ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต!


AI วันนี้คิดถึงภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่ออกฉายผ่านมาหลาสิบปี แล้ว ท่านขุนชอบเรื่องนี้มากๆ ดูหลายรอบ ครั้งแรกไปชมกับเพื่อนที่โรงภาพยนต์ ต่อๆมาเช่าวีดีโอมาดูอีก พอเวลาเลยมาราวปี-สองปี ทางเมืองไทยนำมาฉายออกทีวี ก็ดูอีก พอย้ายมาอยู่เมกา จะมีช่องภาพยนต์นำหนังดีๆมาฉาย พอเจอเรื่องนี้ท่านขุนก็เป็นต้องชม AI เพื่อนๆทราบดีว่า David เด็ก(หุ่น)ที่ถูกสร้างมา ผลิตด้วยการใส่โปรแกรมความรักลงไปด้วย ... เมื่อครั้งที่มนุษย์เกิดเบื่อ  David หุ่นเด็กตัวนี้ ก็นำไปทิ้งในป่า Davidเด็กหุ่นตัวนี้คงเฝ้ารอผู้เป็นแม่.. เศร้ามากๆ แต่วันนี้ท่านขุนสงสัย เรื่องIAไอเอ กับ AI เอไอ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง ... ,ก็น่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่เพียง กลับอักษร ระหว่าง เอและ ไอ ไปมา

 วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
        การจะสร้างหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ได้จริง ต้องใช้ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด นอกจากนั้นยังต้องใช้ความรู้อื่น ๆ ทางเครื่องกล เพื่อสร้างสรีระให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับมนุษย์


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ เช่น

   การเรียนรู้ของเครื่อง นั้นมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เรียกว่า การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งประยุกต์เอาเทคนิคการอุปนัยของ จอห์น สจวร์ต มิลล์ นักปรัชญาชื่อดังของอังกฤษ มาใช้

   เครือข่ายประสาทเทียมก็นำเอาแนวคิดของการทำงานของสมองของมนุษย์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการแบ่งประเภทของข้อมูล และแก้ปัญหาอื่นๆ ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยหรือ การปรับเส้นโค้ง


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันวงการปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาส่วนใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็ต้องเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เราจึงถือเอาง่าย ๆ ว่า ศาสตร์นี้เป็นสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเอง

มีคำนิยามของปัญญาประดิษฐ์มากมายหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทโดยมองใน 2 มิติ ได้แก่

   ระหว่าง นิยามที่เน้นระบบที่เลียนแบบมนุษย์ กับ นิยามที่เน้นระบบที่ระบบที่มีเหตุผล (แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนมนุษย์)

    ระหว่าง นิยามที่เน้นความคิดเป็นหลัก กับ นิยามที่เน้นการกระทำเป็นหลัก

ปัจจุบันงานวิจัยหลักๆ ของ AI จะมีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ไม่จำเป็นต้องอาศัยอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนิยามทั้ง 4 ไม่ได้ต่างกันโดยสมบูรณ์ นิยามทั้ง 4 ต่างก็มีส่วนร่วมที่คาบเกี่ยวกันอยู่

นิยามดังกล่าวคือ

   ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans)

        [AI คือ] ความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้ ... เครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริง ("The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full and literal sense." [Haugeland, 1985])

        [AI คือ กลไกของ]กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ ("[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning." [Bellman, 1978])

  หมายเหตุ ก่อนที่จะทำให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์ เป็นศาสตร์ด้าน cognitive science เช่น ศึกษาการเรียงตัวของเซลล์สมองในสามมิติ ศึกษาการถ่ายเทประจุไฟฟ้า และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกาย ระหว่างการคิด ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า มนุษย์เรา คิดได้อย่างไร

    ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans)

        [AI คือ] วิชาของการสร้างเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปัญญาเมื่อกระทำโดยมนุษย์ ("The art of creating machines that perform functions that requires intelligence when performed by people." [Kurzweil, 1990])

        [AI คือ] การศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์กระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น ("The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." [Rich and Knight, 1991])        หมายเหตุ การกระทำเหมือนมนุษย์ เช่น
            สื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคือ การแปลงข้อความเป็นคำพูด และ การแปลงคำพูดเป็นข้อความ

            มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ เช่น คอมพิวเตอร์รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนำภาพไปประมวลผล

            เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ อย่างการ ดูดฝุ่น เคลื่อนย้ายสิ่งของ
            เรียนรู้ได้ โดยสามาถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

    ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally)

        [AI คือ] การศึกษาความสามารถในด้านสติปัญญาโดยการใช้โมเดลการคำนวณ ("The study of mental faculties through the use of computational model." [Charniak and McDermott, 1985])

        [AI คือ] การศึกษาวิธีการคำนวณที่สามารถรับรู้ ใช้เหตุผล และกระทำ ("The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" [Winston, 1992])

        หมายเหตุ คิดอย่างมีเหตุผล หรือคิดถูกต้อง เช่น ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ
    ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Systems that act rationally)

        ปัญญาประดิษฐ์คือการศึกษาเพื่อออกแบบเอเจนต์ที่มีปัญญา ("Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents" [Poole et al., 1998])

        AI เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ("AI ... is concerned with intelligent behavior in artifacts" [Nilsson, 1998])
        หมายเหตุ กระทำอย่างมีเหตุผล เช่น เอเจนต์ (โปรแกรมที่มีความสามารถในการกระทำ หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง ๆ) สามารถกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เช่น เอเจนต์ในระบบขับรถอัตโนมัติ ที่มีเป้าหมายว่าต้องไปถึงเป้าหมายในระยะทางที่สั้นที่สุด ต้องเลือกเส้นทางที่ไปยังเป้าหมายที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ จึงจะเรียกได้ว่า เอเจนต์กระทำอย่างมีเหตุผล อีกตัวอย่างเช่น เอเจนต์ในเกมหมากรุก ที่มีเป้าหมายว่าต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ ก็ต้องเลือกเดินหมากที่จะทำให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้ เป็นต้น

หัวใจของปัญญาประดิษฐ์

    คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision)

        เป็นการศึกษาเรื่องการมองเห็น การรู้จำภาพ มีสาขาย่อยเช่น การประมวลผลภาพ (image processing)
    การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing)

        เป็นการศึกษาการแปลความหมายจากภาษามนุษย์ มาเป็นความรู้ที่เครื่องจักรเข้าใจได้ สาขานี้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ ภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (computational linguistics)

  การแทนความรู้ (Knowledge representation)

        เป็นการศึกษาด้านเก็บความรู้ (knowledge) ไว้ในเครื่องจักร โดยมีประเด็นสำคัญคือ

            ทำอย่างไรจะแสดงความรู้ได้อย่างกะทัดรัด ประหยัดหน่วยความจำ
            จะนำความรู้ที่เก็บไว้นี้ไปใช้ในการให้เหตุผลอย่างไร ; และ
            จะมีการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ให้ความรู้ที่ได้อยู่ในรูปแบบความรู้ที่เราออกแบบไว้ได้อย่างไร

การแทนความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก คือ
            ความรู้ที่แน่นอน (certain knowledge) เช่น การแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น first-order logic หรือ propositional logic

            ความรู้ที่มีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง (uncertain knowledge) เช่น ฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic) และเครือข่ายแบบเบย์ ( bayesian networks)

   การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)


    เป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้คล้ายมนุษย์ มีสาขาย่อยมากมาย เช่น การสังเคราะห์โปรแกรม (program synthesis)

การคิดให้เหตุผล (Inference หรือ automated reasoning)

    เป็นการคิดให้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติจากความรู้ที่มีอยู่ในเครื่อง การให้เหตุผลด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับการแทนความรู้ของเครื่อง (knowledge representation) โดยตรง เทคนิคที่นิยมใช้กันมากก็คือ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic programming) เมื่อเราแทนความรู้ของเครื่องด้วย first-order logic และ bayesian inference เมื่อเราแทนความรู้ของเครื่องด้วย bayesian networks

การวางแผนของเครื่อง (Automated Planning)
การค้นหาเชิงการจัด (Combinatorial search)


    เนื่องจากเวลาเราพยายามแก้ปัญหาในงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ วิธีมาตรฐานอย่างหนึ่งคือ พยายามมองปัญหาให้อยู่ในรูปปัญหาของการค้นหา การค้นหาจึงเป็นพื้นฐานของการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แทบทุกประเภท

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system)

    เป็นการศึกษาเรื่องสร้างระบบความรู้ของปัญหาเฉพาะอย่าง เช่น การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ของระบบนี้คือ ทำให้เสมือนมีมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และคำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ


