา

* สรุปจากหนังสือไตรภูมิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เทวดาประเภทที่
นี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า พรหม ท่านจัดพรหมรวมทั้งหมด ๒๐ ชั้นด้วยกัน ท่านแยกประเภทไว้ดังนี้รูปพรหม มี ๑๖ ชั้น แยกเป็น ๒ ประเภทคือ พรหมที่ได้ฌานโลกีย์ ท่านจัดไว้ ๑๑ ชั้น กับพรหมที่เป็นพระอนาคามี และได้ฌาน ๔ ด้วย ๕ ชั้น รวมพรหมที่มีรูป ๑๖ ชั้นอรูปพรหม มี ๔ ชั้น พรหมที่ไม่มีรูปนี้ เป็นโลกียพรหม ในหนังสือไตรภูมิท่านกล่าวว่า รูปพรหมนี้ไม่ได้ตั้งปนอยู่กับพรหม แล้วก็ไม่ได้อยู่สูงกว่าพรหมที่มีรูป อยู่ในช่องกึ่งกลางระหว่างพรหมชั้นที่ ๘ กับพรหมชั้นที่ ๙
หลักสูตร รูปพรหม๑. ได้ฌานที่ ๑ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑,
๒, ๓

๒. ได้ฌานที่ ๒ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๔, ๕, ๖

๓. ได้ฌานที่ ๓ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๗, ๘, ๙

๔. ได้ฌานที่ ๔ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๐ และ ๑๑ทั้งหมดนี้เป็นพรหมชั้นโลกีย์หลักสูตร รูปพรหม อนาคามีพรหมอีก ๕ ชั้น คือชั้นที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖ รวม ๕ ชั้นนี้ ต้องได้บรรลุมรรผลเป็น พระอนาคามี ได้ฌาน ๔ มาก่อนหลักสูตร
อรูปพรหม ๔ ชั้น
ท่านทั้ง ๔ ชั้นนี้ ท่านต้องเจริญฌานในกสิณแล้วเจริญอรูปฌาน ๔ ได้อีกจึงจะมาเกิดเป็นอรูปพรหมได้ แต่ท่านก็ได้เพียงฌานโลกีย์ ไม่ใช่พระอริยเจ้า

หลักสูตรเทวดาและพรหมมีอย่างนี้ ท่านสอนให้ระลึกนึกถึงความดี คือคุณธรรมที่เทวดาและพรหมปฏิบัติมาแล้ว จนเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ ก็ชื่อว่าท่านได้รับผลความดีที่ท่านปฏิบัติมาแล้ว ถ้าเราปฏิบัติอย่างท่าน เราก็อาจจะมีผลความสุขเช่นท่าน เพราะเทวดาขนาดเลวนั้น ดีกว่ามนุษย์ชั้นดีอย่างเปรียบกันไม่ได้เลย เพราะเทวดามีกายเป็นทิพย์ มีที่อยู่เป็นทิพย์ ไปไหนก็เหาะไปได้ ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนเรา
ฉะนั้นความดีของเทวดานี้ ถึงจะยังไม่ถึงความดีในนิพพาน แต่ก็เป็นสะพานสำหรับปฏิบัติเพื่อผลในพระนิพพานได้เป็นอย่างดี ดีกว่ามาคิดว่าเทวดาไม่เป็นเรื่อง เทวดาไม่มี เราเป็นพุทธสาวก เมื่อพระพุทธเจ้าท่านว่ามีเราก็ควรเชื่อไว้ก่อน แล้วสร้างสมาธิทำทิพยจักษุญาณให้เกิด ตรวจสอบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง จะพบว่าที่ท่านสอนว่า เทวดา พรหม นรก สวรรค์ มีจริงนั้น ท่านสอนตรง ไม่ใช่สอนแบบยกเมฆ ท่านบูชาเทวดา ท่านอาจดีตามเทวดา แต่ถ้าท่านด่าเทวดา ท่านอาจไม่ได้พบเทวดาเลยเทวตานุสสตินี้ ถ้าฝึกจนเกิดอุปจารฌานแล้วท่านเจริญวิปัสสนาญาณต่อ ท่านจะเข้าถึงมรรคผลได้ไม่ยาก เพราะเป็นภูมิธรรมที่ละเอียด และมีแนวโน้มเข้าไปใกล้พระนิพพานมาก


จากหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


๏ คำว่าเทวดาอีกหมวดหนึ่ง ศัพท์เขาเรียกว่าเทพคือพระหรือเทวดานี่ เขาแปลว่าประเสริฐ แบ่งเป็น ๓ ชั้นด้วยกัน๑. สมมุติเทพ
คนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรม คือมีหิริความละอายต่อความชั่ว
โอตตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ และก็ไม่พยายามคิดชั่ว ไม่พยายามพูดชั่ว ไม่พยายามทำชั่ว อย่างนี้ท่านเรียกว่า สมมุติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดา สมมุติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได๒. อุปปัติเทพ
หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลย เป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกว่าเทวดา นั่นก็หมายความว่า ท่านที่ทรงคุณธรรม ๒ ประการประจำใจ ปฏิบัติจิตใจให้หมดจด ปราศจากความชั่วอันดับต้น ที่เรียกกันว่าชั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าจะสามารถทรงฌานสมาบัติ ทั้ง ๒ ประการนี้ เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาชั้นพรหม๓. วิสุทธิเทพ
หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพาน
พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญ มันจึงจะไม่ลงอบายภูมิ มองไปในอันดับหยาบ เราก็จะทราบว่า ศีล ๕ มีความสำุคัญเป็นที่สุด สำหรับเณรก็คือศีล ๑๐ สำหรับพระก็คือศีล ๒๒๗ นั่นเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่า ศีลนี่จะสามารถให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้ว ชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ อารมณ์เราก็เป็นสุข ชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้ว ศีลก็พาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็เป็นอันว่าเราก็ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อน กันอบายภูมิ มีอารมณ์ตัดสินใจว่า เราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายศีล ถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งนั่นก็แสดงว่า เราหน้าด้าน และก็ใจด้านเต็มที เราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่า เทวตานุสสตินี่เขามีอารมณ์อาย มีอารมณ์กลัว อายชั่ว กลัวชั่ว ฉะนั้นเมื่ออายชั่ว กลัวชั่ว ก็ต้องมองดูชั่วหยาบเสียก่อน ที่เราจะจับมันได้ง่าย นั่นก็คือจับศีลเข้าไว้ ถ้าเราละเมิดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบ เราทรงศีลบริสุทธิ์ แสดงว่าเราทรงความดีหยาบ ยังไม่ละเอียดพอ จิตใจยึดถือเป็นอารมณ์เป็นจิตตั้งมั่นเรียกว่า เป็นฌานในสีลานุสสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับก็ดี จะตื่นอยู่ก็ดี จะทำกิจการงานใดๆ อยู่ก็ดี ภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าใดก็ตามที ในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอันขาด การที่จะทำลายศีลด้วยตนเองก็ดี ยุให้ชาวบ้านทำลายศีลก็ดี หรือยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลก็ดี ไม่มีสำหรับเรา เพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราละอายที่สุด และก็เป็นความชั่วที่เราเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสสติกรรมฐานเริ่มต้น เขาจับจุดนี้ พอจับจุดนี้ได้แล้ว เราเป็นอะไร เราก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ไม่ยากต่อไป จิตเราก็ก้าวต่อไปว่า ความเป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนี่ยังดีไม่พอ ถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้ เราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุด เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญ ส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง ก็คือพระนิพพานสมเด็จพระพิชิตมารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นมีความดีเหนือพระนิพพานเลย เราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเ้ข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้ และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านัก เพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี้ มันจะอยู่ไปได้สักกี่วัน วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้ วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า แต่ว่าในตอนบ่ายเราอาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้ เพราะอะไร เพราะเราอาจจะตายก่อนฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรม ตามที่องค์สมเด็จพระชินวรตรัส คือว่าทำจิตให้มีความมั่นคง มีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก ๗ ประการ ก้าวเข้าไป สังโยชน์ ๑๐ ถ้าเราทรงได้ ๓ ข้อ ก็เป็นคนที่น่าอายที่สุด เพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั่นก็ได้แก่อะไร
อันดับแรก กามฉันทะ มีความพอใจในรูปสวย แต่รูปที่มันไม่มีการทรงตัวอยู่ในความสวย มีความพอใจเสียงเพราะ มีความพอใจในกลิ่นหอม มีความพอใจในรสอร่อย มีความพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศ จิตมั่วสุมในกามารมณ์ นี่มันเป็นความเลวทรามที่่น่าละอายที่สุด เพราะว่ารูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทั้งหมด มันไม่มีอะไรจริงๆ ไม่มีความจริงจัง ความสวยไม่ได้สวยจริง ร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรก วัตถุธาตุที่เราเห็นมีความสวยงาม มันก็ไม่มีการทรงตัว มีความสกปรกด้วย และก็หาการทรงตัวไม่ได้สำหรับกิเลสข้อที่สอง ที่เราจะต้องเหวี่ยงมันไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ คือทั้งสองอย่างนี้ ทั้งกามฉันทะก็ดี ปฏิฆะก็ดี ปฏิฆะหรือว่าข้อที่ ๕ ของสังโยชน์ การที่มีอารมณ์รับการกระทบและเกิดความไม่พอใจ ไอ้คำ่ว่าไม่พอใจนี่ มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อน หรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าละอายที่สุด ถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้น เราก็เลวเต็มที เพราะเราคบกับความชั่ว เราไม่มีความอายในความชั่ว อารมณ์ของตัวเรา ถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่น ที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัส และก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่ เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้ถ้าจิตใจก้าวมาถึงตอนนี้ อาศัยความเมตตาปรานี คือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติ ได้แก่มีความรัก มีความสงสาร ไม่อิจฉาริษยาเขา ยินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดี และก็เฉยในเมื่อถูกต้องกับอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจ อารมณ์ใดก็ตาม ที่เราตั้งใจมาแล้ว ถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามา จิตใจของเราไม่หวั่นไหว ถือว่าในเมื่อขันธ์ ๕ ยังปรากฏในขณะนั้น องค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่า เราจะต้องกระทบกับอารมณ์ทั้ง ๒ ประการ คือ อิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่ง แล้วก็ อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่ง เป็นอันว่าอารมณ์ทั้ง ๒ ประการนี้ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใจของเราก็มีการวางเฉย ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่า นั่นมันเป็นเรื่องของความเลวของคน เรากลัวความชั่ว อายความชั่ว เราจะไ่ม่ยอมด่าตอบ เราจะไม่ยอมว่าตอบ เราจะไม่ยอมชั่วตอบ หรือว่าเราจะไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงธรรม์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรก