จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหว เอาไงดี?

จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหว เอาไงดี?จากคราวที่แล้ว ที่ผมได้สอนวิธีการคำนวณหาวงเงินการทำ “ประกันชีวิต”
ที่เหมาะสมไปเรียบร้อยแล้ว (ตามลิงค์บทความนี้ เราควรจะทำประกันชีวิตเท่าไหร่
ถึงจะพอเหมาะกับตัวเอง) ซึ่งอาจจะทำให้บางคนพบปัญหาของตัวเองว่า
ได้ทำประกันชีวิตไว้มากเกินความจำเป็น บางคนอาจจะพบว่า ตัวเองทำ
ผิดประเภท เลือกแบบประกันได้ไม่สอดคล้องกับความจำเป็น จึงไม่อยาก
จะทำต่อ หรือบางคนอาจจะไม่ได้วางแผนทำประกันชีวิตไว้ล่วงหน้า ทำให้
จ่ายเบี้ยหนักเกินไปจนจ่ายต่อไม่ไหว แต่มีทางออกหรือตัวเลือกอะไรบ้าง
หากเราคิดจะหยุดจ่ายเบี้ย ไม่ต้องการทำประกันชีวิตตัวนี้ต่ออีกแล้ว
ปิดกรมธรรม์ไปเลยดีไหม?

ใจเย็นๆก่อน เพราะแท้จริงแล้ว เรามีทางเลือกมากกว่านั้น และบางทีทางเลือกอื่น
อาจจะให้ผลประโยชน์ได้ดีกว่าการยกเลิกกรมธรรม์อีกด้วย!

ซึ่งหากใครก็ตามที่ต้องการหยุดจ่ายเบี้ย บริษัทประกันชีวิต จะมีสิทธิ์ให้เราเลือก
ใช้อยู่ด้วยกัน 3 สิทธิ์ครับ นั่นก็คือ

สิทธิ์การเวนคืนมูลค่าเงินสดกรมธรรม์
สิทธิ์การใช้มูลค่าเงินสำเร็จ

สิทธิ์การขยายเวลาคุ้มครอง
ซึ่งความหมาย และผลประโยชน์ ที่เราจะได้ของแต่ละสิทธิ์ เมื่อเราตั้งใจจะ
หยุดจ่ายเบี้ย มีดังนี้

1. เวนคืนมูลค่าเงินสด

คือ การหยุดจ่ายเบี้ย แล้วได้เงินสดก้อนหนึ่งคืนทันที โดยที่เงินสดที่ได้
อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายไปก็ได้ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ที่จ่ายเบี้ยมาแล้ว เทียบกับจำนวนปีทั้งหมดที่ต้องจ่ายเบี้ย ถ้าน้อยกว่ามากๆ
เงินสดที่ได้ก็จะได้น้อย) และสัญญาถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่มีความคุ้มครอง
อีกต่อไป (ปิดกรมธรรม์เลย)

สิทธิ์การขยายเวลาคุ้มครอง
ซึ่งความหมาย และผลประโยชน์ ที่เราจะได้ของแต่ละสิทธิ์ เมื่อเราตั้งใจจะหยุดจ่ายเบี้ย
มีดังนี้

2. เงินสำเร็จ

คือ การหยุดจ่ายเบี้ย แต่ยังมีความคุ้มครองต่อไปจนครบสัญญาเหมือนเดิม
แต่ความคุ้มครองที่มีอยู่อาจจะลดลง และอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งคืนทันที
หรือไม่มีก็ได้ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยมาแล้ว เทียบกับจำนวนปีฃทั้งหมด
ที่ต้องจ่ายเบี้ย ถ้าน้อยกว่ามากๆ ความคุ้มครองอาจจะลดลงเยอะ
และไม่มีเงินคืนทันที) เมื่อครบสัญญาก็จะได้เงินคืนอีกก้อนหนึ่ง
จำนวนเท่ากับทุนประกันที่ลดลง

