เฟื่องฟ้าสาวิตรี ไม้มงคลแสนสวยเฟื่องฟ้าสาวิตรี ไม้มงคลแสนสวย
ก่อนนำเฟื่องฟ้าสาวิตรีของบ้านป่ามาให้ชม ฝากความรู้เกี่ยวกับเฟื่องฟ้า ไม้งาม
ยามแล้งจัด ทดแทนความสวยงามของไม้ที่สวยงานในยามฝนโปรยปราย

เฟื่องฟ้า

ชื่อสามัญ Bougainvillea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea spp.
ตระกูล NYCTAGINACEAE
ถิ่นกำเนิด บราซิล

พันธุ์เฟื่องฟ้าที่ปลูกเป็นไม้มงคล
1. พันธุ์เฟื่องฟ้าดอกสีแดง ได้แก่ แดงจินดา แดงรัตนา แดงบานเย็น
ตรุษจีนด่าง สาวิตรี กฤษณา
2. พันธุ์เฟื่องฟ้า ดอกสีขาว ได้แก่ ทัศมาลีดอกขาว ขาวน้ำผึ้ง สุมาลี สุวรรณี
3. พันธุ์เฟื่องฟ้าดอกสีชมพู ได้แก่ ชมพูจินดา ชมพูทิพย์ ชมพูนุช
4. พันธุ์เฟื่องฟ้าดอกสีม่วง ได้แก่ ม่วงประเสริฐศรี พรสุมาลี ม่วงกฤษณา ทัศมาลี
5. พันธุ์เฟื่องฟ้าดอกสีส้ม ได้แก่ สุมาลีสีทอง
6. พันธุ์เฟื่องฟ้าดอกสีเหลือง ได้แก่ เหลืองอรทัย ลักษณะทั่วไปเฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ
1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเท่าหรือสีน้ำตาลลำต้นมี
หนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะของ
ทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้

ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถาลักษณะรูปใข่ปลายใบแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบ
เรียสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมคร

ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมี
ดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสรรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

การเป็นมงคลเฟื่องฟ้า คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้าน
สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เพราะเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ที่ได้รับสมญาว่า
เป็นราชินีแห่งไม้ประดับเนื่องจากสามารถนำเฟื่องฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
สุนทรียภาพเพื่อประดับสวนอาคาร

บ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆนอกจากนี้คนไทยโบราณยังมีความเชื่ออีกว่า
เฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลทำสำคัญของเทศกาลตรุษจีน เพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถ
ออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงทำให้บางคนเรียกต้นเฟื่องว่า
ต้นตรุษจีน ดังนั้นบางคนเชื่อว่า เมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้าบานแสดงถึง
ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรือง ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต ตำแหน่งที่ปลูก
และผู้ปลูกเฟื่องฟ้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้
ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้
เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไป ให้ปลูกในวันพุธ และถ้าจะให้เป็น
สิริมงคลยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นสตรี เพราะเฟื่องฟ้าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับ
ดังนั้นชื่อจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสุภาพสตรี

การปลูกเฟื่องฟ้า การปลูกมี 2 วิธี 1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอก
อาคารบ้านเรือน ใช้กระถางทรงสูงขนาด 10 - 16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยหรือปุ๋ยหมัก :
แกลบผุ : ขุยมะพร้าว : ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วน ผสมดินปลูก
ควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่ม เพราะ
การเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้น และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ ทดแทน
ดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

2.การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณนิยมปลูกไว้เป็น
รั้วบ้านมักทำเป็นซุ้มหรือร้านโดยให้ต้นเฟื่องฟ้าเลื้อยขึ้นไปตามธรรมชาติขนาด
หลุมปลูก 30x30x30 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วนอัตรา
1:2 ผสมดินปลูก การปลูกเฟื่อฟ้าทั้งสองวิธีเราสามารถที่จะทำการตัดแต่งทรงพุ่ม
ให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมตามความต้องการไม่ให้ลำต้นเลื้อยก็ต้องทำการตัดแต่ง
ทรงพุ่มเช่นกัน

การดูแลรักษาเฟื่องฟ้า
แสง ชอบแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง
ควรให้น้ำ 3 - 5 วัน/ครั้ง

ดิน ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ

ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้งหรือใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
สูตร 15-15-15 อัตรา200-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

การขยายพันธ์ ปักชำ ตอน การเสียบยอด

โรคและแมลง ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรค
ส่วนแมลงนั้นจะมีเพลี้ยรบกวนบ้างในบางครั้ง
แต่ควรระวังอย่าให้น้ำขังแฉะเพราะจะทำให้รากเน่า

การป้องกันกำจัด ใช้ยาฉีดพ่นโดยใช้ ไดอาชินอน ตามที่ระบุไว้ในฉลากยา

credit:Maipradab.com

******************


เฟื่องฟ้าเป็นไม้ต้นหนึ่งที่ชอบมาก และต้นที่ชอบมากที่สุดก็คือ เฟื่องฟ้าสาวิตรี
และชอบต้นสีม่วงแดงมากกว่าสีชมพู เคยไปยืนดูร้านที่เขาเลี้ยงต้นนี้เป็น
ไม้แคระสวยงามมาก คิดต่อไปว่า ถ้าเราสามารถเลื้องต้นใหญ่ๆให้เป็น
พุ่มเหมือนไม้แคระ ก็จะเป็นไม้แคระต้นมหึมา คิดแล้วก็ว่า ถ้าจะ
เพ้อฝันมากไป แต่วันหนึ่งเห็นว่ามีสาวิตรีอยู่ในแนวรั้วหลายต้น ก็ให้คนสวน
ขุดมาลงดินในที่กว้างขึ้น พอต้นตั้งตัวได้ดี ก็เริ่มตัดแต่งกิ่งก้านที่ปกติก็ชี้เปะปะไป
ไม่มีรูปทรง ทำเช่นนี้อยู่เป็นสิบกว่าปี จึงได้ทรงพุ่มใกล้เคียงเช่นนี้