ร่างกายมีอารมณ์แทรกแซง และอัฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนา สิ่งทั้งหลายเหล่านี้วอดวายไปเสียได้ก็ดี เราจะได้พ้นทุกข์ อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายนี้ เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆะนี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญ อารมณ์สรรเสริญไม่สนใจ อารมณ์ที่เขานินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจ ตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ คืออุเบกขา แต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริ และโอตตัปปะขั้นอนาคามีต่อไปก็ก้าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์ หิริ และโอตตัปปะ อายอะไรสำหรับพระอรหันต์ การจะเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องอายจิตที่มันชั่ว แต่ความจริงตอนนี้ง่าย เราจะลำบากอยู่แค่พระโสดาบัน สกิทาคามี เพราะตัดกิเลสหยาบ ตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียด กิเลสละเอียดก็คือ รูปราคะ อรูปราคะ ถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌาน และอรูปฌานนี่เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐ สามารถทำให้คนพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่า อารมณ์ของเรายังชั่ว เพราะว่าแค่รูปฌาน อรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจัง แต่ทว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌาน และอรูปฌานเป็นกำลังใหญ่ สำหรับห้ำหั่นบรรดากิเลสทั้งหลายมองดูคนได้ฌาน คนผู้หลงอยู่ในฌาน นั่นท่านทรงอยู่ในฐานะ อนาคามี ก็ยังไม่มีความดีจริงๆ ยังไม่มีความสุขจริงๆ เพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะ คือการถือตัวถือตน ยังมีความวุ่นวายใน อุทธัจจะ คืออารมณ์ยังแทรกซ้อน มีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายปลายทาง ยังไม่มีอารมณ์สงบ ยังมีอวิชชา ความโง่ยังหลงเหลืออยู่ ที่ยังติดอยู่ในรูปฌาน และอรูปฌาน มานะ และอุทธัจจะ ฉะนั้นในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศ ที่ทรงเทวตานุสสติเป็นอารมณ์ เทวตานุสสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐ เขานึกถึงคุณธรรมซึ่งทำบุคคลให้มีความประเสริฐ เป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้ อารมณ์ของท่านไม่มีชั่ว มีแต่ดีเป็นที่สุด แล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมอง ว่าการถือตัวถือตนนะมันดีหรือว่ามันเลว ถ้ามองไปจริงๆ ว่าการถือตัวถือตนนี่เลวจริงๆ เพราะอะไร เราไปนั่งถือกันทำไม ผู้หญิงก็ดี ผู้ชายก็ดี เด็กก็ดี ผู้ใหญ่ก็ดี คนแก่ก็ดี หรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดี ฐานะสูงก็ดี ฐานต่ำก็ดี ความรู้มากก็ดี ความรู้น้อยก็ดี หรือว่ามีตระกูลสูงก็ดี มีตระกูลต่ำก็ดี ก็ไอ้สภาพของ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสภาพของร่างกายสกปรก มีความเกิดในเบื้องต้น ร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลาง และก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน และก็มานั่งรังเกียจอะไรร่างกาย แร้งต่อแร้งมาเหม็นสาบกันเองนี่ ก็รู้สึกว่ามันจะเลวเกินไป เป็นอันว่าร่างกายของใครต่อของใครก็ตาม มันมีสภาวะเช่นเดียวกัน คนรวยก็ตาย คนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตาย คนตระกูลสูงก็ตาย ตระกูลต่ำก็ตาย มีความรู้น้อยก็ตาย มีความรู้มากก็ตาย และก็สกปรกโสมมเหมือนกัน อารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกัน ทำไมจึงต้องรังเกียจกัน ตัดสินใจง่ายๆ แบบนี้แล้วก็มาอุทธัจจะอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่าน ตอนนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นแต่เพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่า เวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีสุขที่เรา ๑. เรามีศีลบริสุทธิ์ เราไม่ไปอบายภูมิ ๒. เราไม่มีกามฉันทะ ความวุ่นวายมากระทบไม่มี ๓. เราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่สร้างความเศร้าหมอง อารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มี ตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัด และถ้าเราตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นเทวดา หรือพรหม หรือเราก็ไปนิพพาน ถ้าอารมณ์จิตมันซ่านมันซ่านนิดเดียวเท่านี้ แ่ต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องทำความดีให้ถึงที่สุด นั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าลมปราณของเรายังมีอยู่ เราจะไม่ละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่า ความสุขที่สุดนั้นไซร้ นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพาน นั่นก็เป็นอรหันต์ ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ ระงับง่ายๆ ถ้าตัดสินกำลังใจว่า แค่นี้จะเก็บไว้ทำไม โยนทิ้งไปเสียดีกว่า กิเลสหยาบที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้ เราก็สามารถจะตัดได้ ไหนๆ เราจะต้องตายแล้ว เมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆ จะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์ พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเมื่อไปแล้ว เราก็ไปให้มันถึงที่สุด ไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไป ตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคต ว่าตัดอวิชชา แต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอ เข้าไปตัดแต่เพียงว่า ร่างกายมันเป็นทุกข์ เกิดเป็นคนเป็นทุกข์ เกิดเป็นพรหม เทวดา พักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจ กิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือ เข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำอย่างไร นั่นก็คืออารมณ์ใจของเขา ละความพอใจในการเป็นมนุษย์ เทวดา หรือพรหม มีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียว และจิตมีความประกอบไปด้วย ความเมตตาปรานี มีความเยือกเย็น ไม่สนใจกับอารมณ์ทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ยิ้มให้แก่อาการที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้หวั่นไหวทางกาย คือโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ความป่วยไข้ไม่สบายก็ดี ความแก่ก็ดี ความตายก็ดี จะมาถึงเรานี้เมื่อไหร่ ยิ้มได้เป็นปกติ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะ มีความสุขใจ อารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภ มีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธ มีความชื่นบานหรรษา อารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันธ์ ๕ ของเรา จิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียว คือนิพพาน มีความรู้สึกว่า ร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลาญเป็นปกติ ไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปเป็นความตาย แค่นี้ใจสบายเทวตานุสสติกรรมฐานถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสสติอันหนึ่ง ซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสสติกรรมฐานนี้ไซร้ เราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็น พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ในชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไป เพราะว่ากำลังใจของท่านมีความพอใจในอนุสสติกรรมฐาน มันเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์