    งานวิจัยด้านนี้มีจุดประสงค์หลักว่า เราไม่ต้องพึ่งมนุษย์ในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว ระบบผู้เชี่ยวชาญยังต้องพึ่งมนุษย์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในช่วงแรก


    การจะทำงานวิจัยเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การแทนความรู้, การให้เหตุผล และ การเรียนรู้ของเครื่อง (กรอบสีเขียวในรูปข้างบน)


สาขาอื่นที่สำคัญและมีบทบาทมากในปัจจุบัน

  วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
        การจะสร้างหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ได้จริง ต้องใช้ความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด นอกจากนั้นยังต้องใช้ความรู้อื่น ๆ ทางเครื่องกล เพื่อสร้างสรีระให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับมนุษย์

        ในวงการวิทยการหุ่นยนต์ เขาก็ถือว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาของเขาเช่นกัน
    ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic_algorithm)

        เป็นการประยุกต์นำแนวความคิดทางด้านการวิวัฒนาการที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
        เป็นขั้นตอนวิธีเชิงสุ่ม (stochastic) (ไม่ได้คำตอบเดิมทุกครั้งที่แก้ปัญหาเดิม)
        มักประยุกต์ใช้ในปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (optimization) ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีมาตรฐานทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
        แนวคิดที่นำเอาหลักการวิวัฒนาการมาใช้นี้ มีรูปแบบอื่นอีกหลายรูปแบบ เช่น การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม (genetic programming) และ evolution strategy อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้มีแนวความคิดหลักเหมือนกัน ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น
    ข่ายงานประสาทเทียม (Neural_network)
    ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial_life)
        เป็นการศึกษาพฤติกรรมของชีวิตเทียมที่เราออกแบบและสร้างขึ้น
    ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence)

สาขาอื่นที่ยังไม่มีบทบาทมากนัก

    ความฉลาดแบบกลุ่ม (Swarm Intelligence)
    Artificial being
ข้อมูลจาก วิกิพีเดียScience Blog บล็อกหมวด วิทยาศาสตร์ ขอบคุณขอรับCreate Date : 17 มีนาคม 2558
Last Update : 17 มีนาคม 2558 6:09:28 น.
Counter : 1800 Pageviews.

73 comments
วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม นานาชาติโทชิหงิญี่ปุ่น Turtle Came to See Me
(13 มี.ค. 2562 20:11:50 น.)
ชุดที่ 1 โอน่าจอมซ่าส์
(5 มี.ค. 2562 22:03:30 น.)
:: ฉันเห็น :: กะว่าก๋า
(15 มี.ค. 2562 07:14:59 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)
  
นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างหุ่นยนต์นี่เก่งมากเลย
เดี๋ยวนี้มีหุ่นเก่งไม่แพ้คน คนสร้างอัจริยะมากๆ
ลงชื่อไว้ก่อนนะคะ
ไว้มาใหม่โดย: mambymam วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:6:22:21 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Photo Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

--------------------------------------

หุ่นยนต์ยังไงก็เป็นหุ่นยนต์วันยังค่ำ ไม่มีวันแทนที่มนุษย์ได้หรอกค่ะ
เพราะจิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึงจริง ๆ นะคะ อิอิ

ขอบคุณท่านขุนที่แวะไปพร้อมกำลังใจด้วยค่ะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:9:03:03 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
โหวตเรียบร้อยแล้วนะท่านขุน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


โดย: หอมกร วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:9:28:48 น.
  
วิวัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ
เก่งดีอย่างไรก็ต้องอาศัยสมองมนุษย์เน้อ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปลาทอง9 Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:13:14:41 น.
  
ขุนเพชรขุนราม Science Blog

หุ่นช่วยเราได้มากก็จริง แต่ก็เป็นได้แค่หุ่นนะคะสุดท้ายว่าไหม ดูหนังหลาย ๆ เรื่องพอเห็นผลกระทบก็น่ากลัวค่ะ

แต่พอเห็นคุณก็น่ายกย่องผู้สร้างด้วยเช่นกันค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 17 มีนาคม 2558 เวลา:14:56:52 น.
  
ส่งกำลังใจค่ะท่านขุน
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:0:31:10 น.
  
