ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมต้องบำรุงจิตใจ ... 种树者必培其根 ,种德者必养其心 ... ขอบคุณลูกค้าที่อุุดหนุนร้านซีเอ็นแอลทุกคนนะค่ะ
Group Blog
 
All blogs
 
酒干倘卖无 คนขายขวด 苏芮
酒干倘卖无 คนขายขวด
酒干倘卖无 คนขายขวด จิ๊วกั๊นทังโบ้ยบ่อ酒干倘卖唔酒干倘卖无
จิ้วกังทานบ้วยบ่อ

酒干倘卖无酒干倘卖无
จิ้วกังทานบ้วยบ่อ

多么熟悉的声音陪我多少年风和雨
ตั่วมอโสวซีตีเซิงอิง เผยหว่อตัวเส่าเหนียนฟงเหอหวี่

从来不需要想起永远也不会忘记
ฉงไหลปูซวีเย่าเสียงฉี่ หย่งหย่วนเหย่ปูฮุ่ยหวางจี้

没有天那有地没有地那有家
เหมยโหย่วเทียนน่าโหย่วตี้ เหมยโหย่วตี้น่าโหย่วเจีย

没有家那有你没有你那有我
เหมยโหย่วเจียน่าโหย่วหนี่ เหมยโหย่วหนี่น่าโหย่วอั่ว

假如你不曾养育我给我温暖的生活
เจี่ยหรูหนี่ปู้เฉิงหยั่งอวี้หว่อ เก่ยอั่วเวินหน่วนตีเซิงฮัว

假如你不曾保护我我的命运将会是什么
เจี่ยหรูหนี่ปูเฉิงเป่าหู้อั่ว อั่วตีมิงเจียงฮุ่ยซื่อเสินเมอ

是你抚养我长大陪我说第一句话
ซื่อหนี่ฝูหนั่งหว่อจ่างต้า เผ่ยหว่อซัวตี้อีจวี้ฮัว


是你给我一个家让我与你共同拥有它
ซื่อหนี่เก่ยอั่วอีเก้อเจีย ย่างหว่อหวีคงถงยงโหย่วทา

虽然你不能开口说一句话
สุ่ยยันนีปูเหนิงคาย โข่วซัวอีจี้ฮั่ว

却更能明白人世间的黑白与真假
เชี้ยเกิ้งเหนิองหมิงไปเำหรินซื่อเจียนตีเฮยไป่หวี่เจินเจี่ย

虽然你不会表达你的真情
สุ่ยยันนีปูฮุ่ยเปี่ยวต้าหนี่ตีเจินฉิง

却付出了热忱的生命
เชียะฟู่ชุเลียวเยอเจิ่นตีเซิง..มิง

远处传来你多么熟悉的声音
หย่วนชู่ฉวนไหลหนี่ตัวมอโสวซีตีเซิงอิง

让我想起你多么慈祥的心灵
ย่างหว่อเสี่ยงฉี่หนี่ตัวเมอฉือเสียงตีซินหลิน

什么时候你再回到我身旁
เสินเมอสือโห้วนี จั้ยฮุยเต้าอั่วเซิงผัง

让我再和你一起唱
ย่างหว่อจั้ยเหอหนี่อีฉี่ช่าง

酒干倘卖无酒干倘卖无
จิ้วกังทานบ้วยบ่อ จิ้วกังทานบ้วยบ่อ

酒干倘卖无酒干倘卖无
จิ้วกังทานบ้วยบ่อ จิ้วกังทานบ้วยบ่อ


คนขายขวด

เสียงร้องคนขายขวด ช้ำลึกในดวงใจ

เสียงนี้ดังเมื่อใด ร้าว..หัวใจทุกครา

นี่คือเสียง...ที่เราฟังคุ้นเคย

โอ้อกเอ๋ย..ความล่วงเลยพ้นมา

ให้จดจำ..แต่รอยน้ำตา

เมื่อชีวา..เขาล่องลอยลับไป

เสียงร้องคนขายขวด ช้ำลึกในดวงใจ

เสียงนี้ดังเมื่อใด ร้าว..หัวใจทุกครา

โอ้บุญคุณ..พ่อการุณเลี้ยงดู เฝ้าทนสู้..ถึงจนเหลือใจ

ไหล่แบกหาม..ไม่ยอมง้อใคร ขวดมาขาย..เลี้ยงเรา

เรื่อยมา

ขาดฟ้าไหนเลยจะมีดิน ขาดดินดุจสิ้นร่มชายคา

ฉันได้ลุกยืนขึ้นมา ด้วยบุญคุณ ที่ท่วมฟ้า ไม่อาจลืม

เมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไป ใครเล่าเอยคุ้มครอง

ฉันนี้คง ลอยล่องไป สิ้นจุดหมายคล้ายลม

