"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

วัดถ้ำสุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู


ในเมืองไทย ชื่อว่าวัดถ้ำนั้น มีนับไม่ถ้วน เพราะบรรดาพระสายพระป่าทั้งหลาย ท่านนิยมใช้ถ้ำต่างๆ เป็นที่ปลีกวิเวก ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาเมื่อชาวบ้านเลื่อมใสก็คอยถวายตัว ปรนนิบัติ ที่ใดมีพระมาเพิ่มมากขึ้น คนมากขึ้น ต่อมาก็พัฒนาขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ เริ่มมีการสร้างเสนาสนะมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธา ก็บริจาคช่วยเหลือก่อสร้างต่อเติมออกไปเรื่อยๆ จนยกระดับกลายเป็นวัด ดังนี้เป็นต้น วัดถ้ำหลายๆแห่ง ที่มีบริเวณภายในถ้ำกว้างขวาง นอกจากจะเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ แล้ว ยังมีการสร้างพระพุทธรูปไว้อีกด้วย วัดสุวรรณคูหาที่โด่งดังแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดกระบี่ ก็มีพระพุทธรูปนอน ที่สวยงามมาก

ส่วนวัดถ้ำสุวรรณคูหา ที่หนองบัวลำภู นี้ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญมาก มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในสมัยล้านช้าง เคยมีพระเถระผู้ใหญ่ ที่พระมหากษัตริย์ ส่งมาพำนักและจำพรรษามาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตั้งอยู่บ้านคูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ห่างจากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา เพียง ๔ กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยสะดวกมีถนนลาดยางไปถึงบริเวณวัด


ประวัติ วัดถ้ำสุวรรณคูหา สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ ๒๖๕๗ จากเดิมที่เป็นวัดร้างโบราณตามหลักศิลาจารึก ที่สร้างเมื่อพุทธศักราช ๙๓๒ โดยพระไชยเชษฐธิราช กษัตริย์ประเทศลาวเป็นผู้สร้าง แต่ภายหลังกลายสภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาประชาชนได้มาบูรณะแล้วสร้างใหม่จนเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๒๑ ในสมัยโบราณ เป็นฝ่ายอรัญวาสี(ธรรมยุต) ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระประธาน เป็นรูปทรงนาคปรก ๗ เศียร หน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๑ เมตร ปางมุจลินทร์ เป็นศิลปสมัยล้านช้าง สร้างด้วยสูตรปูนสะทานเพชร (เป็นชื่อสูตรปูนในการสร้าง) มีส่วนผสมดังนี้ ทราย๕ส่วน ปูนขาว๒ส่วน น้ำมะขาม ๒ส่วน น้ำมันยาง โดยใช้อิฐเป็นโครงสร้างภายใน สร้างในสมัยสมเด็จพระไชยเชาฐาธิราช

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชแห่งล้านช้าง มีพระราชมารดาเป็นธิดาพระมหากษัตริย์แห่งเมืองล้านนา (เชียงใหม่) สมัยทรงพระเยาว์มีพระนามว่า เชษฐวงศ์ มีพระอนุชาทรงนามว่า เจ้าท่าเรือ ครั้งเจริญวัย ฝ่ายเมืองเชียงใหม่ขาดราชทายาท กลุ่มเสนาอำมาตย์เมืองเชียงใหม่ จึงพร้อมใจกันเชิญเจ้าเชษฐวงศ์ ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์มังราย(ฝ่ายมารดา) ไปครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ ๒๐๘๖

เมื่อเสวยราชสมบัติเมืองเชียงใหม่ทรงพระนามว่า เจ้าไชยเชษฐาธิราช ครองเมืองเชียงใหม่ได้ไม่นาน พระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้างผู้เป้นพระราชบิดาก็สวรรคต พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เสด็จมาร่วมจัดการถวายเพลิงพระศพพระราชบิดาที่เมืองหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ ๒๐๙๑ ในครั้งนี้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำพระแก้วมรกต พระจันทร์แก้วขาว พระแทรกดำ และนักปราชญ์ราชบัณฑิต มายังอาณาจักรล้านช้าง ประจวบกับพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ กษัตริย์พม่า เริ่มแผ่พระราชอำนาจมายังอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ นัยว่าหลวงพระบางต่อต้านอำนาจพม่าที่เริ่มรุกรานเมืองเชียงใหม่ ดังศิลาจารึกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นศิลาจารึกที่พระจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างไว้ที่เมืองเชียงราย (อำเภอเชียงแสน) กล่าวว่า “สมเด็จพระบรมบพิตร สถิตเสวยราชภิภพ ทั่งสองแผ่นดินล้านนาล้านช้าง” แสดงให้เห็นว่าพระจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงเข้าพระทัยเสมอว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สองอาณาจักร ฉะนั้นเมื่อเสร็จงานเพลิงพระศพพระราชบิดา พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหาได้เสด็จกลับเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าท่าเรือผู้เป็นพระอนุชาไม่พอพระทัย จึงเกิดสงครามแย่งราชสมบัติอาณาจักรล้านช้างอยู่ระยะหนึ่ง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชชนะ ได้ครองเมืองหลวงพระบางอีกเมืองหนึ่ง แต่หลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้กลับไปเมืองเชียงใหม่อีก เนื่องจากกองทัพพม่าเริ่มบุกรุกหัวเมืองของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ พระองค์ทรงมีพระราชดำริเห็นว่า เมืองหลวงพระบางตั้งอยู่ในทำเลไม่ปลอดภัย จึงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่เมือง เวียงจันทร์


