space
space
space
<<
สิงหาคม 2562
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
space
space
19 สิงหาคม 2562
space
space
space

ดีป้า แนะการเกษตรยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ

ดีป้า แนะการเกษตรยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ

เร่งส่งเสริมผู้นำภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และเข้าใจ

พร้อมพัฒนาทักษะครบวงจร เพื่อเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

            ดีป้า เผยความสำคัญของการพัฒนาคนสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ พร้อมเปิดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่ทันสมัยครบทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

 
           ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวในงานเปิดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (Chief of Digital Agro Business) รุ่นที่ 1 ว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจสมัครเข้ามาอบรมกันมาก เพราะท่านเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทุกวันนี้องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยทางด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ที่ทันสมัย ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาช่วยเพิ่มผลในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ในมิติต่างๆ เช่น IoT, Drone, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Big Data Management, Blockchain เป็นต้น

รวมถึงความรู้ทางการบริหารจัดการและการตลาด ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            “เชื่อว่าผู้ที่ผ่านการหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 1” (CDA#1) ในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร ช่วยลดปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป”

          สำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 54 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ จำนวน 11 คน ได้แก่ 1.นางสาวจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ 2. นายชยันต์ ศิริมาศ 3.นางณพิชญา เทพรอด 4.นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง 5.พลอากาศตรีนพดล วีรยางกูร 6.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 7.นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย 8.นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี 9. นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ 10.นายศุภกร สิทธิไชย 11.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ส่วนผู้บริหารวิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ 2. นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว 3.นางสาวเพชรดา อยู่สุข 4.นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 5. นายไพศาล หงษ์ทอง 6. นายวิรัช วาณิชธนากุล 7.นายสมชาย กองกลม 8.นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง สำหรับผู้บริหารภาคเอกชน 36 คน ได้แก่ 1.นางสาวเกศ อัศวทองกุล 2.นายคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ 3.นางสาวเจน กิตติรัตนไพบูลย์ 4.นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ 5.นายชูเกษ อุ่นจิตติ 6.นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ 7.นางสาวณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ 8.นายดนัย ปฐมวาณิชย์ 9.นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ 10.นายดุสิต พิทยาธิคุณ 11.นายทัฬห์ สิริโภคี 12.นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 13.นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ 14.นายธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์ 15.นางสาวนริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี 16.นางสาวบังอร เกียรติธนากร 17.นายประวิทย์ ธงชัยระวีวัฒน์ 18.นายมงคล ยศสุนทร 19.นายมิตรดนัย สถาวรมณี 20.นายยุพธัช ยิบอินซอย 21.นายรัชกฤต สงวนชีวิน 22.นายรัฐพล เลาหวิศิษฎ์ 23.นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ 24.นางสาววรนัดดา อนาวิล   25.นายวัลลภ อนันต์พูลทรัพย์ 26.นายวิศิษฎ์ เตชาวัฒนากูล 27.นายศาสตรา สิทธิสาร 28.นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล 29.นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ 30.นางสาวสุธารัตน์ เพิ่มทรัพย์ 31.นายสุนทร ทองมี 32.นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 33.นางสาวหทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์ 34.นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา 35.นายอภิจิต เจริญเวชชการ 36.นายอาทิตย์ มนัสจินดาวงศ์
Create Date : 19 สิงหาคม 2562
Last Update : 19 สิงหาคม 2562 11:05:42 น. 0 comments
Counter : 708 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

สมาชิกหมายเลข 3876554
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3876554's blog to your web]
space
space
space
space
space