ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการให้เงินเดือนครู (หน้า2)

(3) เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและ
ขั้นที่ได้รับอยู่เดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กำหนด

(ข) ในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแลวิทยฐานะสูงขึ้นท้าย กฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง


คำอธิบาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนตำแหน่ง (เปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมไปดำรงตำแหน่งอื่น ) ย้าย (ย้ายจากหน่วยงานการศึกษาเดิมไปดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาใหม่ ภายในส่วนราชการหรือภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) หรือโอน(โอนจากหน่วยงานการศึกษาในส่วนราชการเดิมไปยังหน่วยงานการศึกษาในส่วนราชการใหม่) ไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่แล้วแต่กรณี จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับหรือสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการก็ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนตามความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการให้ได้รับเงินเดือนให้เป็นไปตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนท้ายกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง

ตัวอย่างที่ 1 การเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
นาย ค. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการก็ให้นาย ค. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 2 ขั้น 19,800 บาท

ตัวอย่างที่ 2 การย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาย ฆ. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ก. รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 37,980 บาท ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน ข. ก็ให้นาย ฆ. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 3 ขั้น 37,980 บาท

ตัวอย่างที่3 การโอน
นาง ง. ตำแหน่งครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา ก. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท โอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ให้นาง ง. ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม คือ อันดับ คศ. 1 ขั้น 9,230 บาท

(4) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย ขั้นที่ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้


คำอธิบาย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ(ขั้น 7,260 บาท ขั้น 7,630 บาท หรือขั้น7,940บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ขั้น 8,870 บาท ขั้น 9,320 บาท หรือ ขั้น 9,700 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ ขั้น12,000บาท ขั้น12,600บาท หรือ ขั้น 13,110 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก) เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 1 ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนฯ แนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ดังนี้

1. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 7,940 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาท

1.1 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้น 10,770 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 10,770 บาท ในวันที่3 กันยายน 2553

1.2 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น 10,770 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม
สำหรับกรณี ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 7,260 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรบ.เงินเดือนฯ พ.ศ. 2547) หรือขั้น 7,630 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ. 2549) เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น10,770บาท ในวันที่3กันยายน2553ตามข้อ1.1หรือ ข้อ1.2แล้วแต่กรณีด้วย

ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 8,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 ขั้น 11,930 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของอันดับ คศ. 1

2. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 9,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ขั้น 13,240 บาท

2.1 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนหรือในวันที่ 3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้น 13,240 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ขั้น 13,240 บาท ในวันที่3 กันยายน 2553

2.2 กรณีผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่3 กันยายน 2553 หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้น 13,240 บาท ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม

สำหรับกรณี ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้น 8,870 บาท (อัตราเงินเดือน ตาม พรบ.เงินเดือนฯ พ.ศ. 2547) หรือขั้น 9,320 บาท (อัตราเงินเดือนตาม พรฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ. 2549)
เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 13,240 บาท ในวันที่3 กันยายน 2553 ตามข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 แล้วแต่กรณีด้วย

อ่านต่อหน้า 3


Create Date : 24 ตุลาคม 2553
Last Update : 24 ตุลาคม 2553 21:53:05 น. 1 comments
Counter : 1108 Pageviews.

 
ผมผ่านการประเมินชำนาญการแล้วเมื่อ กันยายน 53 แต่ตอนนั้นเงินเดือน 13960 ซึ่งยังไม่ถึงขั้นต่ำของ ค.ศ.2 เขต 2 บอกต้อง รอเงินเดือนถึงก่อน ถึงแต่งตั้งได้ พอเพิ่ม 8 + 5 แล้วได้ 16260 บาท ก็ยังไม่สามารถแต่งตั้งได้ เพราะ ค.ศ.2 มีแต่ขั้น 16190 และขั้นถัดไป 17970 ถามว่าผมจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ครับ


โดย: ครูร้อยเอ็ด IP: 203.172.201.7 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:14:16:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.