bloggang.com mainmenu search


สนช.เห็นชอบระบบศุลกากรผ่านแดน196:0เสียง สนช.เห็นชอบระบบศุลกากรผ่านแดน196:0เสียง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สนช. เห็นชอบระบบศุลกากรผ่านแดน 196 : 0 เสียง พร้อมรับหลักการ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ สร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์

 

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 196 : 0 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง จากนั้น ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อ.บางพลี อ.เมือง และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 198 : 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมลงมติงดใช้ข้อบังคับการประชุมฯ ให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ออกไปอีก 60 วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 193 : 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

Create Date :20 มกราคม 2560 Last Update :20 มกราคม 2560 22:37:56 น. Counter : 301 Pageviews. Comments :0