สสว.ผนึก สทท.ปั้น Thailand SURE 2020 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
จัดทำตราสัญลักษณ์ “Thailand SURE 2020”
เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

โดยล่าสุดได้นำร่องจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปในหัวข้อ”Thailand SURE 2020
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Regular Level ปี 2563″
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยจำนวน 300 ราย
เพื่อพลิกวิกฤตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค COVID-19
ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
สู่การพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ดีและพร้อมรับมือในยุค New Normal
นำไปสู่การสร้างความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้กลับมาใช้บริการและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
กล่าวเปิดงานใจความว่า
จากความร่วมมือของ สสว.ผนึก สทท.
จึงได้ร่วมกันกับพันธมิตรจัดงานสัมมนาและเวิร์คช้อปในหัวข้อ Thailand SURE 2020
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Regular Level ปี 2563
เพื่อเป็นการจัดอบรมผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งสิ้น 300 ราย
โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจ
ในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว
ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
และหลังจากที่กลุ่มผุ้ประกอบการเหล่านี้ได้นำหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการอบรม
ไปปฏิบัติในกิจการของตนแล้ว
จะต้องมีการทำแบบประเมิน Self assessment
ซึ่ีงงานในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพลิกวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ผ่านการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยว
พร้อมสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นกับการเข้าใช้บริการและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป

ขณะเดียวกันมาตรฐาน Thailand SURE 2020 ที่ทุกคนได้รับในวันนี้
จะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
และสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในยุค New Normal ให้กับทุกท่าน
ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพคล่องอีกด้วย

นายวีรพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
กล่าวเปิดงานมีใจความว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมา สสว. เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนา
และสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทุกด้าน
ทั้งในมิติของการให้อบรมให้ความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจ
ทั้งในมิติของการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ ตลอดไปจนถึงการทำการตลาดสมัยใหม่
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโต
แข่งขันได้ในระดับสากล
เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกแขนงให้กลับมาอย่างรวดเร็ว

สสว.จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
จัดทำตราสัญญลักษณ์ Thailand SURE 2020 มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
หรือ SME Regular Level
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
จะได้มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ
ให้สอดรับกับการปรับตัวในยุค New Normal
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เชื่อว่าตราสัญญลักษณ์ Thailand SURE 2020 ที่จัดทำขึ้นครั้งนี้
จะเป็นมาตรฐานหลักด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในภาคท่องเที่ยวของไทยสามารถพลิกฟื้นธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ
เนื่องจากตราสัญญลักษณ์นี้จะเป็นตัวการันตีด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว
ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร
รวมไปถึงการใช้บริการด้านการเดินทางภายในประเทศไทยอีกด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขึ้นมากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Nre Normal กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : OSMEP,
หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(สสว.) โทร. 1301
หรือที่เว็บไซต์ https://www.sme.go.th/
หรือ Facebook : Tourism Council of Thailand
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยโทร. 02 250 5500 ต่อ 1645-8 , 086 104 0099
หรือที่เว็บไซต์ https://www.thailandtourismcouncil.org/นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ในฐานะผู้ประกอบการ
วันนี้สภาอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Thailand SURE 2020
ขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานของความปลอดภัย เรื่องของสาธารณสุข
และเรื่องของสุขภาพให้กับผู้ประกอบการ

วันนี้มากันประมาณ 300 กว่าราย เพื่อเป็นการ Kick off ก่อนเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวแบบ New Normal
เรื่องของสุขภาพ เรื่องของความปลอดภัยนี้สำคัญ
และที่สำคัญที่สุดเรื่องของมาตรฐาน
วันนี้เราจะเห็นว่ามีมาตรฐานมากมาย ททท.ก็ออกเป็นมาตรฐาน SHA มา
ส่วนทางสภาฯ นี่เราออกมาตรฐาน Thailand SURE 2020 ขึ้นมา
เพื่อที่จะลงไปในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว
ได้ยินว่าจับมือเรื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย SHA กับ Thailand SURE 2020
ใช้ได้ทางไหนก็แล้วแต่ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นะครับ

