ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ การเคหะแห่งชาติ จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาเมืองใหม่
คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาเมือง” จัดบรรยายเรื่อง “การพัฒนาเมืองใหม่” วิทยากรรับเชิญ คือ อาจารย์สำราญ มีสมจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะทำงานสมาคมการผังเมืองไทย และคณะทำงานSmart Growth Thailand เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาเมืองใหม่” ด้วยหลักการ “การเติบโตอย่างชาญฉลาด” (Smart GrowthPrinciples) และ แนวความคิด “การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน” (TOD/TOC Concept) โดยมีผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรของอบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมฯ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม BB202 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

บทความโดยอาจารย์ สำราญ มีสมจิตร

อีเมล์ : samrahnm@yahoo.com


ในภาพ วิทยากรอ.สำราญ มีสมจิตร และผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บุคลากรของอบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมฯ


เนื้อหาบรรยายประกอบด้วย

(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหม่

(2) แนวคิดและหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหม่

(3) แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) และแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD/TOC)

(4) ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองใหม่

(5) การพัฒนาเมืองใหม่ยุคโลกาภิวัตน์ 

การพัฒนาเมืองใหม่ยุคโลกาภิวัตน์คือ การพัฒนาย่านอยู่อาศัยที่ปรับตัวได้ดีต่อปัญหาเมืองร้อนและโลกร้อน


หลังจากที่ประเทศไทยได้พัฒนาเมืองมาระยะหนึ่งตลอดช่วง 100 ปีมานี้ ปรากฏว่าพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เติบโตขึ้นแบบกระจัดกระจาย (Sprawl Community) ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไร้ทิศทางและรุกล้ำระบบนิเวศโดยรอบเมืองออกไปเรื่อยๆส่งผลให้เกิดปัญหาทุกด้านทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระยะเวลาเดินทางกับค่าครองชีพพลเมืองที่แพงขึ้นทุกทีจากการต้องเดินทางไกลมากขึ้นจากย่านที่พักอาศัยไปยังย่านอื่นๆ ของเมืองและแม้บางเมืองมีการเติบโตแบบเขตย่าน (Zoning) แต่ก็ยังเป็นเขตย่านในแนวราบที่แผ่ขยายไปตามถนนสายหลักของเมือง (Ribbon-Strip Development) ทำให้รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(Infrastructure) แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆซึ่งไม่เท่าทันกับปัญหาร้อยแปดที่เกิดแบบสั่งสมและขัดแย้งส่งผลกระทบระหว่างกันของการใช้ประโยชน์แต่ละประเภทด้วยเหตุนี้ “วิทยาการปรับปรุงเมืองสมัยใหม่” (New Urbanism) จึงให้ความสำคัญกับการบูรณะย่านเมืองเก่าที่เสื่อมโทรมไร้ระเบียบและการวางผังเมืองพื้นที่เมืองใหม่เชิงยุทธศาสตร์ด้วยหลักการการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth Principles) ที่มีเกณฑ์หลักและแนวทางการพัฒนาเมือง 10 ประการมาประยุกต์ใช้ในบริบทพื้นที่เมืองของไทย ประกอบด้วย

(1) หลักของการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix Use)

(2) หลักของการสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์อาคารด้วยการออกแบบ“อาคารกระชับ” (CompactBuilding Design)

(3) หลักของการสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรทุกระดับรายได้

(4) หลักของการสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน

(5) หลักของการสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง

(6) หลักของการรักษาที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ธรรมชาติที่งดงามพื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

(7) หลักของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้ว

(8) หลักของการจัดหาการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายทางเลือกในการสัญจร

(9) หลักของการสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ์ได้ ชัดเจน ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน และ

