วิทยาศาสตร์ทางการเกษตรอินทรีย์ picture:วิกิพีเดีย

เกษตรอินทรีย์ (organic farming) เป็นเกษตรกรรมแบบหนึ่งซึ่งอาศัยเทคนิคอย่างการปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และการควบคุมสัตว์รังควานทางชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยและสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (มีสารฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื้อรา) หากถือว่ามาจากธรรมชาติ (เช่น กระดูกป่นจากสัตว์หรือไพรีทรินจากดอกไม้) แต่ไม่ใช้หรือจำกัดการใช้อย่างยิ่งซึ่งวิธีการต่าง ๆ (รวมปุ๋ยและสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ปิโตรเคมีสังเคราะห์ ตัวเร่งการเติบโตของพืช เช่น ฮอร์โมน การใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  กากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ และวัสดุนาโน โดยแสวงเป้าหมายซึ่งมีความยั่งยืน ความเปิดเผย การไม่พึ่งพา สุขภาพและความปลอดภัย


วิธีการเกษตรอินทรีย์มีการกำกับระหว่างประเทศและหลายประเทศบังคับใช้กฎหมาย โดยยึดมาตรฐานที่สหพันธ์ขบวนการเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ (IFOAM) ตั้งขึ้นเป็นหลัก IFOAM เป็นองค์การครอบคลุมระหว่างประเทศขององค์การเกษตรอินทรีย์ที่ตั้งในปี 2515

นับแต่ปี 2533 ตลาดอาหารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อื่นเติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่า 63,000 ดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกในปี 2555  อุปทานนี้ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของที่ดินซึ่งมีการจัดการแบบอินทรีย์ที่เติบโตตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2554 ในอัตรา 8.9% ต่อปี ในปี 2554 พื้นที่ประมาณ 37 ล้านเฮกตาร์มีการเกษตรอินทรีย์ คิดเป็น 0.9% ของพื้นที่การเกษตรทั่วโลก
//
Cr:วิกิพีเดีย


ผักจากระบบนิเวศเกษตร
ภาพ วิกิพีเดีย
Terminology
นักชีวเคมีเกี่ยวกับชีวเคมีซึ่งทำงานอยู่ในปรัชญาเชิงจิตวิญญาณของ Steiner ใช้คำว่า "อินทรีย์" เพื่อระบุว่าฟาร์มควรถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิต 17-19 ในความหมายของคำพูดต่อไปนี้:


An organic farm, properly speaking, is not one that uses certain methods and substances and avoids others; it is a farm whose structure is formed in imitation of the structure of a natural system that has the integrity, the independence and the benign dependence of an organism"

— Wendell Berry, "The Gift of Good Land"

การใช้ "organic" ซึ่งเป็นที่นิยมโดย Howard และ Rodale ตรงกันข้ามหมายถึงการใช้สารอินทรีย์ที่ได้จากปุ๋ยหมักพืชและมูลสัตว์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของดินในดินการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ด้านดินในช่วงต้น พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า "humus farming" ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 ทั้งสองค่ายมีแนวโน้มที่จะผสานเข้าด้วยกัน
"Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships and a good quality of life for all involved..."

— International Federation of Organic Agriculture Movements


การเพาะปลูกผักปลอดสารพิษใน Capay, California

วิธีการทำเกษตรอินทรีย์รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของระบบนิเวศน์วิทยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมโดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ


มีการศึกษาวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ในสาขาวิชาเกษตรวิทยา ในขณะที่การเกษตรแบบดั้งเดิมใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์และปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ง่ายสังเคราะห์เกษตรกรอินทรีย์จะถูก จำกัด โดยกฎระเบียบในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยธรรมชาติ ตัวอย่างของสารกำจัดศัตรูพืชตามธรรมชาติคือ pyrethrin ซึ่งพบตามธรรมชาติในดอกไม้ ChrysanthemumHistorical painting of chrysanthemums from the New International Encyclopedia, 1902


วิธีการหลักของการทำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การเพาะปลูกพืชปุ๋ยมูลฝอยและปุ๋ยหมักปุ๋ยและการเพาะปลูกทางกล

