"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics

พระพุทธรูปปางทรงรับผลมะม่วง

พระพุทธรูปปางทรงรับผลมะม่วง


พระบรมศาสดาเสด็จออกจากเมืองราชคฤห์ ไปยังเมืองสาวัตถี ณ วันเพ็ญเดือน ๘ ในพระวัสสาที่ ๗ ในเวลาเช้าเสด็จใกล้ถึงประตูเมือง ขณะนั้นมีนายคัณฑะ ซึ่งเป็นผู้รักษาพระอุทยานได้นำผลมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายแก่พระองค์ พระอานนท์จึงเอาบาตรซึ่งท้าวจาตุมหาราชถวายนั้น วางเหนือพระหัตถ์ แล้วจึงทรงรับผลมะม่วงด้วยบาตรนั้น และสำแดงพระอาการจะประทับนั่ง พระอานนท์จึงเปลื้องเอาจีวรของตน ลาดถวายเป็นพุทธอาสน์ พระอานนท์กรองอุทกวารีแล้วคั้นผลมะม่วง กระทำเป็นอัมพบานถวาย เมื่อพระพุทธองค์ ทรงเสวยอัมพบานแล้ว ตรัสสั่งให้ นายคัณฑะ นำเมล็ดมะม่วงไปปลูก ณ ที่นั้น และพระพุทธองค์ก็ทรงล้างพระหัตถ์ บนเมล็ดมะม่วงที่ทรงให้เพาะนั้น


ฝ่ายพวกลัทธิทั้ง 6 เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์ และก็ทราบว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อใดแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติตามที่พระองค์บัญญัติศีลนั้น ดังนั้นบรรดาพวกลัทธินอกพุทธศาสนา จึงหวังเรียกศรัทธาคืนจากชาวบ้านชาวเมือง จึงกล่าวว่า เราก็มีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ท้าพระพุทธเจ้า ประกาศออกไปทั่ว จนพระเจ้าพิมพิสารทราบเรื่อง พระเจ้าพิมพิสารจึงเสด็จเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลว่า พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์แก่ประชาชน แล้ว พวกนอกลัทธิกล่าวท้ากับพระพุทธองค์เพื่อแสดงฤทธิ์ ต่อประชาชนทั่วไป พระพุทธองค์จะทำอย่างไร?


พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า พระองค์ก็จะแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏแก่ประชาชน พระเจ้าพิมพิสารจึงทูลว่า ก็ในเมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลไว้แล้ว การแสดงฤทธิ์ของพระองค์จะไม่ขัดกับที่พระองค์ทรงบัญญัติหรือ? พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงบัญญัติไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์แก่ที่ชุมชนก็เพื่อประโยชน์แก่บรรดาพระภิกษุต่างๆ ในการอยู่อย่างปกติ แต่หาได้บัญญัติเพื่อพระองค์ไม่


พระเจ้าพิมพิสารทูลว่า ปัจจุบันนี้พวกนอกลัทธิกล่าวท้าพระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พระองค์จะแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏที่เมืองสาวัตถีในแคว้นโกศลในอีก 4 เดือนข้างหน้า


หลังจากนั้นข่าวการที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงฤทธิ์ที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลในอีก 4 เดือนข้างหน้าแผ่กระจายไปทุกแคว้นแบบปากต่อปาก ฝ่ายพวกเดียรถีย์(ลัทธินอกพระพุทธศาสนา) ก็ประกาศว่าเราก็จะแสดงฤทธิ์เหมือนกัน ต่อจากนั้น พระพุทธเจ้าทรงดำเนินพุทธกิจตามปกติ และเมื่อใกล้ครบ 4 เดือนพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปยังกรุงสาวัตถี โดยมีประชาชนจากแคว้นต่างๆ ได้ไปรอดูการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเนืองแน่น กินอาณาบริเวณถึง 36 โยชน์(ตามอรรถกถา)


แต่หลังจากที่พระพุทธองค์รับคำท้า ว่าจะทำปาฏิหาริย์กับพวกเดียรถีย์ ที่ร่มไม้มะม่วง พวกเดียรถีย์จึงจ้างให้คนทำลายต้นมะม่วงในที่สาธารณะทั้งในเมืองและนอกเมืองให้หมด เพื่อมิให้โอกาสแก่พระศาสดา ครั้นถึงวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 8 พระองค์พร้อมด้วยพระสาวกก็เสด็จไปเข้าไปในพระนครสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต ก็ได้พบกับบุรุษผู้รักษาสวนหลวงชื่อ คัณฑะ ได้น้อมผลมะม่วงถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้นพระองค์ทรงรับแล้วก็ประทับ ณ ที่อันสมควร และทรงหยิบผลมะม่วงส่งให้พระอานนท์ คั้นน้ำมะม่วงถวาย เมื่อทรงเสวยเสร็จก็ส่งเมล็ดมะม่วงให้นายคัณฑะ คุ้ยดินปลูกตรงนั้น แล้วก็ทรงล้างพระหัตถ์บนหลุมที่ปลูกมะม่วง ในทันใดนั้นก็เกิดความอัศจรรย์ เมล็ดมะม่วงก็เกิดงอกออกต้นขึ้นทันที มีกิ่งใหญ่ 5 กิ่ง แต่ละกิ่งยาวถึง 50 ศอก ล้วนตกดอกออกผล มีทั้งผลดิบ และสุก ดกเต็มต้น ล่วงหล่นเกลื่อนพื้นพสุธา ฯ


