"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สมุหนายก และ แม่ทัพใหญ่
ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3


ชาติกำเนิด และการศึกษา


เจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นบุตรคนที่สี่ของเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) กับท่านผู้หญิงฟัก บรรพบุรุษของท่านเป็นพราหมณ์ ชื่อสิริวัฒนะ รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตำแหน่งราชปุโรหิต บิดาของท่านเป็นข้าหลวงเดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเป็นสมเด็จเจ้าพระยาวังหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เจ้าพระยาบดินทรเดชา เกิดวันพุธ เดือนยี่ แรมห้าค่ำ ปีมะแม พ.ศ. ๒๓๑๘ ตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๓๑๘ ที่บ้านริมคลองรอบกรุงธนบุรีด้านตะวันออก ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตกรุงเทพมหานคร (คือบริเวณสะพานข้างโรงสีหน้ากระทรวงมหาดไทย) ได้รับการศึกษาตามแบบบุตรหลานขุนนาง ซึ่งสันนิษฐานว่าศึกษาอักขรสมัยในสำนักพระวันรัตน์ (ทองอยู่) วัดบางหว้าใหญ่ เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่านเป็นผู้มีบุคลิกเข้มแข็ง เฉียบขาด มีความอดทน เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความละเอียดรอบคอบและเข้าใจบุคคลอื่น รู้เท่าทันเหตุการณ์การรับราชการ


ท่านได้เข้ารับราชการตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยบิดาได้นำขึ้นถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นเสมอใจราช ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพรหมสุรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจขวา เมื่อกลับจากรับราชการที่เมืองเขมร ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชโยธา และต่อมาได้เป็น พระยาเกษตรรักษา ว่าการกรมนา ฝ่ายพระราชวังบวร ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยลำดับจาก พระยาราชสุภาวดี เป็น เจ้าพระยาราชสุภาวดี ว่าที่สมุหนายก และเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชา สมุหนายก ในขณะที่ท่านมีอายุ ๕๓ ปี

ผลงาน ในฐานะแม่ทัพ ท่านสามารถนำทัพออกรบจนประสบผลสำเร็จ ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้
- ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๒
- สงครามระหว่างไทยกับญวน พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๐
- ปราบการจลาจลในเขมร พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๒
วีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา


ในปลายรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ญวนชิงเมืองกัมพูชาไปจากไทย ครั้นปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขุนนางญวนที่ปกครองเมืองไซ่ง่อนของญวนเกิดกบฏต่อประเทศญวน และขอความช่วยเหลือจากไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นโอกาสที่จะชิงกัมพูชาคืนจากญวน จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นแม่ทัพใหญ่ คุมกำลังกองทัพบก และให้เจ้าพระยาพระคลังหน (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่ทัพเรือ ยกไปสมทบกับกองทัพบกตีเมืองไซ่ง่อน แต่กองทัพไทยไม่สามารถสู้รบกับกองทัพญวนที่มีกำลังเหนือกว่ามาก จึงจำต้องถอยทัพกลับ เจ้าพระยาบดินทรเดชา ได้วางกลยุทธ์ในการถอยทัพให้ปลอดภัยจากกกองทัพญวนหลายรูปแบบ เป็นผลให้กองทัพญวนที่ไล่ติดตามมาได้รับความเสียหายยับเยิน ไม่สามารถทำลายกองทัพไทยได้

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๓๗๗ เจ้าพระยาบดินทรเดชา จัดกองทัพที่พระตะบองออกขับไล่ญวนที่เมืองโพธิสัตว์ พนมเปญ และกำปอด รุกไล่กองทัพญวนทั้งสามเมืองแตกพ่ายยับเยิน แม่ทัพญวนยอมแพ้ ทำพิธีมอบธงชัยประจำกองทัพของญวนให้แก่กองทัพไทย ณ เมืองโพธิสัตว์ หลังจากนั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา ยังสู้รบกับญวนอีกหลายครั้ง เป็นเวลานาน ถึงปีพุทธศักราช ๒๓๙๐ ญวนจึงยอมคืนเขมรให้เป็นเมืองของไทยตามเดิม การรบระหว่างไทยกับญวนในสงครามชิงเมืองเขมรใช้เวลาประมาณ ๑๔ ปี วีรกรรมครั้งนี้ เป็นผลให้ยุติสงครามญวนและไทย และ ได้เมืองเขมรกลับคืนมาตามเดิมผลงานด้านการทูตและการเมือง ท่านมีความสามารถในการเจรจาโต้ตอบเชิงการทูต ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำสงคราม เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ต้องใช้กำลัง เช่น การเจรจาปล่อยญวนที่เมืองโพธิสัตว์ เจรจาปัญหาญวนเกลี้ยกล่อมเขมร และการแต่งตั้งพระองค์ด้วงไปปกครองเขมร

ผลงานด้านเศรษฐกิจ ท่านสามารถแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจแตกสลายของเขมรในช่วงการทำสงครามติดต่อกันถึง ๑๔ ปี โดยการหาเสบียงอาหารให้เพื่อบรรเทาความขาดแคลน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรทำนาไม่ได้ผล ก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ก็จะโปรดยกเว้นไม่เก็บค่านา แม้แต่การจัดหาตุ่มใส่น้ำให้เขมรที่เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ท่านก็ยังเอาใจใส่ไม่ละเลย

ผลงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ท่านได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทำการดูแลเมืองเขมร ซ่อมแซมป้อมค่ายเมืองพระตะบอง สำหรับใช้เป็นฐานกำลังของไทยที่จะคุมเชิงและควบคุมเขมรในความสนับสนุนของพระองค์ด้วงกษัตริย์ของเขมร โดยเอาใจใส่ตรวจตราดูแลความมั่นคงและปลอดภัยให้ และจัดการสร้างเมืองอุดงมีชัย มีการขุดคูเมืองเชิงเทิน สร้างป้อมค่ายให้แข็งแรง ท่านนำนโยบายห้ามสูบฝิ่น ซื้อขายฝิ่นไปใช้ในเขมร อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาโจรผู้ร้าย ท่านจะกวดขันห้ามปรามเมื่อจับจะทำโทษอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่บุตรของท่าน

ผลงานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ท่านสืบทอดพระพุทธศาสนาหลายอย่าง ดังนี้
สร้างวัดใหม่ ได้แก่
- วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก เวิ้งนครเกษม)
- วัดเทพลีลา (วัดเทพลีลา หรือวัดตึกคลองตัน)
- วัดพระยาทำ (วัดกระโดน) อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว
- วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
- วัดโรงเกวียน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
- วัดตาพระยา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
- วัดหลวงบดินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.สระแก้ว
- วัดที่เมืองพระตะบอง และเมืองอุดงมีชัย
ปฏิสังขรณ์วัดที่ชำรุดทรุดโทรม ได้แก่
- วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม)
- วัดปริณายก (วัดพรหมสุรินทร์)
- วัดช่างทอง (ที่เกาะเรียน อยุธยา)
- วัดวรนายกรังสรรค์ (เขาดิน) อยุธยา
- วัดศาลาปูน กรุงเก่า
- วัดอรัญญิก แขวงเมืองสระบุรี


เจ้าพระยาบดินทรเดชา ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๓๙๒ ด้วยโรคปัจจุบัน (อหิวาตกโรค) ที่บ้านริมคลองโอ่งอ่าง (บริเวณเชิงสะพานหัน กับบ้านดอกไม้) รวมสิริอายุ ๗๒ ปี ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากผลงานและคุณความดีที่ปรากฏต่อประเทศชาติ ทำให้อนุชนรุ่นหลังสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อเคารพสักการะและระลึกถึง พระคุณของท่าน มากมายหลายแห่ง ดังนี้
- เมืองอุดงมีชัย ประเทศเขมร
- วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) มีศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างเสร็จในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๕ เพื่อประดิษฐานรูปหล่อของเจ้าพระยาบดินทรเดชา รูปหล่อ หล่อขึ้นระหว่างปี พ.ศ.๒๔๔๑ - ๒๔๔๗ โดยปั้นจากภาพเขียนที่ถ่ายแบบมาจากรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง) พระเจ้ากรุงกัมพูชาให้สร้างไว้สักการะตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๒- วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร
- ค่ายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
- ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๒ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ ๑๖ อ.เมือง จ.ยโสธร
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2533 ให้เป็นสถานที่ ที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณต่างๆ ประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนและชุมชนได้ศึกษา และเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในปัจจุบัน บทบาทของพิพิธภัณฑ์ได้ขยายขอบข่ายไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครู อาจารย์ ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ ได้อย่างผสมกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือคณิตศาสตร์
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
- พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


TraveLArounDเรียบเรียงจาก
//www.bodin.ac.th/BodinSchool/InfoSchool/chaophraya.html
//www.chakkrawat.org/myforum/index.php?topic=82.0
//web.schq.mi.th/~afed/mil_museum_2007/heroes_badindecha.htm
ภาพ
//gallery.bodinzone.com/
//polizehero.diaryis.com/?20080816.200809
//www.watchakkawat.com/history.php


Create Date : 26 กรกฎาคม 2552
Last Update : 26 กรกฎาคม 2552 19:53:28 น. 36 comments
Counter : 10946 Pageviews.

 
อย่างดูรูปกีฬาสีของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีจัง


โดย: top IP: 58.9.160.72 วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:15:22:08 น.  

 
เป็นเกียติอย่างยิ่งครับ :)
ที่ลิ้งค์ไดอารี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบล็อคพี่ ^^


โดย: polizehero IP: 124.120.22.78 วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:21:16:11 น.  

 
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him


โดย: da IP: 124.122.247.144 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:22:10:35 น.  

 
Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
forum moncler //gipispa.it/images.php?key=forum-moncler


โดย: forum moncler IP: 192.95.30.51 วันที่: 27 ธันวาคม 2559 เวลา:18:20:47 น.  

 
ents, beaucoup printemps et la saison d'ete, quand les prix sont au meme prix, ou meme directement aux modeles de printemps et d'automne que les modeles a vendre.
nike free run 4 femme //www.agence-armor.fr/img/nike-free-run-4-femme.html


โดย: nike free run 4 femme IP: 192.99.15.166 วันที่: 28 ธันวาคม 2559 เวลา:3:38:13 น.  

 
r CEST pas cher boutique homme pas cher boutique Sorti AVEC m pas cher femme pas cher femme pas cher dical Court Mod pas cher femme pas cher pas cherles de de Nouveaux, plus particuli pas cher femme pas cher femme pas cher rement pour l'Industrie du noir pas cher air jordan homme pas cher sport Qui a Toujours tournure impersonnelle noir pas cher Bien sc.
adidas tubular primeknit //bar-le-belem.com/temps.asp?id=adidas-tubular-primeknit


โดย: adidas tubular primeknit IP: 188.165.201.164 วันที่: 17 มกราคม 2560 เวลา:9:02:23 น.  

 
Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Appreciate it!
nike air max 90 hyperfuse pack //nike.soldeweb.fr/Nike-Air-Max-90-Hyperfuse-Rouge-Blanc-Gris-Femme-Nike-Air-Max-90-Hyperfuse-Pack-TO11287.html


โดย: nike air max 90 hyperfuse pack IP: 192.95.30.51 วันที่: 1 เมษายน 2560 เวลา:14:22:12 น.  

 
Incredible! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!
converse all star rose pale //converse.soldeweb.fr/CONVERSE-Chuck-Taylor-All-Star-Fashion-Leather-Converse-All-Star-Rose-Pale-SA3653.html


โดย: converse all star rose pale IP: 192.99.15.166 วันที่: 4 เมษายน 2560 เวลา:9:28:11 น.  

 
Stay tuned for a release date and let us know if youre a fan of the look by taking your thoughts to the comments section.
chaussure lacoste style bateau //lundsgift.com/gifts.asp?alt=chaussure-lacoste-style-bateau


โดย: chaussure lacoste style bateau IP: 157.7.52.183 วันที่: 7 เมษายน 2560 เวลา:19:02:21 น.  

 
yBr6hT Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my website?


โดย: pron best IP: 188.165.201.164 วันที่: 11 กรกฎาคม 2560 เวลา:3:31:06 น.  

 
der as fans sneak into stadiumSHAW NO CERTAINTYGareth Southgate tells Luke Shaw he must start playing for Manchester United to regain England spotKylian Me SoftlySergio Ramos tells Kylian Mbappe he is welcome at Real Madrid ahead of France vs Spain friendlyRAHEEM RECOVERYRaheem Sterling is fit for Manchester City's crunch Premier League clash at Arsenal Getty Images6Heung-Min Son has shown how versatile the Spurs squad isSize does matterSPURS are a huge physical team which means they are always a set-piece threat but that power manifests itself all over the pitch.
basket adidas superstar femme pas cher //www.terres-et-formes.com/asp/Catalogue.asp?PasCher=basket-adidas-superstar-femme-pas-cher


โดย: basket adidas superstar femme pas cher IP: 212.47.252.101 วันที่: 20 กรกฎาคม 2560 เวลา:21:12:03 น.  

 
"However, Arsenal, Manchester City and even Barcelona could still pip Mourinho to Fabinho, who since .
adidas lite racer //www.ametis.co.za/technology.php?wjf=adidas-lite-racer


โดย: adidas lite racer IP: 195.154.209.127 วันที่: 27 กรกฎาคม 2560 เวลา:0:26:56 น.  

 
Getty Images5Mauricio Pochettino’s team are badly out of formMauricio Pochettino’s side .
adidas flux womens //www.1flag.co.za/eventm.php?wjf=adidas-flux-womens


โดย: adidas flux womens IP: 212.47.252.101 วันที่: 28 กรกฎาคม 2560 เวลา:5:23:27 น.  

 
"Sometimes, in hotel rooms, it was quite hairy but he got through it.
adidas joggers //wfingor.co.za/shops.php?wjf=adidas-joggers


โดย: adidas joggers IP: 195.154.209.127 วันที่: 29 กรกฎาคม 2560 เวลา:0:10:39 น.  

 
"But once again, they failed to take all three points and will lose more points than their rivals between now and the end of the season.
superstar gold adidas //www.lungisa-it.co.za/contact.php?wjf=superstar-gold-adidas


โดย: superstar gold adidas IP: 195.154.209.127 วันที่: 29 กรกฎาคม 2560 เวลา:19:09:16 น.  

 
She confirmed in January that she was open to a ‘potential partnership with investors.
adidas sweatshirt womens //fingor.co.za/shops.php?wjf=adidas-sweatshirt-womens


โดย: adidas sweatshirt womens IP: 195.154.209.127 วันที่: 31 กรกฎาคม 2560 เวลา:6:24:46 น.  

 
"ker was forced to leave the field after 35 minutesJack Sullivan, son of co-owner David, confirmed the Ghanaian will require “surgery.
new mens adidas shoes //www.nadiamason.co.za/One.php?wjf=new-mens-adidas-shoes


โดย: new mens adidas shoes IP: 195.154.209.127 วันที่: 1 สิงหาคม 2560 เวลา:19:33:31 น.  

 
Riyad Mahrez scores some unbelievable goals in Leicester trainingHe had improved as a goalkeeper and.
nike t shirt manchester united //www.macon-sarlmiquelez.com/sarlmiquelez.asp?AAA=708755


โดย: nike t shirt manchester united IP: 195.154.209.127 วันที่: 1 สิงหาคม 2560 เวลา:20:57:04 น.  

 
"The Toffees have handed Baxter,?once touted as the next Wayne Rooney, a second chance with David Unsworth?? Under-23 side."
t shirt col polo homme //pl.aasoldes.fr/Ralph-Lauren-2012-tee-shirt-sport-dubai-T-Shirt-Col-Polo-Homme-TE2033.html


โดย: t shirt col polo homme IP: 62.210.167.185 วันที่: 25 สิงหาคม 2560 เวลา:2:22:26 น.  

 
"7 million release clause he has attracted the interest of many teams, who may see such a nominal fee as a steal."
moncler gamme rouge //moncler.abshop.fr/Doudoune-Moncler-Homme-capuchon-de-fourrure-Gris-Moncler-Gamme-Rouge-ER8615.html


โดย: moncler gamme rouge IP: 62.210.167.185 วันที่: 1 กันยายน 2560 เวลา:9:50:33 น.  

 
He brought Zeki Fryers on for Martin Kelly and it was his brilliant cross which set up James McArthurs equaliser a minute later.
adidas superstar white green //adidas.ffsoldes.fr/adidas-basket-chaussure-de-marque-chaussure-adidas-original-femme-pas-cher-Adidas-Superstar-White-Green-AG81378.html


โดย: adidas superstar white green IP: 62.210.167.185 วันที่: 1 กันยายน 2560 เวลา:20:20:02 น.  

 
"Getty Images15After several impressive years at United, Smalling seems to have regressed this season."
chaussures adidas pas cher //a.frcls.fr/Homme-Adidas-Court-Pro-chaussure-de-course-bleu-marine-blanc-jaune-Chaussures-Adidas-Pas-Cher-AS5553.html


โดย: chaussures adidas pas cher IP: 62.210.167.185 วันที่: 2 กันยายน 2560 เวลา:6:48:09 น.  

 
Reuters5Michael Keane has been given a shock call-up to the England squadGetty Images5Michael Keane .
adidas jeremy scott //adidas.laurene-martinez.fr/chaussures-pour-adidas-nastase-chaussure-de-marque-Adidas-Jeremy-Scott-OR81436.html


โดย: adidas jeremy scott IP: 62.210.167.185 วันที่: 2 กันยายน 2560 เวลา:17:10:12 น.  

 
Patrick van Aanholt – Sunderland to Crystal Palace – 4.
nike roshe run noir //nk.bbsoldes.fr/2015-Nike-Roshe-Run-Hyp-Prm-QS-3M-Chaussures-hommes-gradient-de-football-r?fl?chissants-l?gers-en-maille-respirante-Noir-Couleur-d-and-apos-or-magenta-clair-l-and-apos-eau-bleue-ivoire-Nike-Roshe-Run-Noir-WO13466.html


โดย: nike roshe run noir IP: 62.210.167.185 วันที่: 3 กันยายน 2560 เวลา:3:25:52 น.  

 
Onyekuru – who has 16 goals in 41 appearances at Eupen since making his debut last season – ruled out a January switch.
doudoune moncler femme pas cher //moncler.secretariat-alc.fr/Doudoune-Moncler-Paris-Clairy-Bleu-Doudoune-Moncler-Femme-Pas-Cher-EM9915.html


โดย: doudoune moncler femme pas cher IP: 62.210.167.185 วันที่: 3 กันยายน 2560 เวลา:13:40:39 น.  

 
"mohamady 6, Davies 5, Maguire 6, Dawson 6, Robertson 6,?Livermore 6 (Henriksen 74), Huddlestone 6 (Mason 63, 5), Snodgrass 6, Clucas 6 (Diamonde 78, 5), Mbokani 6."
adidas montante pas cher //adidas.secretariat-alc.fr/Ailes-De-Chaussures-De-Nouvelle-Adidas-Jeremy-Scott-OBYO-Bleu-Clair-Adidas-Montante-Pas-Cher-RA80513.html


โดย: adidas montante pas cher IP: 62.210.167.185 วันที่: 4 กันยายน 2560 เวลา:0:11:24 น.  

 
Rooneys former Everton team-mate Leon Osman has also been tipping him for a return to his former club.
survetement armani femme //www.artdestshop.eu/Ensemble-noir-EA7-Survetement-Armani-Femme-SO1306.html


โดย: survetement armani femme IP: 62.210.167.185 วันที่: 5 กันยายน 2560 เวลา:3:52:47 น.  

 
You can pick them up now at select Nike Sportswear suppliers, or directly from nike.
superstar femme swag //www.fredericdantin.com/dantin.asp?AAA=502752


โดย: superstar femme swag IP: 62.210.167.185 วันที่: 9 กันยายน 2560 เวลา:17:34:32 น.  

 
But even beyond outside influences, Jordan Brand continuously churned out colorways and models that would thrive off of the hardwood.
adidas dragon 40 2/3 //www.guiavarch-steve.com/camping.asp?AAA=540092


โดย: adidas dragon 40 2/3 IP: 62.210.167.185 วันที่: 11 กันยายน 2560 เวลา:19:01:18 น.  

 
Filed under: Basketball Reebok Upcoming SneakersTags: Reebok Kamikaze II
personnalise tes air max one //www.le-clos-des-alouettes.com/des.asp?AAA=636477


โดย: personnalise tes air max one IP: 212.47.252.101 วันที่: 12 กันยายน 2560 เวลา:17:35:24 น.  

 
The future is still looking bright if youre an ASICS retro runner fan as we get a look at four upcoming releases of two of the brands most popular silhouettes.
veste nike kyrie //www.macon-sarlmiquelez.com/sarlmiquelez.asp?AAA=709998


โดย: veste nike kyrie IP: 62.210.167.185 วันที่: 13 กันยายน 2560 เวลา:22:30:23 น.  

 
adidas Yeezy Boost 350 "Moonrock"" view all 23 items on ebayVIEW ITEM$199.
adidas superstar nyc bronx //www.massage-angers-orion.com/orion.asp?AAA=719809


โดย: adidas superstar nyc bronx IP: 62.210.167.185 วันที่: 14 กันยายน 2560 เวลา:13:52:47 น.  

 
adidas Yeezy Boost 350 "Moonrock"" view all 1459 items on ebayVIEW ITEM$120.
puma suede 1978 //www.la-crete-blanche.fr/blanche.asp?AAA=586351


โดย: puma suede 1978 IP: 62.210.167.185 วันที่: 15 กันยายน 2560 เวลา:5:40:03 น.  

 
Rooney and Guardiolas handbags on side of pitchRelated StoriesThe unexpected guestIn today's St.
air jordan,jordan pas cher,jordan 11,air jordan pas cher,nike air jordan,nike jordan,jordan femme,air jordan femme,basket jordan,jordan 6,air jordan 4,jordan 4,chaussure jordan,rania de jordanie,air jordan 6,air jordan 11,jordan 13,jordan 3,royal jordanian,air jordan 3,basket jordan femme,jordan chaussure,jordan flight,jordan retro 4,jordan shoes,air jordan 5,jordan spizike,chaussures jordan,jordan enfant,jordan 8,jordan future,air jordan 4 retro,air jordan 1,jordan 6 rings,jordan basket,casquette jordan,mickael jordan,jordan michael,jordan son of mars,jordan retro 3,nike jordan femme,jordan air,jordan nike,jordans femme,jordan retro,jordan 1, //www.justmail.fr


โดย: air jordan,jordan pas cher,jordan 11,air jordan pas cher,nike air jordan,nike jordan,jordan femme,air jordan femme,basket jordan,jordan 6,air jordan 4,jordan 4,chaussure jordan,rania de jordanie,air jordan 6,air jordan 11,jordan 13,jordan 3,royal jordanian,air jordan 3,basket jordan femme,jordan chaussure,jordan flight,jordan retro 4,jordan shoes,air jordan 5,jordan spizike,chaussures jordan,jordan enfant,jordan 8,jordan future,air jordan 4 retro,air jordan 1,jordan 6 rings,jordan basket,casquette jordan,mickael jordan,jordan michael,jordan son of mars,jordan retro 3,nike jordan femme,jordan air,jordan nike,jordans femme,jordan retro,jordan 1, IP: 62.210.167.185 วันที่: 15 กันยายน 2560 เวลา:14:23:44 น.  

 
Be sure to stay tuned to Sneaker News for more details.
nmd adidas femme //www.herve-lemoine.fr/lemoine.asp?AAA=563842


โดย: nmd adidas femme IP: 62.210.167.185 วันที่: 15 กันยายน 2560 เวลา:21:37:46 น.  

 
"I still speak to many of my friends and former team-mates and they are always there for me, to encourage me and give me confidence."
air jordan,jordan pas cher,jordan 11,air jordan pas cher,nike air jordan,nike jordan,jordan femme,air jordan femme,basket jordan,jordan 6,air jordan 4,jordan 4,chaussure jordan,rania de jordanie,air jordan 6,air jordan 11,jordan 13,jordan 3,royal jordanian,air jordan 3,basket jordan femme,jordan chaussure,jordan flight,jordan retro 4,jordan shoes,air jordan 5,jordan spizike,chaussures jordan,jordan enfant,jordan 8,jordan future,air jordan 4 retro,air jordan 1,jordan 6 rings,jordan basket,casquette jordan,mickael jordan,jordan michael,jordan son of mars,jordan retro 3,nike jordan femme,jordan air,jordan nike,jordans femme,jordan retro,jordan 1, //www.qry.fr


โดย: air jordan,jordan pas cher,jordan 11,air jordan pas cher,nike air jordan,nike jordan,jordan femme,air jordan femme,basket jordan,jordan 6,air jordan 4,jordan 4,chaussure jordan,rania de jordanie,air jordan 6,air jordan 11,jordan 13,jordan 3,royal jordanian,air jordan 3,basket jordan femme,jordan chaussure,jordan flight,jordan retro 4,jordan shoes,air jordan 5,jordan spizike,chaussures jordan,jordan enfant,jordan 8,jordan future,air jordan 4 retro,air jordan 1,jordan 6 rings,jordan basket,casquette jordan,mickael jordan,jordan michael,jordan son of mars,jordan retro 3,nike jordan femme,jordan air,jordan nike,jordans femme,jordan retro,jordan 1, IP: 62.210.167.185 วันที่: 16 กันยายน 2560 เวลา:6:19:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.