3. ขยายเวลา

คือ การหยุดจ่ายเบี้ย แต่ยังมีความคุ้มครองอยู่เท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครอง
อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิม และอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งคืนทันที หรือได้เงินตอน
ครบสัญญาด้วยหรือไม่ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยมาแล้ว เทียบกับ
จำนวนปีทั้งหมดที่ต้องจ่ายเบี้ย ถ้าน้อยกว่ามากๆ ระยะเวลาคุ้มครองก็
อาจจะขยายต่อไปจากวันที่หยุดจ่ายเบี้ยไม่นานนัก และไม่ครบสัญญา
และไม่มีเงินคืนทันที หรือไม่มีเงินตอนครบสัญญา)

ซึ่งทั้งหมดนั้น จะได้เงินคืนเท่าไหร่ ความคุ้มครองจะลดลงหรือไม่หรือลด
เหลือเท่าไหร่ หรือจะคุ้มครองต่อไปอีกกี่ปี ก็ต้องมานั่งคำนวณกัน ตามตาราง
มูลค่าเงินสด ซึ่งสามารถหาดูได้ในกรมธรรม์ และเนื่องจากในตาราง จะเป็น
ตัวเลขของ “ผลประโยชน์ ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน) 1,000 บาท”
เวลาคำนวณ จึงให้เอาตัวเลขผลประโยชน์ ตั้ง หารด้วย 1,000 แล้วนำไป
คูณกับทุนประกันภัยที่เราซื้อ

เช่น มูลค่ากรมธรรม์ของการใช้เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ณ ปีที่ 10 เท่ากับ 581 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
แล้วเราทำทุนประกันไว้ 100,000 บาท หากใช้สิทธิ์เวนคืน
เราจะได้เงินสดคืนเท่ากับ (581/1,000) x 100,000 = 58,100 บาท
นั่นเองครับ

เอาล่ะครับ เมื่อเราทราบความหมายและผลประโยชน์ของแต่ละสิทธิ์ และวิธีแล้ว
ผมจะลองยกตัวอย่าง สักกรณีหนึ่งให้ดูว่า หากหยุดจ่ายเบี้ยแล้ว ผลประโยชน์
ของแต่ละสิทธิ์จะคำนวณยังไงและเป็นเท่าไหร่

EX ตัวอย่าง นางสาว B อายุ 32 ปี ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของบ.
ประกันชีวิตที่หนึ่งไว้ ซึ่งเป็นแบบที่จ่ายเบี้ย 15 ปี มีสัญญาคุ้มครอง 30 ปี
โดยซื้อไว้ที่ทุนประกัน 300,000 บาท ค่าเบี้ย 24,780 บาทต่อปี แต่จ่าย
เบี้ยมาได้แค่ 5 ปี ก็มีเหตุให้ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยต่อ จึงกำลังพิจารณาว่า
ควรจะใช้สิทธิ์ไหนดี โดยแต่ละสิทธิ์มีมูลค่าตามตารางมูลค่าเงินสด ดังนี้

ซี่งสามารถคำนวณมูลค่าของสิทธิ์ต่างๆ ณ สิ้นปีที่ 5 ได้ดังนี้

เวนคืนเงินสด = (215/1,000) x 300,000 = 64,500 บาท
เงินสำเร็จ เหลือความคุ้มครอง = (517/1,000) x 300,000 = 155,100 บาท
ได้เงินคืนตอนครบสัญญาอีก = 155,100 บาท
ขยายเวลา คุ้มครองต่อไปอีก = 25 ปี (ทุนประกัน 300,000 เท่าเดิม)
ได้เงินคืนตอนครบสัญญาอีก = (421/1,000) x 300,000 = 126,300 บาท

โดยจ่ายค่าเบี้ยมาแล้วทั้งหมด รวมเป็นเงิน 24,780 x 5 = 123,900 บาท

ซึ่งนั่นก็แปลว่า ถ้าใช้สิทธิ์เวนคืนมูลค่าเงินสด จะได้เงินสดคืนทันที 64,500 บาท
ขณะที่จ่ายเบี้ยไปทั้งหมด 123,900 เท่ากับขาดทุนไป 59,400 บาท ถ้าใช้สิทธิ์
ใช้มูลค่าเงินสำเร็จ จะคุ้มครองต่อไปจนครบสัญญาที่ 30 ปี แต่ความคุ้มครอง
จะลดลงจาก 300,000 บาท เหลือ 155,100 บาท โดยครบสัญญาได้เงินคืน
155,100 บาท ถ้าใช้สิทธิ์ขยายเวลาคุ้มครอง จะคุ้มครองต่อไปอีก 25 ปี เท่ากับ
ว่าคุ้มครองจนครบสัญญาที่ 30 ปี เช่นเดียวกัน โดยที่ความคุ้มครองยังอยู่ที่
300,000 บาทเหมือนเดิม แถมได้เงินตอนครบสัญญาอีก 126,300 บาท
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า

ถ้าไม่รีบร้อนใช้เงิน และไม่ได้เน้นความคุ้มครอง สิทธิ์มูลค่าเงินสำเร็จจะดีที่สุด
เพราะได้เงินตอนครบสัญญามากที่สุด
ถ้าเน้นความคุ้มครอง สิทธิ์ขยายเวลา จะดีที่สุด เพราะยังได้ความคุ้มครองเต็มๆ
เท่าเดิม และคุ้มครองจนครบสัญญาเหมือนเดิม

ถ้าต้องการเงินก้อนในทันที และไม่ได้เน้นความคุ้มครอง สิทธิ์เวนคืนเงินสด
จะเหมาะสมที่สุด เพราะจะได้เงินสดคืนในทันที

ดังนั้น หากถามว่า จะเลือกใช้สิทธิ์ไหนดี ก็ต้องถามตัวเองดูครับ ว่าเรามีความ
จำเป็นด้านไหนที่สุด ถ้าต้องการเงินสด กรณีฉุกเฉิน หรือไม่ต้องการความ
คุ้มครองอีกต่อไปแล้ว = ก็เลือกใช้วิธีเวนคืนมูลค่าเงินสด ถ้าไม่ได้มีเหตุจำเป็น
ต้องใช้เงินสดสำรองเร่งด่วน หรือยังต้องการความคุ้มครองต่อไป = ก็เลือก
วิธีเงินสำเร็จ หรือขยายเวลา ถ้าทั้ง 2 วิธี ยังทำให้เรามีความคุ้มครองไป
จนครบสัญญา ก็ควรเลือกแบบขยายเวลา เพราะความคุ้มครองยังเท่าเดิม
แต่ถ้าแบบขยายเวลาคุ้มครองสั้นกว่า ก็ให้ลองพิจารณาตามความต้องการ
ดูครับ ว่าต้องการแบบไหน – คุ้มครองยาว แต่คุ้มครองน้อยกว่า หรือ
คุ้มครองสั้นกว่า แต่คุ้มครองเต็มๆ

ก็หวังว่า ทุกคนจะได้แนวทางในการบริหารกรมธรรม์ เอาไปไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ยามจำเป็น หรือเมื่อไม่ต้องการความคุ้มครองแล้ว เพื่อช่วยให้เราสามารถ
ลดภาระในการจ่ายเบี้ยลงได้ หรือใช้ผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม ผมก็อยากจะให้ทุกคนพิจารณาใช้สิทธิ์ในยามจำเป็น
เป็นหลักนะครับ
ไม่อยากให้วางแผนที่จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำประกัน

เช่น วางแผนว่าจะจ่ายเบี้ยไม่ครบ เพราะไม่อยากจ่ายเบี้ยยาวๆ

เพราะจะทำให้เราไม่ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ให้เก็บสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ ไว้ใช้ยามจำเป็น จะดีที่สุดครับ :)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.aommoney.com/insuranger/


newyorknurse

Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2561 7:18:08 น. 0 comments
Counter : 2188 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 160 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
19 กุมภาพันธ์ 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.