ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการให้เงินเดือนครู (หน้า1)

คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

............................................


โดยที่มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงออก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือ สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคำอธิบายในสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความหมาย
การรับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความหมาย ดังนี้

1.1 การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4 หรือ อันดับ คศ.5 ในขั้นที่สูงกว่าขั้นที่1 ของอันดับนั้น ๆ ขึ้นไป แล้วแต่กรณี

1.2 การรับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 หรือ อันดับ คศ.3 ในขั้นที่ต่ำกว่าขั้นที่1 ของอันดับนั้น ๆ ลงมา แล้วแต่กรณี

1.3 การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ หมายถึง การรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. 3 หรืออันดับ คศ. 4 แล้วแต่กรณี

2. หลักการ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ มีหลักการดังต่อไปนี้

1. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ให้ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ แล้วแต่กรณี

3. ให้ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 3 และอันดับ คศ. 4 ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น

สำหรับการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา38ก. (3) (4) (5) และ (6) ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา และตำแหน่งตามมาตรา 38 ค. (2) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

3. รายละเอียดของคำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.

ข้อ 1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับตามข้อนี้หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 1 อันดับ คศ.2 อันดับ คศ.3 อันดับ คศ.4 และอันดับ คศ.5 ตามตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ดังนี้

กรณีที่1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

กรณีที่2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

ตัวอย่าง กรณีรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ
นาย ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น 29,220 บาท ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 3 (ขั้นต่ำของอันดับ คศ. 3 คือขั้น 18,910 บาท) ก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้น 29,220 บาท เท่าเดิม

(2) ถูกลดขั้นเงินเดือนจนทำให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงิเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

คำอธิบาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยให้ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งผลของการถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น ทำให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนนั้น

ตัวอย่าง
นาย ข. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการรับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,840 บาท ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เป็นขั้น 15,040 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 2 (ขั้น 15,410 บาท) ก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 ขั้น 15,040 บาท

อ่านหน้า 2 ต่อไปครับ


Create Date : 24 ตุลาคม 2553
Last Update : 24 ตุลาคม 2553 21:46:30 น. 0 comments
Counter : 871 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.