ตัดแต่งต่อมาเรื่อยๆ ก็ได้พุ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆ เป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่ สมความตั้งใจที่
จะทำบอนไซขนาดยักษ์ พอถึงช่วงแล้งออกดอกเต็มที่ มองไปแล้วปลื้มใจจริงๆ
เป็นความพยายามคัดแต่งทีละเล็กละน้อยในช่วงเวลาเป็นสิบปี แต่ก็เป็นการ
ตัดแต่งที่ไม่ได้เร่งรีบ เป็นความสุขที่ได้ค่อยๆทำมากกว่า

มาถึงวันนี้ ทุกครั้งที่ต้นนี้ออกดอก แล้วมีคนมายืนชื่นชม มันปลื้มนะขอรับ
เชิญตามไปชมทุกมุมมองของต้นนี้
อีกครั้ง ภาพสุดท้ายครับ ผลงานที่เป็นความสุขของคนอยู่ไม่สุข>


ต้องขออภัย บ้านป่ารกด้วยต้นไม้เช่นนี้เสมอ เค้าแย่งกันอยู่ ตัดหญ้าก็ลำบาก

ขอลาไปเพียงเท่านี้และอีกสองว้น จขบ.นี้จะต้องกลับไปคุมงานบ้านป่า 2
หวังว่าจะได้ไปเพราะตอนนี้ก็เดี้ยงๆอยู่ แต่จะต้องพยายามไป ฝากบ้านด้วยครับ
แล้วจะส่งดอกไม้มาทางเฟซ เพราะส่งง่ายกว่าบล็อก

เอนทรี่นี้อยู่ในหมวด HOME&GARDENCreate Date : 19 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2557 15:36:10 น.
Counter : 27648 Pageviews.

123 comments
บานแข่งกะซากุระ เธอ Heloniopsis orientalis สมาชิกหมายเลข 4313444
(10 เม.ย. 2567 19:35:55 น.)
เมนูยำมาม่า อร่อยรสแซ่บหลากสไตล์ทำกินง่ายทำขายดี สมาชิกหมายเลข 7986208
(29 มี.ค. 2567 17:26:43 น.)
กระเทียมโผล่แล้ว หิมะก็เช่นกัน สวยสุดซอย
(25 มี.ค. 2567 16:06:23 น.)
森林公園 (Shinrin koen park) ช่วงดอกบ๊วยบาน (24 Feb 2024) SN_monchan
(25 มี.ค. 2567 06:28:37 น.)
  
เจิมๆๆๆ
เฟื่องฟ้าสีสวยสดงดงามจริงๆ
แน่ะ มีเสียงนกร้อง จิ๊บๆๆๆด้วย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:59:44 น.
  

วิ่งมาทำหน้าที่ประจำวัน
หิมะตกไม่หยุดเลย ขนาดจ้างคนทำ
เราก็ต้องออกไปเก็บงานเหมือนกัน ...
ไปช้าหนาวเกิน หิมะที่เหลือก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง

ดอกเฟื่องฟ้าสวยมากค่ะ

โหวดสาขา Home and Garden
แปะใจด้วยค่ะ

newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:13:04 น.
  
รูปไม่ขึ้นเลยค่ะลุง คอมพ์หนูแย่ลงทุกวันๆ
พรุ่งนี้มาดูใหม่ค่ะ ฝันดีนะค๊า
โดย: schnuggy วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:41:52 น.
  
รูปไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะ แต่จองโหวตไว้ก่อนนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
โดย: ALDI วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:3:54:36 น.
  
ตอนแรกคิดว่าเราพลาดบล็อกนี้ไปซะอีก
รักจริงหวังแต่งเลยนะเนี่ย ใช้เวลาสิบกว่าปีในการจัดแต่งทรง
สวย ๆ ช่อดอกสวยดีค่ะ ถ้าเอามาเสียบแจกันดอกเขาจะทนมั๊ยคะ แล้วมีหนามเยอะเหมือนเฟื่องฟ้าทั่วไปหรือเปล่าคะ
วันนี้เราหยอดกระปุกบ้านริมคลองไปเมื่อกี้นี้เองค่ะ
วันนี้แปะใจเป็นประกันไว้ก่อนละกันเนาะ
วันหลังค่อยมาหยอดกระปุกบ้านนี้เด้อ..

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:37:59 น.
  
เฟื่องฟ้าสาวิตตรีสวยงามมากค่ะเฮีย
ช่อดอกยาว ดอกหนาแน่นดีจัง
เฟืองฟ้าพันธุ์นี้ต้นทรงเป็นพุ่มสวยดีนะคะ
อยากหามาปลูกบ้างจังค่ะ สวยแปลกตาดี


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


หายเร็วๆนะคะเฮีย
โดย: mambymam วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:02:41 น.
  
อิอิ กลับมาอ่านใหม่ค่ะ
มะกี๊อ่านไม่ละเอียด เพิ่งฟื้นไข้ด้วยค่ะ
ตาลายๆๆ

โห ใช้เวลาเป็นสิบปีเลยเหรอคะกว่าจะได้ทรงพุ่มแบบนี้
สุดยอดเลยค่ะ สวยงามจริงๆ
เป็นพุ่มแบบนี้ เวลาออกดอกเด่นมากๆค่ะ
ขอบคุณเฮียอีกครั้งค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:23:25 น.
  