พระจ้าไชยเชษฐาธิราช เอาใจใส่อาณาประชาราษฎร์ ในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัด เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม สกลนคร อันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อตระเตรียมกำลังทัพและเสบียงอาหารต่อสู้กองทัพอันเกรียงไกรของพม่า นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอันมากมายที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ดังศิลาจารึกวัดจอมมณีจังหวัดหนองคาย (พ.ศ ๒๑๐๖) เป็นต้น


พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ทรงทำนุบำรุงวัดถ้ำสุวรรณคูหา ถึงแม้ไม่ได้สร้างถาวรวัตถุ (พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีไม่พึงประสงค์) แต่ก็ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดถ้ำสุวรรณคูหา ถึงด้านละ ๑,๐๐๐ วา (๒,๕๐๐ไร่) และได้พระราชทานนาจังหันอีกมากมาย (นาจังหันคือพื้นทีที่เป็นสิทธิ์ของวัด ผลิตผล เช่น มะพร้าว ตาล หมาก ฯลฯ ต้องเป็นสิทธิของวัดร้อยละ ๑๐ นั่นคือชาวบ้านทำไร่ทำนาได้ต้องนำมาถวายวัด ๑ ถัง ทุกๆจำนวน ๑๐ ถัง คือบ้านนาปู บ้านนาสิกส้าง บ้านนาต้น บ้านนาแพงเมือง ชาวบ้านที่ทำนาในพื้นที่เหล่านี้ ไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารและไม่ต้องเสียภาษี (ตามภาษาถิ่นเรียกว่าส่วยไร่) แก่เจ้าเมือง แต่มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงวัดถ้ำสุวรรณคูหา คือนำผลผลิตจากเรือกสวนไร่นามาถวายวัดร้อยละ ๑๐)

พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ ขนาดใหญ่ประดิษฐานในวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ในศิลาจารึกของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ยังได้กล่าวถึงเมืองสำคัญในระแวกวัดถ้ำสุวรรณคูหา นี้ด้วย คือ เมืองนาสี(บ้านนาเสีย) เมืองนาขาม(บ้านนาขาม) เมืองหินซน(บ้านวังหินซา) เมืองชนู(บ้านกุดฮู) เป็นต้น ยังมีใจความกล่าวถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่วัดถ้ำสุวรรณคูหา ชื่อว่า พระมหาอินทรวัชสังวรเจ้า รวมถึงตอนท้ายศิลาจารึกประกาศว่า “ท้าวมาลุน ขุนมาใหม่ได้อย่าได้มา มล้างพระราชอาญา ผู้ใดหากโลภตัณหามากแล มล้างพระราชอาญา ให้ผู้นั้นไปสู่อุบายทุกข์ทั้งสี่ ท้าวพระยาที่มีอำนาจภายหลัง อย่าได้ลบล้างคำสั่งของพระราชอาญานี้ หากใครมีใจโลภมาลบล้างคำสั่งนี้และยึดเอาสิ่งของไร่นานี้เป็นของตน ขอให้ตกนรกหรืออุบายภูมิทั้งสี่”


ความสำคัญทางด้านสังคมวัฒนธรรม จากการศึกษาศิลาจารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหานี้ พบว่ามีชุมชนที่เป็นหมู่บ้านและเป็นเมืองอยู่จำนวนไม่น้อย เพราะดินแดนภาคอิสานในสมัยอยุธยาตอนต้น ไม่พบว่ามีเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ใดๆ กล่าวถึง จะเป็นพระราชพงศาวดารอยุธยา หรือพระราชพงศาวดารลาวก็หาได้กล่าวถึง ชื่อบ้านนามเมืองในแถบนี้ไม่ แต่จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหานี้ ทำให้เราทราบถึงชุมชนอิสานบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนเหนือได้ ถึงแม้จะไม่ได้รายละเอียดมากนักก็ตาม แต่ก็ได้กล่าวถึงชื่อบ้านนามเมือง จำนวนไม่น้อย เช่น เมืองนาเรือ เมืองนาขาม เมืองหินซน เมืองชนู และชุมชนแบบหมู่บ้าน อีก เช่นนาปู นาท่าเป็ด นาหัน นาไก่เขี่ย นาแพงเมือง และนาสีกส้าง เป็นต้น


