ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
27 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของข้าราชการครู...การสัมครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

ช.พ.ค. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของคุรุสภา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทสมทบ ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล ซึ่งมีอายุ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ลูกจ้างประจำโรงเรียนเอกชน ต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. (ช.พ.ค.1) จำนวน 2 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค. (ช.พ.ค.3) จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย จนถึงวันยื่นใบสมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพ จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาสมุดประจำตัวครู จำนวน 2 ชุด
6. ค่าสมัคร 50 บาท เงินค่าสมัครล่วงหน้า 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,050 บาท (เงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าทางคุรุสภาจะคืนให้ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ช.พ.ค.)
7. สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
8. ประวัติการรักษาโรคของผู้สมัคร (ในแบบฟอร์ม) จำนวน 2 ฉบับ
9. ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ฉบับ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ช.พ.ค.
1. การเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล / สมรส / หย่า ช.พ.ค.
เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง (ยื่นภายใน 7 วัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง)
1.1 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล จำนวน 2 ชุด
1.2 สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า จำนวน 2 ชุด

การลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.
เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง
1. แบบหนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค. ให้ระบุสาเหตุของการลาออก 2 ชุด
2. หลักฐานการชำระเงิน ช.พ.ค. งวดสุดท้าย

การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่หักเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.
เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง
1. แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานและถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ช.พ.ค. (แบบช.พ.ค.21) (ยื่นภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง)
2. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์ศพ
3. สำเนาคำสั่งย้าย หรือโอน (กรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ)
4. หนังสือแจ้งของโรงเรียน แจ้งการลาออกของครู (กรณีสมาชิก ช.พ.ค. สังกัด โรงเรียนเอกชน)

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
1. คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
4. มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครุและเพื่อเป็นทุนการศึกษา (กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมระบุให้มูลนิธิเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน)

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
1. คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่บิดารับรองบุตร บุตรบุญธรรม และบิดามารดาของผู้ถึงแก่กรรมหรือ
2. หากไม่มีบุคคลตามข้อ 1 ให้ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร เป็นผู้ยื่น
3. หากไม่มีบุคคลตามข้อ 1, 2 ให้ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค. เป็นผู้ยื่น
4. หากผู้ถึงแก่กรรมได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้แล้ว เงินสงเคราะห์ฯ จะตกแก่ผู้ถูกระบุสิทธิไว้
5. กรณีผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร และ ผู้อุปการะผู้ถึงแก่กรรม เป็นผู้ยื่นขอรับเงินให้ใช้สำเนาทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ยื่นขอรับเงินทุกคน

การระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
สมาชิก ช.พ.ค. ระบุผู้มีสิทธิรับเงินได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีคู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และไม่มีบิดามารดา ซึ่งถือว่าเป็นทายาทโดยธรรม ลำดับที่ 1 การระบุอาจระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
1. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค. การระบุเป็นอย่างอื่น เช่น พี่ น้อง หลาน ญาติ เป็นการแสดงความเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ช.พ.ค. และไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ ช.พ.ค.

ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์ ระเบียบการสมัครสมาชิก ชพค. (ไฟล์ doc)
2. หลักฐานการสมัคร ชพค. (ไฟล์ doc)
3. ไฟล์รายละเอียดการกู้เงิน ชพค.
4. ไฟล์ รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการติดต่อสอบถามเรื่องการกู้เงิน ชพค.

แนะนำ
โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านไฟล์ pdf หากเครื่องท่านยังไม่มีโปรแกรมอ่านให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งด้วยครับ
การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส.

