ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2561
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
3 สิงหาคม 2561
 
All Blogs
 

การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย ชั้นป.3

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

ปีที่ทำวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานใน
การเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 4) การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มี 32 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ จำนวน 20 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และ t-test แบบ Dependent - Samples

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาที่ 3 พบว่า กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐาน มีความต้องการและเห็นด้วยที่จะนำกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านคำมาตราตัวสะกด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R
2. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้รวบรวมจากคำพื้นฐานที่มีในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุด 8 หน่วย ชุดละ 2 ชั่วโมง ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน มีผลการประเมินรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Create Date : 03 สิงหาคม 2561
6 comments
Last Update : 3 สิงหาคม 2561 21:45:22 น.
Counter : 368 Pageviews.

 

เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ี่ดีมาก เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในปัจจุบัน ที่ต้องฝึกให้อ่านให้คล่องก่อน โดยเฉพาะเรื่องตัวสะกดที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษาไทย

 

โดย: ครูดอย IP: 182.53.222.212 4 สิงหาคม 2561 20:59:42 น.  

 

การใช้เทคนิค SQ4R ควบคู่กับการสอนแบบสไตล์ที่แตกต่างของคุณครูในวิชาภาษาไทย จะช่วยสงเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนไทยและการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ในเนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความคิดเห็นและมีความจินตนาการที่ต่างกันออกไปและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างกันไป

 

โดย: นางสาว ปริม IP: 182.53.222.212 4 สิงหาคม 2561 21:42:10 น.  

 

การใช้เทคนิค SQ4R ควบคู่กับการสอนแบบสไตล์ที่แตกต่างของคุณครูในวิชาภาษาไทย จะช่วยสงเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนไทยและการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ในเนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความคิดเห็นและมีความจินตนาการที่ต่างกันออกไปและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างกันไป

 

โดย: นางสาว ปริม IP: 182.53.222.212 4 สิงหาคม 2561 21:42:26 น.  

 

ดีมากๆครับอ่าน ง่ายเด็กเข้าใจง่าย

 

โดย: ครูดอย IP: 182.53.222.212 4 สิงหาคม 2561 23:17:04 น.  

 

ดีครับ เป็นนวัตกรรมที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับ เด็กชั้น ป.3

 

โดย: ครู ป.3 IP: 182.53.222.212 4 สิงหาคม 2561 23:40:06 น.  

 

ผมว่า เป็นนวัตกรรมที่ เด็กเข้าใจง่าย ไม่ยาก เหมาะกับเด็กชั้น ป.3

 

โดย: ครูเหนือ IP: 182.53.222.212 5 สิงหาคม 2561 0:05:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.