7.. ปกติเฟื่องฟ้าโตเร็ว แต่เพราะเค้าชอบแห้งๆ
แล้วเราโดนน้ำหลากบ่อย เค้าก็เลยงันไปทีละนานๆ
รักเค้าก็ต้องคอย เอิ๊กๆๆๆกรั่กๆๆๆๆๆ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:34:03 น.
  

เฟื่องฟ้าสาวิตรีสวยสีสรรสดใสปลูกและดูแลเก่งมาก

ค่ะคุณหนูหล่อ เพิ่งจะรู้จักชื่อจริงวันนี้ค่ะเมื่อก่อนก็คิด

เอาเองว่าเป็นดอกเฟื่องฟ้าซ้อน ไล้ค์โหวตและแปะ

หัวใจให้คนเก่งอารมณ์ดีค่ะ

คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:29:27 น.
  
โอ้โห.. สวยยังกะปักแจกันแน่ะค่ะ เหมือนช่อดอกไม้ปักแจกันใบโตๆนิ๊
ดอกแน่นช่อสวย พุ่มเบิ้มเลย
พี่ตัดแต่งกิ่งจนสวยเลยค่ะ พอบอกว่าใช้เวลาเป็น 10 ปีเนี่ยนานมาก
แต่ค่อยตัดค่อยเล็ม พอเห็นผลงานแล้ว เป็นความสุขของคนอยู่ไม่สุขจริงๆด้วยรูปงามนามมงคล จัดมาก่อนค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:32:33 น.
  


แล้วแปะใจให้ดวงโตๆด้วยค่ะคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:34:53 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

โอ..พันธ์นี้สวยดอกเหมือนพลุเลย ..
ทำไมดอกดก อย่างนี้ละเนี่ย..
มีชื่อมากมาย เพราะพริ้งทั้งนั้น ใครช่างตั้ง..

เคยปลูกมีดอก ที่แบบใหญ่ๆนะคะ ปลูกจนต้นโต หนามเยอะ ต้องตัดบ่อยๆ สุดท้ายเลยตัดทิ้ง อิอิ
ชอบที่มันทนนะคะ..ไม่ต้องรดน้ำมากมาย อยู่ได้ตลอด..
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: tifun วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:36:11 น.
  หิวป่าวคะคุณพรี่
ซะหน่อยค่ะ รองท้องก่อนมื้อค่ำนะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:51:01 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

ดอกไม้สีแดงแรงฤทธิ์ เป็นช่อสวยเชียว
แต่ดอกไม้สีแดง เป็นอะไรที่เวลาเก็บภาพ มันยากส์ แบบพหุพจน์ จริงๆ

ส่งเฟสง่ายกว่าส่งทางบล๊อก
ว่าแล้ว เริ่มจะติดเฟส555
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:25:22 น.
  
สวัสดีจ้า พี่หนูหล่อ
โห กว่าบล็อกจะเข้าได้ ลุ้นตั้งนาน
มาชมเฟื้องฟ้าสวยๆ พร้อมทำความรู้จักเค้าดีขึ้นค่ะ
เห็นมาแต่เล็กแต่น้อย ไม่คิดว่าจะต้องห่างเหินในปัจจุบัน
ต้นไม้แบบนี้ เหมือนจะงามเฉพาะที่ฮาวายหรือรัฐทางใต้ค่ะ
แถวบ้านแอ๋นนี้ ลืมไปได้เลย ชมวันนี้แล้วหายคิดถึงค่ะ

ส่งใจให้ก่อนนะคะ วันนี้หมดงบหมวดบ้านและสวน แหะๆ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: anigia วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:08:49 น.
  
เอาจิ

มะนาวยักษ์ ลูกเดียวใช้ได้สาระพัดเมนู อิอิ

ขอบคุณล่วงหน้าเลย
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:12:19 น.
  
ชอบชื่อเฟื่องฟ้าพันธุ์นี้จังค่ะ เฟื่องฟ้าสาวิตรี เพราะมาก ๆ เห็นหน้าตาแล้วชอบตามพี่หนูหล่อเลยค่ะ

ขอบคุณคุณพี่มากที่แวะไปโหวต กดไลค์และแปะหัวใจให้นะคะ กดทั้งสามอย่างให้พี่หนู่หล่อเช่นกันค่า
โดย: haiku วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:32:05 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 5
ดอกสีสวยมากๆ ค่ะพี่หนูหล่อ

โดย: อุ้มสี วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:48:50 น.
  
มานั่งอ่านอีกทีค่ะ ใครเค้าตั้งชื่อให้นะคะ เพราะๆทั้งนั้นเลย
ชื่อเพราะพริ้งเข้ากันกับสีซะด้วยค่ะนิคมาส่งเฮียเข้านอนนะคะ
ฝันดีค่ะเฮีย Zzzzz..
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:19:34 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามชมต้นเฟื่องฟ้าสวย ๆ ด้วยคนครับ ต้องยอมรับว่าต้นเฟื่องฟ้าของบ้านป่าที่นี่สวยงามสุดยนอดเลยครับ ปกติผมจะเห็นแต่ดอกเฟื้่องฟ้าที่ปลูกอยู่ตามเกาะกลางถนนที่พอถึงหน้าแล้วงแล้วออกดอกกันเยอะ แต่ก็ไม่สวยเท่าภาพในบล็อกนี้ครับ

เท่าที่ทราบมามีคนเค้าบอกว่า ต้นเฟื่องฟ้าเป็นต้นไม้ที่เป็ฯราชินีของฤดูแล้งเลย ยิ่งแล้งมากแห้งและขาดน้้ำเท่าไหร่ยิ่งดอกเยอะและงามครับ แล้วผมก็เคยได้ยินมาอีกด้วยว่า ...