ปัจจุบัน อาณาบริเวณวัด ที่เป็นเขา ก็ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่บ้าง บริเวณวัดก็ไม่ค่อยมีเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างมากมาย ยังเป็นเพียงวัดเล็กๆ ที่ซ่อนประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ไว้ให้คนได้ค้นหา

TraveLArounD


ข้อมูลจาก - เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา//www.suwankhuha.com/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=60Create Date : 03 มกราคม 2552
Last Update : 3 มกราคม 2552 13:49:10 น. 22 comments
Counter : 8129 Pageviews.

 
So nice.


โดย: CrackyDong วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:14:18:30 น.  

 
โดย: pet.sp วันที่: 4 มกราคม 2552 เวลา:15:54:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและรูปภาพประกอบ


โดย: ต๊อก IP: 125.26.169.83 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:11:00:03 น.  

 
อยู่แถวบ้านเราเอง
และเราเคยบวชพระอยู่ที่นั้นด้วยเป็นเวลา ๙ เดือน
บรรยากาศเงียบสงบมาก
ด้านหลังเป็นป่าที่สงบเงียบมากเลย


โดย: เอ รักเรียน IP: 113.53.112.105 วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:20:26:15 น.  

 
บ้านผมเองครับ เทศการสงกรานต์สนุกมาก


โดย: samai IP: 114.128.100.125 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:1:49:54 น.  

 
น่าไปมากเลยค่ะ


โดย: ฟ้า IP: 118.173.63.130 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:57:39 น.  

 
ขอเชิญเที่ยวบุญมหาชาติเดือนสามนะวัดถ้ำสุวรรณคูหาถ้าคุณไม่มาจะไม่รู้ว่าสนุกแค่ไหน


โดย: คนดงยาง IP: 119.205.191.80 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:13:16 น.  

 
เมืองนาเรือ เมืองนาขาม เมืองหินซน เมืองชนู
นาปู (ปัจจุบันน่าจะเป็น บ้านน้ำปู่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี)
นาท่าเป็ด(น่าจะเป็นบ้านนาตาแหลว ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
นาหัน(ปัจจุบันน่าจะเป็น บ้านหินฮาว-น้ำกง ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
นาไก่เขี่ย (ปัจจุบันน่าเป็น บ้านนาไก่ ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
นาแพงเมือง (ปัจจุบันน่าจะเป็นบริเวณโนนธาตุ บ้านดงยาง ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
และนาสีกส้าง (ปัจจุบันน่าจะเป็นบ้านนาสี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)


โดย: โหน่ง คนบ้านนาตาแหลว IP: 192.168.212.123, 118.175.78.130 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:06:33 น.  

 
นาแพงเมือง (ปัจจุบันน่าจะเป็นบริเวณโนนธาตุ บ้านดงยาง ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)พบซากไหบรรจุกระดูก พระเครื่องโบราณบริเวณเนินรอบๆนาพาดัก(หลังวัดเทพมงคลบ้านดงยาง) เนินรอบๆนาป่าแซง(บ้านสุรินทร์พัฒนา)
นาท่าเป็ด(น่าจะเป็นบ้านนาตาแหลว ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู) พบไหบรรจุกระดูก ถ้วยชาม บริเวณภูบักหล่ำ(คนบ้านนาตาแหลวเรียกว่านาแม่ตู้เรียบ) (เราเอง เมื่อ 20 กว่าปีก่อนน่าจะซักปี 2530 ตอนอายุ ห้าหกขวบเคยไปขุดเบ้า(ด้วงกุดจี่)ในไร่กับยาย(ยายขุด)เจอไหใส่กระดูกอยู่ข้างโพนกลางไฮ่(จอมปลวกกลางไร่) ยายบอกว่าตอนซ่าวไฮ่ใหม่(หักร้างถางพง)พ้อหลายหน่วยอยู่ในไฮ่(เจอไหหลายใบอญุ่ในไร่) จำได้ว่ามีไหอย่างนี้อยู่ที่ใต้ต้นมะขามข้างเถียงนา อยู่ใบหนึ่ง บริเวณปากไหบิ่นเพราะรอยจอบน่าจะเป็นไหใส่กระดูก พ่อบอกว่าตอนไถไฮ่ เจอถ้วยแตกชามฮ้างหลายใบ น่าจะเป็นป่าช้าเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน) นาหนองผักบุ้ง (ปัจจุบันเป็นที่ทำไร่ของชาวบ้านนาตาแหลว แต่ก่อนก็เจอไหใส่กระดูก และถ้วยชามเก่าหลายครั้ง )


โดย: โหน่ง คนบ้านนาตาแหลว IP: 192.168.212.123, 118.175.78.130 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:35:42 น.  