มาตรการเหล่านี้ใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร: ปลูกพืชตระกูลถั่วในการตรึงไนโตรเจนลงในดินผู้ล่าแมลงตามธรรมชาติได้รับการสนับสนุนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรูพืชและต่ออายุดินและวัสดุธรรมชาติเช่นโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตและคลุมด้วยหญ้าจะใช้ในการควบคุม โรคและวัชพืช ไม่รวมเมล็ดพันธุ์และสัตว์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม


แม้ว่าสารอินทรีย์จะมีความแตกต่างจากธรรมดาเนื่องจากการใช้ปุ๋ยคาร์บอนเมื่อเทียบกับปุ๋ยสังเคราะห์ที่ละลายได้สูงและการควบคุมศัตรูพืชทางชีววิทยาแทนการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์การทำเกษตรอินทรีย์และการเลี้ยงแบบเดิม ๆ
หลายวิธีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเกษตรอินทรีย์ได้รับการยืมโดยการเกษตรแบบดั้งเดิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) เป็นกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบอินทรีย์หลายวิธีเมื่อทำได้ แต่ในการเพาะเลี้ยงแบบเดิม ๆ อาจรวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว


แม้ว่าสารอินทรีย์จะมีความแตกต่างจากธรรมดาเนื่องจากการใช้ปุ๋ยคาร์บอนเมื่อเทียบกับปุ๋ยสังเคราะห์ที่ละลายได้สูงและการควบคุมศัตรูพืชทางชีววิทยาแทนการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์การทำเกษตรอินทรีย์และการเลี้ยงแบบเดิม ๆ

หลายวิธีที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเกษตรอินทรีย์ได้รับการยืมโดยการเกษตรแบบดั้งเดิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) เป็นกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบอินทรีย์หลายวิธีเมื่อทำได้ แต่ในการเพาะเลี้ยงแบบเดิม ๆ อาจรวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว


ความหลากหลายของพืช


การทำเกษตรอินทรีย์ช่วยเพิ่มความหลากหลายของพืช วิทยาศาสตร์ด้าน agroecology ได้เปิดเผยถึงประโยชน์ของการเลี้ยงแบบผสมผสาน (ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน) ซึ่งมักใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์

การเพาะปลูกพืชผักหลากหลายชนิดสนับสนุนแมลงที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์ในดินและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมของฟาร์ม ความหลากหลายของพืชช่วยให้สภาพแวดล้อมเจริญเติบโตและปกป้องสายพันธุ์จากการสูญพันธุ์


การจัดการดิน

การทำเกษตรอินทรีย์ต้องอาศัยการสลายตัวของอินทรียวัตถุโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นปุ๋ยมูลสัตว์และปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนสารอาหารที่นำมาจากดินโดยพืชที่ผ่านมา


กระบวนการทางชีววิทยาที่ขับเคลื่อนด้วยจุลินทรีย์เช่น mycorrhiza ช่วยให้สามารถผลิตสารอาหารในดินได้ตามธรรมชาติตลอดฤดูปลูกและเรียกว่าการให้อาหารเพื่อป้อนพืช การทำเกษตรอินทรีย์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ การเพาะปลูกพืชปกคลุมการไถพรวนที่ลดลงและการใช้ปุ๋ยหมัก โดยการลดการไถพรวนดินไม่ได้ถูกคว่ำและสัมผัสกับอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ในดินลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่ชั้นบรรยากาศ สิ่งนี้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและช่วยให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปได้พืชต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมรวมถึงความเข้มข้นของธาตุอาหารและธาตุจุลินทรีย์ที่มีเชื้อราและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อการเจริญเติบโต แต่ได้รับไนโตรเจนเพียงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเพื่อให้พืชได้รับไนโตรเจนเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม (เมื่อพืชต้องการมากที่สุด) เป็นความท้าทายสำหรับเกษตรกรอินทรีย์


การหมุนเวียนของพืชและปุ๋ยพืชสดช่วยให้ไนโตรเจนผ่านพืชตระกูลถั่ว (อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นคือครอบครัว Fabaceae) ซึ่งเป็นตัวกำหนดปริมาณไนโตรเจนจากบรรยากาศผ่าน symbiosis กับแบคทีเรีย rhizobial

Intercropping ซึ่งบางครั้งใช้สำหรับการควบคุมแมลงและโรคนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสารอาหารในดิน แต่การแข่งขันระหว่างพืชตระกูลถั่วกับพืชอาจทำให้เกิดปัญหาและกว้างขึ้นระหว่างแถวปลูกพืช