(10) หลักของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสานร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในหลักการ 10 ประการข้างต้นนี้จะมุ่งนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนและออกแบบชุมชนเมืองภายใต้บริบทความเป็นเมืองของไทยโดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและพัฒนาพื้นที่ที่เป็น พื้นที่รอบสถานีขนส่ง (Transit-Oriented Development: TOD) เพื่อจัดระเบียบเมืองใหม่โดยเฉพาะการวางผังระบบโครงข่ายเชื่อมโยงการสัญจรของพลเมืองแบบการสัญจรหลากทางเลือกพร้อมทั้งวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเข้มข้นในแนวดิ่งด้วยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบฯ ให้เป็น “เมืองกระชับ” (Compact City) บนการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานทั้งผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผสมผสานการใช้ประโยชน์อาคารและผสมผสานชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาแรงงานและเศรษฐกิจชุมชนเมืองระหว่างกันประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดจะทำให้ระยะทางการสัญจรในชีวิตประจำวันสั้นที่สุด(เพราะอยู่ในรัศมีของระยะการเดิน/ปั่นจักรยานและระยะการเชื่อมต่อกับระบบสถานีขนส่งมวลชนที่สะดวกคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ)ดังนั้น การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ TOD นี้จึงเป็นนวัตกรรมทางการผังเมืองเชิงรุกที่แก้ปัญหาของเมืองได้ทุกมิติอย่างรอบด้านเท่าทันกับปัญหาความสิ้นเปลืองพลังงาน ค่าครองชีพที่รัดตัว ที่ดินที่มีราคาแพงภาวะเมืองร้อนและโลกร้อน โดยกลยุทธ์ TOD ทำให้เกิดการอยู่อาศัยและการมีแหล่งงานอยู่เป็นโซนนิ่งแนวดิ่งภายในกลุ่มอาคารสูงในย่านTOD จึงเสริมคุณค่าของพื้นที่เมืองและเพิ่มคุณภาพชีวิตพลเมืองให้เกิดความน่าอยู่น่าเที่ยว และเกิดประสิทธิภาพในทุกทางได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งหมดนี้จึงเป็นระบบและกระบวนการสร้างและพัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีคุณภาพสูงในการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองจนสามารถกลายเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ตอบสนองความต้องการ ฝ่าขีดจำกัดนานาประการและแก้ปัญหาเมืองแบบรอบด้านได้อย่างมีแบบแผน มีทิศทาง และมีคุ้มค่าสูงในทุกมิติโดยกลายเป็น “ชุมชนโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน” (Transit-Oriented Community) ที่มีพัฒนาการเชิงบวกแตกต่างอย่างสูงกับชุมชนเมืองย่านอื่นๆนั่นเอง

ทั้งนี้ เท่ากับจะทำให้เกิดการบูรณะเมืองขึ้นใหม่ในย่านเมืองเก่าและเกิดการวางผังพื้นที่แบบเมืองกระชับในย่านใหม่ๆนอกเมืองแบบไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป นั่นคือการมุ่งไปที่การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ที่ดินโดยรอบสถานีขนส่งที่วางตัวเรียงกันเป็นระบบโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพอันหมายถึงสถานีขนส่งคน (ไม่ใช่สถานีขนส่งสินค้า) ซึ่งได้แก่พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในภาคมหานครกรุงเทพ (BMR) ที่มีแผนจะแล้วเสร็จครบ 10 สาย ในปี พ.ศ.2562 หรืออีก 5 ปีข้างหน้านี้โดยที่พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าทั้ง10 สายของภาคมหานคร (BMR) จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2562 หรืออีก 5 ปีข้างหน้านี้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญและเร่งวางแผนและผัง TOD เพื่อเปลี่ยนสภาพเมืองให้เป็นแบบกระชับไม่เติบโตแบบกระจัดกระจายอีกต่อไปกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแบบ TOD จะทำให้เกิดการอยู่อาศัยและการมีแหล่งงานอยู่เป็นโซนนิ่งแนวดิ่งทั้งระหว่างและภายในกลุ่มอาคารสูงหลังการปรับปรุงเมืองจึงได้ย่านพื้นที่เมืองที่เพิ่มคุณภาพชีวิตพลเมืองให้เกิดความน่าอยู่น่าเที่ยว และเกิดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองมากขึ้นกว่าที่เป็นมากลายเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ตอบสนองความต้องการ ฝ่าขีดจำกัดนานาประการและแก้ปัญหาเมืองแบบรอบด้านได้อย่างมีแบบแผน มีทิศทาง และคุ้มค่าสูงในทุกมิติโดยกลายเป็น “ชุมชนโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน” (Transit-Oriented Community) ที่มีพัฒนาการเชิงบวกแตกต่างอย่างสูงกับชุมชนเมืองย่านอื่นๆ