แสนระทมยามขื่นขมไม่เห็นพ่อ..ฉันมา

เช็ดน้ำตาให้กับฉัน ดังความหลัง นั้นมี

แต่ต่อนี้คงไม่มีคำพ่อสอน ให้จำ

เปรียบเทียบนำ ดำกับขาว ว่าสิ่งไหน นั้นดี

แหละไม่มีใครกอดฉัน ยามลมหนาว พัดมา

สุดบูชา พ่อยิ่งกว่า..ฟ้าดิน

เสียงร้องคนขายขวด (เสียงร้องคนขายขวด)

ช้ำลึกในดวงใจ (ช้ำลึกในดวงใจ)

เสียงนี้ดังเมื่อใด (เสียงนี้ดังเมื่อใด)

ร้าว..หัวใจทุกครา (ร้าว..หัวใจทุกครา)

เสียงร้องคนขายขวด

(เสียงร้องของ เกษรา สุดประเสริฐ)


หนังเรื่องนี้ ประมาณว่า มีคนมีอายุคนนึงมีอาชีพเก็บขวดมา

ขาย แล้วเขาก้อเก็บผู้หญิงคนหนึ่งได้ และเลี้ยงดูเหมือน

เป็นลูก วันหนึ่งภรรยาก็หนีไป ทิ้งให้เขาอยู่กับเด็กผู้หญิง

ตามลำพัง โดยมีสุนัขหนึ่งตัวเป็นเพื่อน จนเมื่อเด็กสาวโต

ขึ้นมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักร้อง แล้วก้อโดนกีดกันไม่ได้

พบกับพ่อ(ที่เลี้ยงดู) สุดท้ายเมื่อพ่อป่วยหนักใกล้จะตาย

เธอกำลังก้าวขึ้นเวทีใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญสำหรับชีวิต

ของเธอ แต่พอรู้ข่าวพ่อ เลือกที่จะไปหาพ่อ แต่ไปไม่

ทัน นางเอกได้มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่และร้องเพลงซึ่งมีเนื้อ

เพลงบอกถึงความสำคัญของพ่อ(ที่เลี้ยงเธอมา)

酒干倘賣無
จิ๊ว กัน ทัง โบ้ย บ่อ
เสียงร้องของคนขายขวด

多麼熟悉的聲音
ตั่ว เมอ โซว ซี ตี เซิง อิน
ช่างเป็นเสียงที่คล้ายคลึงกัน

陪我多少年風和雨
เผ่ย หว่อ ตัว เซา เหนี่ยน ฟง เหอ อวี
ลมและฝนที่อยู่กับฉันแต่เล็กจนโต

從來不需要想起
ฉ่ง ไหล่ ปู ซวี เหย่า เซียง ชี
ไม่จำเป็นต้องจดจำ

永遠也不會忘記
หย่ง เยวียน เยีย ปู หุ่ย วาง จี
เพราะตลอดชีวิตนี้คงจะไม่สามารถลืมได้

沒有天那有地
เหม่ย โย้ว เที้ยน นา โย่ว ตี่
ไม่มีฟ้าจะมีดินหรือ

沒有地那有家
เหม่ย โย้ว ตี๊ นา โย่ว เจีย
ไม่มีดินจะมีบ้านหรือ

沒有家那有你
เหม่ย โย้ว เจีย นา โย่ว หนี่
ไม่มีบ้านจะมีคุณหรือ

沒有你那有我
เหม่ย โย้ว นี้ นา โย่ว วอ
ไม่มีคุณแล้วจะมีฉันหรือ

假如你不曾養育我
เจี่ย ยู นี ปู เฉิ่ง ยัง อวี๋ วอ
ถ้าคุณไม่เลี้ยงดูฉันมา

給我溫暖的生活
เก่ย หว่อ เวิน หน่วน ตี่ เซิ่ง ฮัว
มอบชีวิตที่อบอุ่นให้

假如你不曾保護我
เจี่ย ยู นี ปู เฉิ่ง เปา ฮู้ วอ
ถ้าคุณไม่คอยปกป้องดูแลฉัน

我的命運將會是什麼
หว่อ ตี มิง ยวิ่น เจียง ฮุย สื่อ เสิน เมอ
ชะตาชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรเล่า