กากพืชสามารถไถกลับเข้าไปในดินและพืชที่แตกต่างกันออกจากปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกันอาจช่วยประสาน

เกษตรกรอินทรีย์ยังใช้มูลสัตว์ปุ๋ยแปรรูปบางอย่างเช่นอาหารเม็ดและผงแร่ต่างๆเช่นหินฟอสเฟตและทรายสีเขียวซึ่งเป็นโพแทสเซียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีโพแทสเซียม

วิธีการเหล่านี้ช่วยกันควบคุมการกัดเซาะ ในบางกรณี pH อาจต้องได้รับการแก้ไข การปรับค่า pH ตามธรรมชาติรวมถึงมะนาวและกำมะถัน แต่ในสหรัฐอเมริกามีการอนุญาตให้ใช้สารประกอบบางชนิดเช่นซัลเฟตเหล็กอลูมิเนียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตและผลิตภัณฑ์โบรอนที่ละลายได้ในการทำเกษตรอินทรีย์


ฟาร์มผสมกับปศุสัตว์และพืชสามารถทำงานเป็น ley farms โดยที่ดินรวบรวมความอุดมสมบูรณ์ผ่านการเติบโตไนโตรเจนหญ้าอาหารหญ้าเช่นหญ้าชนิดหนึ่งหรือหญ้าชนิตและเติบโตพืชเงินสดหรือธัญพืชเมื่อมีการตั้งค่าความอุดมสมบูรณ์


ฟาร์มที่ไม่มีปศุสัตว์อาจไม่สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้และอาจพึ่งพาปัจจัยภายนอกเช่นมูลสัตว์ที่นำเข้ารวมทั้งพืชตระกูลถั่วและมูลสัตว์สีเขียวแม้ว่าพืชตระกูลถั่วอาจทำให้ไนโตรเจนมีข้อ จำกัด เนื่องจากเก็บเกี่ยว ฟาร์มพืชสวนที่ปลูกผักและผลไม้ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการป้องกันมักจะถ่ายทอดปัจจัยภายนอกมากขึ้น


การวิจัยทางชีววิทยาในดินและสิ่งมีชีวิตในดินได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรอินทรีย์ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราแตกสลายสารเคมีพืชและสัตว์เข้าไปในสารอาหารที่มีประโยชน์

 ในทางกลับกันพวกเขาให้ผลประโยชน์จากผลผลิตที่มีสุขภาพดีและมีผลผลิตมากขึ้นสำหรับพืชในอนาคต พื้นที่ที่มีปุ๋ยคอกน้อยหรือไม่มีเลยจะมีผลผลิตลดลงอย่างมากเนื่องจากชุมชนจุลินทรีย์ในดินลดลง ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มกิจกรรมทางชีวภาพทำให้ระบบดินมีสุขภาพดีและทนทานต่อการเพาะปลูกและผลผลิตที่สูงขึ้น

Weed management การจัดการวัชพืช

   การจัดการวัชพืชอินทรีย์ช่วยยับยั้งการกำจัดวัชพืชมากกว่าการกำจัดวัชพืชโดยการเพิ่มการแข่งขันพืชผลและสารพิษต่อวัชพืช เกษตรกรอินทรีย์รวมยุทธวิธีทางวัฒนธรรมชีวภาพกลกายและเคมีเพื่อจัดการกับวัชพืชโดยไม่มีสารเคมีกำจัดวัชพืชสังเคราะห์

มาตรฐานอินทรีย์ต้องมีการหมุนเวียนของพืชผลประจำปีซึ่งหมายความว่าการเพาะปลูกเดี่ยวไม่สามารถปลูกได้ในที่เดียวกันโดยไม่มีการปลูกพืชที่แทรกแซง การเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มักประกอบด้วยพืชปกคลุมด้วยวัชพืชและพืชที่มีวัฏจักรชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพื่อไม่ให้วัชพืชที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง

การวิจัยกำลังพัฒนาวิธีการอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการงอกของวัชพืชได้

การเพาะปลูกทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพืชและลดความกดดันจากวัชพืชรวมถึงการคัดเลือกพันธุ์พืชที่มีการแข่งขันสูงการเพาะปลูกที่มีความหนาแน่นสูงระยะห่างของเนื้อที่แคบ ๆ และการเพาะลงไปในดินอุ่นเพื่อกระตุ้นการงอกของพืชอย่างรวดเร็ว

