ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อ (โครงการ ช.พ.ค.6)

หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อ(โครงการ ช.พ.ค.6)
หลักเกณฑ์เงื่อนไข สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการ ช.พ.ค.6) ให้สมาชิกอ่านก่อนคาดว่าจะให้กู้ภายในเดือน ส.ค 53 นี้)

คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นกู้
2. กรณีที่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งที่รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิก
3. ไม่เคยค้างเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ก่อนยื่นคำขอกู้ 6 เดือน และชำระเงินให้เป็นปัจจุบัน
4. ไม่เคยค้างเงินงวดผ่อนชำระเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ก่อนยื่นคำขอกู้ 3 เดือนแลชำระเงินให้เป็นปัจจุบัน
5. ต้องรักษาสถานภาพ ช.พ.ค.ตลอดอายุสัญญา
6. ไม่กู้เงินโครงการอื่นของ ช.พ.ค. สำหรับผู้ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. อยู่ก่อนโครงการนี้ ขอกู้ได้โดยการหักกลบลบหนี้
7. ผู้กู้ที่มีเงินเดือน,บำนาญต้องมีเงินเดือนหรือบำนาญคงเหลือย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน หรือผู้กู้ที่ไม่มีรายได้ประจำต้องมียอดเงินฝากผ่านบัญชีธนาคารคงเหลือย้อนหลัง 6 เดือนต่อกัน

รายละเอียด ดังนี้
เงินกู้ไม่เกิน 600,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 600,001 - 700,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,500.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 700,001 - 800,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 800,001 - 900,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 5,500.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 900,001 - 1,000,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 6,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,100,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 7,000.- บาท
เงินกู้ตั้งแต่ 1,100,001 - 1,200,000.- บาท คงเหลือไม่ต่ำกว่า 8,000.- บาท
8. หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมหักเงินนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร หากสังกัดสถานศึกษาเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานดังกล่าว ต้องยินยอมหักเงินและนำส่งหน่วยงานของสำนักงาน สกสค. ที่รับชำระเงิน
9. ผ่านการรับรองสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วัตถุประสงค์ การกู้เงิน
1. เพื่อการศึกษา
2. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
3. เพื่อชำระหนี้สิน
4. อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้กู้

จำนวยเงินให้กู้
รายละไม่เกิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทล้วน) ยกเว้นผู้กู้อายุเกิน 65 ปี (นับถึงวันยื่นแบบคำขอกู้) ให้กู้ได้ไม่เกิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ MLR – 0.50 ต่อไป
2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บวก 2 ต่อปี

ระยะเวลาการให้กู้
ระยะเวลาการกู้ 10 ปี เมื่อสัญญากู้ครบกำหนด หากธนาคารยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบจะทำการทบทวนใหม่ทุก 1 ปี หากผู้กู้มีประวัติติดต่อดีและไม่มีการบอกเลิกสัญญา หรือหากธนาคารพิจารณาให้สัญญามีผลบังคับใช้ต่อ ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อเนื่องปีต่อปี โดยไม่ต้องทำบันทึกต่ออายุสัญญากู้

หลักประกันเงินกู้
1. หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว และ
2. หลักประกัน ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 บุคคลค้ำประกัน
2.1.1 กู้ไม่เกิน 600,000.- บาท กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
2.1.2 กู้ตั้งแต่ 600,000.- บาท กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน กรณีทำประกันสินเชื่อ ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน
2.1.3 คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
(1) ผู้ค้ำประกันต้องมิใช่คู่สมรสของผู้กู้
(2) ผู้ค้ำประกันต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรม มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
(3) ผู้ค้ำประกันต้องยินยอมให้หักเงินเดือน,เงินบำนาญ หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
(4) หน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยจ่ายเงินเดือน,เงินบำนาญของผู้ค้ำประกัน ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกับผู้กู้
(5) หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญ ต้องแสดงความยินยอมให้หักเงินในหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินบำนาญของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
(6) ผู้ค้ำประกัน 1 คน ค้ำประกันโครงการนี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
(7) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำหรับลูกจ้างประจำต้องมีอายุทำงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี
(8) กรณีเป็นครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนต้องมีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000.- บาท

คำว่า ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน และหมายรวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการของโรงเรียนเอกชนในระบบด้วย

คำว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเยนการสอน และส่งเสริมการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเอกชนและให้หมายรวมถึงเจ้าของ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารของวิทยาลัยเอกชนด้วย

คำว่า รายได้ หมายถึง เงินเดือนและรายได้อื่น เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นต้น
(9) กรณีที่เป็นข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา ต้องมีเงินบำนาญและเงินรายไดอื่นที่ทางราชการจ่ายให้ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,000.- บาท
2.1.4 หลักเกณฑ์สำหรับผู้ค้ำประกัน
ผู้กู้เป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติด้านการศึกษาครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ค้ำประกันต้องเป็น
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
- ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
- ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ หรือ
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา - เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
- ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
- พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้กู้ เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ - เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
- ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
- พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
- เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานทางการศึกษา

อื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น - เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือ
- ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุด้านการศึกษา หรือ
- พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งนี้ กรณีผู้กู้ต้องการให้หักเงินงวดรายเดือนจากบุคคลอื่นชำระหนี้ให้ธนาคารบุคคลนั้นต้องให้ความยินยอม และมีความสัมพันธ์กับผู้กู้ ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น

2.2 หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2.1 ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินผากคงเหลือในสมุดฝากเงิน และไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณามูลค่าสลากอออมสินพิเศษเมื่อถอนคืนก่อนครบอายุ หรือ
2.2.2 ไม่เกินร้อยละ 95 ขอราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือ
2.2.3 ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า หรือ
2.2.4 ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด

โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีความเจริญ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก และต้องทำประกันอัคคีภัยตามวิธีที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ตาม 2.2.2 – 2.2.4 เป็นของบุคคลอื่น ต้องมีความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
Create Date : 24 กรกฎาคม 2553
Last Update : 24 กรกฎาคม 2553 13:13:23 น. 0 comments
Counter : 3307 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.