是你撫養我長大
สื่อ หนี ฟู เย่า วอ จัง ต่า
เป็นคุณที่เลี้ยงดูฉันมาจนเติบใหญ่

陪我說第一句話
เผ่ย ว้อ ซัว ตี อี จวี้ ฮวา
สอนให้ฉันพูดทีละคำ

是你給我一個家
สี่อ นี้ เก๊ย ว้อ อี เก้อ เจีย
เป็นคุณที่ให้บ้านฉันอยู่อาศัย

讓我與你共同擁有他
หยั่ง หว่อ อวี นี กง ทง หย่ง โยว ทา
คอยเกื้อกูลกันและกัน

雖然你不能開口說一句話
สุ่ย ยัน นี ปู เหนิ่ง ไค โคว สั่ว อี จวี๊ ฮวา
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถพูดคำใดออกมาได้

卻更能明白人世間的黑白與真假
เชวี่ย เกิ๊ง เนิง มิง ไป เยิน สี่อ เจียน ตี เห่ย ไป่ อวี เจิ๋น เจีย
เข้าใจดียิ่งขึ้นโลกนี้ดำและขาวจริงและเท็จ

雖然你不會表達你的真情
ซุ้ย ยัน นี ปู หุ่ย เปียว ตา หนี่ ตี เจิ๊น ชิง
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้

卻付出了熱忱的生命
เชวี่ย ฟู ชู เหลี่ยว เหย่อ เชิน ตี เซิง มิง
แต่ได้กระตือรือร้นอุทิศชีวิต

遠處傳來你多麼熟悉的生音
เหยวี่ยน ชู ชวน ไล หนี่ ตัว เมอ โซว ซี ตี เซิง อิน
เสียงที่คล้ายคลึงกับเสียงของคุณส่งผ่านมาจากสถานที่ห่างไกล

讓我想起你多麼慈祥的心靈
หยั่ง วอ เซียง ชี่ หนี่ ตัว เมอ ชือ เซียง ตี่ สิน ลิง
ทำให้ฉันรำลึกขึ้นมาว่าคุณมีจิตใจที่อ่อนโยนเพียงใด

什麼時候你再回到我的生旁
เสิ่น เมอ ซือ โฮ่ว หนี่ ไจ้ ฮุ่ย เต่า วอ ตี่ เสิน พัง
เมื่อไรกันหนอที่คุณจะหวนกลับมาอยู่ข้างๆฉันอีกครั้ง

讓我再和你一起唱
หยั่ง วอ ไจ เห่อ หนี่ อี ฉี ชาง
ให้ฉันกับคุณได้ร้องเพลงไปด้วยกัน


酒干倘賣無
จิ๊ว กัน ทัง โบ้ย บ่อ
เสียงร้องคนขายขวด

多麼熟悉的聲音
ตั่ว เมอ โซว ซี ตี เซิง อิน
ช่างเป็นเสียงที่คล้ายคลึงกัน

陪我多少年風和雨
เผ่ย หว่อ ตัว เซา เหนี่ยน ฟง เหอ อวี
ลมและฝนที่อยู่กับฉันแต่เล็กจนโต

從來不需要想起
ฉ่ง ไหล่ ปู ซวี เหย่า เซียง ชี
ไม่จำเป็นต้องจดจำ

永遠也不會忘記
หย่ง เยวียน เยีย ปู หุ่ย วาง จี
เพราะตลอดชีวิตนี้คงจะไม่สามารถลืมได้

沒有天那有地
เหม่ย โย้ว เที้ยน นา โย่ว ตี่
ไม่มีฟ้าจะมีดินหรือ

沒有地那有家
เหม่ย โย้ว ตี๊ นา โย่ว เจีย
ไม่มีดินจะมีบ้านหรือ

沒有家那有你
เหม่ย โย้ว เจีย นา โย่ว หนี่
ไม่มีบ้านจะมีคุณหรือ

沒有你那有我
เหม่ย โย้ว นี้ นา โย่ว หว่อ
ไม่มีคุณแล้วจะมีฉันหรือ

假如你不曾養育我
เจี่ย ยู นี ปู เฉิ่ง ยัง อวี๋ วอ
ถ้าคุณไม่เลี้ยงดูฉันมา

給我溫暖的生活
เก่ย หว่อ เวิน หน่วน ตี่ เซิ่ง ฮัว
มอบชีวิตที่อบอุ่นให้

假如你不曾保護我
เจี่ย ยู นี ปู เฉิ่ง เปา ฮู้ วอ
ถ้าคุณไม่คอยปกป้องดูแลฉัน

我的命運將會是什麼
หว่อ ตี มิง ยวิ่น เจียง ฮุย สื่อ เสิน เมอ
ชะตาชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรเล่า