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด)เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ //www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้(เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว //www.oknation.net/blog/smartgrowth
 

Create Date : 30 กันยายน 2557    
Last Update : 30 กันยายน 2557 8:51:02 น.
Counter : 1549 Pageviews.  

เริ่มแล้วที่พิษณุโลกกับการวางผังเมืองในรูปแบบใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และการปฏิบัติการผังเมือง (Hand-On Public Workshop)

'ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับที่ยกร่างร่วมกันของประชาชนหน่วยราชการ และผู้บริหารเมือง"

พิษณุโลกพร้อมแล้วสำหรับการยกร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Smart Growth Thailandภาพจำลองแนวคิดบทบาทกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และการปฏิบัติการผังเมือง (Hand-On Public Workshop) สำหรับ

ตัวแทนชุมชน เจ้าของแปลงที่ดิน ตัวแทนหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจลงทุนร่วมประชุมและปฏิบัติการผังเมืองเพื่อสรุปอุปสรรค โอกาส

และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในช่วง 20 ปีข้างหน้า พร้อมยกร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ฉบับที่เริ่มต้นและดำเนินการร่วมกันของประชาชนกับหน่วยราชการและผู้บริหารเมือง


ภาพประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก คุณนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์

และรองประธานหอการค้า คุณชโยดม ฉันทวรางค์


กำหนดการประชุมดังนี้

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Hand-On Public Workshop 1)

สำหรับกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ

สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติการ 120 คน

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ.โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซท์จังหวัดพิษณุโลก


ภาพการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกในภาพประกอบด้วยผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร คุณธวัชชัย ฐิติสมวงศ์ จาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

คุณสุเมธ วงศ์ชวลิต สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก


ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

แนวทางการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษ์เชิงนิเวศน์และพื้นที่งดงามตามธรรมชาติ

โดย คุณพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด

โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Thailand

ร่วมปฏิบัติการผังเมืองเรื่อง

การกำหนดบทบาทและขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรมจำแนกตามรายสาขา

การวางผังและออกแบบชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน

การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิต

และการกระจายสินค้า

การกำหนดลำดับชั้นและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่อ่อนไหวเชิงนิเวศ


ภาพการปฏิบัติการผังเมือง (Hand-on Public Workshop) ของการเคหะแห่งชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ร่วมประชุมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตร การพัฒนาชนบทการอนุรักษ์ทรัพยากร และการสงวนรักษาพื้นที่ธรรมชาติ

สมัครโดยตรงที่ คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email: kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้ร่วมประชุม 300 คน

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ. ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก


ภาพพิธีเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกโดยประธานการประชุม

นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก


ฟังการบรรยายสรุป

รายละเอียดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

โดย ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม

แนวนโยบายการวางผังเมืองรวมจังหวัด

โดย ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

การรับฟังความคิดเห็น

การสรุปปัญหา อุปสรรค ความต้องการและกรอบการใช้ที่ดินของหน่วยราชการในอนาคต 20 ปี

ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email: kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Hand-On Public Workshop 2)

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรมและก่อสร้าง กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมกลุ่มคมนาคมและขนส่ง โลจิสติกส์

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มผู้บริหารเมือง จำนวนผู้ร่วมปฏิบัติการ 150 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ. ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก


ภาพปฏิบัติการผังเมือง (Hand-On Public Workshop) ของคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการ

เทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อการยกร่างผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุย


ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก

โดย คุณนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

แนวทางการวางผังและออกแบบยุทธศาสตร์เมืองเพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร Smart Growth Thailand

แนวคิดการวางผังพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งมวลชนในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ภาพทัศนียภาพถนนแบบสมบูรณ์และสถานีเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน (Multimodal Transportation) 

จาก link ของ Smart GrowthAmerica


ร่วมปฏิบัติการผังเมืองเรื่อง

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การสร้างศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมืองและชานเมือง

การคาดการณ์การใช้ที่ดินจำแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน

การจัดการระบบคมนาคมและขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน


ภาพแสดงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของ Reconnecting America


ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-212102 055-212104 โทรสาร 055-212103 หรือ

คุณกมลรัตน์ หอมเอื้อม Email:kamonrat_ua02@windowslive.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด


ภาพจำลองแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกส์และระบบการเชื่อมต่อการคมนาคมและขนส่ง


ข้อกำหนดสำหรับผู้ร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน ได้รับเอกสารประกอบการประชุมชมนิทรรศการย่อย อาหารเที่ยงและอาหารว่างแต่ต้องอยู่ร่วมการประชุมและร่วมปฏิบัติการตลอดระยะเวลาที่กำหนดผู้ร่วมประชุมต้องพร้อมแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเท็จจริงหรือเสนอเอกสารยืนยันต่อกลุ่มหรือต่อที่ประชุมเพื่อประโยชน์ในการสรุปผลและการวางผังเมืองรวมจังหวัด
 

Create Date : 28 กันยายน 2557    
Last Update : 28 กันยายน 2557 21:58:51 น.
Counter : 766 Pageviews.  

กรณีศึกษา : ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Chargeบทความ : ค่าธรรมเนียมรถติดของมหานครลอนดอน: London Congestion Charge

โดย อาจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

สมาชิกสมาคมการผังเมืองไทย/ นักเรียนทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน) 

ระดับปริญญาเอกประเภททุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมลล์: pedithep.youyuenyong@email.dmu.ac.uk

มหานครขนาดใหญ่ย่อมประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชนเมืองที่ไม่เพียงจะต้องถูกออกแบบหรือวางผังเมืองให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองแต่มหานครขนาดใหญ่ยังจะต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อประกอบกิจกรรมทางด้านธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีเสรีภาพในการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง(freedom of movement) โดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะและการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว แต่ทว่าการ ที่ รัฐหรือท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษระดับมหานครปล่อยให้ประชาชนสามารถใช้ยวดยานพาหนะส่วนตัวโดยไม่จำกัดหรือไร้กลไกมาควบคุมปริมาณยวดยานพาหนะของประชาชนแล้วย่อมอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีการจราจรที่แออัด (Urban Traffic Congestion) อันอาจนำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบในด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม หากปล่อยให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะส่วนตัวมาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองได้อย่างอิสระ เช่นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถโดยสารส่วนบุคคลมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการใช้งานรถยนต์อันก่อให้เกิดสภาวะที่มีเสียงรบกวนและการไร้ซึ่งความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในกรณีมีประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้ทันท่วงทีกับสาธารณะภัยที่กำลังจะเกิดหรือได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้น

อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดการจราจรในพื้นที่ชุมชนเมือง การวางผังเมืองการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ จึงพยายามแสวงหามาตรการเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนมาบังคับใช้กับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่หรือมหานครขนาดใหญ่หากประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่มหานครขนาดใหญ่ประสงค์ที่จะนำยานพาหนะส่วนตัวมาสัญจรในพื้นที่การจราจรบริเวณมหานครขนาดใหญ่

มหานครลอนดอน (GreaterLondon) ถือเป็นมหานครหนึ่งซึ่งเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดหรือรถติดมาเป็นเวลาช้านานนั้นอาจะเป็นเพราะมหานครลอนดอนเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศเพราะความที่ลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางราชการของประเทศประกอบกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกและเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานทางธุรกิจและห้างร้านขนาดต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้คนจากภายในประเทศที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือผู้คนจากทั่วโลกอยากมาติดต่อราชการ ท่องเที่ยวติดต่อทางธุรกิจและใช้บริการจากสถานบันเทิงหรือห้างร้านต่างๆในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง

นอกจากนี้ การที่ลอนดอนมีพื้นที่ชุมชนเมืองและมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจำนวนที่จำกัดทำให้มหานครลอนดอนจึงต้องพยายามแสวงหาแนวทางหรือมาตรการที่อำนวยประโยชน์ต่อทั่วผู้ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย ติดต่อธุรกิจ และติดต่อราชการในมหานครลอนดอนได้ในขณะเดียวกันแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวต้องส่งผลดีต่อการจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองในระยะยาวกับได้สัดส่วนกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวลอนดอนและสิ่งแวดล้อมของมหานครลอนดอนที่จะต้องสูญเสียไปเพียงเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการสัญจรด้วยยวดยานพาหนะไปมาในพื้นที่ชุมชนเมืองมหานครลอนดอนของผู้ที่มาจากต่างถิ่น

ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงได้พยายามแสวงหาแนวทางที่สร้างสมดุล (balance) ระหว่างการใช้เสรีภาพของประชาชนในการเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวและพบปะติดต่อธุรกิจในพื้นที่ชุมชนเมืองกับความรับผิดชอบของประชาชนหากประชาชนที่นำเอารถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจปล่อยมลพิษได้มาใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมืองอันทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานยานพาหนะดังกล่าวและมหานครลอนดอนอันเป็นท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (ระดับเทศมลฑลขนาดใหญ่) จำต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับระวังภัยกับป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการนำเอายวดยานพาหนะที่สามารถก่อมลพิษทางเสียและมลพิษทางอากาศจากการนำเอามาสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมืองรวมไปถีงอาจทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองมีการจราจรที่แออัดมากยิ่งขึ้นอันส่งผลเสียต่อทั้งผู้ที่อาศัยอย่ในพื้นที่มหานครลอนดอนและผู้ที่เข้ามาสัญจรในพื้นที่ลอนดอนเป็นการชั่วคราว

รัฐบาลอังกฤษได้พยายามหาแนวทางต่างๆ มาสร้างสมดุลดังกล่าวในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ Reuben JacobSmeed นักสถิติการจราจรและนักวิจัยด้านการจราจรของอังกฤษได้ทำการศึกษาวิจัยข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการจราจรและข้อแนะนำที่นำไปสู่การจัดทำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจรที่สำคัญในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ Reuben ได้เสนอเอกสารวิจัยเรื่อง "Road Pricing: The Economic and Technical Possibilities"หรือเรียกสั้นๆว่า "Smeed Report" รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอหลักการของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานถนนในพื้นที่ชุมชนเมือง(road pricing) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางด่วนพิเศษหรือการใช้งานพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีปัญหารถติดบ่อยๆประชาชนที่ต้องการใช้งานพื้นที่เช่นว่านี้เป็นพิเศษหรือประชาชนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นที่สร้างภาระให้กับผู้ที่เดินทางสัญจรเป็นประจำในพื้นพื้นที่ดังกล่าวและสร้างภาระให้มหานครขนาดใหญ่อย่างเช่นลอนดอนย่อมต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการกระทำกันอาจสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือสร้างภาระให้กับมหานครในการจัดการจราจรและสภาวะแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองจากการเผชิญปัญหาด้านรถติด