"บ้านไหนปลูกต้นเฟื่องฟ้า ลูกสาวบ้านนั้นจะขึ้นคาน"

เท่าที่ลองสอบถามจากผู้พูดดูก็ได้ความประมาณว่า เพราะต้นเฟื่องฟ้าเป็นต้นไม้หน้าแล้ง อุปมานเปรียบเทียบถึงคนที่แห้งแล้งน้ำใจ เลยไม่มีใครอยากได้ลูกสาวบ้านนี้มาเป็นสะใภ้ อีกทั้งเวลาที่กลีบดอกเฟื่องฟ้าบานแล้วร่วงโรยมันจะลอยเกลื่อนไปไกลมาก ทำให้อุปมาอุปไมยไปต่อว่า เป็นเรื่องราวฉาวโฉ่ที่ลือกระฉ่อนไปไกลครับ

แต่อย่างว่าล่ะครับ เรื่องเล่าหรือคำกล่าวโบราณแบบนี้ก็ฟังหูไว้หูก็ดีครับ บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ เพราะว่าผู้ที่พูดอาจจะแอบอิจฉาบ้านที่ปลูกต้นเฟื่องฟ้างาม ๆ อยู่ก็ได้ครับ

วันนี้โหวตผมหมดแล้วครับ เอาไว้โอกาสหน้าจะโหวตให้แก่บล็อกนี้นะครับ

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:50:14 น.
  
เคยปลูกแต่เฟื่องฟ้าธรรมดาดอกไม่เป็นช่อแบบนี้ เฟื่องฟ้าเสียอยู่อย่างคือ มีหนามแหลม โดนเกี่ยวถึงเลือดหลายครั้งแล้วเหมือนกัน

ต้นไม้ขึ้นเยอะก็ต้องดูแลกันเยอะหน่อย หญ้าขึ้นมากๆ แค่ตัดหญ้าก็เหนื่อยแล้วครับ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:01:01 น.
  
เฟื่องฟ้าที่บ้านปลูกไว้ติดรั้ว ต้องคอยตัดทิ้งอยู่เรื่อยครับ
มาโหวตให้ครับ คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:05:14 น.
  
รูปดอกไม้ลุงสงสัยหนีเที่ยวยังไม่ยอมกลับบ้าน
แต่โหวตไปแล้วล่ะ 555 เด๋วเสาร์อาทิตย์มาใหม่ มีเวลารอ
ถ้าไม่เห็นรูปอีก มาเอาโหวตคืน กร๊ากกกกกก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: schnuggy วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:1:51:12 น.
  
รูปไม่ขึ้นเลยค่ะพี่หนูหล่อ แถมปุ่มโหวตก็หายด้วย
น้องเลยแปะหัวใจให้ก่อนนะคะ พรุ่งนี้เข้ามาดูใหม่
และจะกดโหวตให้ค่ะ

ฝันดีนะคะพี่


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:42:44 น.
  
ละเมอขึ้นมาโหวตค่ะ ^__^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

แล้วละเมอกลับไปนอนต่อค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:3:17:59 น.
  
ใจยังไม่แตกก็แปะกันไปค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:21:47 น.
  แวะมาแปะใจ กะโหวคด้วยค่ะ คุณพี่
schnuggy Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ป้าคาล่า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:59:20 น.
  
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
รับทราบค่ะ
โดย: Opey วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:32:19 น.
  
เสริฟไอติมยามสายค่ะเฮียฝนฟ้าทำท่าจะตกอีกแล้วค่ะ
มืดตื๋อเลย


โดย: mambymam วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:59:37 น.
  นั่นจิคะเฮีย ฝนตกออกไปหารัยกินไม่ได้ง่ะ
มีแต่อาหารพื้นๆตามมีตามเกิดเนอะ
มากินข้าวก่อนค่ะเฮีย

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:41:53 น.
  
30.. แล้วมัยไม่เอาข้าวมาด้วยล่ะ
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:56:30 น.
  
ใบปาทวนได้ป่าว
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:52:12 น.
  บ่ายๆยังงี้ ชาเขียวดีกว่านะคะเฮีย อากาศน่าเบื่อพิกล

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:05:14 น.
  
32.. ฮ่วยยยยย ทำไมตรูต้องมีน้อง
เป็นแบบนี้ด้วยว้าาาาา

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:07:31 น.
  
เหมือนแข่งกันออกดอกเลยค่ะ

แปะและโหวตให้นะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:28:37 น.
  
โหวตหมวด Home & Garden นะคะ . . .

พร้อมแปะใจให้เต้นแรงขึ้นด้วยจ้า

.............................................

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:51:17 น.
  
เพิ่งเข้ามา

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

เมื่อคืนรีบไปหน่อย ดันลืม อิอิ

ไม่ช้าไป สบม.ยห
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:53:34 น.
  
มาแล้วจ้า สวัสดีค่ำวันพฤหัสเมืองไทย

แอ๋นว่าระบบมันรวนเรนะคะ ไม่ใช่มีปัญหาเข้าแต่ที่บล็อกนี้เด้อ

ของแอ๋นเข้ายากทุกบล็อกค่ะ ขนาดพึ่งอัพบล็อก มี 2-3เม้นท์

เค้าเตอร์บอกคนชม 900กว่า แทม่งๆน่ะค่ะ
หวังว่าคงจะดีขึ้นมาปกติในไม่ช้า เพราะฉะนั้นมิต้องกังวลนะคะ
บล็อกแอ๋นรูปยิ่งเยอะๆล่ะ อิอิ


มาโหวตให้เฟื่องฟ้างามๆจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: anigia วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:34:02 น.
  
