Nittaiji Temple (วัดนิตไตจิ/覚王山日泰寺) หรือ Kakuozan Nittaiji สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 สิ่งที่ทำให้วัดนี้ไม่เหมือนใครอย่างแรก คือ วัดนี้ถือเป็นศูนย์รวมของทุกนิกายในญี่ปุ่นเป็นวัดแรกและวัดเดียว จึงไม่ขึ้นกับศาสนาพุทธนิกายใด ทำนองเดียวกันวัดนี้เป็นเสมือนจารึกประวัติศาสตร์บอกเล่าความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เยือนสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะ คำว่า ‘Nittaiji’ นั้นมาจากคำว่า ‘Ni’ หรือ Nihon (Japan) ‘TAi’ มาจาก คำว่า Thailand และ ‘Ji’ แปลว่า Temple หรือวัด  เครดิต : chillchilljapan.com