มีนาคม 2559

 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
หันหน้า หาอดีต : เวียงท่ากาน สันป่าตอง - เชียงใหม่
 21st Feb 2015


จาก ป่าผลัดสีที่ผาช่อ สิบโมงเศษ ๆ เราตั้งใจแวะโบราณสถานอย่างเวียงท่ากาน เพราะได้ยินชื่อมานาน แต่ไม่เคยได้สัมผัสกับตัวเลย ลือว่าที่นี่เป็นเหมือนแฝดของนครใต้พิภพอย่างเวียงกุมกาม ได้ยินแค่นั้นแหล่ะค่ะ คิดว่าไม่น่าพลาดที่นี่เมื่อมาถึงสันป่าตองแล้ว แวะหาอดีตของที่นี่กันเลยค่ะ
.
.

ปล.ขอไม่ให้ข้อมูลนอกเหนือที่ได้จากเว็บสันป่าตองมานะคะ เพราะวันที่ไปชมนั้นไม่มีคนให้ความรู้ หรือใบเอกสารใด ๆ เลยค่ะเมืองโบราณเวียงท่ากาน ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บริเวณเส้นรุ้ง ที๑๘ํ ๓๐' ๓๐" เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๘ํ ๔๓' ๘๘" ตะวันตก พิกัดกริกที่ QMA 879080 (แผนที่ทางทหารลำดับชุด L 7017 ระหว่าง 4746 ll)

 ทิศเหนือ  ติดกับบ้านพระเจ้าทองทิพย์

 ทิศใต้ ติดกับบ้านสันกะวาน

 ทิศตะวันออก ติดกับบ้านหนองข่อย

 ทิศตะวันตก ติดกับบ้านต้นกอก และบ้านต้นแหนหลวงารเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นท่างสายเชียงใหม่-ฮอด เป็นระยะทางประมาณ ๓๔ กิโลเมตร จนถึงทางแยกเข้าบ้านท่ากานบริ ิเวณปากท่างบ้านทุ้งเสี้ยว เป็นระยะทางเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยผ่านพื้นที่บ้านต้นกอกสภา

   เมืองเก่าเวียงท่ากานมีลักษณะเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ ๗๐๐เมตร กว้างประมาณ ๔๐๐เมตร ปรากฏแนวคูเมือง ๑ชั้น กว้างประมาณ ๗-๘ เมตร และมีกำแพงดินหรือคันดินล้อมรอบ ๒ ชั้นปัจจุบันเหลือแนวคูน้ำ คันดินให้เห็น ๓ ด้านยกเวณด้านทิศใต้

ตัวเมืองโบราณมีสภาพเป็นเนินสูงพื้นโดยราบเป็นที่ราบลุ่มห่างจากลำน้ำ ปิงประมาณ๓กิโลเมตทางทิศตะวันออกมีลำน้ำแม่ขานไหลผ่านห่งจากตัวเมือง เวียงท่ากานประมาณ ๒ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลำเหมือง(ลำห้วย) สาย เล็กๆ  ชักน้ำจากน้ำแม่ขานมายังคูเมืองทางทิศใต้และยังมีลำเหมืองขนาดเล็ก ชักน้ำเข้ามาใช้ภายในเมืองทางทิศตะวันออก ซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็นระบบ ชลประทาน ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ   

     สภาพภายใต้ในตัวเมืองเดิมเป็นป่าทึบต่อมามีการโค่นต้นไม้ใหญ่หักล้าง พื้นถ่างโพรงเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่บริเวณชายเนินที่เป็นที่นาทั้งหมด   ปัจจุบับบ้านเรือยราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมืองชาวบ้านท่ากานส่วนใหญ ่เป็นพวกชาวยองที่อพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวีละปกครองเมือง เชียงใหม่คนส่วนใหญ่พูดภาษายอง

