ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

กกต.จังหวัดนนทบุรีเชิญร่วมบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91โดยไม่ต้องจ่า

นายพิรุณ เสลานนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ด้วย พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยการบริจาคเงินภาษีให้พรรการเมืองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพียงแต่แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมประจำปี แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ว่าประสงค์จะบริจาคเงินภาษีจำนวน 100 บาท ให้พรรคการเมืองที่ชื่นชอบเพียงพรรคเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้พรรคการเมืองมีเงินในการดำเนินกิจกรรม เพิ่มความเข้มแข็งและเป็นสถาบันทางการเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของพรรคการเมืองได้
สำหรับขั้นตอนนั้นผู้ประสงค์บริจาคต้องมีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป โดยกรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด 90 หรือ ภ.ง.ด.91 ทำเครื่องหมายในช่องประสงค์จะบริจาค และกรอกรหัสพรรคการเมืองที่ชื่นชอบเพียง 1 พรรค (สามารถดูรหัสพรรคการเมืองได้ที่ สถานที่เสียภาษี หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง //www.ect.go.th และกรมสรรพากร //www.rd.go.th โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี 02-591-1486 ต่อ 14 และสายด่วน กกต. 1171 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลของกรมสรรพากร 1161
--------------------------
คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี / ข่าว
 

Create Date : 01 มีนาคม 2555    
Last Update : 1 มีนาคม 2555 11:01:37 น.
Counter : 387 Pageviews.  

กกต.จังหวัดนนทบุรีรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง

นายพิรุณ เสลานนท์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 เมษายน 2555 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 เมษายน 2555 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จะครบวาระในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีครบวาระภายใน 45 วัน นับแต่วันครบวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการนี้จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 แห่ง ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี โทร. 02 – 591 -1486 / 02-591-1849 ในวันและเวลาราชการ
---------------------------
 

Create Date : 01 มีนาคม 2555    
Last Update : 1 มีนาคม 2555 11:01:00 น.
Counter : 493 Pageviews.  

จัดหางานจังหวัดนนทบุรีแจงต่ออายุใบอนุญาตทำงานและดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

นายเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวเสนอ มีผลคือ ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 (กลุ่มเก่า) ใบอนุญาตทำงานจะหมดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 โดยจะได้รับการอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 มีค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ จำนวนเงิน 1,900 บาท ค่าธรรมเนียมอนุญาตทำงาน จำนวนเงิน 1,000 บาท
สำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 (กลุ่มใหม่)ใบอนุญาตทำงานจะหมดวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1 (กลุ่มเก่า) ซึ่งได้ต่อใบอนุญาตทำงานแล้วให้ยื่นพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และเมื่อได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับการตรวจลงตรา (VISA) อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าธรรมเนียม (VISA) จำนวนเงิน 500 บาท และให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี จำนวนเงิน 3,700 บาท และเมื่อครบกำหนดสามารถต่อ VISA และใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาการเก็บเงินเข้ากองทุนเพ่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ออกไปอีก 1 ปี จึงขอประชาสัมพันธ์ในนายจ้าง / สถานประกอบการได้ทราบทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี โทร. 02 – 580 -7631 / 02 – 580 -8654 ///////////////
 

Create Date : 01 มีนาคม 2555    
Last Update : 1 มีนาคม 2555 11:00:33 น.
Counter : 553 Pageviews.  

พาณิชย์จังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จตามราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็

นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กรรมการและเลขนุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหารจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จปี 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน และพยายามชะลอราคาอาหารไม่ให้สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อค่าชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยร้านค้าที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ร้านอาหารธงฟ้า ร้านอาหารทั่วไป ศูนย์อาหารในอาคารสำนักงาน ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งที่บริการตนเอง แต่ไม่รวมร้านอาหารประเภทที่เน้นการให้บริการลูกค้าเป็นพิเศษ เช่น ติดเครื่องปรับอากาศ หรือมีบริกรให้บริการเฉพาะ ควรจำหน่ายอาหารตามราคาที่กำหนด อาทิ ข้าวไข่เจียว ร้านธงฟ้าราคา 15 บาท ร้านอาหารทั่วไปและร้านในศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า ราคา 20 บาท ข้าวราดแกง (กับข้าว 1 อย่าง) ร้านธงฟ้า 20 – 25 บาท ร้านอาหารทั่วไป และร้านในศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า 25 – 30 บาท ข้าวราดแกง (กับข้าว 2 อย่าง) ร้านธงฟ้า 25 – 30 บาท ร้านอาหารทั่วไป และศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า 30 – 35 บาท ก๋วยเตี๋ยว (หมู/ไก่/ลูกชิ้นปลา) ร้านธงฟ้า 25 – 30 บาท ร้านอาหารทั่วไปฯ 25 – 35 บาท อาหารตามสั่ง (ข้าวกระเพรา ข้าวผัด ราดหน้า) ร้านธงฟ้า 25 – 30 บาท ร้านอาหารทั่วไป ฯ 25 – 35 บาท ไข่ดาว ฟองละ 5 – 6 บาท เป็นต้น ทั้งนี้หากร้านค้าใดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาสูงกว่าราคาแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันควรอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำให้เกิดความปั่นป่วนในราคาสินค้าซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ นอกจากนี้จะประสานกรมสรรพากรตรวจสอบว่าผู้ประกอบการแสดงรายได้ชำระภาษีสอดคล้องกับราคาจำหน่ายหรือไม่ และหากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา สามารถแจ้งได้ที่สายด่วยกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ /////////////////
 

Create Date : 01 มีนาคม 2555    
Last Update : 1 มีนาคม 2555 10:59:55 น.
Counter : 250 Pageviews.  

ขนส่งนนท์ ให้ผู้ตรวจการ เข้มงวดตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย

นางสุจิตรา อินดนตรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนมักใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว เมื่อมีผู้โดยสารใช้บริการมาก ทำให้ผู้ประกอบการ คนขับรถ ถือโอกาสทำผิดกฎหมายในการบรรทุกเกินจำนวนเบาะที่นั่ง เก็บค่าโดยสารเกินราคา นอกจากนี้ผู้ขับรถยังมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ขับรถโดยประมาทแซงซ้ายแซงขวา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และยังมีการตรวจพบอีกว่า มีการดัดแปลงติดตั้งถังก๊าซเพิ่มอีก 1 ถัง จากเดิมที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ 2 ถัง ทำให้รถมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารรถตู้สาธารณะ จึงได้กำชับให้ผู้ตรวจการ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ ถ้าพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการลงโทษสถานหนักทันที และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมการขับรถตู้โดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย รับผู้โดยสารเกินเบาะที่นั่ง เก็บค่าโดยสารเกินราคาที่ทางราชการกำหนด หรือดัดแปลงสภาพอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง แจ้งได้ที่ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2555 11:46:43 น.
Counter : 395 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.