สสส.-ภาคีเครือข่ายเปิดตัวสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปทุมธานี
สสส.-ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “สมาพันธ์เกษตรกรรมยังยืนปทุมธานี”
หนุน ชุมชน-ร้านอาหาร-โรงเรียน ใช้ชีวิตพอเพียง
ด้าน ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี ขานรับ นายกอบจ. ส่งเสริม
ขับเคลื่อนความมั่นคงทางอหาร สร้างพื้นที่เกษตรปลอดสาร
อาหารปลอดภัย 100% สู่ เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย ไกลโควิด-19

ภาพเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา (ฟาร์มเห็ดป่านา)
บ้านคลองขวางบน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย
เปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 “
ชม โชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม”
ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ปลอดสารเคมี
ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี สู่ เมืองสุขภาวะยั่งยืนดร.สง่า ดามาพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ สสส.
เปิดเผยว่า
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี
คือ จุดยืนที่ สสส. ต้องการขยายอาหารปลอดภัยให้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
โดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงสถานการณ์โค วิค-19
โดยเร่งสนับสนุน ส่งเสริม และสานพลังกับภาคีเครือข่าย
สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย
เพื่อทําให้ชุมชนตระหนักถึงการปลูกผักและผลไม้ไว้กินเอง
สามารถเลือกแหล่งซื้อ-ขายที่ปลอดภัย
อีกทั้งรู้จักการล้างผักผลไม้ให้ถูกวิธี
ซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และป้องกันชีวิตจากสารเคมีที่ปนเปื้อนได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย
ประกอบกับปี 2564 องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งผักและผลไม้สากล
หรือ “International Year of Fruits and Vegetables, 2021”
ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของ สสส.
ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและภูมิต้านมากขึ้น
เพราะการสุขภาพดีจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนนายพงศธร กาญจนะจิตรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เปิดเผยว่า
จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่เกษตรกรรม 635,647 ไร่
แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จํานวน157.33 ไร่
กิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดสารเคมี
ให้ได้มากที่สุดเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ในขณะที่ พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
กล่าวว่าจะสนับสนุนและต่อยอดเป็นเมืองเกษตรปลอดสารเคมี
อาหารปลอดภัยให้ได้ในอนาคต
เพราะการมีสุขภาพดีนอกจากการมีกิจกรรมทางกายแล้ว
อาหารที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ปลอดสาร
นับเป็นภารกิจต้นน้ําในการทําให้ จ.ปทุมธานี
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจากเดิมและที่สำคัญต้องขอบคุณ ดร.ณจยา แก้วฉัย ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการฯ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผลักดันให้จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เมืองอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างพอเพียง
หรือเพิ่มมากขึ้น
เป็นการเข้าถึงระบบการเพาะปลูกในยามวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19
สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดี
ควบคู่การสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้อาหาร ลดอัตราของภาวะโรคอ้วนในวัยเรียน
พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่ออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
และมีสมาชิกภาคีเครือข่ายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก
ก่อเกิดสู่ความสําเร็จให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่
ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19
บังเกิดเป็นโครงการ “ชม โชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม” ในวันนี้

นางสาวธนพร โพธิ์มั่น
ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จ.ปทุมธานี
เปิดเผยว่า
โครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
ที่ สสส. สนับสนุนได้ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ให้หันมาสนใจการทําเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยมากขึ้น
เพราะหลายคนต้องเผชิญกับอาการป่วยที่มาจากสารเคมี
จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา
หรือ ฟาร์มเห็ดป้านา ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดแวดล้อมด้านอาหาร
เช่น การปรุงดินให้ปลอดสารเคมี
เพื่อจุดประกายให้คนที่สนใจอาชีพเกษตรกรรม
ให้ตระหนักว่า “สารเคมีทางการเกษตร”
เป็นอันตรายกับชีวิตตัวเอง ครอบครัว และผู้บริโภค
เพราะสารที่ตกค้างในผักและผลไม้
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคต่างๆ
ซึ่งการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ฯ จะใช้กลไกแบบห่วงโซ่
กล่าวคือ ให้ความรู้ตั้งแต่ เกษตรกร ชุมชน ร้านอาหาร และโรงเรียน
ด้วยการพัฒนาทักษะคนในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว
ให้รู้จักวิธีจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัย สู่การเป็นเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน


Create Date : 30 มีนาคม 2564
Last Update : 30 มีนาคม 2564 20:43:21 น. 6 comments
Counter : 1427 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณ**mp5**, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณKavanich96, คุณอุ้มสี


 
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 น่าสนใจครับ
โครงการ ชม โชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ฟาร์มเห็ดป้านา
มีโฮมสเตย์ด้วยไหมครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 30 มีนาคม 2564 เวลา:22:25:06 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศดีจัง


โดย: newyorknurse วันที่: 1 เมษายน 2564 เวลา:1:36:56 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 1 เมษายน 2564 เวลา:17:24:48 น.  

 
น่าสนใจตามไปด้วยนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 2 เมษายน 2564 เวลา:11:03:06 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 เมษายน 2564 เวลา:2:34:43 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 เมษายน 2564 เวลา:1:22:49 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เจ้าหญิงไอดิน
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
30 มีนาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เจ้าหญิงไอดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.