หุ่นยนต์จะลึกซึ้งได้เท่าสิ่งมีชีวิตจริง ๆ เหรอ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
โดย: ALDI วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:5:01:32 น.
  
เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจริงๆ
ต้องขอชื่นชมคนที่คิดค้นนะคะ
เพราะจริงๆความคิดมนุษย์วับซ้อนมากๆ

พล็อตหนังเรื่องนี้อ่านแล้วเศร้าจังเลยค่ะ
เคยอยากดูแต่สุดท้ายเลือกเรื่องอื่น่อนทุกทีเลย
โดย: AdrenalineRush วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:12:03:37 น.
  
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mambymam วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:12:39:53 น.
  
ฟ้าเข้ามาอ่านเรื่องราวของ AI อ่านไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย

เรื่องหุ่นยนต์ก็เป็นงานประดิษฐ์อันมาจากสติปัญญาของมนุษย์ที่น่าทึ่งนะคะ
หุ่นยนต์ถึงจะประดิษฐ์ให้มีความเนียนอย่างไร ก็คงไม่เหมือนมนุษย์ได้ทั้งหมด

มนุษย์เรามีความซับซ้อนทางจิตวิญญาณ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่บางครั้งมนุษย์เราเองก็ยังไม่สามารถที่จะค้นพบความจริงในเรื่องเหล่านี้ได้

จึงเป็นการยากที่จะทำหุ่นยนต์ให้มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์ได้ทั้งหมด
แต่ฟ้าก็สนใจหนังเรื่องนี้จากการที่ท่านขุนนำมาลง มีโอกาสคงต้องหามาชมแล้วค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ท่านขุนนำมาเสนอด้วยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:14:00:55 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน ^^
มนุษย์เป็นผู้ปัญญาเป็นเลิศสามารถสรรสร้างค์
สิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
โอ้ความซับซ้อนทางความคิดและปัญญา
ที่เลิศล้ำพัฒนาไปนั้นสมกับคำกล่าวที่ว่า
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมชัันสูงจริงๆความสามารถ
ในการสร้างสิ่งเทียมมาแทนตัวเองนั่น
เป็นคำตอบที่ดีทีเดียว ส่งกำลังใจให้ท่านขุนนะค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ชลบุรีมามี่คลับ Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mastana วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:14:53:47 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่ขุน
ยุโรปก็อยากไปค่ะ ไฟล์ทแล้วแต่ได้ไปออสเตรเลียแทน
เอาใจช่วยพี่ขุนเรื่องงานนะคะ สู้ ๆ ค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ
น้องสาวสามีอยู่เมกาเหมือนกันค่ะ แกก็บ่น ๆ ดูเหมือนจะลำบากน่าดูนะคะ
โดย: mariabamboo วันที่: 18 มีนาคม 2558 เวลา:16:56:32 น.
  
หุ่นยนต์ดีอย่างไม่งอแง ทำตามใจเรานะคะ
ไม่เถึยงเหมือนคนด้วย อิอิ


โหวตค่า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:0:16:19 น.
  
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้สวยดุนะคะท่านขุน
อิอิ

โดย: mambymam วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:11:40:31 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เรื่องนี้เคยดูค่ะท่านขุน
สนุกดีนะคะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:12:18:01 น.
  
หนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูครับ
นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนมนุษย์
อย่างเช่น โรโบคอป ถ้าโปรแกรมแฮงค์ก็เป็นเรื่องครับ
โหวตให้ท่านขุนครับ ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 มีนาคม 2558 เวลา:12:43:54 น.
  
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


หนังน่าสนใจแต่ไม่มีโอกาสได้ดูค่ะ
ยังนึกเสียดายอยู่เหมือนกัน
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:11:51:38 น.
  
ความคิดมนุษย์ซับซ้อนมากมาย ... คิด
ล่วงหน้า เพราะจินตนาการ แต่ก็ดีนะครับ
เป็นการสร้างสรรค์

แต่หนังเรื่องนี้ยังไม่เคยดูครับ... เท่าที่อ่าน
คนเขียนบท คงต้องเก่งมาก ๆ เลย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:14:25:49 น.
  
ได้ความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์
ขอบคุณนะคะ
ส่งกำลังใจให้ท่านขุนฯค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

--------------------
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 มีนาคม 2558 เวลา:23:49:44 น.
  