เฟื่องฟ้าบ้านนี้งามจัง

แต่วันนี้ใช้สาขาบ้านและสวนไปแล้ว

เอาเป็นว่า ไลค์ กะ แปะ ไปก่อนเนาะ

พรุ่งนี้มาใหม่จ้าาาาาาา


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:47:36 น.
  
แวะมาแปะหัวใจ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:11:42 น.
  
ช่วงนี้ยังไอแค่กๆนิดหน่อยค่ะ
จิบยาเป็นระยะๆ นี่อากาศก็มาพิลึกซะอีก
จู่ๆก็กลับมาหนาวซะงั้น
เฮียก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
เดินทางปลอดภัยค่ะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:47:41 น.
  
วันนี้ได้เห็นรูปแล้ว แม้จะขึ้นไม่หมดทุกรูปแต่ก็ได้เห็นความงาม
ของเฟื่องฟ้าสาวิตรี ว่าเธองามเพียงใด เป็นช่อสวยจริงๆเลยค่ะพี่หนูหล่อ

สวยแบบนี้ต้องแปะใจพร้อมโหวตเลยนะคะ ดีนะที่วันนี้ปุ่มโหวตไม่หาย


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:1:54:40 น.
  
สวัสดีค่ะเฮีย
แปะเลิฟๆๆค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


เช้านี้เย็นได้ใจดีจังนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:27:10 น.
  อากาศเปลี่ยนอีกแล้วค่ะ ร้อนๆอยู่วันก่อน เมื่อคืนฝนตก
ต้องลากผ้านวมออกมาอีกรอบ
เฮียจะกลับบ้านป่าอากาศยิ่งเย็นก่านี้ รักษาสุขภาพนะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:13:14 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่
เด๋วนิคมานอนเฝ้าบ้านให้
เดินทางปลอดภัยสะดวกสบายนะคะ
นิคส่งรถมารับนะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:51:46 น.
  
ขอบคุณค่ะเฮีย

วันนี้ทำมัฟฟินสตอเบอรี่
ยกมาให้ชิมค่ะ หน้าตาไม่ค่อยจ๋วยเท่าไหร่
แต่รสชาติโอเคล่ะ แฮ่
เดินทางปลอดภัยนะคะโดย: mambymam วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:22:09 น.
  
มาแปะใจขอบคุณสำหรับความห่วงใยของเพื่อนรักจ้า
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:26:16 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog

ว้าว ๆ ๆ ...สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
มัยตกแต่งได้เยี่ยมขนาดนี้ ที่บ้านเราก็มีจ๊ะ
แต่เป็นสีชมพู แถมพู่พวงปลายกิ่งไม่ยาวสวยได้เท่านี้เลยจ๊ะ
เยี่ยมมั๊กมากสวยไปทุกมุมมอง เป็นปลื้มกับ จขบ.ด้วยเช่นกันจ๊ะ

จะขอเคล็ดลับ คุณนู๋หล่อก็เขียนบอกไว้
ต้องใจเย็นๆ ขยันต้ดแต่งเป็น 10 ปี
ที่บ้านเราก็อายุใกล้เคียงนี้ะ แต่สวยไม่ใกล้เคียงเลยค๊า


โดย: tui/Laksi วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:56:29 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

มะเป็งราย ไม่ซีเรียสจ้า
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:03:02 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหนูหล่อ ขอให้เดินทางโชคดีและปลอดภัยค่ะ
ขอบคุณที่ไปแปะหัวใจให้ค่ะ วันนี้โหวตหมด ใจหมดแล้วค่ะ ไว้มาใหม่ค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:51:17 น.
  
มาพร้อมโหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:52:03 น.
  
แวะมาแปะหัวใจให้พี่หนูหล่อ แล้วก็ชวนไปฟังเพลงเก่า ๆ ที่บล็อกค่า
โดย: haiku วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:59:19 น.
  
หวัดดีค่าคุณหนูหล่อ

ต้นเฟื่องฟ้ารูปทรงนี้รินเพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ
แปลกตาดีนะตรงที่พุ่งชี้ขึ้นเป็นก้านๆ
ไม่หมือนแบบเดิมคือเลีือยไหนก็ได้ อิอิ

สีนี้เข้มดีอีกด้วยค่า


ส่งกำลังใจไปโลด


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:30:06 น.
  
โอ้โห เห็นเพจวิว 4 พันกว่าเยอะมากกก
สุดยอดค่า เพิ่งออนได้วันสองวันเองแท้ๆ

เกาะสีชัง
หยุดวันเดียวก็เที่ยวได้!!
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:30:53 น.
  
แวะมาเยี่ยมประจำไตรมาสครับ คุณหนูหล่อ

บ้านผมก็มีเฟื่องฟ้าอยู่นอกรั้ว แต่ดู ๆ แล้วคงจะเป็น "ฟ้าน้ำเหลว" -_-']

แล้วจะแวะมาใหม่ครับ

โดย: Dearance IP: 171.5.173.179 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:59:24 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

แง ๆ ๆ ภาพไม่ขึ้นเลยเหร๋อตะเอง
ไม่เป็นไร ชมแบบแห้งๆไปก่อนจ๊ะ คริ คริ

แวะมาชมช่อฟ้าสาวิตรี ที่สวยมากๆอีกรอบก่อนฟ้าสว่างค่ะ
ขอบคุณนะค่ะ ที่หลานนิคจูงมือคุณลุงไปเยี่ยมเรากันยามดึก
แต่เข้านอนหลับปุ๋ยไปก่อนหน้านั้นแล้วจ๊า
สุขสันต์วันหยุดนะค๊า...
โดย: tui/Laksi วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:04:47 น.
  
