พฤศจิกายน 2551

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
20
21
22
23
26
30
 
 
All Blog
ร่วมพัฒนาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
หลังจากที่ผมหยุดกิจกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารธุรกิจสัมพันธ์" ที่สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้ว ผมก็เริ่มแสวงหางานใหม่ทำทันที ผมค่อนข้างจะโชคดีในการหางาน เพราะจะว่างงานอยู่ไม่นานก็มีงานใหม่มาให้ทำเสมอ บางงานอาจจะเป็นงานที่ผมไม่เคยทำ ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็ไม่เคยเกี่ยงขอให้เป็นงานที่สุจริตเท่านั้น


ช่วงนี้(พ.ศ. 2525)ผมได้งานทำที่ บริษัทเงินทุนธีรชัยทรัสต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่มุมถนนแปลงนาม ตัดกับถนนเจริญกรุง และก็ได้รับการชักชวนจาก อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ ซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในเครือธนาคารศรีนคร ให้ไปช่วยงานที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจารย์ไพบูลย์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมคนใหม่ไพบูลย์ สำราญภูติ


ผมตอบตกลงทันที และได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการชุดที่อาจารย์ไพบูลย์เป็นนายกสมาคมนี้ ได้รวบรวมเชิญนักการตลาดที่มีชื่อเสียงของวงการธุรกิจของเมืองไทยสมัยนั้นมาร่วมกันบริหารสมาคมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คณะกรรมการส่วนหนึ่งปรึกษาหารือกันก่อนเข้าประชุมประจำเดือน ในภาพจากซ้ายไปขวา หนุ่มร้อยปี,มานิต รัตนสุวรรณ,นรฤทธิ์ โกมลารชุน,ธนดี โสภณศิริ,ไพบูลย์ สำราญภูติ และ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติและเมื่อประชุมกันเสร็จสิ้นแล้วก็มักจะรับประทานอาหารร่วมกันเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าความเจริญก้าวหน้าของสมาคมใดย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความเอาใจใส่ของนายกสมาคมเป็นสำคัญ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยสมัยอาจารย์ไพบูลย์เป็นนายกสมาคมก็มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เท่าที่พอจะหยิบยกมากล่าวได้โครงการหนึ่งก็คือ การจัดพิมพ์หนังสือชุด "พูดจาประสาการตลาด" ซึ่งรวบรวมมาจากบทความของนักวิชาการและนักธุรกิจการตลาด ที่เขียนลงในวารสารของสมาคมฯ ตัดเลือกเฉพาะบทความที่น่าอ่านและเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงด้านการตลาด


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 2 ปี เมื่อครบวาระแล้วก็ออกจากตำแหน่งไปตามระเบียบของสมาคมฯ

ประวัติของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหว่างนักบริหารการตลาดที่เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย และด้วยความช่วยเหลือให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านการตลาดของศูนย์ฯ อันมีผลสรุปได้ว่าการก่อตั้งสมาคมฯ นี้จะมีผลดีอย่างยิ่งในการที่จะให้นักการตลาดทั้งหลาย ได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งเป็นทางเผยแพร่เทคนิคทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีในที่สุดต่อการปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนจากทางราชการในเดือน เมษายน 2509 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการตลาด ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด

วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมหลักการและการปฏิบัติของการตลาดในกิจกรรมอุตสาหกรรมและการค้าในประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยการปรับปรุงความสามารถทั่วๆ ไป การศึกษาความรู้ทางวิชาการและสมรรถภาพของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การตลาด
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาด
3. เพื่อให้ความช่วยเหลือร่วมกันในอันที่จะนำวิธีการจัดการตลาดไปใช้สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น
4. เพื่อตั้งหลักจรรยาในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในการตลาดและดำรงรักษาหลักเหล่านั้นไว้เป็นมาตรฐาน
5. เพื่อเผยแพร่ข้อคิดเห็นที่ว่าการตลาดเป็นอาชีพที่มีเกียรติและคุณค่า
6. เพื่อให้ผู้มีอาชีพในการตลาดได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการแนะแนวทางสำหรับผู้ที่มุ่งจะมีอาชีพในทางนี้ ตลอดจนร่วมมือกับอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และวงการอาชีพต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของการศึกษาในการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. เพื่อร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ที่ดำเนินการฝึกอบรมทางการตลาด
8. เพื่อติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความชำนาญ และข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านการตลาดอยู่เสมอ
9. เพื่อเผยแพร่หลักการในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น ด้วยการ ปรับปรุงวิธีการจัดการตลาดให้ดีขึ้น
10. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และปัญหาเกี่ยวกับการตลาดด้วยการออกหนังสือ วารสาร และเอกสารต่าง ๆ
11. เพื่อให้ความอุปถัมภ์ในการวิจัยศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการสำรวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอันจะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิธีนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น


การดำเนินงานของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระการทำงานคราวละ 2 ปี โดยนายกสมาคมฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการไม่เกิน
15 ท่าน มาช่วยบริหารงาน นอกจากนี้แล้วสมาคมฯ ยังประกอบด้วย 1 โครงการ และ 2 ชมรม กล่าวคือ
1. โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND - J-MAT) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528

เป็นโครงการที่ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาภาควิชาการตลาด ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถแก่นิสิต นักศึกษาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น การอภิปรายทางการตลาด การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด การประกวดแผนงานการตลาดชิงโล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ ซึ่งมีคณะ กรรมการบริหารเป็นกลุ่มนิสิต-นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันมีวาระการทำงาน คราวละ 1 ปีการศึกษา

2. ชมรม YOUNG MARKETING EXECUTIVE (Y-ME) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531

เป็นชมรมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักการตลาดระดับกลางที่กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารระดับสูง หรือที่ เรียกว่าเป็นกลุ่มนักการตลาดรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เป็นศูนย์กลางการพบปะของนักการตลาดรุ่นใหม่ ส่งเสริมความรู้ประสบการณ์แก่สมาชิก และพัฒนาสังคมคณะกรรมการบริหารมีวาระการทำงาน 1 ปี เช่นกัน

3. ชมรมการขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (SALES EXECUTIVE CLUB OF THAILAND - SEC) : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536

ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายในอุตสาหกรรมทุก ประเภท เป็นชมรมวิชาชีพทางด้านการขาย ไม่มุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมภาพพจน์ สร้างความศรัทธา และความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางการขาย เสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้กับวงการขาย มีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา และร่วมส่งเสริมพัฒนาระบบการขายให้ก้าวหน้ากว่านานาประเทศไทย คณะกรรมการบริหารมีวาระการทำงาน 2 ปี

ทั้ง J-MAT, Y-ME และ SEC เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาวงการตลาด วงการขายได้ทุกระดับ นอกเหนือจากที่สมาคมฯ เป็นอยู่ คณะผู้ทำงานก็มาจากสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมประโยชน์แก่วงการตลาด และการขายอย่างต่อเนื่องCreate Date : 19 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2551 10:01:12 น.
Counter : 1722 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มร้อยปี
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]บล็อกนี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ชายไทยวัยสูงอายุ มีวัตถุประสงค์ในการบันทึกและนำเสนอเรื่องราวต่างๆแบบครอบจักรวาล อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการทีวี หนังสือน่าอ่าน อาหารน่ากิน ท่องเที่ยว สะสมสิ่งของ ตำนานชีวิตบุคคลน่าสนใจ รู้ไว้ใช่ว่า จิปาถะ
ฯลฯ เป็นต้น คำขวัญประจำบล็อก ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอดีต คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน คำขวัญประจำตัวเจ้าของบล็อก "อายุเป็นเพียงตัวเลข" บรรณาธิการบริหารบล็อกคือ หนุ่มร้อยปี บล็อกนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ท่านใดเห็นว่าข้อเขียนหรือภาพประกอบในบล็อกนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่โปรดอ้างอิงชื่อบล็อกนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

free counters