ตุลาคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog
ร่วมคณะทัวร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ผมมีโอกาสไปร่วมทัวร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย และ สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครรินทร์ฯ

ในชีวิตผมเคยไปงานถวายผ้ากฐินหลายครั้ง แต่เป็นผ้ากฐินราษฏร์หรือกฐินชาวบ้าน กฐินพระราชทานยังไม่เคยไป ตามหลักการเขาแบ่งกฐินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสามแบบคือ
1.กฐินหลวง
2.กฐินต้น
3.กฐินพระราชทาน

ผมมีรายละเอียดมาให้อ่านดังนี้

กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจาก วัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง (16 วัดดังที่กล่าวมาแล้ว) เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาก็ได้
ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนของกฐินพระราชทานมีดังนี้

เมื่อได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว
ให้ติดต่อกับวัดโดยตรง เพื่อแจ้งวัน เวลา และขอให้เจ้าอาวาสสั่งไวยาวัจกรเตรียมสถานที่และสิ่งจำเป็นที่มีบูชาพระรัตนตรัยมีเครื่องบูชาพร้อม อาสนสงฆ์สำหรับพระสงฆ์อนุโมทนาพระกฐิน โต๊ะขนาดกว้างพอสมควรสำหรับวางพานแว่นฟ้า ผ้าไตรพระกฐินและพานเทียนพระปาติโมกข์ โต๊ะวางเครื่องบริขารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม โต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธีตามสมควร
เมื่อถึงวันกำหนด ก่อนผู้เป็นประธานจะไปถึงหรือก่อนเริ่มพิธี ให้เจ้าหน้าที่เชิญเครื่องพระกฐินจัดไว้บนโต๊ะ วางเทียนปาติโมกข์ไว้บนพาน และให้มีเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบหรือแต่งสากลนิยมคอยส่งให้ผู้เป็นประธานที่เชิงบันไดหรือประตูเข้าสถานที่ประกอบพิธี
ประธานรับผ้าพระกฐินจากเจ้าหน้าที่ที่เชิงบันได พระอุโบสถอุ้มประคองยืนตรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วจึงเข้าสู่พระอุโบสถตรงไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์
(ถ้ามีปี่พาทย์หรือเครื่องดนตรีให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะผู้เป็นประธานรับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่หรือรับที่โต๊ะหมู่ในกรณีที่จัดไว้ ต่อจากนั้นจึงบรรเลงเพลงช้า) ขณะประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีจนถึงเวลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วจึงส่งเทียนชนวนคืน ให้หยุดบรรเลงทันทีแม้จะยังไม่จบเพลงก็ตาม และควรมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณเวลาให้เริ่มเพลงหรือให้หยุดบรรเลง
เมื่อวางผ้าพระกฐินแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 หน
เมื่อกราบพระรัตนตรัยแล้ว ไปที่พานแว่นฟ้าหยิบผ้าห่มพระประธานส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปมอบแก่ไวยาวัจกร แล้วยกผ้าพระกฐินขึ้นประคอง พนมมือหันไปทางพระประธานว่า นโม 3 จบ ต่อจากนั้นหันหน้าไปทางพระสงฆ์ว่าด้วยคำถวายพระกฐินดังนี้
"ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้า * น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลด้วยไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ"( * ถ้าเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การ สมาคม บริษัท ห้างร้าน ให้เปลี่ยนคำว่า ข้าพเจ้า เป็นชื่อหน่วยงานนั้นๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล่าฯ พระราชทาน)
กล่าวถวายพระกฐินทานจบแล้วประเคน พร้อมด้วยเทียนพระปาติโมกข์เสร็จแล้ว เข้านั่ง ณ ที่ซึ่งจัดไว้ในระหว่างที่ผู้เป็นประธานเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมด ยืนแสดงความเคารพจนกว่าประธานจะนั่งลง จึงนั่งลงพร้อมกัน
พระสงฆ์ทำพิธีกรรม
เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกรรมเสร็จออกไปครองผ้า (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ ถ้ามี) ครองผ้าเสร็จกลับเข้านั่งยังอาสนสงฆ์ (ปี่พาทย์หยุดบรรเลง) ผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธีถวายเครื่องพระกฐินแก่องค์ปกครอง เริ่มตั้งแต่บาตรเป็นต้นไปจนถึงเครื่องมือก่อสร้าง ถ้าจัดเครื่องไทยธรรมถวายเพิ่มเติมควรถวายภายหลังเครื่องพระกฐินหลวง
ถ้ามีผู้บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ควรประกาศให้ที่ประชุมทราบ
พอพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกรวดน้ำ แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก จบประธานกราบพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงกราวรำ ถ้ามี)
กรมการศาสนาเป็นผู้จัดสรรและดำเนินการขอพระราชทาน จึงขอให้รายงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปยังกรมศาสนา หลังจากการถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะทัวร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มถวายผ้าพระกฐินฯวัดแรกที่ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ เชิงทางขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม่ ในเช้าวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.