ที่จริงคนเราก็ไม่ได้คิดต่างไปจากการคาดการให้เป็นนะคะ

แต่คิดว่าความต่างของ individual ที่ออกจะหลากหลายมากมายเกินไปน่ะค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 มีนาคม 2558 เวลา:21:15:29 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
foreverlovemom Art Blog ดู Blog
ชลบุรีมามี่คลับ Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: newyorknurse วันที่: 22 มีนาคม 2558 เวลา:9:40:52 น.
  
วันนี้มาโหวตค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 22 มีนาคม 2558 เวลา:10:19:21 น.
  
ขุนเพชรขุนราม Science Blog

ที่จริงยังไม่ดู AI เสียที ^^
สร้างหุ่นแล้วใจจิตใจ และสติปัญหาให้เหนือการควบคุมของมนุษย์อีกขั้นนี่ ระบบคงซับซ้อนน่าดู น่าคิดนะว่าในอนาคตจะมีการใช้แทนคนจริงๆเลยไหมเนี่ย
โดย: กาบริเอล วันที่: 22 มีนาคม 2558 เวลา:19:55:38 น.
  
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


สวัสดีตอนดึก
มาส่งกำลังใจให้คุณ
ท่านขุนคนขยันค่ะ
โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 22 มีนาคม 2558 เวลา:23:14:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะท่านขุนฯ
โดย: Sweet_pills วันที่: 22 มีนาคม 2558 เวลา:23:24:29 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

มนุษย์เรามีสติปัญญาเป็นเลิศเลยค่ะ
หนังน่าสนใจดีค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:0:27:05 น.
  
ุสุดยอด
โดย: อุ้มสี วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:5:22:32 น.
  


แวะมาทักทายท่านขุนจ้า
โดย: หอมกร วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:8:55:55 น.
  
เรื่องนี้นานมากแล้ว จนเด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยน่ารักเหมือนตอนเด็ก

ท่านขุนสบายดีนะเจ้าคะ
โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 23 มีนาคม 2558 เวลา:16:45:34 น.
  
เดี๋ยวจะไปหามาดูค่ะทั่นขุน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นสวัสดีวันแดดอ่อนๆค่ะโดย: ญามี่ วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:22:15 น.
  
แวะมาทักทายท่านขุนยามเช้าครับผม
มีความสุขสดชื่นตลอดวันนะครับ
โดย: Ariawah Auddy วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:26:11 น.
  
แวะมาขอบคุณสำหรับกำลังใจค่า
เข้าบ้านนี้เตะตาสีทาบ้านมากเลยค่ะ อิอิ

ยุคนี้โดยไม่ต้องคิดถึงหุ่นยนต์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา
ความจริงมนุษย์เองก็ทำตัวใกล้เป็นหุ่นยนต์เข้าไปทุกทีโดยไม่รู้ตัวนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:10:54:21 น.
  
คุณ ฟ้าใสวันใหม่ (55555 ) ท่านขุน กำลังคิดอยู่สองเรื่องมาหลายวันแล้วล่ะขอรับ..คือว่าเรื่องที่๑...เปลียนสี บ้าน ใหม่.... แต่ยังหาสีใหม่ไม่ได้ขอรับ และ เรื่องที่๒ หากว่า หาสีทาใหม่ไม่ได้..ก็ว่าเลิกอัพบล็อกตลอดชีวิตขอรับฮ่าๆๆๆๆ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:13:21:27 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน
เพลงนกขมิ้น ฟังแล้วชวนคิดถึงบ้านนะคะ
แต่ก็ชอบฟังมากค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:14:11:42 น.
  

ขอบคุณที่แวะไปอ่านนิยายกิ๊กก๊อกนะคะ

หนังน่าดูจังเลยค่ะ ไม่เคยดูเรื่องนี้ ถ้ามีโอกาสจะไม่พลาดแน่นอนค่ะ แนวนี้ก็โดนอยู่เหมือนกัน

โดย: ระตา วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:16:36:46 น.
  
โหวตๆ

ขุนเพชรขุนราม Movie Blog ดู Blog

ปล ท่านขุนโชคดีจังอะ หนอนนิมะเคยมีโชคไรแบบนี้เร้ยยย
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:20:08:38 น.
  
555 ขำท่านขุน
พี่ไม่ใช่ร้านอาหารนะคะ
แค่ทำกินเองในบ้านค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:20:27:36 น.
  