ที่มา เวปพระรัตนตรัย
การทรงเทวตานุสสติกรรมฐาน ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัว คิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอาย เรียกว่าเราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้าน เป็นคนใจบาง ไม่ใช่เป็นคนใจด้าน และก็กลัว เป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจ
Create Date : 26 พฤษภาคม 2553
Last Update : 27 พฤษภาคม 2553 0:00:02 น. 108 comments
Counter : 2483 Pageviews.

 

เนื่องด้วย ระยะนี้ จขบ. ติดภารกิจ
จึงจำเป็นต้องขออนุญาต ขอลาพักบล็อกชั่วคราวครับผม
...
โดย: หมึกสีดำ วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:0:04:18 น.  

 
คุณไผ่อย่าไปพักนานนะจ๊ะ เพราะว่าเด๋วไม่มีพระเทศธรรมะดี ๆ ให้เพื่อน ๆ ฟัง อิอิ

แค่จะทำตัวให้เป็นเทวดาก็ยังยากเลย ส่วนอะไรที่สูงกว่าเทวดาคงต้องใช้ความพยามอย่างมาก เอาเป็นว่าตอนนี้ maxpal จิตมีทีท่าเอนเอียงไปทางเทวดาเล็กน้อย แต่ยังเหลือปฏิบัติให้ได้ซะก่อน คงไม่ยากเกินความสามารถ หุหุ เอ๊ะเราคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าน๋อ 555 ไม่เป็นไรเนอะ จิตคิดดีมีชัยไปแล้วครึ่ง


โดย: maxpal IP: 121.137.34.3 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:2:39:41 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณไผ่
เสร็จจากภารกิจแล้ว
ก็มาพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิม นะคะ
ดูแลสุขภาพมั่งนะคะ มีความสุขมาก ๆ ด้วยค่ะ


โดย: มินทิวา วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:5:37:38 น.  