การควบคุมวัชพืชแบบเครื่องกลและทางกายภาพที่ใช้ในฟาร์มอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น:

การไถพรวน - การเปลี่ยนดินระหว่างพืชเพื่อรวมเศษซากพืชและการปรับปรุงดิน กำจัดวัชพืชที่มีอยู่และเตรียมเพาะกล้าเพาะปลูก เปลี่ยนดินหลังเพาะเมล็ดเพื่อฆ่าวัชพืชรวมถึงการเพาะปลูกพืชแถวการตัดหญ้าและการตัด - การกำจัดการเจริญเติบโตด้านบนของวัชพืช
การกำจัดวัชพืชเปลวไฟและการกำจัดวัชพืชด้วยความร้อน - การใช้ความร้อนเพื่อฆ่าวัชพืช และ

คลุมดิน - ปิดกั้นวัชพืชด้วยสารอินทรีย์ฟิล์มพลาสติกหรือผ้าแนวนอน

นักวิจารณ์บางคนอ้างถึงงานที่ตีพิมพ์ในปี 2540 โดย David Pimentel แห่งมหาวิทยาลัย Cornell ซึ่งอธิบายถึงการระบาดของการพังทลายของดินทั่วโลกทำให้เกิดความกังวลว่าการไถพรวนจะส่งผลต่อการระบาดของการพังทลาย

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานอื่น ๆ ได้สนับสนุนแนวทางการปลูกพืชแบบไม่ต่อเนื่อง (no-till) ทั้งแบบปกติและแบบเกษตรอินทรีย์และชี้ให้เห็นว่าเทคนิคการหมุนเวียนพืชที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่ดีเยี่ยม การศึกษาที่ตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 2548 โดย Pimentel และเพื่อนร่วมงานยืนยันว่า "การหมุนเวียนของพืชและการครอบตัด (ปุ๋ยมูลฝอย) ของเกษตรอินทรีย์ช่วยลดการพังทลายของดินปัญหาศัตรูพืชและการใช้สารกำจัดศัตรูพืช"

สารเคมีที่มาจากธรรมชาติบางชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้กับสารเคมีกำจัดวัชพืช เหล่านี้รวมถึงสูตรบางอย่างของกรดอะซิติก (น้ำส้มสายชูเข้มข้น), กลูเตนข้าวโพดและน้ำมันหอมระเหย ยังมีการพัฒนา bioherbicides ที่คัดเลือกมาจากเชื้อโรคเชื้อรา ในเวลานี้อย่างไรก็ตามสารเคมีกำจัดวัชพืชและสารชีวภาพปราบศัตรูพืชมีบทบาทเล็กน้อยในกล่องเครื่องมือควบคุมวัชพืชอินทรีย์


วัชพืชสามารถควบคุมได้โดยการเลี้ยงปศุสัตว์ ยกตัวอย่างเช่นห่านถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในการขจัดวัชพืชหลายชนิดเช่นผ้าฝ้ายสตรอเบอร์รี่ยาสูบและข้าวโพดฟื้นฟูแนวทางปฏิบัติในการรักษาฝ้ายที่มีอยู่ในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาก่อนปีพ. ศ. ในทำนองเดียวกันเกษตรกรบางคนแนะนำให้เป็ดและปลาไปยังนาข้าวเปียกเพื่อกินวัชพืชและแมลง


การควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่น

สิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาในฟาร์มอินทรีย์ ได้แก่ รพกอง (เช่นแมลงไรฝุ่น) ไส้เดือนฝอยราและแบคทีเรีย การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

การสนับสนุนแมลงที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมแมลงโดยการให้บริการแก่เด็กก่อนวัยและ / หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของธนาคารที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่กำบัง
ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
การหมุนเวียนพืชไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละปีเพื่อขัดจังหวะการทำซ้ำของพืช


ปลูกพืชสหายและพืชกำจัดแมลงศัตรูที่กีดกันหรือโอนสายพันธุ์
ใช้แถวคลุมเพื่อป้องกันพืชในช่วงระยะเวลาการอพยพย้ายถิ่น
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีกำจัดวัชพืช
ใช้เมล็ดพันธุ์เก่าที่งอกและทำลายวัชพืชก่อนปลูก; 
การใช้สุขาภิบาลเพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของสัตว์รบกวน
ใช้แมลงดักเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมประชากรแมลง และ
ใช้อุปสรรคทางกายภาพเช่นผ้าห่ม