แวะมาเยี่ยมท่านขุนค่ะ
โดย: pantawan วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:23:29:01 น.
  
สวัสดีค่ะ ท่านขุน

แหม ๆ แค่ทักนิดหน่อย จะน้อยใจถึงกับจะเลิกอัพบล็อกตลอดชีวิตเลยเหรอเจ้าคะ
จะว่าไปสีนี้ก็สวยดีนะคะ เล่นเฉดสีแก่อ่อนไปได้หลายสี โดยไม่ต้องเปลี่ยนสีเลยก็ได้ อิอิ

จะว่าไปสีเขียวของตัวอักษรก็สะท้อนแสงแสบตาดี
ท่านขุนลองเอามาสลับกันก็ไม่เลวนะคะ แฮ่
ผิดพลาดประการใด จขบ. รับผิดชอบเองนะเจ้าคะ 555
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:11:29:50 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน
แวะมาทักทายและขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:11:57:01 น.
  

ขอบคุณขอรับ คุณ ฟ้าใสวันใหม่ ... การติ-ชม ของเพื่อนๆเปรียบดั่งเสียงสวรรค์ขอรับ ท่านขุน ถือว่าเป็นการติเพื่อก่อ มิใช่ติเพื่อทำลาย เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ ท่านขุนล้อเล่นนะขอรับ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ท่านขุนไม่คิดมากขนาดนั้นหรอกขอรับ.. ดั่งที่เพลงๆหนึ่งร้องว่า... รักกันไว้เถอะ เราเกิดร่วมแดนไทย เกิดมาภาคไหนๆก็ไทยด้วยกันฮ่าๆ...จบก่อนดีกว่า..เดี๋ยวกลัวออกทะเลขอรับ....

ปล.กำลังหาวิธี ทาสีบ้านใหม่อยู่ขอรับ... งัยก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจด้วยนะขอรับ....
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:13:45:32 น.
  
จริง ๆ ที่ทักว่าสีเตะตา หมายความว่าสีสวยสดใสดี ชอบนะคะ ไม่ใช่ไม่ชอบ
แต่สีเทานี่ ดูแล้วทึม ๆ ไม่สดใส ออกแนวเศร้า ๆ ยังไงไม่รู้ แหะ ๆ

สีมีผลกับความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์เหมือนกันนะคะ
ทาสีไหน อารมณ์ไหน ก็แสดงตัวตนของ จขบ. เอง เชียร์ให้เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด
ก็ "ปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่" ไงคะ อิอิ

ขอให้สนุกกับการเล่นสีต่อไปนะคะ
ชอบอย่างไหนก็เต็มที่เลยค่ะ เย้ ...
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:14:18:41 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปโหวตให้ยามวิกาลนะครับ อิอิ
ช่วงนั้นกำลังหลับสบายเลยครับ
โดย: Ariawah Auddy วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:18:02:40 น.
  
AI ปุ่มนี้ผมพบบ่อย ๆ เวลาเล่นเกมส์

ผมไม่เคยดูเรื่องนี้ครับเคยดูแต่ I robot

ข้อมูลแน่นมากเลยขอรับอ่านไม่หมด อิอิ
โดย: อยากบอกว่าหลง วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:19:12:58 น.
  
ฮ่าๆๆๆ งั้นท่านขุนเหนื่อยฟรีๆสิขอรับ....
ง่วงแล้วด้วยตีสามแล้ว... งั้นไปนอนก่อนดีกว่า..ไว้ตื่นเช้ามาแต่งใหม่....


ว้าววว สีนี้ก็แสบตาดีค่ะ
ดูแล้วสดใสมีชีวิตชีวา ดีกว่าสีเทาเป็นไหน ๆ

ไม่เหนื่อยฟรีหรอกค่ะ แก้เบื่อดีออก
ก็เห็นบ่นว่าเบื่ออัพบล็อกไงคะ อิอิ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:20:01:22 น.
  