 
Comments Images View Photos Funny Pics

โดย: Moon OF JulY วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:6:20:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่ไผ่ พรุ่งนี้วันพระใหญ่ กายใจ บริสุทธิ์นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:6:24:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดี
มีความสุขตลอดวันนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:38:45 น.  

 
โหพี่ไผ่ หายไปนาน
สบายดีนะคะ เนี่ยยังถามคุณนุ่มอยู่เลย
ว่าพี่ไผ่หายไปไหน แปลกใจ
เห็นคุณนุ่มบอกว่าพี่ไผ่ ทำงานหนัก
กลับบ้านดึก อ่านแล้วก็โห...

ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:40:44 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:28:50 น.  

 

สวัสดีวันพฤหัสฯค่ะท่าน
เดี๋ยวจะแวะมานั่งอ่านแบบละเอียด ๆนะคะ
ขออนุญาตทำงานที่ค้างก่อนนะท่าน
อากาศดี ๆแบบนี้มีผลต่อจิตใจ
แต่อาจไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่
รักษาสุขภาพด้วยเด้อค่ะโดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:45:23 น.  

 
สวัสดีก่อนวันพระค่ะ พี่ไผ่

ติดภารกิจมากมาย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:37:41 น.  

 
แวะมาทักทายกันยามบ่ายจ๊ะพี่ไผ่


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:38:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่
พักผ่อนเยอะๆนะค่ะ

ทานไอติม ด้วยกันมั๊ยค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:40:03 น.  

 


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:44:22 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆครับ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:46:54 น.  

 
สวัสดีคะ อยากเป็นเทวดามั่งจังคะ


โดย: cengorn วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:25:45 น.  

 

ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเหรอคะคุณไผ่


โดย: อุ้มสี วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:11:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ..พี่ไผ่

อัพบล็อกเสร็จก็ลาพักเลยเหรอค่ะ..
รีบมานะคะ


โดย: nootikky วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:15:47 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่ เข้ามาอ่านความรู้ค่ะ รักษาสุขภาพนะคะพี่ ^^โดย: โซดาบ๊วย วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:4:09:59 น.  

 
สวัสดีวันพระค่ะ
มาชวน สวดมนต์ ทำสมาธิ ตามกำลังค่ะพี่ไผ่เจ้าขา...พักทานข้าวได้แล้วค่ะ
ข้าวเช้า ข้าวเที่ยงนะค่ะ ไม่ใช่ข้าวบ่าย


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:26:42 น.  

 
มาอนุโมทนววันวิสาขะบูชาจ้ะคุณไผ่ ขอให้มีความสุขในกิจกุศลที่ปฎิบัติจ้ะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:46:46 น.  

 
มีความสุขวันเสาร์นะค่ะ
อยากเป็นทุกอย่าง
อยากได้ทุกอย่าง
อยากมีทุกอย่าง

แต่อยากละกิเลสทุกอย่างจังเลยค่ะ

ไม่ได้ทักทายกันนานเลย
ช่วงนี้คุณแคทงานบรึมค่ะ
เหนื่อยมากมาก
แต่มีความสุขนะ


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:45:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:05:57 น.  

 
สวัสดีจ้า...พี่ไผ่
พักผ่อนมั่งเน้อ....ห่วงนะนี้
เดี๋ยวจะหมดแรงไปชะก่อนน๊า


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:02:52 น.  

 

หายไปไหนมาคะคุณไผ่
เมื่อคืนไปเวียนเทียนมาค่ะแวะเอาบุญมาฝากจ้า


โดย: อุ้มสี วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:20:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:37:32 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:42:36 น.  

 
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:15:23 น.  

 

สวัสดีค่ะ..
สบายดีไหมค่ะ..
รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:15:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:7:26:10 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณไผ่
มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:58:04 น.  

 
มาเยี่ยมพี่ไผ่จ้า
จำบายดีบ่...อ้าย
เปิดบล็อกแล้วนะคะ
แล้วจามาเยี่ยมใหม่...


โดย: ตัวp_box วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:20:15 น.  

 
ทักทาย ทักทาย ทักทายจ้า


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:24:26 น.  

 

แวะมาเยี่ยมยามเย็นค่ะท่านไผ่
โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:29:13 น.  

 
มาทักทายค่ะ

ติดภารกิจหรือติดอะไรเหรอคะ พี่ไผ่


โดย: พ่อระนาด วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:17:16 น.  