 
อยู่ตรงข้ามบ้านผมเลยคับ
ผมอยู่ตั้งแต่เกิด อยากให้เข้าไปเที่ยวข้างในสวยและตื่นเต้นคับถ้าไปแล้วไม่ได้ขึ้นไปดูวิวข้างบนผมถือว่าไปไม่ถึงนะคับ(ห้ามนําอะไรออกมานะคับ)แม้แต่ก้อนหินก่อนกลับอย่าลื่มมีโอกาสมาเที่ยวอีกนะคับ อยากรู้อะไรอีกถามได้นะคับผมเด็กที่นั้นเอง werawat_pto@hotmail.com


โดย: ต้น บ้านคูหาคับ IP: 192.168.2.116, 125.27.241.143 วันที่: 29 ธันวาคม 2553 เวลา:15:46:53 น.  

 
ออลืมขอบพระคุณสําหรับเจ้าของblogนี้ที่นําเสนอวัดแห่งนี้
ขอให้จงเจริญๆรวยๆนะคับ


โดย: ต้น บ้านคูหาคับ IP: 192.168.2.116, 125.27.241.143 วันที่: 29 ธันวาคม 2553 เวลา:15:54:49 น.  

 
เธชเธ™เธธเธเธชเธ™เธฒเธ™เธ—เธธเธเน€เธ—เธจเธเธฒเธฅ


โดย: เธจเธฑเธเธ”เธดเนŒเธชเธธเธฃเธดเธขเธฒ IP: 113.53.65.203 วันที่: 10 มกราคม 2554 เวลา:10:22:16 น.  

 
น่าเที่ยวมากบ้านผมเอง


โดย: ศักดิ์สุริยา มหาพรหม IP: 223.206.101.202 วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:20:00:42 น.  

 
ผูกพันมากๆครับ เพื่อนๆผมเยอะมากบ้านดนน อาทิตย์บ้านเซิน


โดย: อาทิตย์ IP: 223.207.127.72 วันที่: 22 มกราคม 2554 เวลา:0:28:08 น.  

 
ตอนอยู่ ม.1อาจารย์พาไปเข้าค่ายลูกเสือทึ่นี่ล่ะพูดแล้วคิดถึงตอนเด็กจัง


โดย: โอ๋ IP: 223.205.69.200 วันที่: 2 มีนาคม 2554 เวลา:14:29:22 น.  

 
บุญข้าวจี่สนุกมากน่าเที่ยวที่สุดอำเภอเราเอง


โดย: หนูแดง IP: 192.168.1.108, 125.26.217.101 วันที่: 3 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:30:20 น.  

 
ไปเที่ยวแล้วคิดถึงคนรัก


โดย: บอย IP: 49.230.58.108 วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:07:22 น.  

 
สุวรรณเป็นเมื่องเก่าแก่ที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ วัดถ้ำสุวรรณเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากชาวสุวรรณคูหาทุกคนเคารพบูชากันมาช้านานแล้ว


โดย: buawan IP: 223.204.207.230 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:12:45:24 น.  

 
คิดถึงบ้านมากกกก


โดย: จำลอง IP: 223.205.155.224 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:11:12 น.  

 
ตอนกลางคืนน่ากลัวนิดหน่อย


โดย: ป๋าชาย IP: 183.88.49.77 วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:11:43:03 น.  

 
มีใบเสมา ที่วัดป่าโนนคำวิเวก ที่บ้าน นาด่าน แล้วกะ
ซากของเก่าที่ค้นพบ ที่ วัดป่าวหลาวทอง (อยุ่ระหว่าง บ้านโนนป่าหว่านกับ บ้านโนนชาติ) หรือตรงนั้นเขาเรียกว่าโนนบ้านเก่าຕຶດກິບນາຊ້ອຍເອງ ยังสามรถพบซากของเก่าได้


โดย: นายขม ณ โนนชาติ IP: 115.87.109.12 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:20:31:33 น.  

 
คิดถึงโรงเรียนวัดคิดถึงครูเขียวครูเขียวพาไปที่วัดบ่อยได้ทำบุญด้วยขอให้ครูทุกคนมีความสุขมากๆ


โดย: น้องแบม IP: 198.144.105.243 วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:23:29:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.