ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาพัฒนาประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่


นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งข่าวผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2555 เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและเข้าใจช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถีชีวิตคุณธรรม จิตสำนึกและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการ สำหรับเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 320 คน จำนวน 2 รุ่น ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทรศัพท์หมายเลข 02-244-2515-8
 

Create Date : 27 ธันวาคม 2554    
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 14:09:19 น.
Counter : 337 Pageviews.  

วัฒนธรรมนนทบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน


นางสิรินชญา กันธิยะ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ ช่วงส่งท้ายปีเก่าและเข้าสู่ปีใหม่ 2555 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย เกิดความสงบร่มเย็น ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม โดยจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีในช่วงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม จนขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในนนทบุรีร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 

Create Date : 27 ธันวาคม 2554    
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 14:07:10 น.
Counter : 503 Pageviews.  

เชิญผู้สนใจฝึกอบรม 25 หลักสูตรคลินิกเทคโนโลยีสร้างอาชีพ ในงาน BOI FAIR 2011


นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดฝึกอบรม 25 หลักสูตรคลินิกเทคโนโลยีสร้างอาชีพ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเผยแพร่ผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-13 มกราคม 2555 ภายในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 ซึ่งจัดร่วมกับงาน BOI FAIR 2011 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับหลักสูตรโครงการฝึกอาชีพภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่ การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ด้วยกระดาษเดโคพาจ,การเพาะเห็ด ในท่อนไม้ ในตะกร้า,การทำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว,การทำน้ำข้าวกล้องงอก ,การทำเต้าหู้นมสม,การทำโดนัท ฯลฯ จึงขอเชิญชวนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 

Create Date : 27 ธันวาคม 2554    
Last Update : 27 ธันวาคม 2554 14:05:15 น.
Counter : 270 Pageviews.  

นนทบุรีใช้ยุทธการ หนามทุเรียน เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ปลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ได้ใช้ยุทธการหนามทุเรียนเอาชนะยาเสพติด โดยปรับผู้ประสานพลังแผ่นดิน ซึ่งจัดตั้งไว้ก่อนหน้านี้หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 25 คน จำนวนกว่า 8000 คน มาเป็นหนามทุเรียนนนท์ มอบภารกิจ 4 เรื่องให้ดำเนินการ คือ เป็นหูเป็นตา สืบเสาะ แจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ,ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม เช่น ร่วมตั้งจุดสกัด และร่วมปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดกับตำรวจ อาสาสมัคร ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ,เข้าอบรมเพื่อนำไปขยายผล ชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนมาร่วมเป็นหนามทุเรียน ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้ว โดยคอยดูแล ให้กำลังใจ คอยกระตุ้นไม่ให้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือกลับไปติดยาเสพติดอีก หากหนามทุเรียนนนท์เข้มแข็ง สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องการขยายผลชักชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นหนามทุเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปัญหายาเสพติดของนนทบุรีก็จะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
 

Create Date : 23 ธันวาคม 2554    
Last Update : 23 ธันวาคม 2554 14:22:23 น.
Counter : 472 Pageviews.  

พช.นนทบุรี ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ประสบอุทกภัย ของบสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และส่งเสริมช่องท

นายศุภผล กองแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี ทำให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ได้รับผลกระทบ วัตถุดิบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เสียหายจากอุทกภัย จำนวน 140 ราย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำแผนฟื้นฟู เยียวยาผู้ประกอบการหลังน้ำลด โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี กว่า 10 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งยังมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย OTOP 4 ภาค ให้ผู้ผลิตได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้อีกจำนวน 4 ครั้ง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เข้าร่วมจำหน่ายในงาน OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จำนวน 80 ราย 40 บู๊ธ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 24-ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 1-4 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการจำหน่ายโดยนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554 และวันที่ 4-6 มกราคม 2555 ณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี ด้วย
 

Create Date : 23 ธันวาคม 2554    
Last Update : 23 ธันวาคม 2554 14:20:55 น.
Counter : 479 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.