ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ
Group Blog
 
All Blogs
 

ประชาชนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การชดเชยความเสียหาย 1.น้ำท่วมบ้านที่อยู่อาศัยประจำ และทรัพย์สินเสียหายได้รับเงิน 5,000 บาท ต่อครัวเรือน
2.บ้านหรือที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของเสียหายได้รับความช่วยเหลือดังนี้ -บ้านที่เสียหายทั้งหลัง เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยวัสดุก่อสร้างมูลค่าไม่เกิน 240,000 บาทต่อหลัง -บ้านเสียหายบางส่วน เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหลัง -กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอาศัยอยู่ไม่ได้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน ครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน
-ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพและหรือเงินทุนประกอบอาชีพเสียหาย ช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท ติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.)/สำนักงานเขต กทม -ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) จัดรถเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดต่อ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ) 3.บุคคลเสียชีวิต -บุคคลทั่วไปเสียชีวิต ดีรับเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 25,000 บาทต่อราย -หัวหน้าครอบครัว หรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิต ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวม 50,000 บาทต่อราย
-กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เงินช่วยเหลือเพิ่มสำหรับบุคคลเสียชีวิต 50,000 บาทต่อราย
ติดต่อ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ)/ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/สำนักงานเขตกทม.
4.ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ และไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า ได้รับเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัว 5.นักเรียน นักศึกษา ที่บิดามารดาหรือผู้อุปการะเสียชีวิต ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อคน และค่าใช้จ่ายตามภารกิจประจำวัน เช่น ค่าพาหนะไปสถานศึกษอีก 500 บาทต่อคน ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/อำเภอ/สำนักงานเขต กทม .
การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 6.การไฟฟ้านครหลวง ผ่อนผันเลื่อนเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่เรียกเก็บค่าดอก ติดต่อ การไฟฟ้านครหลวง 7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่อนผันเลื่อนเวลาชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย ติดต่อ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8.การประปานครหลวง -คิดค่าน้ำตามปริมาณใช้จริงโดยไม่คิดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่รอบบิลการใช้น้ำเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป -ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยไม่ระงับการใช้น้ำ ติดต่อ การประปานครหลวง
9.การประปาส่วนภูมิภาค ผ่อนผันเลื่อนเวลาการชำระค่าน้ำประปาออกไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ระงับ
การใช้น้ำ
ติดต่อ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่
10.ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่าชำระบริการโทรศัพท์ประจำที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ในระหว่างที่ประสบภัยพิบัติ ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่
11. กสท ลดหรือยกเว้นค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้าในช่วงประสบภัยน้ำท่วม หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม ในพื้นที่
12.การช่วยเหลือสินเชื่อเดิม และ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยการประสานงานของราชการกับธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือ แต่ละธนาคารได้เสนอ แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆกัน และสามารถสรุปช่วยเหลือได้ดังนี้ -พักหนี้ชำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว -งดคิดดอกเบี้ยชั่วคราว
-ปรับลดเงินงวดและ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
-กู้เงินเพิ่มเติมในราคาดอกเบี้ยต่ำ
( ติดต่อรายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
13.การช่วยเหลือสินเชื่อเคหะ ธนาคารตามรายชื่อขวามือได้เสนอโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับการกู้เงินซ่อมแซมปรับปรุง หรือสร้างบ้าน อาคาร ที่ได้รับความเสียหายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว) ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การช่วยเหลือทางด้านภาษี 14.ยกเว้นภาษีเงินได้ -สำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ สำหรับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ -เงินได้ที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับตามมาตรา 40(5) การให้เช่าทรัพย์สิน มาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ มาตรา(7) เงินได้จากการรับเหมา มาตรา 40 (8) เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งยกเว้นเฉพาะส่วนที่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐ -ค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกันภัย ติดต่อ กรมสรรพากร
15.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต่อ กรมสรรพากร
การช่วยเหลืออื่นๆ 16.เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
17.เงินบริจาค สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า ติดต่อ กรมสรรพากร
18.ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย การบริจาคของให้แก่ประชาชนที่ผ่านส่วนราชการหรือองค์กรการกุศล โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ติดต่อ กรมศุลกากร
19.บริจาคศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อ กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงศึกษาธิการ
20.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยมีเบี้ยเลี้ยง 120 บาท ต่อวัน และหากมีการจ้างงานในศูนย์พักพิงจะดีรับค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่นั้น ติดต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะศูนย์พักพิงในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
21.กรณีเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยให้พิจารณาความเสียหายของอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ -อาคารที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน ได้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี -อาคารที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่