ตัวอย่างของแมลงที่กินสัตว์อื่น ได้แก่ แมลงปีกแข็งขนาดเล็กข้อบกพร่องของตาขนาดใหญ่และเต่าทองน้อย (ซึ่งมักจะบินหนีไป) ซึ่งทั้งหมดกินศัตรูพืชที่หลากหลาย 

Lacewings ยังมีประสิทธิภาพ แต่มีแนวโน้มที่จะบินหนีไป ตั๊กแตนตำข้าวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวช้าลงและกินอาหารน้อยลง ตัวต่อ Parasitoid มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการเลือกเหยื่อของพวกเขา แต่เช่นแมลงขนาดเล็กทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพน้อยกลางแจ้งเพราะลมควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกเขา ไรเดอร์มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรอื่น ๆ

สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในฟาร์มอินทรีย์ ได้แก่ Bacillus thuringiensis (สารพิษจากแบคทีเรีย), pyrethrum (สารสกัดดอกเบญจมาศ), spinosad (แบคทีเรีย metabolite), สะเดา (สารสกัดจากต้นไม้) และ rotenone (สารสกัดจากรากพืชตระกูลถั่ว) เกษตรกรอินทรีย์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชน้อยกว่า 10% เป็นประจำ การสำรวจหนึ่งพบว่ามีเพียง 5.3% ของผู้ปลูกผักในแคลิฟอร์เนียใช้ rotenone ในขณะที่ใช้ pyrethrum 1.7% สารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ไม่ปลอดภัยหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์และอาจเป็นอันตรายได้ เกณฑ์หลักสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์คือว่าพวกเขาได้รับตามธรรมชาติและบางสารที่ได้มาตามธรรมชาติได้รับการโต้เถียง


สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั่วไป ได้แก่ rotenone ทองแดงนิโคตินซัลเฟตและ pyrethrums Rotenone และ pyrethrum เป็นข้อถกเถียงโดยเฉพาะเนื่องจากทำงานโดยการโจมตีระบบประสาทเช่นยาฆ่าแมลงทั่วไป Rotenone เป็นพิษอย่างมากต่อปลา  และสามารถทำให้เกิดอาการคล้ายกับโรคพาร์คินสันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แม้ว่า pyrethrum (pyrethrins ธรรมชาติ) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับแมลงเมื่อใช้กับ piperonyl butoxide (ซึ่งช่วยชะลอการย่อยสลาย pyrethrins) มาตรฐานอินทรีย์โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ใช้สารเมื่อภายหลังประวัติการทำเกษตรอินทรีย์

การทำการเกษตรแบบดั้งเดิม (หลายชนิดในยุคต่างๆและสถานที่ต่าง ๆ ) เป็นรูปแบบดั้งเดิมของเกษตรกรรมและได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาหลายพันปี การทำฟาร์มแบบดั้งเดิมทุกวันนี้ถือว่าเป็น "การทำเกษตรอินทรีย์" แม้ว่าในเวลานั้นจะไม่มีวิธีอนินทรีย์ที่เป็นที่รู้จัก ตัวอย่างเช่นการทำสวนป่าระบบการผลิตอาหารอินทรีย์ที่เต็มรูปแบบซึ่งเกิดจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถือเป็นระบบนิเวศเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดและมีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลก

หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้แนะนำวิธีการอนินทรีย์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการพัฒนาและมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง การเคลื่อนไหวของสารอินทรีย์เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1940 เพื่อตอบสนองต่อการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้นของการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของการฟื้นฟูเกษตรกรรมสมัยใหม่นี้ย้อนกลับไปถึงช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ในช่วงที่มีการพึ่งพาวิธีสังเคราะห์ใหม่ไม่ใช่อินทรีย์

เกษตรได้รับการฝึกฝนเป็นพัน ๆ ปีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเทียม ปุ๋ยคอกถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่ 19  