วันนี้ก็ถือว่าเป็นการ Kick off ว่าให้ผู้ประกอบการเอง
เตรียมพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ดี
แต่วันนี้เรามองคนไทยเที่ยวเมืองไทยก่อน
เพราะฉะนั้นการที่เรามองสภาฯ มองวันนี้ถือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการก่อน
ให้มีความตระหนัก ให้มีความเข้าใจก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้ Thailand SURE 2020
เป็นอะไรที่เป็นฐานให้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวหรือห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ เรือ ร้านอาหารอะไรต่างๆ
เพราะฉะนั้นก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการความเยียวยา
เราเห็นเรื่องของการผ่อนปรนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดเรื่องของ Thailand SURE 2020 ขึ้นมา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับ
Create Date : 03 กรกฎาคม 2563
Last Update : 4 กรกฎาคม 2563 7:38:01 น. 9 comments
Counter : 854 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณอุ้มสี, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณKavanich96


 
ถ้าสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย
คนไทยและนักท่องเที่ยว
ก็จะออกไปเที่ยวกัน
นับเป็นกิจกรรมดีดีนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:34:49 น.  

 
กิจกรรมดีจังค่ะ
ขอให้ภาคการท่องเที่ยวไทยมั่นคง
ปลอดภัยและฟื้นตัวเร็วๆค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:10:02:03 น.  

 
ความปลอดภัย
จะกลายเป็นเหตุผลสำคัญอันดับ 1
ที่ทำให้คนอยากท่องเที่ยวจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:09:20 น.  

 
วันนี้แวะมาชวนไปเที่ยววัดโพธิ์ประทับช้างกันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา:15:26:25 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2563 เวลา:6:38:12 น.  

 
ขอบคุณนะครับที่ไปเยือนที่บล๊อก
...
พูดถึงการท่องเที่ยวเป็น กิจกรรมที่ทำเงินเข้าประเทศ และควักเงินจาก
คนในประเทศที่มีเงิน.. ให้คนนำเที่ยวหรือบริการมหาศาล

พอเจอโควิดมา.. ทำเอาเป๋ ไปตาม ๆ
กัน..
คณะกรรมการโควิดเขาก็หวังดี เลย
รับฟังเอนเอียงไปแบบ เคร่งครัดให้
คนอยู่ในเกราะ (ดีอย่างแต่เสียเยอะ555)

เราคนธรรมดาแต่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พักผ่อนกระทบไปด้วยเพื่อน ๆ นักดนตรี นักร้อง เจ้าของกิจการ พนักงาน บ๋อย พ่อครัวแม่ครัว
คนล้างจาน คนรับรถ ไม่มีงานทำ

จริงแล้วงานบรรเทิง ทานอาหารเป็นส่วนสำคัญทำให้ เงินโฟลวมหาศาล
การท่องเที่ยวพักผ่อน ใน กท.หรือ
ตจว. ก็ใช่ ไม่ต้องรอ นทท.ตปท.มากนัก

บางครั้ง คนออกคำสั่ง ออกครอบคลุมไปหมด กิจกรรม(ไม่ใช่กิจการ) ทำไม่ได้ เรื่องมันยาวครับ
พวกผมก็พลอย หงอยเหงาไปด้วย
..
เห็น ประธานท่องเที่ยว ข้างบนพูดใน
ทีวีหรือในยูทูปค่อยดีใจหน่อยครับ
วันนี้พูดยาวไปแล้ว วันหลังจะแวะ
มาอีกครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 กรกฎาคม 2563 เวลา:6:34:35 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:52:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ
วันก่อนอยู่ต่างจังหวัด
ได้แต่กดโหวต
ขออภัยและขอบคุณ
สำหรับกำลังใจที่มอบให้ค่ะ

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
หาอ่านที่ไหนยาก
ดีใจที่ได้อ่านที่นี่ค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 10 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:52:11 น.  

 
ถ้าว่าง เชิญไปชมนกชมไม้
ที่บ้านพี่นะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 13 กรกฎาคม 2563 เวลา:15:31:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
เจ้าหญิงไอดิน
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
3 กรกฏาคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เจ้าหญิงไอดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.