ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำหรับนิคม / เขตประกอบการ / สวนอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง และ สถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูให้สามารถดำเนินกิจการได้เร็วที่สุด
ติดต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและผ่อนผันเงื่อนไข เช่น
- เครื่องจักรและวัตถุดิบสามารถย้ายออกจากโรงงานไปยังสถานที่อื่นหรือส่งออกในกรณีฉุกเฉินได้โดยการขออนุญาตจากสำนักงานฯ สามารถกระทำได้ภายหลัง
- ขอรับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ในคราวเดียวกัน
- วัตถุดิบที่นำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยให้ถือเป็นส่วนสูญเสียที่ไม่มีภาระภาษี
- วัตถุดิบที่นำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36 ที่ยังใช้งานได้ สามารถโอนไปยังโครงการที่ได้รับส่งเสริมที่ได้รับส่งเสริมที่ยังเหลืออยู่ได้ หากโครงการดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิตามมาตรา 36
- สามารถว่าจ้างผู้อื่นผลิตได้เป็นการชั่วคราว เพื่อมิให้กิจการต้องหยุดชะงักลง
ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3. การช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ด้วยการการประสานงานข้าราชการกับธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือ แต่ละธนาคารได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ กัน และสามารถสรุปความช่วยเหลือดังนี้
- พักหนี้ชำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบื้อชั่วคราว
- สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
- พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย
(ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
ติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
4. ให้สิทธิเฉพาะสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยกู้เงินจากกองทุนประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์ที่เสียหายจากอุทกภัยได้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี
ติดต่อ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด /สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม.
การช่วยเหลือทางด้านภาษี
5. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- สำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ
- สำหรับเงินหรือราคาทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเพื่อชดเชยความเสียหาย ซึ่งไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย
6. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากบริษัทประกันเฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย
7. เงินบริจาค สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า
8. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพกรสำหรับผู้ประกอบการในท้องที่ประสบอุทกภัย
ติดต่อ
กรมสรรพากร
10. ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ประกอบในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
ติดต่อ
กรมสรรพสามิต
11. ขยายเวลาการส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนตามมาตรา 19 ทวี ออกไปอีก 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ การนำเข้าวัตถุดิบที่มีช่วงเวลาไม่เป็นไปตามข้างต้น หากไม่สามารถส่งออกได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วัยนำเข้า ให้นำของเข้ายื่นคำร้องของขยายเวลาส่งออกต่อกรมศุลกากรได้
12. การงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นการชั่วคราว
ติดต่อ
กรมศุลกากร
การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
13. การไฟฟ้านครหลวง ผ่อนผันเลื่อนเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
ติดต่อ
การไฟฟ้านครหลวงส่วนภูมิภาค
14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่อนผันเลื่อนเวลาการชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
ติดต่อ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
15. การประปานครหลวง
- คิดค่าน้ำตามปริมาณใช้จริงโดยไม่คิดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่รอบบิล การใช้น้ำเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ โดยไม่ระงับการใช้น้ำ
ติดต่อ
การประปานครหลวง
16. การประปาส่วนภูมิภาค ผ่อนผันเลื่อนเวลาชำระค่าน้ำประปาออกไปไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ระงับการใช้งาน
ติดต่อ
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่
17. ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่าเสียบริการโทรศัพท์ประจำที่ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ในพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในระหว่างที่ประสบอุทกภัยพิบัติ
ติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่
18. กสท ลดหรือยกเว้นใช้บริการให้แก่ลูกค้าในช่วงประสบภัยน้ำท่วม หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สามารถ
ติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม ในพื้นที่

มาตรการอื่นๆ
19. การบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรม
- การอำนวยความสะดวกในการขนย้ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ออกนอกเขตประกอบการเสรี และเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ กนอ. และ กรมศุลกากร จะร่วมกันตรวจสอบหากของไม่ครบด้วน ให้ชำระค่าภาษีอากรในภายหลัง
- การอำนวยความสะดวกด้วยวิธีการศุลกากร โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งสถานที่ชั่วคราวที่ขนบ้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสถานที่ชั่วคราว ที่ประกอบกิจการ และสามารถประกอบกิจการและปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามปกติ
20. การอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้าอยู่และทำงานภายใต้กฎหมาย กนอ.
- กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย กนอ. จัดทำสำเนาใหม่ให้ทันที่ เพื่อต่อกรมการจัดหางาน และ สตม. และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบผ่าน e-PP
- จัดหน่วยงานบริการ Mobile Service ร่วมกับ กรมจัดหางาน และ สตม. ให้บริการกับผู้ประกอบการที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อลดเวลาการเดินทางไปขอรับบริการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
21. การจัดทีมงานให้คำปรึกษาแนะนำ
จัดทีมงานพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการปรับปรุง การซ่อมแซมอาคาร โดรงงาน หลังน้ำลดและคำแนะนำด้วยการอนุมัติ อนุญาต และประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22. เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทน และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโรงงานกับบริษัทประกัน
ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบการธุรกิจประกันภัย
23. กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ผู้เช่าไม่สมารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้นการเก็บค่าเช่า 1 เดือน
ติดต่อ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
24. จัด Business Match ระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถปรับปรุงซ่อมแซมกิจการ หรือทดแทนและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถานประกอบการที่ได้รับความสเยหายในราคาพิเศษ
ติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย
25. อำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและใบอนุญาตทำงานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโรงงานที่ประสบความเสียหาย
ติดต่อ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /กรมการกงสุล / กรมการจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานในจังหวัด /สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26. ผ่อนผันการชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับผู้เอาประกันที่อยู่ในเขตอุทกภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ติดต่อ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยCreate Date : 12 มกราคม 2555
Last Update : 12 มกราคม 2555 9:00:16 น. 0 comments
Counter : 306 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.