 
พี่ไผ่คะ

อัลแจ้งยกเลิกสมาชิกบล็อกแก๊งค์ไปแล้วนะคะ
ลาก่อนค่ะ


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:7:55:44 น.  

 

สวัสดีตอนบ่าย
ขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะค่ะ
วันนี้ขออนุญาตินำเวปวัดป่าเฉลิมพร (ป่าละอู) มาฝากเพื่อนๆ
ตามแนวคำสอนของหลวงปู่ฉลวย สฺธมฺโม
ถ้าหากท่านใด มีข้อสงสัยในการปฎิบัติ
สามารถส่งคำถาม ไปถามได้ค่ะ
หลวงลุง ท่านเมตตาตอบให้ทุกคำถาม
อย่าลืม...แวะไปชมนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

//www.igetweb.com/www/heartinheart/index.php?mo=4
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:15:25:35 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะพี่ไผ่ แวะมาทักทายและอ่านธรรมะดีๆ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:15:36:20 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่


โดย: พธู วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:15:44:16 น.  

 
..จคบ.หายปาย.. หนายยยย...??...ทักทายเช้าวันใหม่ที่สดใสค่ะ..
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:7:48:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:8:44:43 น.  

 
..เย็นแล้วค่ะ..คุณพี่ไผ่.. แฮะๆๆ..
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:16:26 น.  

 


ก๊อก ๆ เจ้าของบล๊อกแอบอยู่ไหนน๊า
สวัสดียามดึกค่า
หลับฝันดีนะคะ
โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:23:23:01 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:7:23:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายตอนเช้าค่ะ


โดย: NucH (sa-bye-sa-bye TEAM ) วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:8:09:18 น.  

 
สวัสดียามดึกครับ พี่


โดย: อัสติสะ วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:25 น.  

 
..เปงอารายปายอะป่าวเนี๊ยยย..
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:01:52 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึกก่อนไปนอนค่ะ...

หลับฝันดีน่ะค่ะ...คุณไผ่


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:23:42:50 น.  

 

สวัสดีวันพระค่ะ
อย่าลืมทำอารมฌ์ให้ผ่องใส ปลอดโปร่งโล่งสบาย ทั้งวันนะค่ะ

ปล.ขอให้เป็นวันที่สมหวังนะค่ะพี่ไผ่
ถ้าสมหวังแล้ว มีเหลือๆก็ส่งมามั่งก็ได้น๊า ยินดีจ้า อิอิโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:13:36:21 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไผ่..
วันนี้อ้อมแอ้มไปช่วยปลูกต้นไม้ค่ะ
คืนพื้นที่สีเขียวให้กทม.
สนุกดี..มือดำไปหมด


โดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:17:20:20 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยงครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:11:47:38 น.  

 


สวัสดีคะ แวะมาทักทายในวันหยุด
มีความสุขมากๆ นะคะ..โดย: หน่อยอิง วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:13:22:49 น.  

 
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:17:25:53 น.  

 
พี่ไผ่...ว่างยัง
มีเรื่องจะเม้าส์


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:22:36:33 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
โดย: พธู วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:16:20:50 น.  

 
Photobucket
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:21:25:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมึก


โดย: อ้อ (sandseasun ) วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:7:37:23 น.  

 
ทิดไผ่หายตัวไป
จากวงการบล็อกแก๊งค์ แง แง...


โดย: ตัวp_box วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:10:53:43 น.  

 
มาเฝ้าบ้านให้น๊า....

จะได้ทำภารกิจ...ได้เต็มที่


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:12:53:32 น.  

 มิกลับมาแล้วค่ะ


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:29:29 น.  

 
Photobucket

..หายปายนานๆแบบนี้..ขอแบ่งผลบุญ..90%..ค๊า..


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:20:07:11 น.  

 สวัสดีค่ะคุณไผ่


ป้าเป็นงงอยู่เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณไผ่รู้สึกจะหายไป
เพิ่งทราบว่าเพราะติดภาระกิจนี่เอง


ป้าเองก็หายไปหลายวันเหมือนกันค่ะ
ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ยุ่งอยู่กับการเป็นแจ๋วแหละค่ะ


รักษาสุขภาพ และมีความสุขกับทุกทุกวันนะคะคุณไผ่


หลังปัญหาผ่านไป มักพบว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียว
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:20 น.  

 
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:22:05:46 น.  

 
อนุโมทนาสาธุค่ะ

เดี๋ยวว่างๆจะแวะมาอ่านค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:23:05:01 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

แวะมาชวนไปดูเก็บตกงานเที่ยวรถไฟค่ะ

มีอยู่ทั้งหมด 5 ตอนค่ะ

จำใครได้บ้างในรูปค่ะ..


โดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:0:44:10 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะความดี มีความหมายลึกซึ้งจริงค่ะ


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:0:54:42 น.  