ด้วยแนวความคิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือค่าธรรมเนียมการนำยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาในมหานครลอนดอนจากการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ท่านดังกล่าว ในเวลาต่อมารัฐบาลอังกฤษจึงได้พยายามนำเอาหลักจากการศึกษาวิจัยมากำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผ่าน "โครงการ Central LondonCongestion Charging Scheme" หรือ"โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในมหานครลอนดอน"โดยรัฐบาลอังกฤษได้ทำการปฏิรูปกฎหมายบริหารจัดการผังเมืองและกฎหมายควบคุมการจราจรบนท้องถนนได้แก่ กฎหมาย Road Traffic ReductionAct 1997 อันมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในการลดความแออัดของรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน กับ กฎหมาย Greater London Authority Act 1999อันมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจแก่เทศบาลลอนดอนอันเป็นเทศบาลมหานครขนาดใหญ่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดแล้วนำเอาค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บมาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมหานครลอนดอนการกำหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั่วสองฉบับนี้ย่อมส่งผลดีอย่างยิ่งยวดต่อการบริหารจัดการผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในเวลาต่อมาเพราะกฎหมายทั้งสองฉบับได้สถาปนาอำนาจของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีโอกาสใช้อำนาจและกลไกที่รัฐได้มอบให้มาบริหารจัดการจราจรและมีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาชดเชยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองกันเนื่องมาจากการใช้เสรีภาพการเดินทางของผู้คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองเข้ามาเดินทางในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นการชั่วคราวโดยบุคคลที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชุมชนเมืองมีสิทธิที่จะนำเอายวดยานพาหนะที่สามารถสร้างปัญหารถติดในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองได้และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองแต่ต้องแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดที่ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเก็บตามอำนาจที่ได้รับจากกฎหมายทั่งสองฉบับที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้น


รูปที่ 1: แผนที่แสดง "พื้นที่ London Inner Ring Road" หรือ"พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน" ซึ่งหากบุคคลใดนำรถโดยสารมาสัญจรในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองระหว่างช่วงเวลา7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นของวันธรรมดาย่อมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดให้กับมหานครลอนดอนตามอัตราที่มหานครลอนดอนได้กำหนดเอาไว้

อ้างอิง: Transport for London,Seeking your views about proposed changes to the Congestion Charging Scheme,https://consultations.tfl.gov.uk/roads/congestioncharging


อนึ่ง ด้วยการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับผ่านการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ"โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในมหานครลอนดอน"ทำให้มหานครลอนดอนจำต้องจัดวางผังเมืองให้สอดคล้องกับกลไกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมหานครลอนดอนจึงได้วางผังเมือง โดยกำหนด "พื้นที่ London Inner Ring Road" หรือ"พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน"ให้เป็นพื้นที่พิเศษที่มหานครลอนดอนมีอำนาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดได้(จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดระหว่างช่วงเวลา 7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่การจราจรเบาบางและวันหยุดราชการที่มหานครลอนดอนอนุโลมให้สามารถนำรถยนต์มาวิ่งได้)เหตุผลที่มหานครลอนดอนได้กำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนั้นก็เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหารถติดพื้นที่ชุมชนเมืองในชั่วโมงเร่งด่วนหากมหานครอนุญาตให้ยวดยานพาหนะวิ่งกันอย่างอิสระโดยปราศจากกลไกการควบคุมย่อมทำให้ปริมาณรถยนต์ในพื้นที่ชุมชนเมืองมีมากและก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมืองการลำเลียงผู้ป่วยที่ต้องการการจราจรที่คล่องตัวสูงในพื้นที่ชุมชนเมืองการบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ต้องการความสะดวกในการลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการกระตุ้นให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในมหานครลอนดอนกับผู้คนที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆในมหานครลอนดอน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนที่จะเลือกใช้ยานพาหนะส่วนตัวเข้ามาสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมืองระดับมหานครขนาดใหญ่


รูปที่ 2: ป้ายแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น"พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน"มหานครลอนดอนจะติดตั้งป้ายนี้บริเวณรอบพื้นที่วงแหวนชั้นในมหานครลอนดอนทำให้เป็นการเตือนให้ผู้นำรถเข้ามาสัญจรภายในพื้นที่ดังกล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถติด

อ้างอิง: Transport for London,Congestion Charge, https://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge


สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมนั้น ผู้คนที่ต้องการนำเอารถโดยสารส่วนบุคคลเข้ามาสัญจรในบริเวณ "พื้นที่ถนนวงแหวนชั้นในมหานครลอนดอน"ต้องเสียค่าธรรมเนียมรถติดเป็นจำนวนเงินถึงสิบปอนด์ (£11.50) หรือตกเป็นเงินไทยประมาณห้าร้อยบาทต่อวันซึ่งหากผู้ใดไม่ได้นำรถโดยสารส่วนบุคคลออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองนอกเหนือเวลาจากที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเมืองดังกล่าวผู้นั้นย่อมต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึงหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ (£130) หรือตกเป็นเงินไทยประมาณหกพันหน้าร้อยบาท


รูปที่ 3: ตู้ชำระค่าธรรมเนียมรถติดที่มหานครลอนดอนติดตั้งไว้บริเวณรอบๆ พื้นที่ชุมชนเมืองชั้นในหรือบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะทำให้ผู้นำรถเข้ามาจอดหรือนำรถเข้ามาใช้งานในพื้นที่ชุมชนเมืองขั้นในของลอนดอนสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมรถติดได้โดยง่ายเมื่อได้ตั๋วชำระค่าธรรมเนียมรถติดมาจากตู้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วต้องเอาไปติดไว้บริเวณกระจกหน้ารถยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจของเจ้าพนักงานบังคับจราจรหากผู้ใดไม่ได้ติดตั๋วชำระค่าธรรมเนียมเอาไว้เจ้าพนักงานบังคับจราจรก็จะออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับ

อ้างอิง: BBC News, Congestioncharge cuts traffic levels, //news.bbc.co.uk/1/hi/england/2772583.stm


สำหรับในประเทศนั้น ในบรรดานักการเมืองหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม แวดวงวิชาการนโยบายสาธารณะด้านผังเมืองและประชาชนทั่วไป ได้ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำเอามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจราจรบนท้องถนนและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านผังเมืองมาปรับใช้กับประเทศไทยที่ยังขาดปัจจัยหลายประการมาส่งเสริมและสนับสนุนให้การบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น ทัศนคติของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดการขัดต่อเสรีภาพการเดินทางของประชาชนในต่างจังหวัดที่ต่อการเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครการสูญเสียประโยชน์จากกลุ่มอิทธิพลกับกลุ่มผลประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลปริมาณและความปลอดภัยของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะมารองรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไปและวัฒนธรรมการใช้รถยนต์ของคนไทย เป็นต้น

จึงอาจเป็นการยากที่จะทำให้ทัศนคติและเจตคติของประชาชนคนไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองจราจรเป็นไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องของการผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของชุมชนเมืองที่ชาญฉลาดแต่ทว่าเมื่อพลวัตรของมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วโลกเปลี่ยนไปการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ผังเมืองและเศรษฐศาสตร์จราจรที่เพิ่มมากขึ้นและมุมมองของผู้คนทั่วไปต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมผังเมืองที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นก็อาจทำให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการนำเอากลไกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาบังคับใช้ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

Hill, P., (1993). ‘Roadcongestion pricing: when is it a good policy? A comment’, Journal of TransportEconomics and Policy, vol.27, pp.91-98.

Jones, P., (1991), UKPublic Attitudes to urban traffic problems and possible countermeasures: pollof polls. Environment and Planning C: Government and Policy 9, pp 245-256.

Jones, P., (2002),Alternatives to Congestion Charging, published proceedings of a seminar held bythe Transport Policy Committee of the Greater London Authority.

MVA (1995), The LondonCongestion Charging Research Programme, Final Report, Volume 1, Government Office for London, HMSO:London.

Smeed, R.J., (1964), RoadPricing: The Economic and Technical Possibilities, (The Smeed Report), HMSO,London.

นโยบายสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Transport for London,Congestion Charge, available fromhttps://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge

The National Achieves,Road Traffic Reduction Act 1997, available from//www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/54/contents

The National Achieves,Greater London Authority Act 1999, available from //www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด)เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ //www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้(เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว //www.oknation.net/blog/smartgrowth
 

Create Date : 24 กันยายน 2557    
Last Update : 24 กันยายน 2557 20:11:34 น.
Counter : 790 Pageviews.  