คำว่า "ท่ากาน" ชาวบ้านเล่าว่ามาจากคำว่า "ต๊ะก๋า" ในตำนานเล่าว่า เมื่อก่อน นี้มีกาเผือกตัวใหญ่จะบินลงที่นี้ชาวบ้านกลัวว่าเมืองบินลงจะทำ ให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่บ้านจึงพากันไล่กาหรือต๊ะก๋าไม่ให้มาลงก็เลย เรียกต่อกันมาว่าบ้านต๊ะก๋า ต่อมาเมือประมาณพ.ศ.๒๔๕๐เจ้าอาวาสวัด ท่ากานได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านท่ากาน เนื่องจากคำว่าบ้านต๊ะก๋าไม่เป็น ภาษาเขียน

    จากหลักฐานทางด้านเอกสารและตำนานหลายฉบับ เช่นตำนานมูลศาสนา พงศาวดารโยนกและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวโดยร่วมได้ว่า เมืองท่ากาน  เป็นเทลมืองที่มีประวัติเกี่ยวกับนิยายปรัมปราทางพุทธศาสนากล่าวถึงพระพุทธ เจ้า ว่าเคยเสด็จมาที่เมืองนี้


เวียงท่ากาน ปรากฏชื่อใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า "เวียงพันนาทะการ" คงจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง เนื่องจากพญามังราย (พ.ศ. ๑๘๐๔-๑๘๕๔)โปรดให้นำต้นโพธิ์ที่นำมาจากลังกาทวีปหนึ่งต้นในจำนวนสี่ต้น  มาปลูกที่เมืองเวียงพันนาทะการ
เวียงท่ากานเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเพราะเป็น  ถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ชื่อของเวียงท่ากานปรากฏในเอกสารโบราณเกี่ยวกับเมืองเชียง

ใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกนาถ(พ.ศ.๑๙๘๔-๒๐๓๐)กล่าวว่าพระองคได้เสด็จยกทัพ ไปตีเมืองเงี้ยวและได้นำเฉลยเงี้ยวไปอยู่ที่เวียงท่าการเมืองเงี้ยวไปอยู่ที่เวียงพันนา ทะการัคงจะหมายความว่าในช่วงนี้เวียงพันนาทะการมีฐานเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม

่เพราะคำว่าพันนาในภาษาไทยเหนือหมายถึงตำบล  

่ หลังจากพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่ได้ในสมัยพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ในปี(พ.ศ.๒๑๐๑)เวียงท่ากานที่ตกอยู่ในอำนาจของพม่าเช่นกันต่อมาทาง เชียงใหม่ร้างไปประมาณ ๒๐ ปีเศษ คือในช่วงระหว่าง(พ.ศ.๒๓๑๘-๒๓๓๙) เวียงท่ากานก็คงจะร้างไปด้วย จนถึงช่วงปี พ.ศ.๒๓๓๙พระเจ้ากาวิละทรงตี เมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าได้จึงกวาดต้อนพวกไทยยองเข้ามาอยู่จนตราบ เท่าทุกวันนี้


หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุเช่นพระพิมพ์ดินเผาพระพุทธรูปดิน   เผาพระพุทธรูปสำริดและพระโพธิสัตร์เป็นต้นแสดงให้เห็นถึงศิลปะแบบหริภุญไชย   ซึ่งยังคงเหลือให้ศึกษาอยุ่นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักฐานประเภทโบราณสถาน และโบราณวัตถุในสมัยล้านนาให้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและนอกตัวเมืองอีกด้วย   

เป็นกลุ่มโบราณสถานมีขนาดใหญ่มากทีสุด มีเนื้อที่ประมาณ๑๔ไร่ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยโบราณสถานที่สำคัญยังคงเหลืออยู่คือเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบหริภุญไชย และเจดีย์ทรงกลมสมัยล้านนานอกจากนี้ยังปรากฏเนินโบราณสถานอีกหลาย เนินซึ่งเป็นองค์เจดีย์วิหารอีกหลายเนินภายในกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ยังเคยมีคน  ขุดพบพระบุทองคำ เงินสำริด พระพิมพ์ดินเผา ที่สำคัญคือไหรายโบราณสมัย ราชวงหยวน(พ.ศ.๑๘๒๓-๑๙๑๑)ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดท่ากานจะเป็นโถบรรจุ