 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:42:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:7:38:13 น.  

 
มาเฝ้าบ้านให้พี่ชายจ้า
กลับมาเร็วๆนะพี่ไผ่..


โดย: ตัวp_box วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:9:55:27 น.  

 แวะมาทักทายในวันหยุด มีความสุขมากๆ นะคะโดย: หน่อยอิง วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:13:34:16 น.  

 
พี่....พักทานข้าวโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:14:03:35 น.  

 
..เพ้..เพ้..กลับมาซะทีซิจร้า..
Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:14:36:39 น.  

 
วันนี้แวะมาหาพี่ไผ่ยามดึก
แต่เดาว่าพี่ไผ่ยังไม่หลับ อิอิ
อ่านเรื่องข้าง เข้าใจยากจังค่ะพี่
ไม่เหมือนธรรมนิยาย

สงสัยด้วยว่า
อย่างแม่ชี ที่เน้นปฏิบัติ
ได้ญาณถึงอนาคมี นี่เป็นไปได้มั้ยคะ

มีกัลยาณมิตรทางธรรมจินคนหนึ่ง
ที่จินนับถือมาก พี่เค้ามีบุญได้ไป
ปฏิบัติธรรม และมีแม่ชีเป็นผู้สอบอารมณ์

ด้วยความที่ตั้งใจปฏิบัติ
ก็ได้ระดับหนึ่ง และเคยเล่าให้จิน
ฟังว่า แม่ชีที่เปรียบเสมือนครูอุปชจารย์
ปฏิบัติถึงขึ้น อนาคมี นั่นก็หมายถึง
เทวดาประเภทที่ 2 ใช่มั้ยคะ

ไว้จะมาอ่านใหม่ค่ะ
ส่งพี่ไผ่เข้านอนตรงนี้เลยนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่า


โดย: JinnyTent วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:22:14:01 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ

คืนนี้เชียร์บอลกัน

อยากดูเยอรมัน

แต่.....ไม่รู้จะไหวหรือป่าว

เพราะ...มีภารกิจต้องมาเดินจงกรมตอนตีสี่


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:13:46:06 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ไปงานทำบุญบ้านคุณcattมาค่ะ

มีเพื่อนๆชาวbloggangไปกันหลายคน

ดูรูปได้จากblogของอ้อมแอ้มนะค่ะ


ขอให้ชมรูปอย่างมีความสุขนะค่ะ

รูปค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะโดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:13:24:18 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่โดย: พธู วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:15:20:39 น.  

 
พี่ไผ่...ทานขนมหวานหน่อยมั๊ยค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:13:32:35 น.  

 
เข้ามา 2 ครั้งแล้วยังไม่ว่างอ่านเลยค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:9:01:25 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่
ยุ่งมากมายเลยเหรอคะ
ไม่ค่อยเห็นพี่ไผ่เลย
คิดถึงค่า


โดย: JinnyTent วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:21:14:24 น.  

 
ยังไม่เสร็จภารกิจอีกเหรอคะทิดไผ่..


โดย: ตัวp_box วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:8:45:27 น.  

 


หวัดดีค่ะคุณไผ่
ยุ่ง ๆ เหรอคะ
ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:8:11:45 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณหมึก...
อ้อมแอ้มเพิ่งหัดถ่ายรูปค่ะ
ฝีมือยังห่างไกลความเจริญนัก

ไม่รู้ว่าเป็นลูกไม้ของต้นอะไร/
ตกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนลุมค่ะ
เหมือนเป็นรูปหัวใจเลยนะค่ะ


หัวใจแห้งแล้งหรือหัวใจเขียวชะอุ่มดีค่ะ?..ฮิๆ


โดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:13:26:37 น.  

 
มาส่งความคิดถึงค่ะ

อย่าทำงานจนลืมสุขภาพนะคะ พี่ไผ่
แบบว่าเป็ฯห่วงค่ะ ดูแลตัวเองด้วยน๊า ^^


โดย: พ่อระนาดแววไว IP: 125.24.169.193 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:14:40:49 น.  

 
ไม่กล้าขับ...แต่กล้านั่งโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:15:21:14 น.  

 แวะมาทักทาย ก่อนวันหยุด ไปเที่ยวไหนเอ่ยโดย: หน่อยอิง วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:19:15:24 น.  

 
สวัสดีวันพระค่ะ
ผ่องใส ผ่องใส นะค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:14:07:25 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่ แวะมาทักทายกันในวันหยุด มีความสุขกับวันพักผ่อนนะคะโดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:14:36:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ

Friends Myspace Comments


โดย: Moon OF JulY วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:15:22:06 น.  