หมายเลขติดต่อ
หน่วยงาน
1. ศูนย์ปฏิบัติการซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 1111 กด 5
2. กระทรวงการคลัง 1689
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) 1300
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 1170
5. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 1567
6. กระทรวงแรงงาน (รง.) 1506 กด 8
7. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 1579
8. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม) 02 202 3196
9. กรมการกงสุล 02 981 7171 ต่อ 3202
10. กรมการข้าว (สำนักเมล็ดข้าวพันธุ์ข้าว หรือ ศูนย์เมล็กดพันธุ์ข้าว) 02 618 6347
11. กรมการจัดหางาน 1694
12. กรมธนารักษ์ (สำนักบริหารที่รายชพัสดุ 1 ) 02 618 6347
13. กรมปศุสัตว์ 02 653 4926 หรือ 02 653 4444 ต่อ 3381-5
14. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 1784
15. กรมศุลกากร 1164
16. กรมสรรพากร 1161
17. กรมสรรพสามิต 1713
18. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 02-5538111
19. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 1178
20. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 02 651 6335 หรือ 02 2530561 ต่อ 4447
21. การประปานครหลวง (กปน.) 1125
22. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 1662
23. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 1130
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กปภ.) 1129
25. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 02 104 1511 - 1518
26. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1100
27. ธนาคารกรุงไทย 1551
28. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 02 555 0555
29. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 02 271 2929
30. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 1357
31. ธนาคารออมสิน 1115
32. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 1302
33. ธนาคารอาคารสงเคาระห์ (ธอส.) 02 645 9000
34. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 02 618 9933
35. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1186
36. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1186
37. กรุงเทพมหานคร 1555

สำนักงานนายกรัฐมนตรี ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
สายด่วน โทร. 1111 กด 5
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:45:37 น.
Counter : 488 Pageviews.  

ผู้ใช้แรงงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

1.กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(ตามระยะเวลาการทำงาน) แต่หากไม่ได้ก็สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ติดต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด / สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 10 แห่งใน กทม
2.กรณีเป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ภายใน 1 ปี และได้สิทธิประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย) ต่อไปอีก 6 เดือน ติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนักประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม.
3.กรณีผู้ว่างงาน -จ้างแรงงานเร่งด่วนสำหรับสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ประสบภัยจะได้รับค่าจ้างอัตราวันละ 150 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 20 วัน ติดต่อ สำนักงานแรงงานจังหวัด -จัดหาตำแหน่งงานรองรับแรงงานที่ว่างงาน ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 10 แห่งใน กทม.
4.การช่วยเหลือทางด้านการเงิน -ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกร้อยละ 1 เป็น ร้อยละ 0.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี และผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ จากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 0.1 ติดต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค -สินเชื่อรายละ 50,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนไว้กับสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อนำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองหรือของบิดา-มารดา ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี คงที่ 2 ปี ติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม .

–สินเชื่อรายละ 10,000 – 50,000 บาท สำหรับผู้ประกันไว้กับสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 เพื่อนำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยุ่อาศัยของตนเองและของบิดา-มารดาคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ระยะเวลาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย
5.ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีทักษะที่สูงขึ้น ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้รบค่าอาหารวันละ 120 บาท ตลอด 10 วัน
6.บริการศูนย์พักพิงผู้ใช้แรงงานที่ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:43:54 น.
Counter : 223 Pageviews.  

เกษตรกรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

เกษตรกร
1. ด้านพืช ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย -ข้าว ไร่ละ 2,222 บาท
-พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 5,098 บาท
-พืชไร่ ไร่ละ 3,150 บาท
-กรณีพืชสวนและอื่นๆ สามารถฟื้นฟูได้ ไร่ละ 2,549 บาท
-กรณีพื้นที่การเกษตรถูกดินทับถมเสียหาย ไร่ละ 7,000 บาท ร้อยละไม่เกิน 5 ไร่ ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
2.ด้านประมง ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับกรมประมง -ปลาทุกชนิด ไร่ละ 4,225 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ -กุ้ง ปู หอย ไร่ละ 10,920 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่ -กระชัง บ่อซีเมนต์ อื่นๆ ตารางเมตรละ 315 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร
ในกรณีได้รับความเสียหายที่เกินจากการช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้ได้รับเงินช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งของความเสียหายส่วนที่เกิน ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
3.ด้านปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านปศุสัตว์กับกรมปศุสัตว์ตามจำนวนสัตว์ที่ตายหรือ สูญหายตามจำนวนที่เสียหาย (โค/กระบือ ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละ 3,600-15,800 บาท สุกร/แพะ/แกะ /นกกระจอกเทศ ไม่เกินรายละ 10 ตัว สุกรตัวละ1,200 - 2,500 บาท แพะ/แกะ ตัวละ 1,400 บาท นกกระจอกเทศ 2,000 บาท ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไก่พื้นที่เมือง ตัวละ 20-40 บาท ห่านตัวละ 50 บาท เป็ดพันธ์เนื้อและพันธ์ไข่ ตัวละ 15-40 บาท ไก่พันธ์เนื้อตัวละ 15-35 บาท และไก่พันธ์ไข่ตัวละ 15-60 บาท และนกกระทาตัวละ 5-10 บาท แปลงหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์เสียหายให้ช่วยเหลือเป็นเงินเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 2 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์พืชกิโลกรัมละ 110 บาท ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ไร่ละ 250 กิโลกรัม ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์กิโลกรัมละ 2.50 บาท) ในกรณีได้รับความเสียหายที่เกินจากการช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้ได้รับเงินช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งของความเสียหายส่วนเกิน
ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
4.ผู้ปลูกข้าวนาปี กรณีเกษตรกรที่ขายผลผลิตไปในช่วงสิงหาคม – กันยายน 2554 รวมทั้งกรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัย จะได้รับตันละ 1,437 บาท ติดต่อ ธ.ก.ส / สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด
5.เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 ที่ประสบอุทกภัยมีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ตามที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ๆ ละ 10 กิโลกรัม ติดต่อ สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว / ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
6.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) จัดรถเคลื่อนที่เร็วช่วยซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดต่อ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ)
7.การช่วยเหลือทางด้านการเงิน -กรณีเกษตรกรลูกค้าที่ประสบภัยและเสียชีวิต จำหน่ายหนี้สูญ โดย ธ.ก.ส เป็นผู้รับภาระ
-เกษตรกรที่ลูกค้าที่ประสบภัยและเสียหายร้ายแรงได้รับการพักหนี้ และงดคิดดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา3ปี และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ -สินเชื้อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท ลดอัตราดอกเบี้ยจากปกติลงอีกร้อยละ3.00 ต่อปีและลดหย่อนหลักประกันการกู้เงิน -สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละไม่เกิน100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MMR
( ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 )
ติดต่อ ธ.ก.ส
8.กรณีเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี ติดต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:42:12 น.
Counter : 388 Pageviews.  

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 sme

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
1. การช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ด้านการประสานงานของราชการกับธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือ แต่ละธนาคารได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ กัน และสามารถสรุปความช่วยเหลือได้ดังนี้
- พักหนี้ชำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว
- สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก
- สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
- พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
- สินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ
- ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ
(ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
ติดต่อ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ให้สิทธิเฉพาะสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยกู้เงินจากกองทุนประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัยได้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี
ติดต่อ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนังงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม.
2. เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว

ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การช่วยเหลือทางด้านภาษี
3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- สำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ สำหรับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ
- สำหรับเงินหรือราคาทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเพื่อชดเชยความเสียหาย ซึ่งไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ
- ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จากบริษัทประกันภัยเฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย
4. เงินบริจาค สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า
5. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการจดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำสินค่าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการในท้องที่ประสบอุทกภัย
ติดต่อ
กรมสรรพากร
การช่วยเหลืออื่นๆ
7. กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้นการเรีกยเก็บค่าเช่า 1 เดือน
ติดต่อ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
8. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการที่ไดรับความเสียหาย กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความสเยหายสามารถปรับปรุงซ่อมแซมกิจการ หรือทดแทนและซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถานประกอบการที่ไดรับความเสียหายในราคาพิเศษและจัด Business Matching กับสถานประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมรับช่วงการผลิต
ติดต่อ
ธนาคารกรุงไทย
9. สถานประกอบการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า 75 % ของค่าจ้างปกติ และ ต้องทำ MOU ว่าจะไม่เลิกจ้างรัฐบาลช่วยจ่ายสมทบค้าจ้างให้คนละ 2,000 บาท / เดือน (3 เดือน)
ติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 10 แห่งใน กทม.
10. การฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs ที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบปกติโดยเร็วที่สุด
ติดต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม
11. ผ่อนผันการชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับผู้เอาประกันที่อยู่นอกเขตประสบภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ติดต่อ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 

Create Date : 10 มกราคม 2555    
Last Update : 10 มกราคม 2555 11:40:09 น.
Counter : 286 Pageviews.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 5,000 บาท จังหวัดปทุมธานี

เข้าไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินน้ำท่วม 5,000 บาท ของจังหวัดปทุมธานี ที่ facebook ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้เลยและสามารถสอบถามข้อข้องใจได้ที่ facebook เช่นกัน (ดูที่ link ของ blog ก็ได้)
 

Create Date : 19 ธันวาคม 2554    
Last Update : 19 ธันวาคม 2554 9:44:32 น.
Counter : 2276 Pageviews.  

1  2  3  4  

BlogGang Popular Award#13


 
i am good day
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอข่าวสารที่จำเป็น และที่ทุกคนต้องทราบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อทำธุรส่วนตัว ธุระของครอบครัว และเรื่องอื่น ๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ จรรโลงใจ เป็นความจริงที่ควรทราบ
Friends' blogs
[Add i am good day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.