:::ร้อยดวงเป็นรวงดาว:::

 
ช่วงนี้เพื่อนร่วมวิชาชีพของฉันหลายชีวิตคงกรำอยู่กับงานนอกกรอบ
หลายคนที่มั่นใจ "ได้อยู่แล้ว" ท่ามกลางสายตาเป็นสับปะรด "ดี" จะเท่า"ดี"ไหมหนอ
หากจะต้องจัดระบบให้เข้ากรอบใหม่บนผนังเดิม"ผู้สอนและจัดการเรียนรู้ดี"
ก็คงเหมือนลงสนามแข่งขันอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจกับกรรมการกลุ่มต่าง
หลายคนคงภูมิใจกับแรงสนับสนุน หลายคนได้รับรู้ว่ามีสายตาที่ยังมองเห็นคุณค่า
ไม่ว่าจะจริงใจหรือไก่กา สิ่งเหล่านั้นคงเป็นพลังใจให้เดินหน้าได้ทุกวิถีทาง
ถึงปลายทางหรือไม่บางทีอาจต้องอาศัยจังหวะชีวิตแล้ว..


ย้อนกลับดูตัวเอง..หลายปีฉันสร้างอะไรเป็นเกียรติภูมิ?
สำหรับฉันแล้วค่าของความเป็นครูนั้นอยู่ที่การ “ยกระดับจิตใจ” ให้ศิษย์
หาใช่การสอนให้ศิษย์เป็นเลิศด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว

ในความรับผิดชอบครูประจำกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
ฉันเคยร่วมกับคณะทำงานจัดทำหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
จัดบรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน
บนพิ้นฐานที่ว่า ผู้เรียนควรมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฉันสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ทด้วยงบประมาณส่วนตัว
เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง
เว็บไซต์ที่บากบั่นปั้นนั่นเป็นแรงเสริมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาให้มีศักยภาพสูงสุด
ผู้เรียนของฉันสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ขยายเครือข่ายไปถึงผู้เรียนและผู้สนใจอื่นๆด้วย

ถึงวันนี้บ้านหลังนั้นได้รับการแพร่หลายมีผู้เข้าใช้งานเฉลี่ยวันละ 2000 page views
ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จสำหรับเว็บไซต์เล็กๆที่ใช้งานเฉพาะกลุ่ม
วันนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 1,7896,700 (13/07/2554) ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าจะได้มีการพัฒนาต่อไป
ในส่วนนี้นับว่าเป็นการขยายเครือข่ายสู่สังคมและชุมชน องค์กรของฉันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กิจกรรมต่างเป็นที่สนใจของคณะผู้มาศึกษาดูงานโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท

แม้จะประสบปัญหาบ้างจากปัญหาความไม่สะดวกในด้านระบบ
ทำให้ยังไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกกิจกรรม
แต่โดยส่วนของการสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วนับว่าประสบผลสำเร็จ
เจ้านายตัวน้อยของฉันส่วนใหญ่สามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์
ยกเว้นผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านความพร้อมทางการเรียน
ซึ่งก็ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้แล้ว
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ลาภยศ..


ฉันให้โอกาสผู้เรียนมีเวทีแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน
ในกิจกรรมชุมนุมสมาชิกทุกคนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Social Network
ทั้งนี้ได้สร้างเว็บไซต์สำหรับสมาชิกชุมนุมภาษาอังกฤษอีกชุมนุมหนึ่งด้วย

ทบทวนแล้วยิ่งมั่นใจว่าได้อุทิศเวลาเป็นที่พึ่งให้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต
อย่างเสมอต้นเสมอปลายและทั่วถึง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภูมิภาค
ได้รับรางวัลเหรียญทองหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการพูดฉับพลัน “ Speech Contest” ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง

การพัฒนาตนเองก็น้อยหน้าใครที่ไหนกันเล่า
ฉันค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน
หาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากชีวิตจริงของคนทุกวัย
ฉันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ทักษะกระบวนการเหมาะสมกับลักษณะกลุ่มผู้เรียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาได้เหมาะสม

เหนืออื่นใดจากการที่มีโอกาสได้ดูแลเด็กพิเศษ ให้สามารถฟื้นฟูสภาพ มีกำลังใจและศรัทธาต่อการเรียน
รวมถึงการมีวิธีการที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กออทิสติค
เจ้าชายน้อยของฉันมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ท
และเรียนรู้ด้วยความสุข ทำให้ค้นคิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Code Switching + CLE และกำลังเติบโต

ฉันคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมาตลอดชีวิตการทำงาน
มีการติดตามและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพจริงของผู้เรียน
นำผลของการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ วิริยะอุตสาหะที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
หาวิธีให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขมีแรงบันดาลใจและทักษะที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง


ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC (English Resource and Instruction Centre )
อันมีเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนพัฒนาบุคคลากรด้านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้สังคมและชุมชนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง

หรือฉันยังไม่สมควรเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม !
หรือฉันยังไม่ดีพอให้ชุมชนยกย่อง!

แล้ว"ดี"ในสายตาผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
จะดีได้เท่าดีจริงไหม? หรือดีใดใดก็ดีได้ไม่เท่าดี?
ฉันจะหาคำตอบดีดีได้จากไหน?
เธอมีคำตอบให้ฉันใช่ไหมคนดี..

บันทึกนี้สำหรับครูดีอีกหลายแสนดีทั่วแผ่นดิน..

ขอเชิญชวน ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชน
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์
เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี”
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย
“เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”
อันจะเป็นฐานรากแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันมั่นคง
ที่ฝากไว้ให้แก่แผ่นดิน และลูกหลานของเราสืบไป..


 
 
 Create Date : 17 กรกฎาคม 2554
Last Update : 5 ธันวาคม 2564 14:40:59 น.
Counter : 716 Pageviews.

0 comments
คุย โอพีย์
(13 เม.ย. 2567 21:51:16 น.)
หาอะไรดับร้อนกับน้องถั่วแดงที่ร้านเย็น เย็น หวานเย็น สาขาMRTท่าพระ นายแว่นขยันเที่ยว
(12 เม.ย. 2567 00:32:31 น.)
"วันใดที่เธอรู้สึกเหมือนไม่มีใคร โปรดมองมาทางนี้ เธอจะเห็นใครคนหนึ่งที่รอเธอ" คนผ่านทางมาเจอ
(10 เม.ย. 2567 23:49:39 น.)
effortless & blissful moments พุดดิ้งรสกาแฟ
(6 เม.ย. 2567 08:06:56 น.)

Peakroong.BlogGang.com

Peakroong
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]

บทความทั้งหมด