เอนทรี่นี้อัดแน่นด้วยความรู้เลยนะคะท่านขุน

แอ๊กยังไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะท่านขุน พอดีช่วงนี้ออกบ้านทุกวันเลยค่ะ
เลยไม่มีเวลาเข้าบล็อกเท่าไหร่เลย ว่าจะเขียนบล็อกใหม่ก็ยังค้างเต่ิงอยู่นั่่นแหละค่ะ
ว่าจะแวะมาหาหลายวันแล้วค่ะ แต่มาได้แค่กลางทางก็สลบซะก่อน
แต่วันนี้มาถึงแล้วนะค๊าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:2:30:35 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน
ขอบคุณที่แวะส่งนกขมิ้นเข้านอนนะคะ
เมื่อคืนฝนตกอากาศเญ้นหลับสบาย
ทำเอานกขมิ้นไม่อยากตื่นเลยค่ะ อิอิ


โดย: mambymam วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:7:31:44 น.
  
ขอบคุณค่ะท่านขุนที่ไปเปิดป้าย 555
ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเขียนต่ออยู่แล้วค่ะ
ที่บล็อกนี่เขียนบักทึกเรื่องท่องเที่ยว 90% เลยมั้ง บ่นยาวเป็นปี
พอไม่มีเรื่องลงก็เหงาๆเหมือนกัน :)
โดย: กาบริเอล วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:9:29:58 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog


เป็นเรื่องที่น่าศึกษา น่าสนใจมากค่ะ
โดย: Maeboon วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:20:16:14 น.
  
ทักทายดึกๆครับ ท่านขุน
ฝนหลงฤดู เล่นกทม.ป่วนครับ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 26 มีนาคม 2558 เวลา:23:39:59 น.
  
มาส่งเข้านอนค่ะ
ราตรีสวัสดิ์นะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:0:05:15 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน ^^
ไปเป็นสายลับควงกระบองจับแก๊งยากูซ่ากับตำรวจญี่ปุ่นมาไม่รู้จับได้เพื่อนแก๊งยากุซ่าของท่านขุนรึป่าวนะค่ะที่ญี่ปุ่นนี่เยอะจริงๆขนาดท่านขุนอยู่ญี่ปุ่นนานเป็นสิบปียังได้รู้จักเพื่อนยากุซ่าด้วยแพมอ่านแล้วรีบเก็บข้อมูลไว้ต่อสายโทรติดต่อตำรวจแห่งชาติเลย(ฮ่าๆพูดเล่นนะค่ะท่านขุน)มาส่งยิ้มทักทายท่านขุนวันศุกร์สุขหรรษา มีความสุขแฮ๊ปปิ้นะค่ะ
โดย: mastana วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:10:46:01 น.
  

วันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากตำแหน่งนางงามฮ่าๆคือออกเดินสายเยี่ยมเพื่อนๆและทำการโหวตเสร็จเรียบร้อยตามระเบียบ(แอบเนียบ..ที่จริงยังหมดแต่เหนือยแอบอู้ฮ่าๆ)ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะขอรับ สุขสันต์วันหยุดทุกท่านนะค๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาบ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:13:07:36 น.
  
ไก่แจ้ญี่ปุ่นสงสัยมาอยู่เมืองไทยหมดแล้วมังคะ อิอิ
ที่โน่นมีการแข่งหมากัดกันด้วยเหรอคะ เรียกง่าย ๆ อย่างนี้ค่อยมองเห็นภาพหน่อย 555

เมืองไทยก็ไม่น้อยหน้านะคะ มีตีไก่ (ชน) ที่ท่านขุนสับสนนั่นแหละค่ะ ไก่ชนแน่นอน
ตัวเอ้ ๆ นี่ราคาเป็นแสนเหมือนกัน เจ้าของรักยิ่งกว่าลูกเมียอีกนะ ซิบอกให่ 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:13:33:20 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:16:43:10 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:8:02:05 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
phunsud Food Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Education Blog ดู Blog

แวะมาโหวตให้ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:22:17:17 น.
  
สวัสดีค่า ท่านขุน ^^

ช่วงนี้ไม่อัพบล็อคใหม่เหรอคะ
แต่นุ่นก็ไม่ได้อัพเหมือนกัน
หมู่นี้ช้าๆค่ะ แหะๆ

สบายดีนะคะ
เอาไว้จะมาเยี่ยมใหม่ค่า

โดย: lovereason วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:22:27:40 น.
  
โดย: หอมกร วันที่: 29 มีนาคม 2558 เวลา:8:16:54 น.
  
สวัสดีค่า ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนที่บล็อกค่า ^^
โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 29 มีนาคม 2558 เวลา:11:00:54 น.
  