ประธานในพิธี นายกสมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย (อาจารย์เกื้อกูล เตือนกุล) กล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มาร่วมงาน


เด็กนักเรียนชาวเขามาร่วมเล่นกลองยาวในงาน


ข้อมูลผ้าพระกฐินพระราชทาน จาก //www.google.com
ถ่ายภาพประกอบด้วยมือถือ NK N81


ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวันที่สอง (วัดที่สอง) ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง ลำพูน สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ฯ โดย นางนภาศิริ มกรสาร นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.


มีช่างฟ้อนรำมาฟ้อนต้อนรับประธานในพิธี หน้าทางขึ้นศาลาการเปรียญที่ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ


ประธานในพิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานเข้าสู่ศาลาการเปรียญท่ามกลางผู้มาคอยต้อนรับ พร้อมโปรยดอกไม้ ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างเนื่องแน่น


ประธานกล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทานต่อคณะสงฆ์


เครื่องบริวารกฐินพระราชทาน


นางนภาศิริ มกรสาร ประธานในพิธี


ข้าราชการในอำเภอป่าซางและผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง


ทัศนียภาพศาลาการเปรียญที่ประกอบพิธีสถานที่ปูชนียสถานแสดงรอยตากผ้าภาพถ่ายประกอบ ถ่ายด้วยมือถือ NK N81

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
1.วัดป่าศิริวัฒนวิสุทธิ์
2.ล่องทะเลสาบแม่ปิง
3. สวนสัตว์เชียงใหม่Create Date : 23 ตุลาคม 2552
Last Update : 28 ตุลาคม 2559 11:41:05 น.
Counter : 2427 Pageviews.

4 comments
  

วันนี้เข้าเน็ตตอนเช้าไม่ได้ค่ะ
ก็เลยนั่งนิ่ง ๆ ไม่ทำอะไร
แต่ไปซักผ้าฆ่าเวลา

วันนี้วันหยุดเอ๋ค่ะ
ก็อกแก๊ก ๆ อยู่แต่ในห้อง

ไปเชียงใหม่เอ๋ไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยค่ะโดย: aenew วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:15:31:43 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ป้าแอ๊ดก็มีโอกาสไปทอดกฐินที่วัดหินหมากเป้ง หนองคายมาค่ะ

พรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วนะคะ
มีแผนจะไปลอยกระทงที่ไหนดีเอ่ย

โดย: addsiripun วันที่: 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:37:41 น.
  
ขอบคุณท่านทั้งสองที่กรุณาเข้ามาคอมเมนต์ครับ
โดย: หนุ่มร้อยปี IP: 125.24.94.71 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:20:22 น.
  
ปีนี้ไม่ได้ไปร่วมงานกฐินเลยค่ะ ใส่แต่ซอง ทำบุญแต่ซอง แหะๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:41:16 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มร้อยปี
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]บล็อกนี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ชายไทยวัยสูงอายุ มีวัตถุประสงค์ในการบันทึกและนำเสนอเรื่องราวต่างๆแบบครอบจักรวาล อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการทีวี หนังสือน่าอ่าน อาหารน่ากิน ท่องเที่ยว สะสมสิ่งของ ตำนานชีวิตบุคคลน่าสนใจ รู้ไว้ใช่ว่า จิปาถะ
ฯลฯ เป็นต้น คำขวัญประจำบล็อก ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอดีต คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน คำขวัญประจำตัวเจ้าของบล็อก "อายุเป็นเพียงตัวเลข" บรรณาธิการบริหารบล็อกคือ หนุ่มร้อยปี บล็อกนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ท่านใดเห็นว่าข้อเขียนหรือภาพประกอบในบล็อกนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่โปรดอ้างอิงชื่อบล็อกนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

free counters