อัฐิของพระเถรผู้ใหญ่เจดีย์ทั้งสององค์นี้ได้ทำการขุดแต่งและบูรณะเมือประมาณ  ต้นปี  พ.ศ.๒๕๓๑ โดยหน่วยศิลปกรที่ ๔ได้พบโบราณวัตถสามาถกำหนดอายุ ของเจดีย์ทั้ง ๒ องคได้ว่ามีอายุอยู่ในช่วงหริกุญไชยลงมาถึงล้านนากลุ่มวัด กลางเมืองนี้ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน ๓ กลุ่ม

วัดกลางเมืองกลุ่มที่๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีแนวกำแพงล้อมรอบประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังฐานแปด เหลี่ยมอยู่ด้านหลังวิหารในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกห่างกันประมาณ๔เมตร ภายใน  แนวกำแพงเข้าด้านหน้ามีซุ้มประตูโขงเจดีย์เป็นแบบหริภุญไชยและ ล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๒

วัดกลางเมืองกลุ่มที่๒ป็นกลุ่มที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดโดยใชเ้แนวกำแพงร่วมกลับ  กลุ่มที่๓ประกอบด้วยฐานวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผนังด้านหลังวิหารเชื่อม   ติดกลับล้านประทักษิณของเจดีย์ประธานเป็นระฆังฐานสี่เหลี่ยมกลุ่มอาคารด้าน ทิศตะวันออกหลังเจดีย์ประกอบด้วยฐานของศาลาโถง๒หลัง และบ่อน้ำ                

วัดกลางเมืองกลุ่มที่๓ประกอบด้วยโบราณสถาน๗แห่งล้อมรอบด้วยกำแพง   โดยกำแพงด้านทิศตะวันออกเชื่อมกับกำแพงกลุ่มที่๒และใช้กำแพงด้านทิศเหนือ ร่วมกัน มีซุ้มประตูโขงเป็นประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า    

ขอบคุณที่มา : ประวัติเวียงท่ากานมุมมหาชน


อิฐเก่าแก่ในเดือนปลายหนาวอย่างกุมภาฯ อากาศ
แห้ง ๆ เกือบร้อน ไม่คุ้นชินกับภาพอย่างนี้
อิฐที่ไม่มี
มอส

ที่เวียงท่ากานดูโทรม ๆ และเหมือนไร้การบำรุงรักษา หรือเพราะการมาเยือนเวลานี้ มันเลยทำให้รู้สึกอย่างนั้น ภาพที่เคยในเน็ตที่นี่เขียวสด และสวย สดชื่น ฤดูกาลอาจคลุมความงามของเวียงท่ากานเป็นไปได้

อาจใช่ หรือ ใช่ที่สุด เพราะทั้งลานหญ้า และลานอิฐ ล้วนต้องการน้ำฝนฉ่ำเย็น

mariabamboo


MARIABAMBOO


mariabamboo

สองเกลอ


ตามแพลน วันนั้นกะแวะหางดงแคนยอนค่ะ แต่ลิงน้อย 2 ตัวเชื่อฟังกันเหลือเกิน กลัวจะตกน้ำตกท่าเอา เลยได้ยกเลิกไม่ได้แวะ กลับบ้านเลขที่ 5 เพื่อแวะรับเพื่อนอีก 2 คน แล้วไปต่อกันนะคะ

จบทริปสันป่าตอง
.
.ขอบคุณที่แวะมา
หมวด Photo blog ขอบคุณค่ะCreate Date : 07 มีนาคม 2559
Last Update : 8 มีนาคม 2559 19:33:00 น.
Counter : 1436 Pageviews.

32 comments
  
สวัสดีค่ะ..

ไปเที่ยวเชียงใหม่หลายครั้ง..

ยังไม่เคยไปเที่ยวที่นี่เลยล่ะค่ะ

คราวหน้า ถ้ามีโอกาส จะลองไปเที่ยวตามรอยบ้างนะค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:19:50:51 น.
  
เวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี อยากรู้ว่าเริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. ไหนนะคะจะได้บวกได้ถูก แฮ่ ๆ
ไปดูตอนแล้ง ๆ ก็จะงดงามแบบแห้ง ๆ แต่ถ้าแม่โมไปตอนหน้าฝนก็จะได้เห็นเขียว ๆ ของต้นไม้
ตะไคร่ มอส หรือ เฟิร์นเกาะตามอิฐก็จะสวยงามชุ่มฉ่ำอีกแบบหนึ่ง อยากเห็นแบบเขียว ๆ บ้างค่ะ อิอิ

โหวตโฟโต้ ยังติดหนี้อีกบ้านหนึ่งค่า
ไว้จัดให้คิวถัดไปนะคะ แฮ่ ๆ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:19:57:18 น.
  
น่าไปๆเลยค่ะ
รู้สึกเหมือนอ้อมแอ้ม
คนผ่านทางมาเจอ
ที่ว่า
มาเชียงใหม่หลายครั้ง
แต่ไม่เคยไป.ี่นี่เลย..เชยจัง
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:20:57:24 น.
  
อ.เต๊ะ มาอ่านรอบแรกแล้วนะครับ แฮ่ๆ

แต่ๆๆแต่ว่า มาตรฐาน อ.เต๊ะ ต้องอ่านอย่างน้อย 2รอบ ถึงจะเม้นท์ได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับโดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:22:30:31 น.
  
เหมือนที่นี่จะยังไม่เคยไปเลยค่ะแม่โม

แต่ภาพแม่โมได้บรรยากาศดีจังเลยค่ะ

วันนี้โหวตเต็มแล้ว เดี๋ยววันไหนถ้าได้เข้าบล็อกอีกจะมาโหวตให้นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:22:58:51 น.
  
มาเที่ยวด้วยครับ
เที่ยวโบราณสถานได้ชม ได้ความรู้ประวัติศาสตร์
เวียงท่ากานเที่ยวช่วงนี้ อากาศแห้งแล้งเหมือนในหลายๆพื้นที่ครับ
ขอบคุณที่แอดครับ
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 7 มีนาคม 2559 เวลา:23:46:14 น.
  
ถ่ายภาพสวยนะคะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:0:10:04 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:4:15:32 น.
  
หันหน้าหาอดีต ก้ต้องหันหลังให้ปัจจุบัน แล้วก้ต้องโก้งโค้งให้อนาคต ด้วยนะครับ อ.เต๊ะ ช่วยแต่งต่อให้ เข้ากันเลย อิอิ

แม่โมบอก เชิญเอ็ง เก็บไว้ใช้ที่บล็อกเอ็งก็แล้วกัน ข้าขี้เกียจโก้งโค้ง
ข้าปวดหลัง 555

เวียงท่ากาน ที่อ.เต๊ะ เคยได้ยินมานี่ มีอยู่ 2เรื่องคือ

ชุมชนชาวยองที่บ้านท่ากานนี้ มีเชื้่อสายมาจากพม่า
ว่ากันว่า สาวชาวยองมีผิวสวยกว่าสาวเชียงใหม่ ซะอีกนะครับ

อ.เต๊ะ ก้ไม่รู้จริงหรือเปล่า อยากจะจับดูเหมือนกัน แฮ่ๆ

อีกเรื่องคือ ภายใน เวียงท่ากาน นี่มี
ต้นสีเสียด ซึ่งต้นไม้หายาก

สมัยก่อนใช้กินกะ หมาก ก็มีใบพลู หมาก สีเสียด ปูน ยาฉุน
ยาย อ.เต๊ะ นี่ชอบใช้ให้ตะบันหมาก ให้แกกินประจำครับ

แค่คิดถึงนี่ อ.เต๊ะ ก้เริ่มเปรี้ยวปาก อยากจะอัพหมาก ขึ้นมาทันทีเหมือนกัน เย้ย 555

ส่วนเขตวัด เขตโบราณสถานนี่ ดูแล้ว อ.เต๊ะ เข้าไม่ได้นะครับมันร้อน ยังไงก้ไม่รู้ แฮ่ๆ

อ.เต๊ะ ขอไม่แวะนะครับ อิอิ

แม่โมบอก ทีแรก ข้าก้ไม่เชื่อว่า เอ็งเป็นบล้อกเกอร์สายอธรรม
แต่ตอนนี้ข้ามั่นใจแล้วละ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

โดย: multiple วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:5:37:22 น.
  