 ในวันพระนี้และวันดีของคุณแคทที่ได้ทำ
คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ

คุณแคทนำบุญมาเยือนเนื่องจากงานบุญขึ้นบ้านใหม่
ทุกคนในครอบครัวคุณแคทขอขอบคุณจากใจมากมายเลยค่ะ
ไว้งานทำบุญบ้านคราวหน้าจะเชิญเพื่อนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ

ขอให้ผลบุญที่คุณแคทและครอบครัวได้ทำในครั้งนี้
ดลบันดาลให้เพื่อนๆที่แสนดีในโลกแห่งนี้ของคุณแคท
จงประสบพบแต่ความสุขความเจริญพร้อมโชคลาภมากมาย
และสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะ

รบกวนเรียนเชิญที่บล็อกด้วยนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:22:24:39 น.  

 

แวะมาส่งเฮียเช้านอนค่ะ
โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:1:59:44 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

กำลังดูบราซิลแล้วup blogใหม่ไปด้วย

ตอนนี้นำไปแล้ว1-0ค่ะ

ทายดูนะค่ะว่าเขาเรียกว่าดอกอะไร?

ทายถูกมีรางวัลให้ค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:2:41:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:8:55:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่


ป้าแวะมาดูแลบ้านให้ค่ะหากแทนที่ชื่อของเรา…ด้วยชื่อคนอื่น
ความรู้สึกที่มีต่อข้อความนั้นๆ ….จะต่างไปไหม???


หากแทนที่…ด้วยชื่อ เพื่อนของเรา
ความรู้สึกที่มีต่อคำพูดนั้นๆ ….. จะต่างไปอีกหรือเปล่า???


หากแทนที่…ด้วยชื่อ เพื่อนร่วมโลกของเราหล่ะ
ความรู้สึกต่อข้อความนั้นๆ….. จะยังเหมือนเดิมไหม???


และหากตัดชื่อออกไปเลย เหมือนเป็นข้อความที่กล่าวขึ้นลอยๆ
ถ้อยคำนั้นจะยังมีความหมายอะไรต่อจิตใจของเรามากน้อยเท่าไร...???


หรือหากมองเพียงว่ามันเป็นตัวอักษรยุ่งๆ ...ถ้าใส่แว่นอยู่ ลองถอดแว่นดู
สิ่งที่เห็นและความรู้สึกที่เกิดขึ้น แท้จริงมันคืออะไร....???คำตอบที่ได้คงแตกต่างกัน
และนั่น……คือการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเรา


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:14:19:54 น.  

 

แวะ มาส่งเข้านอนต่ะ
สบายดีนะคะโดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:23:57:24 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สบายดีนะคะ


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:18:34:18 น.  

 
แวะมาส่งกำลังใจจ้า....

พี่ไผ่สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ.....ตาย


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:18:39:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ ไม่ได้มาบ้านนีนานมากเลยค่ะ สบายไหมคะ


โดย: ooyporn วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:39:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่

แวะมาทักทายค่ะ หลังจากลาพักเกือบ 3 เดือน
ยังจำกันได้บ่อ
ไปขอนแก่นมาค่ะ แต่ไม่มีคนมารับเลย

คุณไผ่สบายดีนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:51:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ..พี่ไผ่

สบายดีรึเปล่าค่ะ..ไม่ได้แวะมาหลายวันเลย ไม่ค่อยมีเวลาค่ะ แถมช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจ..คิดถึงนะคะ


โดย: nootikky วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:22:25:30 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

อังกฤษและอเมริกาชนะแล้ว ได้เข้ารอบ..

เกือบไม่รอดแล้วค่ะ..

รอลุ้นเยอรมันอีกตอนดึกๆโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:1:18:46 น.  

 

อ้อมแอ้มมาเรียนเชิญไปสวดมนต์
ถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าค่ะ
คืนนี้คงต้องเชียร์บราซิลเหมือนเดืมค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:16:13:09 น.  

 
แวะมาดูบ้านให้น๊า


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:04 น.  

 
..ฮาโย๋ยย.. วันหยุดดด.. ซาบายดีบ่จร้า..Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:12:22:54 น.  

 


หวัดดีค่ะ
คุณไผ่ สบายดีนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:9:31:56 น.  

 

More Graphics Comment click here.แวะมาแปะความคิดถึงค่ะ สบายดีนะคะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:10:51:06 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


ต้องทำความดีมากๆ ค่ะจะได้เป็นเทวดา


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:14:14:09 น.  

 
ยังไม่กลับมาเหรอคะ


โดย: cengorn วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:18:46:23 น.  

 
สวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมค่ะ

สบายดีหรือเปล่าคะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:14:28:45 น.  

 
..เพ่.. เพ่ ..ฟุตบอลโลกเค้าเตะกันใหญ่แล้วอะจร้า...Photobucket


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:18:00:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.