สวัสดีค่ะเฮีย มาเมียงๆมองๆค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:11:27 น.
  
สวัสดีค่ะ
แวะมาแปะใจให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า
เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: ป้าคาล่า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:45:18 น.
  
เฟื่องฟ้าสาวตรี งามจนตะลึงค่ะ
ตะลึงกับความงามของต้นไม้ยังไม่พอ
เลื่อนมาเห็นสถิติเพจวิวยิ่งตะลึง
เพิ่งอัพเมื่อวันที่ 19 ถึงวันนี้ 4 วัน
สถิติคนเข้าชมปาเข้าไปเกือบ 4500 ครั้งแล้ว
เจ๋งจริง อะไรจริงนะคะเนี่ย

พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ชอบมากเลยค่ะ
ดอกเขาละเอียดและแน่นดี
ช่อยาวๆดูเหมือนมาลัยเลยค่ะ ชอบอ่ะ
พี่ให้ข้อมูลละเอียดมากๆ เอาไว้ถ้าจะปลูกที่บ้านใหม่
จะเข้ามาค้นข้อมูลที่นี่แหละ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ฝากเธอ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:12:58:15 น.
  
สวยจังเลย ไม่เคยเห็นอีกแล้วค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:10:18 น.
  ลงสวนเล่นดินเหนื่อยยังคะเฮีย
นิคยกน้ำเย็นชื่นใจมาค่ะ
อากาศยังงี้น่านอนเล่นบ้านป่าจังเลยนิ
ลมเย็นๆ ฟังเสียงนกร้องจิ๊บจั๊บเพลินไปเลยเน่อ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:16:41 น.
  
ปะๆ แปะด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:18:03 น.
  
เฟื่องฟ้าสาวิตรีสีชมพูบานเย็นแปร๊ดมาก ๆ สวยดีค่ะ

============================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
schnuggy Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:38:55 น.
  

แวะมาเปิดไฟให้นะคะ...อุปป้า
มืดแว้วว..อิอิ
เด๋วจะหาว่าน้องนุ่งใจดำ
ฝากบ้านไว้ ไม่ช่วยดูแล..ฮ่า ฮ่า
..........
เดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัยนะคะ
คิดถึงคร๊าบบบบบ
โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:27:48 น.
  
กลับมาชื่นชมเฟื่องฟ้าอีกรอบ

แล้วก็แปะหัวใจเพิ่มอีกดวงจ้าาาาาาาาา


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:37:43 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ไปจิ พุธนี้เหรอ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:46:48 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

สวยมาก
ทำไมไม่ไปรับรางวัลกินน้ำชากาแฟ กับบล๊อกแก๊ง
โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:58:05 น.
  
วิ่งมาแปะหัวใจให้พี่หนูหล่อกลางดึก อิอิ
ฝันดีนะคะพี่


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:52:47 น.
  
แปะหัวใจก่อนไปเฝ้าพระอินทร์ค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:08:57 น.
  มาหม่ำกันเร๊วววว.. กะลังร้อนๆค่ะเฮียเติมได้ตามบายนะคะเฮีย หนักๆท้องไว้ก่อนเนอะ
อิ่มแล้วได้ไปเอนหลังง่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:41:25 น.
  
สวัสดีค่ะเฮีย

แวะมาทักทายและเอาหัวใจดวงสุดท้ายของวันนี้มาฝาก ^_^
เสาร์-อาทิตย์แบบนี้ สงสัยพักผ่อนอยู่บ้านป่า

มีความสุขมากๆในวันนี้นะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:56:54 น.
  
มาแปะใจยามบ่ายค่ะเฮีย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

วันนี้รับงานรับเงินแต่เช้าค่ะ
ได้หลายอัฐเลย ยิ้มหน้าบาน แฮ่ๆ

โดย: mambymam วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:04:06 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สร้างบ้านป่า 2 ไว้ให้ใครอยู่จ๊ะ เผื่อผ่านมาจะได้แวะ

กรอบที่อยากได้ กำลังทำโค๊ดอยู่บล๊อกหน้านำมาฝากแน่
โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:49:05 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

มาส่งใจให้ด้วยความคิดถึงค่ะคุณนู๋หล่อ คริ คริ
โดย: tui/Laksi วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:28:06 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ Thailand Web Stat

หวัดดีค่ะ..
อย่าเพิ่งเบื่อนะที่ยังดองบล็อกอยู่ ..แหะๆ
แอบ มาส่งหัวใจ ..
วันนี้ ไปแอบหาดูหนังสือกล้วยไม้ มาล่ะ..อยากไม่รู้ดีนัก
เอ่อ ก็ยังจำไม่ไหวอยู่ดู เยอะมากกก..
โดย: tifun วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:32:09 น.
  
แวะมาเยี่ยมชมค่ะพี่หนูหล่อ
แปะนะคะ วันหลังมาส่งกำลังใจค่า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: jamaica วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:09:24 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

คอยพุธโน้นเด้อน่ะเด้อ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:51:53 น.
  
ขอบคุณค่ะเฮีย

ลาไปนอนก่อนค่ะ ไอน่าดูเลย


ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:05:04 น.
  