ในวันที่แห้งแล้ง หงอยเหงาแบบนี้ ซากอิฐ โบราณสถาน ... เลยดูขรึม ขลัง ขึ้นมาอีกเป็นกอง

ยังไงพี่ก็ยังชอบที่เที่ยวแนวนี้ค่ะ


ขอบคุณแม่โมพาเที่ยว พี่ยังไม่ได้ไปเลย พลาดอีกแล้วค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


*** เมื่อวานก่อน เพิ่งไปเกาะสีชังมาค่ะ ทริปยาว ๆ น่าจะเป็นช่วงสงกรานต์ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:13:24:11 น.
  
mariabamboo Travel Blog ดู Blog

โหวตค่า
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:17:40:11 น.
  
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

โหวตผิดหมวด ขออนุญาตโหวตใหม่จ้า ขออภัยยยย
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:17:42:08 น.
  
ตามมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยคนค่ะ
โดย: touch the sky วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:19:34:20 น.
  
ภาพสวยดีจังเลย
พี่ก๋าไปกรุงเทพสามวัน
โปรแกรมอัดแน่นมาก
แล้วก็ต้องไปหาญาติมาดาม
กินข้าวทุกวันครับ แต่ละมื้อเพิ่มน้ำหนักดีมากๆ 555

สนุกสุดก็หมิงหมิง
เที่ยวคิดซาเนีย และ bounce
สนุกจนไม่อยากกลับเชียงใหม่เลยล่ะครับ 555


โหวต Photo blog ให้ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:20:05:12 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะคุณโม
รูปสวยดีนะคะ ถายเองใช่ไหมคะ เก่งจัง
ความจริงมีบ้านอยู่ที่อ.ดอยสะเก็ด ใกล้ๆ
กับสันป่าตองนี่แหละ แต่ไม่เคยไปเวียง
ท่ากานเลยค่ะ บ้านเราไม่ค่อยสนใจบูรณะ
ของเก่าเลยนะคะ แถมชาวบ้านยังบุกรุกเข้า
ไปอาศัย ทำให้ปูชนียสถานเก่าแก่หลายแห่ง
ถูกทิ้งให้รกร้าง สลักหักพังไปกับกาลเวลา
น่าเสียดายมากเลยนะคะ ส่งกำลังใจให้ช่างภาพ
กิติมศักดิ์ค่ะ
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:22:29:29 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะแม่โม

แหะๆ แม่โมโอเคใช่มั้ยคะที่เราเปลี่ยนเป็นหมวดถ่ายภาพน่ะค่ะ?

ขออภัยอีกครั้งนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 มีนาคม 2559 เวลา:23:18:39 น.
  
"เวียงท่ากาน" น่าอนุรักษ์จังค่ะแม่โม
นึกถึงอดีตที่สมบูรณ์แล้วก็ชื่นชมในความสามารถของคนรุ่นก่อน
ที่ออกแบบก่อสร้างได้อย่างมีรูปแบบ
และดีใจที่เวลาผ่านไปนานแล้วก็ยังเหลือร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้ภูมิใจและศึกษานะคะ

ส่งกำลังใจให้แม่โมค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

mariabamboo Photo Blog ดู Blog

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:0:15:43 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Topical Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณแม่โม พี่กิ่งมาซะดึกเลยป่านนี้คงหลับไปแล้วขอให้หลับฝันดีนะคะ

พี่กิ่งมาโหวตให้ภาพสวยๆค่ะ เวียงท่ากาน น่าเที่ยวนะคะ สิ่งก่อสร้่างดูเก่าแก่มากแต่คงร้อนน่าดู