ฤทธิ์ต่อไปพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ แล้วทรงแสดงธรรมแก่มนุษย์และเหล่าเทวดา ต่างก็บรรลุเป็นพระอริยะกันมากมาย หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงดำริถึงพุทธกิจ หลังแสดงยมกปาฏิหาริย์ ทรงเห็นว่าควรเสด็จไปโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธรูปปางทรงรับผลมะม่วง เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทรงถือผลมะม่วง และวางหลังพระหัตถ์ไว้บนพระเพลา หงายพระหัตถ์ให้เห็นผลมะม่วงที่ทรงถืออยู่
 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2554    
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2554 21:19:55 น.
Counter : 2370 Pageviews.  

พระพุทธรูปปางทรงสรงอุทธะกัง

พระพุทธรูปปางทรงสรงอุทธะกัง


ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ เสด็จมาถึงยังแม่น้ำกุกุฎนที พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย พระอานนท์จึงได้นำผ้าชุบสรงมาถวาย พระผู้มีพระภาคจึงผลัดผ้าชุบสรง ลงสู่ท่านที สรงสินธุวารี สะอาดเยือกเย็นพระสรีระกาย เมื่อสรงน้ำเสร็จ จึงเสด็จขึ้นจากแม่น้ำนั้น ทรงผลัดผ้าชุบออก แล้วทรงคลุมจีวร คือผ้าสิงคิวรรณนั้น
พระพุทธรูปปางนี้ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปปางทรงสรงน้ำฝน แต่ไม่ได้ห่มอุทกสาฏกเฉวียงพระอังสา ทรงครองจีวรแบบปกติ


TraveLArounD
ปล. ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมบล็อกใหม่ ผมได้จัดทำเป็นสารบัญ แบบหนังสือให้ค้นดูหัวเรื่องได้ง่ายที่ group : นานา สาระ๑๐๐๐ เพราะเรื่องต่างๆ เขียนไว้ กว่า 1430 เรื่องแล้ว

หมายเหตุ : ขณะได้มี website อื่นๆหลาย website ได้นำเอาเรื่องที่ผมเขียนไว้ ไปลงต่อในลักษณะของเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าต้องการบทความใดไปใช้ ขอให้ติดต่อขออนุญาต ก่อนทาง Email : nana_sara1000@ymail.com มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ต้องการนำเรื่องไปโพสต่อ เพื่อเผยแพร่ โดยมิใช่ทางการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนโพส
 

Create Date : 15 กันยายน 2554    
Last Update : 15 กันยายน 2554 20:47:24 น.
Counter : 1041 Pageviews.  

พระพุทธรูปปางทรงพระดำเนิน

พระพุทธรูปปางทรงพระดำเนินระหว่างทางที่จะเสด็จไปเมืองกุสินารา พระพุทธเจ้าทรงพระประชวรด้วยพระโรคปักขันธิกาพาธอย่างหนัก จวนเจียนจะเสด็จนิพพาน ณ ที่นั้นเสียก่อนกำหนด แต่ทรงระงับอาพาธนั้นเสียได้ด้วยขันติบารมี คือ ความอดกลั้น (ปักขันธิกาพาธ เป็นพระโรคอย่างหนึ่งซึ่งเกิดประจำพระองค์พระพุทธเจ้า คือ ทรงพระบังคนถ่ายออกมาเป็นโลหิต) เพราะเหตุที่ประชวรพระโรคดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงลำบากพระกายมาก แต่ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ไม่ทรงทุรนทุราย ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ร่มพฤกษาริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ในระหว่างทางที่จะไปยังเมืองกุสินารานั้น ได้มีชายผู้หนึ่งนามว่าปุกกุสะ ผู้เป็นบุตรของมัลลกษัตริย์ เดินทางมาจากเมืองกุสินาราจะไปยังเมืองปาวา มาถึงตรงที่พระพุทธเจ้าประทับหยุดพักจึงเข้าไปเฝ้า


พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมอันเป็นสันติ ปุกกุสะฟังแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงถวายผ้าสิงคิวรรณสองผืนแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงรับผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งทรงบอกให้ปุกกุสะนำไปถวายพระอานนท์ ชายผู้นี้ได้ทำตามพุทธประสงค์ กราบถวายอภิวาทพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วออกเดินทางต่อไป


หลังจากนั้น พระอานนท์ได้นำผ้าที่ชายผู้นั้นถวายท่านเข้าไปถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงนุ่งผืนหนึ่ง และห่มอีกผืนหนึ่ง พอพระพุทธเจ้าทรงนุ่งและห่มผ้าสิงคิวรรณแล้ว ปรากฎว่าพระกายของพระพุทธเจ้าฉายพระรัศมีเปล่งปลั่งและผุดผ่องผิดปกติยิ่ง กว่าครั้งใดๆ ที่พระอานนท์เคยเห็นมา


พระอานนท์จึงกราบทูลกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์มาก พระพุทธองค์ตรัสบอกพระอานนท์ว่า พระกายของพระองค์มีพระรัศมีเปล่งปลั่งผิดปกติ มีอยู่สองครั้งเท่านั้น ครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ อีกครั้งหนึ่ง คือ เมื่อก่อนวันจะนิพพาน คือ วันนี้

แล้วตรัสว่า "ดูก่อนอานนท์ ! สิ้นสุดคืนวันนี้ เราจักนิพพานแล้ว มาเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารากันเถิด" พระอานนท์รับพุทธาณัติ คือ คำสั่งจากพระพุทธเจ้า แล้วเรียนให้พระสงฆ์ทั้งปวงที่ตามเสด็จให้ทราบเพื่อออกเดินทางต่อไป


พระพุทธรูปปางนี้ สร้างเป็นพระอิริยาบทก้าวย่าง พระกรทั้งสองห้อยข้างพระวรกาย
 

Create Date : 28 สิงหาคม 2554    
Last Update : 28 สิงหาคม 2554 15:02:43 น.
Counter : 650 Pageviews.  

พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง

พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง


หลังจากเสวยพระกระยาหารของนายจุนทะ ซึ่งเป็นปัจฉิมบิณฑบาตแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงประชวรหนัก ขณะที่ทรงพุทธดำเนินไปนครกุสินารา ในท่ามกลางมรรคา ทรงพักใต้ร่มไม้แล้วรับสั่งให้พระอานนท์ไปหาน้ำมาถวาย พระอานนท์กราบทูลว่า ธารน้ำแห่งนี้ตื้นเขิน และบัดนี้มีเกวียน๕๐๐ เล่มผ่านไป น้ำขุ่นไม่สมควรจะบริโภค ขอจงเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังแม่น้ำกุกกุฏนทีเถิด น้ำใสดีจะได้ทรงเสวยให้สำราญ พระบรมโลกนาถดำรัสสั่งพระอานนท์ถึง ๓ ครั้ง พระอานนท์จึงเอาบาตรไป ทันใดที่พระอานนท์ก้มลงตักน้ำอันขุ่น น้ำกลับใสสะอาด เป็นมหัศจรรย์ยิ่งนักพระอานนท์จึงได้นำน้ำมาถวายพระพุทธองค์ พระองค์เสวยตามพระพุทธประสงค์แล้วก็เสด็จประทับ ณ ร่มพฤกษานั้น
พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาถือบาตรยื่นออก เป็นกิริยาทรงรับอุทกัง
 

Create Date : 07 สิงหาคม 2554    
Last Update : 7 สิงหาคม 2554 11:31:07 น.
Counter : 974 Pageviews.  

พระพุทธรูปปาง รับบิณฑบาตนายจุนทะ

รับบิณฑบาตนายจุนทะ


จากนครเวสาลี พระบรมศาสดาได้เสด็จมายังนครกุสินารา ระหว่างทางพระพุทธองค์ได้รับนิมนต์บุตรนายช่างทองคนหนึ่ง นามจุนทะ ที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตด้วยสูกรมัททวะ แต่หลังจากที่ได้เสวยอาหารนั้น โรคที่พระพุทธองค์ทรงประชวรเมื่อครั้งประทับที่หมู่บ้านเวฬุคามก็ได้กำเริบขึ้นรุนแรงกว่าเดิม แต่พระพุทธองค์ทรงอดกลั้นและเสด็จดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงป่าสาละนอกนครกุสินารา และไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้ ทรงตรัสสั่งพระอานนท์ให้เตรียมที่นอนพักระหว่างต้นสาละ เพื่อบรรเทาความไข้และเมื่อยล้า
พระพุทธรูปปางนี้ สร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงาย ยื่นออกมาวางบนพระชานุ เป็นกิริยารับ
 

Create Date : 17 กรกฎาคม 2554    
Last Update : 17 กรกฎาคม 2554 21:35:10 น.
Counter : 721 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.