มาแปะใจให้ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:10:44 น.
  
ช่วงนี้เข้าไปดูบ้านวันเว้นวันเลยค่ะ
พี่ตาดีนะคะที่ถามเรื่องหลังคาตรงบันได
มะมีหรอกค่ะ ช่างก็บอกเหมือนกันว่าถ้าฝนตกจะลื่นมาก
น้องชายบอกว่าจะติดกันสาดแต่ตุ๊กว่าไม่สวย
อาจจะตีไม้ระแนงเอาไว้แขวนไม้กระถาง
น่าจะดูดีกว่า แต่เบื้องต้นคงเลือกกระเบื้องปูพื้น
แบบที่ไม่ลื่นไว้ก่อนค่ะ ^_^

ขอบคุณที่ห่วงใยนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:17:43 น.
  
แวะมาเติมใจค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:3:35:43 น.
  คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

จัดเต็มค่ะเฮีย ส่งทั้งหนมส่งทั้งฟามร๊าก


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:27:57 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะเฮีย
เลิฟฟก่อนค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ข้างนอกแดดโหดน่าดู ร้อนเอาเรื่องเลยค่ะ
จิบชาคลายร้อนกันดีก่าเนอะคะ
ชอบ ฮิวจ์ แกรนท์ เหมือนกันค่ะ
ดาราคนโปรดเลย หลงรักมานาน อิอิ
เค้าดูเป็นคนง่ายๆ บุคลิกกันเอง ตามดูเค้าหลาย
เรื่องละค่ะ

ขอบคุณที่เฮียแวะไปนะคะ
กราซิบ อยากดูดอกยี่โถสวยๆด้วยค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:42:10 น.
  


https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yyswim

แจ้งข่าวแด่เพื่อนๆคุณสิน

ขอแสดงความเสียใจกับคุณสิน น้องชายป้ากุ๊ก
เสียชีวิตแล้ว ศพตั้งอยู่ที่วัดหลวงพ่อเณรห้วยขวาง รดน้ำศพวันนี้
รายละเอียดถามที่คุณพรไม้หอม 081 2096664
โดย: ชมพร วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:30:34 น.
  
ตกใจเลยค่ะ เข้ามาเห็นข่าวนี้
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่สินด้วยค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:49:44 น.
  
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog


ดอกไม้สวยมาก ที่บ้านปลูกเฟื่องฟ้าไว้หลายต้นหลายสี ถึงไม่หอมแต่รูปทรงของดอกและสีสวยสดใสมาก ดอกก็อยู่ทนนะคะ น้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยๆ ถ้ารดบ่อยมันจะไม่ค่อยออกดอก เหมาะสำหรับคนปลูกที่ขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ 555
โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:39:15 น.
  
เอาหัวใจมาฝากอีกแล้วค่ะ
สงสัยจขบ.ยังมะกลับกรุงเทพฯ
อยู่ไหนก็ขอให้มีความสุขและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:58:42 น.
  
วันนี้มาแปะด้วยส่งกำลังใจด้วยค่ะพี่หนูหล่อ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
phunsud Food Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: jamaica วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:53:03 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ Thailand Web Stat

มาแปะค่ะ
ไปหลังบ้านด้วยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:12:09 น.
  

แวะมาดูเฟื่องฟ้าสาวิตรีก่อนนอนค่ะ

โดย: อุ้มสี วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:38:14 น.
  
ณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:35:43 น.
  
ละเมอขึ้นมาแปะใจค่ะพี่
น่าจ๋งจ๋านเนาะ เดินสายซะน่องโต
แล้วทำไมไม่ขับรถไปอ่ะ เดินไปมันเหนื่อยน๊า.. 555

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:50:09 น.
  
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog

พี่หนูหล่อก็พูดเกินไป ขนาดพี่ไม่ถึงเป็นคนบ้านป่าหรอกเนอะ มีคอมไว้เขียนบล็อค จะบ้านป่าได้ยังไง จริงไหมคะ
โดย: au_jean วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:29:54 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: **mp5** วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:49:19 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหนูหล่อมาแปะใจให้พร้อมโหวตและไลท์ให้กับดอกเฟื่องฟ้าแสนสวยค่ะ ขอบคุณวิธีปลูกและบำรุงรักษาค่ะ ต้องการทราบอยุ่พอดี


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขวันอังคารค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:51:50 น.
  


ส่งดวงนี้มามั่ง อิ่มอาหย่อยค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:07:15 น.
  
มาแปะใจยามสายค่ะเฮีย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:36:06 น.
  
อูว์ ดีจัง เกาลัดออกดอกด้วย อยู่บ้านแม่กลอง ไม่ยอมออกดอก ดอกเค้าสีชมพูสวยมาก

ลิ้นจี่ติดลูกแล้ว เย้ ๆๆ ดีใจด้วยค่ะ ไปเจออากาศดีดินดี คนปลูกเอาใจเก่งแถวๆบ้านป่า น้องลิ้นจี่ชอบใจแน่นอน...
โดย: ป้าคาล่า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:16:39 น.
  
มาแปะใจให้ค่ะ
กำลัง build อารมณ์เพราะหัวตื้อ คิดอะไรไม่ออกจ้า
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:19:49 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

ฝากหัวใจ ให้กัน เอาไว้ก่อน
ที่เราจะต้องห่างเหินไป
เผื่อว่า เราลำบากอยู่หนใด
หัวใจ ก็ยังมีคนดูแล...
โดย: tui/Laksi วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:57:22 น.
  ติมติมกันมั๊ยคะ
แถวเมืองซาหมุดแดดแรงจนหนังไหม้เลย เว่อป่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:21:49 น.
  