ขอบคุณที่ไปอ่านงานตะพาบพร้อมโหวตให้กำลังใจพี่กิ่งค่ะ

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:1:46:04 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog

----------------------------

อรุณสวัสดิ์ค่ะ แม่โม
ย่องมาโหวตแต่เช้าเลย ตื่นยังเอ่ย ...
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:5:13:57 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:6:54:34 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับแม่โม

พี่หมิงสนุกที่สุด
ได้เจอพี่สาวสองคนด้วย

แล้วพอโตขึ้น
มันง่ายไปหมดครับ
กินอิ่ม นอนอุ่น เล่นสนุก

เพลินเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:12:35:27 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะแม่โม

แหะๆ ค่อยโอเคหน่อย

ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:18:46:32 น.
  
น่าไปจังค่ะ ไว้ต้องไปให้สักครั้งคะ
โดย: nuch9981 วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:20:14:30 น.
  
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
SeaSnow Literature Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Diarist ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
foreverlovemom Funniest Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ไอเอิร์ธ Technology Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
สวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ Art Blog ดู Blog
AppleWi Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:20:43:32 น.
  
สวัสดีค่ะ
ตามไปเที่ยวด้วย
ยังไม่เคยไปวัดนี้ภาพสวยมากๆค่ะ
ส่งกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้ 

ผู้เขียน Blogหมวดเนื้อหาBlog ได้รับโหวต
เรียวรุ้งLiterature Blogดู Blog
คนผ่านทางมาเจอDiaristดู Blog
mariabambooPhoto Blogดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 9 มีนาคม 2559 เวลา:23:37:09 น.
  
จัดไปหนึ่งกำลังใจค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
ชมพร Literature Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
ALDI Travel Blog ดู Blog
Maeboon Travel Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:0:37:26 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:6:44:45 น.
  
เสียดายมากครับ ไปเชียงใหม่คราวล่าสุดกะจะไปทำรีวิวเมืองท่ากานเต็มๆครับ ปรากฎว่าคืนก่อนบินนอนไม่หลับครับ ตาโพลงยันเช้า ไม่ได้หลับอีกเลย ถ่ายรูปได้ไม่กี่วัดก็หน้ามืดครับ โดนพาตัวกลับโรงแรมเลยอ่ะคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:8:34:18 น.
  
อายุกว่าพันปี น่าสนใจ อยากไปบ้างครับ เสียดายห่างไกลตัวเมืองไปหน่อย
โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 10 มีนาคม 2559 เวลา:20:33:41 น.
  
แม่โมนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:0:38:03 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:7:01:35 น.
  
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ยังไม่เคยไปเวียงท่ากาน.. ได้ยินมาบ้าง.... พูดถึงเห็นภาพของ
คนอื่นถ่ายมาแล้ว สวยจาก อิฐเก่าสีแดง ตัดหญ้าเขียว ผมก็เคย
เห็นครับ..

แถวอยุธยา หรือไม่ก็สุโขทัยเมืองเก่า.. พอเห็นด้วยตนเอง
แห้งแล้ง.. ไม่สวยเท่าใด... คงเป็นจังหวะชีวิตที่จะไม่เห็น
ของสวยงาม 555

ถ้าเจอ อ.เต๊ะ แกคงสวนมาว่า รู้จักไปเที่ยวตอนหน้าฝนซิ
555

เมื่อกี้เห็นภาพสองหน่มเดินเที่ยว กิริยาของน้องโมเสท น่า
รัก เป็นธรรมชาติของเด็ก

เห็นแม่โมว่า ที่นั่นเป็นเมืองของ ชาวยอง... งั้นคนที่นั่นผิว
ดี สวย ซิครับ.. เพราะเคยเห็นคนยองส่วนใหญ่ สวย..
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 มีนาคม 2559 เวลา:5:35:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

mariabamboo
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 60 คน [?]日々の時間を大切に。

วันเริ่มเขียนบล๊อก 15 มีนาคม 2553
มองโลกผ่านเลนส์ด้วยตาข้างขวา
รักการเดินทาง รักการบันทึก
Friends Blog
[Add mariabamboo's blog to your weblog]
MY VIP Friends