ช.พ.ส. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร ช.พ.ส.
1. เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญและวิสามัญ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกคุรุสภาประเภทสมทบ ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาลซึ่งมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกคุรุสภาประเภทสมทบ ที่เป็นลูกจ้าง โรงเรียนเอกชน ต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารและหลักฐานการสมัคร (จำนวน 2 ชุด)
1. ใบสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. (ช.พ.ส.1)
2. ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส. (ช.พ.ส.2) จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย จนถึงวันยื่นใบสมัคร
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรสสมาชิกคุรุสภา
5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดประจำตัวครู
7. ค่าสมัคร 50 บาท เงินค่าสมัครล่วงหน้า 600 บาท รวม 650 บาท (เงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าทางคุรุสภาจะคืนให้ เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ช.พ.ส.)
8. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพ
9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรสสมาชิกคุรุสภา
10. ประวัติการรักษาโรคของผู้สมัคร (ในแบบฟอร์ม)


การขอรับเงินค่าจัดการศพ
เอกสารที่ใช้ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ
1. ใบมรณบัตรของสมาชิก ช.พ.ส. ท่ถึงแก่กรรม หรือคำสั่ง

ศาลกรณีศาลสั่งเป็นคนสาปสูญ
2. บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาของคู่สมรส สมาชิกช.พ.ส. ประเภทชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพ หรือบัตรประจำตัวคุรุสภาพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาปีปัจจุบัน
3. ใบสำคัญการสมรสของสมาชิก ช.พ.ส.
4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ยื่นหนังสือขอรับเงินค่าจัดการศพ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรมและของผู้ยื่นหนังสือขอรับเงินค่าจัดการศพ
6. ใบเสร็จรับเงินสงเคราะห์รายศพงวดสุดท้าย
7. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบ ช.พ.ส.29
8. สำเนาใบสำคัญการหย่า
9. ในกรณีที่ระบุให้กับมูลนิธิเป็นผู้มีสิทธิรับเงินให้นำเฉพาะสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนมูลนิธิ
และเอกสารทางราชการจึงแสดงถึงผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรมของมูลนิธิ

ในกรณีผู้ยื่นหนังสือขอรับเงินค่าจัดการศพ มิใช่ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ให้เจ้าอาวาสวัด รองเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ประกอบพิธีจัดการศพทางศาสนารับรองว่าผู้นั้นเป็นผู้จัดการศพของผู้ถึงแก่กรรม ผู้นั้นจึงจะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จัดการศพโดยใช้แบบ ชพส. 29

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. เมื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวคือ คู่สมรสที่เป็นสมาชิกคุรุสภา ในกรณีคู่สมรสที่เป็นสมาชิกคุรุสภาของสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมไปก่อน ผู้มีสิทธิรับเงินคือบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย หากไม่มีบุตรให้จ่ายแก่บิดามารดาของสมาชิกคุรุสภา ที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. โดยได้รับส่วนละเท่ากัน (เฉพาะเงินสงเคราะห์ครอบครัว)
กรณีสมาชิกหย่าคู่สมรสแล้ว

สามารถขอดำรงสมาชิกภาพสืบต่อไปได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. ให้ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ช.พ.ส. เพราะเหตุหย่าก่อนวันที่ 2 มกราคม 2546 ที่มิได้จดทะเบียน
สมรสกับคู่สมรสเดิม ยื่นคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก พร้อมใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาโรค เงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่งวดที่ค้างชำระจนถึงงวดที่ยื่นคำขอกลับตามแบบ
2. ให้ผู้ที่พ้นจากสมาชิก ช.พ.ส. เพราะเหตุหย่าก่อนวันที่ 2 มกราคม 2546 และจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสเดิม ยื่นคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. พร้อมใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาโรค เงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่งวดที่ค้างชำระจนถึงงวดที่ยื่นคำขอกลับ โดยไม่ต้องระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพราะผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวคือคู่สมรสแต่ผู้เดียว
3. ผู้ที่พ้นจากสมาชิก ช.พ.ส. เพราะเหตุหย่า ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2546 เป็นต้นไป หากหย่า ณ วันใด ให้ยื่นคำขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. ภายใน 60 วัน นับแต่วันหย่า เว้นแต่ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันหย่า หากมีเหตุผลและความจำเป็นคณกรรมการ ช.พ.ส. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และให้ยื่นแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามแบบ

Create Date : 27 มกราคม 2553
Last Update : 27 มกราคม 2553 8:28:48 น. 0 comments
Counter : 1600 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.