เพิ่งกลับจากหัวหินมาเจ้าค่ะท่านขุน...แวะไปเที่ยวกานนะเจ้าคะ
โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 29 มีนาคม 2558 เวลา:22:32:28 น.
  
อ่านแล้วโหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:11:06:52 น.
  
แวะมาทักทายยามเย็นๆ คะ
โดย: Megeroo วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:18:10:34 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทานปลาแห้งแตงโมค่ะ ^_^
โดย: AdrenalineRush วันที่: 30 มีนาคม 2558 เวลา:22:53:06 น.
  
เค้าเข้ามาส่งกำลังใจให้นะคะ

สู้ๆ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:8:56:54 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน
แวะมาทักทายจ้า
โดย: เนินน้ำ วันที่: 31 มีนาคม 2558 เวลา:15:15:11 น.
  
๐ พุทธพจน์เตือนใจ ๐

"ผู้มีความเกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อน ดำรงอยู่ตั้ง 100 ปี ส่วนผู้มีความเพียร แม้เป็นอยู่เพียงวันเดียว เป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่ามากมายนัก" ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

๐ผู้มีความเกียจคร้าน ย่อหย่อนในการปรารภความเพียร หมายถึง บุคคลที่ใช้ชีวิตไปวันๆ โดยไม่รู้จักประกอบคุณงามความดี พระพุทธองค์ตรัสเรียกชีวิตของผู้นั้นว่า เป็นโมฆบุรุษ คือ ว่างเปล่าจากคุณงามความดี

๐ส่วนผู้ที่ปรารภความเพียรมั่นคง คือ คนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเอง ผู้ไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดา คือ ผู้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์

๐ประโยชน์ตน หมายถึง การสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดแม้แต่วันเดียว จนกระทั่งตั้งใจปฏิบัติธรรม สามารถกำจัดอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ และทำประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยการชักชวนให้มารู้จักเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อไปที่สุดแห่งธรรม ให้รู้จักเส้นทางการดำรงชีวิตอยู่ในสังสารวัฏนี้อย่างปลอดภัย

๐ แม้ชีวิตนี้จะดำรงอยู่ได้ไม่นาน แต่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่า ใครดำรงชีวิตอยู่อย่างประเสริฐหรือไม่นั้น ไม่ได้วัดกันที่ความมั่งคั่ง มิใช่เกิดจากความยาวนานของชีวิต แต่วัดที่ ใครจะใช้เวลาที่ผ่านไปให้มีคุณค่า เป็นไปเพื่อการเพิ่มพูนบุญญาบารมีได้มากกว่ากัน๐
..................
ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ขอรับ
โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 1 เมษายน 2558 เวลา:9:19:25 น.
  
สวัสดีค่ะท่านขุน
คิดว่าอัพบล็อกแล้วเสียอีก อิอิ
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้นะคะ

โดย: mambymam วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:19:29:10 น.
  
หลับฝันดีนะคะทั่นขุน

พักนี้มี่ยุ่งแม้มีวันหยุดแล้ว
แต่งานค้างเยอะ5555เลยต้องทำค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:21:52:54 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ
โดย: **mp5** วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:6:04:32 น.
  
บ้านนี้ โอเคยังคะ เอากำลังใจมาส่ง
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:10:24:48 น.
  
ขอบคุณท่านขุนฯสำหรับกำลังใจนะคะ

ราตรีสวัสดิ์จากเมืองไทยค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 3 เมษายน 2558 เวลา:23:56:33 น.
  
ว้าว...ชอบเหมือนกันเลยค่ะ เป็๋นหนังเรื่องโปรดเลยนะ หวงมากๆ(แผ่น DVD ที่บ้านใครยืมต้องสแกนด์...ประเภทยืมถาวร งดให้ยืม 555)

แต่เรื่องนี้มีมุมน่าเศร้าจนนึกถึงเพลงแซดมูฟฟี่เลย คริๆ คิดถึงนะคะ แต่ยังจัดระเบียบชีวิตตัวเองลำบากเลยไม่ได้เล่นบล็อคเลยค่ะ ไว้จะ แวะมาเยี่ยมอีกนะคะ

โหวตให้หายคิดถึงด้วยนะ ^_^
โดย: คมไผ่ วันที่: 7 เมษายน 2558 เวลา:17:37:14 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Goirish2011.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#16Brighten your day
Location :
Western  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

บทความทั้งหมด