มาดู โครงการรถไฟรางคู่กับการพัฒนาเมือง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สญชัย ลบแย้ม (19 กันยายน 2557)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษาด้านวิชาการสมาคมการผังเมืองไทย

ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(Smart Growth Thailand Institute)

การลงทุนและก่อสร้างแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 ให้ดำเนินการเร่งด่วน ระหว่างปี 2557-2558 จำนวน 2 โครงการ (ภาพที่ 1) คือ

1) เพิ่มรางคู่แบบ Meter gauge (ราง 1 ม.) ในเส้นทางเดิมที่มีปัญหาคอขวด จำนวน6 เส้นทาง รวมระยะทาง 887 กม. มูลค่า 127,472 ล้านบาท

2) เพิ่มรางคู่แบบ Standard gauge (ราง 1.435 ม.) ใน 2 เส้นทางได้แก่

2.1) หนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 737 กม.

2.2) เชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กม.

รวมระยะทาง 1,392กม. มูลค่า 741,460 ล้านบาท
ภาพที่ 1 โครงการพัฒนารางคู่แบบ Meter gague 6 เส้นทาง

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ ยังไม่มีภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟเหล่านี้ตามหลักการพัฒนาและออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development – TOD) แต่อย่างใดการถอดบทเรียนโครงการที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่าการลงทุนระบบรางเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันระดับภูมิภาคของประเทศไทยได้


ชมคลิปภาพ อ.สญชัย ลบแย้ม ให้สัมภาษณ์ ในรายการ  “ช่วยคิด ช่วยทำ” ทางไทยทีวีสีช่อง3

“โครงการรถไฟรางคู่กับการพัฒนาเมือง"

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2557

ขอขอบพระคุณ รายการ “ช่วยคิด ช่วยทำ” มา ณ ที่นี้
แหล่งที่มา

กระทรวงคมนาคม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพ.ศ. 2558-2565

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด)เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ //www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้(เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว //www.oknation.net/blog/smartgrowth
 

Create Date : 20 กันยายน 2557    
Last Update : 20 กันยายน 2557 17:31:09 น.
Counter : 839 Pageviews.  

เชิญร่วมประชุมเสวนา เรื่อง"การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรมตามระเบียงเศรษฐกิจ AEC
การเคหะแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอเชิญ ท่านผู้ประกอบการและตัวแทนหน่วยงานในสาขา

อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม บริการ สถาบันการศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรึกษา และผู้สนใจจะลงทุนในพื้นที่ย่านรังสิต-ลำลูกการ่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรมตามระเบียงเศรษฐกิจAEC

ด้วยแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และ LEED-ND

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

-ประสบการณ์ของเครือข่ายผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนของสหรัฐอเมริกาตามเกณฑ์Smart growth (LOCUS NationalNetwork) ในการสร้างเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

โดย นายฐาปนาบุณยประวิตร กรรมการ Smart Growth Thailand

-ประสบการณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

          โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ประสบการณ์การพัฒนาโครงการศูนย์การประชุมและย่านพาณิชยกรรมเมืองทองธานี

โดย ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ร่วมเสวนาเรื่อง

-โอกาสและข้อจำกัดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และพาณิชยกรรมและการลงทุนระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ย่านรังสิต-ลำลูกกาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดและLEED-ND

นำการเสวนาโดย ดร.ธนภณพันธเสน ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนและดร.ดำรงศักดิ์ ริมชมพู


วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.30 ณ.ห้องประชุมทองพันธุ์พูนสุวรรณ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับผู้ร่วมประชุมจำนวน 60 คน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนทันทีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน)

ลงทะเบียนได้ที่ คุณสุปณิตา มั่นเจริญ โทรสารหมายเลข 02 940 5413 หรือE-mail: supanita_por@yahoo.com
 

Create Date : 11 กันยายน 2557    
Last Update : 12 กันยายน 2557 7:02:25 น.
Counter : 657 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.