ปุ๋ยที่ใช้ในช่วงเริ่มต้นนี้มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการขนส่งในปริมาณมาก ความก้าวหน้าที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในสารกำจัดศัตรูพืชทางเคมีในทศวรรษที่ 1940 ซึ่งนำไปสู่ทศวรรษที่เรียกว่า 'ยุคสารกำจัดศัตรูพืช'

เทคนิคทางการเกษตรใหม่เหล่านี้ในขณะที่มีประโยชน์ในระยะสั้นมีผลข้างเคียงระยะยาวอย่างรุนแรงเช่นการบดอัดดินการกัดกร่อนและการลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมพร้อมกับความห่วงใยด้านสุขภาพเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษป้อนเข้าสู่อาหาร ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 และต้นปี 1900 นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาดินเริ่มหาแนวทางในการแก้ไขผลข้างเคียงเหล่านี้ขณะที่ยังรักษาระดับการผลิตที่สูงขึ้น

เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อทำฟาร์ม เกษตรกรอินทรีย์พยายามที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากเป้าหมายของความยั่งยืนในการทำเกษตรอินทรีย์ ในประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กมักถูกบังคับให้ใช้กับเครื่องมือมือและปั๊มน้ำดีเซล

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในการประเมินล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเกษตรอินทรีย์เมื่อเทียบกับการเกษตรแบบดั้งเดิมผลการทดลองได้รับการผสมผสานระหว่างรูปแบบของคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเกษตรอินทรีย์มีบ่อยกว่าไม่ได้รับพบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นพลังงาน แต่นี้ไม่ได้เสมอกรณี ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและขนาดของฟาร์ม

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตธัญพืชการให้ผลผลิตและการเลี้ยงสัตว์สรุปได้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์มีผลผลิตต่อหน่วยพลังงานสูงกว่าพืชและระบบปศุสัตว์ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาทั้งสองเป็นการเปรียบเทียบผลแอ็ปเปิ้ลที่ทำจากพืชอินทรีย์กับแอปเปิ้ลที่ทำมาจากกรรมวิธีแบบธรรมดาโดยบอกว่าการเพาะเลี้ยงอินทรีย์เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกนัยหนึ่งก็คือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยทั่วไปพบว่าค่าแรงงานต่อหน่วยของผลผลิตสูงกว่าระบบทั่วไปเมื่อเทียบกับการผลิตทั่วไป


ความมั่นคงด้านอาหารของโลก
ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่าการเกษตรอินทรีย์มักนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นและทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นจึงควรได้รับการส่งเสริม อย่างไรก็ตาม FAO เน้นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถให้อาหารแก่มนุษยชาติในปัจจุบันแม้แต่น้อยกว่าประชากรในอนาคตที่มีขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลและแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงพอ ดังนั้นปุ๋ยเคมีจึงจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความหิวโหย การวิเคราะห์อื่น ๆ โดยผู้บริหารธุรกิจการเกษตรนักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรและนิเวศวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรระหว่างประเทศได้แสดงความเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะไม่เพียงเพิ่มปริมาณอาหารของโลก แต่อาจเป็นวิธีเดียวที่จะขจัดความหิวโหย

นอกจากนี้ NEPAD ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาของรัฐบาลแอฟริกาประกาศว่าการให้อาหารแก่ชาวแอฟริกันและการป้องกันการขาดสารอาหารจะต้องใช้ปุ๋ยและเมล็ดที่เพิ่มขึ้น

จากการศึกษาใน ScienceDigest ปี 2012 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการอินทรีย์แสดงให้เห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยเพียง 13% น้อยกว่าปกติ ในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่ในโลกที่หิวโหยมากที่สุดและในกรณีที่ชาวนาส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนที่แพงในการเกษตรธรรมดาการบริหารจัดการแบบอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 93% และอาจเป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น
Smiley
ขอบคุณบทความ วิกิพีเดียของแต่งบล็อก ญามี่
และ
ของแต่งบล็อก ชมพร


หมวด วิทยาศาสตร์ ...ขอบคุณครับCreate Date : 25 เมษายน 2561
Last Update : 26 เมษายน 2561 2:11:02 น.
Counter : 594 Pageviews.

0 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSweet_pills, คุณmambymam, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณTurtle Came to See Me, คุณเริงฤดีนะ, คุณชีริว


Goirish2011.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#16Brighten your day
Location :
Western  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

บทความทั้งหมด