โหหหห.. เหลือบดูเม้นท์ เกินร้อยไปแระ
เฮียเราจิเข้าบ้านได้ป่าวเนี๊ยะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:23:54 น.
  
สวัสดีค่ะพี่หนูหล่อ เฟื่องฟ้าตระกูลนี้สวยมากเลยค่ะ
เพิ่งจะเข้ามากดโหวตก่อนเลย พี่หนูหล่อมีความสุขมากๆนะค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mastana วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:27:32 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

เฟื่องฟ้าชนิดนี้ ทรงกิ่งดอกแปลกดีครับคุณหนูหล่อ
เห็นคนเข้าแวะมาเยือน ปลื้มใจแทนจริง ๆ เยอะ
ม า า า ก ก ก...
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:49:59 น.
  
ขอบคุณค่ะเฮีย

ยกขนมอร่อยมาฝากด้วยค่ะ
เสิบซะค่ำเลยวันนี้ ฮี่เฮียเป็นอะไรน้อ
โดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:08:49 น.
  
สวยมากเลยค่ะ เฟื่องฟ้าสาวิตรี ไม่เคยเห็นเลยนะคะ
ดูแล้วเหมือนต้นจะสูงใหญ่มากด้วยนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:36:13 น.
  
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

เพิ่งไปหลังบ้านมาค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:04:38 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณหนูหล่อ ^^
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:37:30 น.
  
บอกว่าเป็นใบ้เนี่ยเจ็บคอรึป่าวคะเฮีย
วันนี้อยู่หน้าไซด์บ้านป่า2 เยอะเหรอคะ
อากาศยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย งัยก็รักษาสุขภาพนะคะ
เดี๋ยวเจ็บป่วยไปอีก น้องๆจะเป็นห่วงอ่ะน๊า

กินยาแล้วพักผ่อนๆค่ะ
ส่งเฮียนอนเลยนะคะ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:07:26 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหนูหล่อ ขอบคุณที่ไปโหวตพร้อมแปะใจและไลท์ให้ค่ะ

วันนี้แปะใจไห้แล้ว ไว้พรุ่งนี้มาแปะให้ใหม่ค่ะ

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:28:53 น.
  
ขอบคุณพี่หนูหล่อมาก ๆ นะคะที่แวะไปฟังเพลงคุณรวงทองและโหวตกับแปะหัวใจให้

คุณพี่อยู่บ้านป่า ไม่ค่อยสะดวกสบาย ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ วันนี้หัวใจหมดกระเป๋า ไว้มาแปะให้อีกทีค่า
โดย: haiku วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:44:00 น.
  

แวะเอาหมึกมาให้แปะโป้ง..๕๕๕
ตามระเบียบของโรงรับจำนำ(หัวใจ)..อิอิ

โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:23:08 น.
  
สวัสดีค่ะพี่

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องทรายล้างนะคะ
อยากได้เหมือนกัน ปรึกษาช่างแล้ว ช่างบอกทำมะเป็ง อิอิ
ช่างสมัยใหม่ไม่ค่อยมีใครทำเป็นแล้วนะคะ
เมื่อก่อนตอนที่ทำบ้านหลังเดิม ช่างที่ทำบ้านให้
เป็นช่างบ้านๆไม่ใช่ผู้รับเหมา แต่ฝีมือเนี๊ยบมาก
ทำพื้นทรายล้างสวยมาก แต่เดี๋ยวนี้แกวางมือแล้ว
เสียดายจังค่ะ


นอนหลับฝันดีนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:28:09 น.
  
วิ่งข้ามทวีปมาแปะใจให้พี่หนูหล่อค่า
บล๊อกแอ๊กช่วงนี้รู้สึกจะมีปัญหาค่ะพี่หนูหล่อ
เพราะเพื่อนๆบางคนก็ไม่เห็นตัวหนังสือ
ไม่เป็นไรค่ะพี่ แปะไม่ได้ก็ไม่ต้องแปะหรอกค่ะ
แค่วิ่งไปวิ่งมาคุยกันก็สนุกแล้วค่ะพี่

ฝันดีนะคะพี่หนูหล่อ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:21:37 น.
  
ฝากใจไว้ด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:15:45 น.
  
แวะมาเติมใจค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:24:26 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

โหวต ไลค์ และแปะหัวใจให้คุณหนูหล่อด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: **mp5** วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:7:30:20 น.
  
ส่งยิ้ม ส่งกำลังใจก่อนค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:39:08 น.
  
มาแปะค่ะเฮีย


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ คนบ้า(น)ป่า เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

พร้อมเสิบชาร้อนๆค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:47:06 น.
  เฮียลองชิมวุ้นเย็นเจี๊ยบฝีมือนิคก่อนค่ะ
เผื่อบ่ายๆยังงี้ได้ทำตาโต
อย่าบ่นน่า.. ที่บ้านเค้าโดนกันทุกคนแล้ว อิอิ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:44:44 น.
  
หวัดดีจ้า
กลับมาแล้ว หลังจากเคลียใจไปเสียหลายวัน
และแวะมาแปะใจ ตวยด้วยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:58:02 น.
  เฮียงานเยอะป่าวคะวันนี้
นิคส่งมดงานมาช่วยนะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:27:49 น.
  
สวยมากเลยทำไมปลูกเองไม่สวยแบบนี้หว่า
โดย: น้องครีม IP: 49.237.14.144 วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:23:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nulaw-08.BlogGang.com

ภาวิดา คนบ้านป่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด