ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่บทความ
: เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

และยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(SGT)

เมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.30 น.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(SGT) ได้เข้าบรรยายสรุปเกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ณ.ห้องประชุมเล็ก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนจากกกร.พิษณุโลก ประกอบด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายชโยดมฉันทวรางค์ รก.ประธานหอการค้าจังหวัด และคณะผู้บริหาร กกร.จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ นายฐาปนา บุณยประวิตร ผอ.สถาบันฯได้สรุปเกณฑ์และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดและเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน(Smart Growth & LEED-ND) ที่นำมาใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกโดยมุ่งเน้นประเด็นการออกแบบผังที่จะนำจังหวัดและเมืองพิษณุโลกไปสู่เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยอาศัยฐานทรัพยากร นโยบายของรัฐบาล ความสามารถของผู้ประกอบการ หน่วยงานและภาคประชาชนให้เป็นพลังการขับเคลื่อน ทั้งนี้ เกณฑ์หลักที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่เกณฑ์ความเป็นเมืองสุขภาพและเมืองแห่งการเดิน เกณฑ์การออกแบบเมืองให้กระชับเกณฑ์การออกแบบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกระดับรายได้เกณฑ์การส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน เกณฑ์การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรพื้นที่ผลิตอาหารและพื้นที่ธรรมชาติพร้อมพื้นที่ประวัติศาสตร์รวมทั้งเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับแนวทางการพัฒนาตามผังเมืองรวมคณะที่ปรึกษาร่วมกับ กกร.พิษณุโลก จัดทำยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนโดยกำหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนกายภาพเมืองให้กระชับ เป็นเมืองคนเดินกำหนดสร้างศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงกำหนดให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยกำหนดให้มีศูนย์เศรษฐกิจจำนวน44 ศูนย์ทั่วทั้งจังหวัดโดยให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างงานและจ้างงาน เป็นหน่วยรองรับการพัฒนาจัดทำนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความคุ้มค่าการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนการจัดระบบคมนาคมขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนแรก

-การขนคนกำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการเดินทางภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด

-การขนส่งสินค้ากำหนดให้ศูนย์เศรษฐกิจโลจิสติกส์บึงพระเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนและทางรางในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรและอาหารได้กำหนดให้เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรบริเวณบ้านหนองจิกอ.พรหมพิรามเป็นพื้นที่รวมศูนย์การผลิต สำหรับแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์นั้นได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้นในอำเภอเนินมะปราง โดยให้ใช้เพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรนิเวศ ห้ามกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทุกชนิดเช่น เหมืองทองคำ เป็นต้น สำหรับการปรับปรุงจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองนวัตกรรม 4.0ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ได้เสนอให้รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมของจังหวัดและให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งขณะนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำความร่วมมือกับสวทน.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเป็นศูนย์ภาค Food Innopolis แล้วรัฐบาลส่วนกลาง ในภาพ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ความสนใจกับโครงการในพิษณุโลก และพร้อมให้ความสนับสนุนให้เป็นเมืองนวัตกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนจากกกร.พิษณุโลก ประกอบด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายชโยดมฉันทวรางค์ รก.ประธานหอการค้าจังหวัด และคณะผู้บริหาร กกร.จังหวัดพิษณุโลกเกณฑ์การออกแบบเมืองให้กระชับ เกณฑ์การออกแบบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกระดับรายได้ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน

การขนคน กำหนดให้ศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการเดินทางทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดเกณฑ์การเป็นเมืองสุขภาพและเมืองแห่งการเดิน

เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Smart Growth Thailand ขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่กรุณาให้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงแก่สถาบันฯ ในการอธิบายเกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางผังและออกแบบเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำผลจากการวางผังสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ซึ่งนับได้ว่า ปัจจุบัน แผนงานต่างๆอยู่ระหว่างการขับเคลิ่อนและกำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแล้วโดยผลจากการประชุมย่อยในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ตอบรับเป็นแม่งานประสานแผนพิษณุโลก 2020ให้เดินหน้าต่อ โดยได้กำหนดจัดงานพิษณุโลกฟอรัม 2559ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนำแนวคิดของยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 บูรณาการกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสร้างแนวทางขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพต่อไป SGT ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลกกกร.พิษณุโลกและพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกคนที่ท่านได้พ่อเมืองที่ให้ความสำคัญกับงานวิชาการและการลงลึกในรายละเอียดแผนงานที่เรียกได้ว่ามสแกนทุกตัวอักษรขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ส่งนักบริหารมืออาชีพท่านนี้มาดูแลพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
Create Date : 30 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2559 11:21:23 น. 0 comments
Counter : 959 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.