酒干倘賣無
จิ๊ว กัน ทัง โบ้ย บ่อ
เสียงร้องคนขายขวด

沒有天那有地
เหม่ย โย้ว เที้ยน นา โย่ว ตี่
ไม่มีฟ้าจะมีดินหรือ

沒有地那有家
เหม่ย โย้ว ตี๊ นา โย่ว เจีย
ไม่มีดินจะมีบ้านหรือ

沒有家那有你
เหม่ย โย้ว เจีย นา โย่ว หนี่
ไม่มีบ้านจะมีคุณหรือ

沒有你那有我
เหม่ย โย้ว นี้ นา โย่ว หว่อ
ไม่มีคุณแล้วจะมีฉันหรือ

是你撫養我長大
สื่อ หนี ฟู เย่า วอ จัง ต่า
เป็นคุณที่เลี้ยงดูฉันมาจนเติบใหญ่

陪我說第一句話
เผ่ย ว้อ ซัว ตี อี จวี้ ฮวา
สอนให้ฉันพูดทีละคำ

是你給我一個家
สี่อ นี้ เก๊ย ว้อ อี เก้อ เจีย
เป็นคุณที่ให้บ้านฉันอยู่อาศัย

讓我與你共同擁有他
หยั่ง หว่อ อวี นี กง ทง หย่ง โยว ทา
คอยเกื้อกูลกันและกัน

//www.oknation.net/blog/songlink/video/43431 ที่มาเว็บค่ะขอบคุณค่ะ

เสียงร้องคนขายขวด ช้ำลึกในดวงใจ
เสียงนี้ดังเมื่อใด ร้าว.หัวใจทุกครา

นี่คือเสียง.ที่เราฟังคุ้นเคย
โอ้อกเอ๋ย.ความล่วงเลยพ้นมา
ให้จดจำ.แต่รอยน้ำตา
เมื่อชีวา.เขาล่องลอยลับไป
เสียงร้องคนขายขวด ช้ำลึกในดวงใจ
เสียงนี้ดังเมื่อใด ร้าว.หัวใจทุกครา
โอ้บุญคุณ.พ่อการุณเลี้ยงดู เฝ้าทนสู้.ถึงจนเหลือใจ
ไหล่แบกหาม.ไม่ยอมง้อใคร ขวดมาขาย.เลี้ยงเราเรื่อยมา
ขาดฟ้าไหนเลยจะมีดิน ขาดดินดุจสิ้นร่มชายคา
ฉันได้ลุกยืนขึ้นมา ด้วยบุญคุณ ที่ท่วมฟ้า ไม่อาจลืม


เมื่อสิ้นบุญ คุณพ่อไป ใครเล่าเอยคุ้มครอง
ฉันนี้คง ลอยล่องไป สิ้นจุดหมาย คล้ายลม
แสนระทม ยามขื่นขม ไม่เห็นพ่อ.ฉันมา
เช็ดน้ำตา ให้กับฉัน ดังความหลัง นั้นมี
.แต่ต่อนี้ คงไม่มี คำพ่อสอน ให้จำ
เปรียบเทียบนำ ดำกับขาว ว่าสิ่งไหน นั้นดี
แหละไม่มี ใครกอดฉัน ยามลมหนาว พัดมา
สุดบูชา พ่อยิ่งกว่า.ฟ้าดิน

เสียงร้องคนขายขวด (เสียงร้องคนขายขวด)
ช้ำลึกในดวงใจ ( ช้ำลึกในดวงใจ)
เสียงนี้ดังเมื่อใด (เสียงนี้ดังเมื่อใด)
ร้าว.หัวใจทุกครา (ร้าว.หัวใจทุกครา)
เสียงร้องคนขายขวด

Create Date : 13 มิถุนายน 2550
Last Update : 1 ธันวาคม 2554 15:34:37 น. 1 comments
Counter : 3437 Pageviews.

 
อืม นับว่าเป็นเพลงซาบซึ้งกินใจครับ


โดย: smack วันที่: 13 มิถุนายน 2550 เวลา:21:21:56 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

LadyJoker
Location :
นนทบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

" ซีเอ็นแอลไลท์ติ้งแอนด์อิเล็คทริค" จังหวัดนนทบุรี "

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ แทบทุกชนิดค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับตลาดพระราม 5 ค่ะ

http://www.pantip.com/cafe/home/topic/R8632927/R8632927.html

.....认识你们...我很高兴...

http://c-n-l.webiz.co.th/
เพื่อการศึกษาและความบันเทิงค่ะ

ตรงข้ามหมู่บ้านลัดดารมย์

ขอบคุณทีมงานบล็อกแกงค์ ทุกๆคนนะค่ะตำแหน่งผู้จัดการ
Backgrounds From FreeGlitters.Com
Friends' blogs
[Add LadyJoker's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.