สร้างเงินบำนาญด้วย Reverse Mortgage

สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage
สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage : สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
by กองบรรณาธิการ
Dec 13, 2018 11:31 PM


SUMMARY

วิธีสร้างเงินบำนาญด้วยตัวเองของเหล่ามนุษย์เงินเดือนมีหลายวิธี เช่น ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รวมถึงการลงทุนเพื่อสร้างดอกผล
ปัจจุบันมีวิธีการสร้างเงินบำบาญอีกวิธีหนึ่ง คือ Reverse Mortgage สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
Reverse Mortgage คืออะไร ?

Reverse Mortgage คือ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

หลักการของสินเชื่อแบบนี้ก็คือ ผู้สูงอายุที่มีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง สามารถกู้เงินโดยนำบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แล้วธนาคารก็จะทยอยจ่ายเงินเป็นก้อน (บำเหน็จ) หรือเป็นงวดให้เรารายเดือน (บำนาญ) เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยบ้านที่เป็นหลักประกันจะต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อและปลอดภาระหนี้


พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็เหมือน การขายบ้านล่วงหน้าให้กับธนาคาร โดยธนาคารเป็นผู้ผ่อนซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าจะส่งมอบบ้านให้เมื่อเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้ว ดังนั้นธนาคารจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่างวดให้กับเจ้าของบ้าน ส่วนผู้กู้ก็ยังคงมีสิทธิอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่ดินหลังนั้นได้ไปเรื่อย ๆ หากธนาคารจ่ายเงินให้ผู้กู้จนครบแล้วบ้านหลังนั้นจึงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารหรือผู้ให้กู้


จะตรงข้ามกับการขอสินเชื่อซื้อบ้านแบบปกติ ที่เราจะต้องเอาบ้านไปเป้นหลักประกันกับธนาคาร แล้วทยอยผ่อนเงินกู้ให้ธนาคารจนกว่าจะครบ สิทธิ์ความเป็นเจ้าบ้านถึงจะเป็นของเรา


สุดท้ายแล้วสิ่งที่ธนาคารผู้ให้กู้จะได้ ก็คือบ้านของผู้กู้ที่เสียชีวิตแล้ว หรือชำระจนครบตามสัญญาแล้ว โดยสามารถนำไปขายทอดตลาด หรือขายต่อให้กับทายาทต่อไปได้

ปัจจัยในการพิจารณาการขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ขึ้นอยู่กับ 2 ข้อใหญ่ ๆ คือ

1. อายุของผู้กู้ คือยิ่งมีอายุมากเท่าไรก็จะยิ่งได้รับเงินแต่ละงวดมากขึ้นเท่านั้น (ระยะเวลาที่เหลือน้อย)

2. ลักษณะของบ้านว่ามีมูลค่าในตลาดเท่าไร ขึ้นอยู่กับ ขนาด สภาพ ทำเลดี ฯลฯเงื่อนไขของ Reverse Mortgage มีอะไรบ้าง ?
ตามที่แบงก์ชาติประกาศออกมาเพื่อเป็นแนวทาง (เมื่อ ปี 60) สำหรับสถาบันการเงินต่างๆปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภค คือ1. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี

3. การรับเงินสินเชื่อจะเลือกรับเป็นเงินก้อนทีเดียว หรือทยอยรับเป็นงวดๆจนกว่าเสียชีวิตหรือหมดอายุสัญญาก็ได้

4. หลังได้สินเชื่อแล้ว ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันได้ แต่ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่อาศัยได้

5. สามารถกู้ร่วมได้ในกรณีที่กู้ร่วมกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

6. หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้

7. วงเงินกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร กู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน กรณีใช้ห้องชุดเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

8. การจ่ายเงินกู้จะจ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี หรือเมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่เกินอายุ 85 ปี

9. เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม หรือชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี หรือสามารถให้ธนาคารขายทรัพย์เพื่อปิดบัญชีก็ได้

10. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่ามากกว่าจำนวนหนี้ทั้งหมด (กำไร) ธนาคารจะต้องคืนส่วนต่างให้ผู้กู้ หรือบุคคลที่ตกลงไว้

11. ถ้าธนาคารขายหลักประกันได้ มูลค่าต่ำกว่าจำนวนหนี้ทั้งหมด (ขาดทุน) ธนาคารจะไปไล่เบี้ยคืนจากผู้กู้ไม่ได้

(ประกาศฉบับเต็ม)

สร้างเงินบำบาญด้วย Reverse Mortgage : สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันสำหรับค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมในการขอกู้ ที่ผู้กู้ต้องจ่ายแก่ธนาคาร ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่ปล่อยกู้ ปัจจุบันที่ aomMONEY เห็นว่าสินเชื่อประเภทนี้มีให้บริการผ่านธนาคารของรัฐ 2 แห่ง คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพานิชย์ 1 แห่ง คือ ธนาคารไทยพานิชย์ประโยชน์ของสินเชื่อ Reverse Mortgage คือจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย ที่ไม่มีเงินบำนาญ ไม่มีเงินออมเพียงพอใช้ ไม่มีสวัสดิการ แต่มีบ้านเป็นของตัวเอง จะถือว่าเป็นการวางแผนการเงินสำหรับใช้หลังเกษียณอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเงินสดใช้ไปตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่การจะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อขอสินเชื่อประเภทนี้ในวัยหลังเกษียณได้ ก็มีจุดเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ รวมถึงหากได้รับเงินจากสินเชื่อ Reverse Mortgage แล้ว ก็ควรใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ระมัดระวังไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ปราศจากความกังวลและใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข


ขอบคุณข้อมูลจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขา Education BLog/ สาขา Business Blog


newyorknurse
Create Date : 16 ธันวาคม 2561
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2562 17:10:09 น. 0 comments
Counter : 896 Pageviews.

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 160 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2561
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
16 ธันวาคม 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.