14.6 พระสูตรหลักถัดไป คือกกจูปมสูตรและอลคัททูปมสูตร.
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
14.5 พระสูตรหลักถัดไป คือกกจูปมสูตรและอลคัททูปมสูตร.

ความคิดเห็นที่ 4-46
GravityOfLove, 9 มีนาคม เวลา 22:34 น.

            คำถาม วัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937
             เทวดาองค์นี้แท้จริงคือพรหมชั้นสุทธา่วาสใช่ไหมคะ
             เคยเป็นเพื่อนกันสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า
             ท่านเคยไปเตือนท่านพระพาหิยะจนได้บรรลุพระอรหัต
             ได้ให้คำถามท่านพระกุมารกัสสปะๆ ทำพระสูตรนี้ให้เป็นกัมมัฏฐาน เจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัต
             แล้วตัวท่านเทวดามีกล่าวถึงอีกไหมคะ บรรลุพระอรหัตหรือยัง

             ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4-47
ฐานาฐานะ, 9 มีนาคม เวลา 22:55 น.

             ใช่ครับ แต่นึกไม่ได้ว่า มีกล่าวหรือไม่ว่า บรรลุพระอรหัตหรือยัง?

ความคิดเห็นที่ 4-48
GravityOfLove, 9 มีนาคม เวลา 22:57 น.

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4-49
GravityOfLove, 9 มีนาคม เวลา 23:23 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
             ๓. โอปัมมวรรค
             ๓. วัมมิกสูตร ว่าด้วยปริศนาจอมปลวก
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937&bgc=lavender

             สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
             ครั้งนั้น ท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันธวัน
             เมื่อราตรีล่วงปฐมยามแล้ว (สิ้นปฐมยามกำลังอยู่ในช่วงมัชฌิมยาม) มีเทวดาองค์
หนึ่ง เข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะ กล่าวว่า
             ให้ท่านพระกุมารกัสสปะนำปัญหา ๑๕ ข้อ ไปทูลถามพระผู้มีพระภาค และขอให้
จดจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์
             เราไม่เห็นบุคคลใดในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อม
ทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ที่จะทำจิตของเราให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้
นอกจากพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟังธรรมจากสำนักของเรานี้
             เมื่อกล่าวจบดังนี้แล้ว เทวดาก็หายตัวไป
ปัญหา ๑๕ ข้อ คือ
             (๑) จอมปลวกนี้ (๒) พ่นควันในกลางคืน (๓) ลุกโพลงในกลางวัน
             (๔) พราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่า (๕) พ่อสุเมธะ เจ้าจงเอา (๖) ศาตราไป (๗) ขุดดู
             สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ได้เห็น (๘) ลิ่มสลัก จึงเรียนว่า ลิ่มสลักขอรับ
             พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า พ่อสุเมธะ เจ้าจงยกลิ่มสลักขึ้น เอาศาตราขุดดู
             (๙) อึ่ง ... ยกอึ่งขึ้น ...
             (๑๐) ทาง ๒ แพร่ง ... ก่น (ถาก) ทาง ๒ แพร่งเสีย ...
             (๑๑) หม้อกรองน้ำด่าง ... ยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้น ...
             (๑๒) เต่า ... ยกเต่าขึ้น ...
             (๑๓) เขียงหั่นเนื้อ ... ยกเขียงหั่นเนื้อขึ้น ...
             (๑๔) ชิ้นเนื้อ ... ยกชิ้นเนื้อขึ้น ...
             สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ได้เห็น (๑๕) นาค จึงเรียนว่า นาคขอรับ
             พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่า นาคจงอยู่ เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลย จงทำความนอบน้อม
ต่อนาค
พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ปัญหา ๑๕ ข้อ
             เมื่อราตรีนั้นผ่านไปแล้ว ท่านพระกุมารกัสสปะได้เข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาค
             พระองค์ทรงพยากรณ์ดังนี้
             (๑) จอมปลวก คือ กายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด
อยู่ได้ด้วยอาหารหยาบ ไม่เที่ยง ต้องอบรม ต้องนวดฟั้น ต้องแตกสลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดา
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=มหาภูต
             (๒) พ่นควันในกลางคืน คือบุคคลปรารภการงานในกลางวัน แล้วตรึกถึง ตรองถึง
งานในกลางคืน
             (๓) ลุกโพลงในกลางวัน คือบุคคลตรึกถึง ตรองถึง (การงาน) ในกลางคืน แล้วย่อม
ประกอบการงานในกลางวัน ด้วยกาย ด้วยวาจา
             (๔) พราหมณ์คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
             (๕) สุเมธะ คือพระเสขภิกษุ
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อริยบุคคล_2
             (๖) ศาตรา คือปัญญาอันประเสริฐ
             (๗) ขุด คือการปรารภความเพียร
             (๘) ลิ่มสลัก (กลอน) นั้น คืออวิชชา (ความไม่รู้)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาดุจศาตรา ยกลิ่มสลักขึ้น คือจงละอวิชชาเสีย จงขุดมันขึ้นเสีย
             (ละอวิชชา ด้วยการเรียนและการสอบถามกัมมัฏฐาน)
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อวิชชา
             (๙) อึ่ง คือความคับแค้นด้วยความโกรธ
             อธิบายดังนี้ว่า                  
             จงใช้ปัญญาดุจศาตรา ยกอึ่งขึ้นเสีย คือจงละความคับแค้นด้วยความโกรธเสีย
             (๑๐) ทาง ๒ แพร่ง คือวิจิกิจฉา (ความคลางแคลงสงสัย)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาเพียงดุจศาตราก่นทาง ๒ แพร่งเสีย คือจงละวิจิกิจฉาเสีย
             (ละวิจิกิจฉา ด้วยการเรียนและการสอบถามกัมมัฏฐาน)
//www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=วิจิกิจฉา
             (๑๑) หม้อกรองน้ำด่าง คือนิวรณ์ ๕ (สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาเพียงดุจศาตรา ยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเสีย คือจงละนิวรณ์ ๕ เสีย
             (ละนีวรณ์ ด้วยวิกขัมภนปหานและตทังคปหาน)
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=นิวรณ์_5
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ปหาน
             (๑๒) เต่า คืออุปาทานขันธ์ ๕ (กองอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาเพียงดุจศาตรา ยกเต่าขึ้นเสียคือ จงละอุปาทานขันธ์ ๕ เสีย
             (ละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในขันธ์ ๕ ด้วยอรหัตตมรรค)
//www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อุปาทานขันธ์
             (๑๓) เขียงหั่นเนื้อนั้น คือกามคุณ ๕ (ส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนา)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาเพียงดุจศาตรา ยกเขียงหั่นเนื้อเสีย คือ จงละกามคุณ ๕ เสีย
             (ละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกามคุณ ๕ ด้วยอรหัตตมรรค)
//www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=กามคุณ_5
             (๑๔) ชิ้นเนื้อ คือนันทิราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน)
             อธิบายดังนี้ว่า
             จงใช้ปัญญาเพียงดุจศาตรา ยกชิ้นเนื้อขึ้นเสีย คือ จงละนันทิราคะเสีย
             (ละความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินด้วยอรหัตตมรรค)
             (๑๕) นาค คือพระภิกษุขีณาสพ
             อธิบายดังนี้ว่า นาคจงหยุดอยู่เถิด เจ้าอย่าเบียดเบียนนาค จงทำความนอบน้อมต่อนาค
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%B9%D2%A4#find4 #find4

             พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว
             ท่านพระกุมารกัสสปะมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาค

ความคิดเห็นที่ 4-50
ฐานาฐานะ, 14 มีนาคม เวลา 18:55 น.

GravityOfLove, วันเสาร์ เวลา 23:23 น.
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
             ๓. โอปัมมวรรค
             ๓. วัมมิกสูตร ว่าด้วยปริศนาจอมปลวก
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937&bgc=lavender
...
11:22 PM 3/9/2013

             ย่อความได้ดีครับ.
             คำถามในวัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937

             เมื่อศึกษาพระสูตรนี้แล้ว ได้อะไรบ้าง?

ความคิดเห็นที่ 4-51
GravityOfLove, 14 มีนาคม เวลา 19:01 น.

             ตอบคำถามในวัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937
             เมื่อศึกษาพระสูตรนี้แล้ว ได้อะไรบ้าง?
             ๑. ประวัติย่อของท่านพระกุมารกัสสปะ
             ๒. เทวดาที่มากล่าวปัญหาแก่พระกุมารกัสสปะนั้น เป็นพระอนาคามี ซึ่งเคยขึ้น
ภูเขาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในครั้งศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า
             ๓. พระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีชนมายุน้อย ย่อมกระจัดกระจายไปด้วยอานุภาพ
แห่งการอธิษฐาน ส่วนพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืน พระสรีรธาตุตั้งอยู่เป็นแท่งเดียวกัน
เหมือนแท่งทองคํา
             ๔. ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์ เพราะลอยธรรมทั้ง ๗ ได้แล้ว ธรรมทั้ง ๗ คือ
             ราคะ โทสะ โมหะ มานะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
             ๕. ท่านพระกุมารกัสสปะบรรลุพระอรหัตด้วยพระสูตรนี้ (วัมมิกสูตร)

ความคิดเห็นที่ 4-52
ฐานาฐานะ, 14 มีนาคม เวลา 19:15 น.

GravityOfLove, 3 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในวัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937
...
7:00 PM 3/14/2013

             ตอบคำถามได้ดีครับ.
             ตอบคำถามชุดที่ 2 ในวัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937
             ในบรรดาสหธรรมิกของเทวดาที่เคยบำเพ็ญสมณธรรม
ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอยู่ 3 บุคคล
             ในบรรดาบุคคลทั้ง 3 นั้น ในพระสูตรนี้ เทวดานั้น
ได้ช่วยเหลือแล้ว 1 บุคคล
             ถามว่า ในบรรดา 2 บุคคลที่เหลือ
             ยังมีผู้ใดที่เทวดานั้นได้ช่วยเหลือ
             และผู้ใดที่ไม่ปรากฎว่า เทวดานั้นได้ช่วยเหลือ.

ความคิดเห็นที่ 4-53
GravityOfLove, 14 มีนาคม เวลา 19:51 น.

             ...  ถามว่า ในบรรดา 2 บุคคลที่เหลือ
             ยังมีผู้ใดที่เทวดานั้นได้ช่วยเหลือ
             และผู้ใดที่ไม่ปรากฎว่า เทวดานั้นได้ช่วยเหลือ.

             ตอบคำถามชุดที่ 2 ในวัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4846&Z=4937
             ตอบว่า ได้ช่วยเหลือท่านพาหิยทารุจีริยะ ไม่ได้ช่วยเหลือท่านปุกกุสาติ
             ทั้ง ๓ ท่านนั้นคือ
             ๑. ท่านปุกกุสาติ
             ... องค์หนึ่งก็ไปเกิดในราชตระกูล กรุงตักกสิลา เป็นพระราชาพระนามว่าปุกกุสาติ
             บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า มาสู่กรุงราชคฤห์ ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าที่โรงช่างหม้อ บรรลุอนาคามิผล.
             ๒. พาหิยทารุจีริยะ
             องค์หนึ่งบังเกิดในเรือนสกุลใกล้ท่าเรือแห่งสุปารกะแห่งหนึ่ง ขึ้นเรือ เรืออัปปาง
นุ่งท่อนไม้แทนผ้า ถึงลาภสมบัติเกิดความคิดขึ้นว่า
             ข้าเป็นพระอรหันต์ ถูกเทวดาผู้หวังดีตักเตือนว่า
             ท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอก ไปทูลถามปัญหากะพระศาสดาเถิด ได้กระทำเหมือนอย่างนั้น
บรรลุอรหัตตผล.
             ๓. ท่านพระกุมารกัสสปะ

             อรรถกถา วัมมิกสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=289
             อรรถกถา ปายาสิราชัญสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=301&p=1
             พาหิยะสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=1607&Z=1698
             ๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒]
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=18&p=2
             ๑๐. ธาตุวิภังคสูตร (๑๔๐) (เรื่องท่านปุกกุสาติ)
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=14&A=8748&Z=9019

ความคิดเห็นที่ 4-54
ฐานาฐานะ, 14 มีนาคม เวลา 20:53 น.

GravityOfLove, 58 นาทีที่แล้ว
7:50 PM 3/14/2013

             ตอบคำถามได้ดีครับ.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า วัมมิกสูตร จบบริบูรณ์.
             พระสูตรหลักถัดไป คือรถวินีตสูตรและนิวาปสูตร.
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
             มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
             รถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4938&Z=5108
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=292

             นิวาปสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=5109&Z=5383
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=301

ย้ายไปที่Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 21 มิถุนายน 2557 11:12:13 น.
Counter : 2632 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]เมษายน 2556

 
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
 
 
All Blog