ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เร่งแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ บทสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ใน ฐานเศรษฐกิจเร่งแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่
กกร.ผนึกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และบริษัทพัฒนาเมืองเร่งกำหนดร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหาที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจในอนาคต เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

นายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยและอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย เปิดเผยว่าได้มีการประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.เชียงใหม่)ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัดเพื่อให้ได้เห็นภาพกรอบการพัฒนาเมืองและยกระดับเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นโดยในครั้งนี้นอกจากได้มีการบรรยายเกณฑ์ Smart Growth ที่ใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองแล้วยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และการปฏิบัติการ Chiangmai Public Hand-onWorkshop เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและตำแหน่งที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำหรับสาระสำคัญในการหารือร่วมกันครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเมืองเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานก่อนต่อจากนั้นจึงค่อยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาว่า สาขาเศรษฐกิจใดจะเติบโตในอนาคตและเป็นสาขาที่มีผลกระทบต่อการสร้างงานและจ้างงานสูงก็ให้เพิ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในสาขานั้นให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นการลงทุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

“อย่างไรก็ตาม เท่าที่ประเมินจากเกณฑ์ LEED-ND และ SmartGrowth พบว่า ระดับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เห็นได้ชัด เช่นจังหวัดเชียงใหม่ การขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงประชาชนขาดทางเลือกในการเดินทาง จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการสัญจรทำให้เกิดการคับคั่งการจราจรอย่างหนัก ดังที่เป็นอยู่ในวันนี้”

นายฐาปนา กล่าวอีกว่า ในแง่ของการบริหารจัดการเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์เศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจแก่จังหวัด และเป็นพื้นที่สร้างงานและจ้างงานทำให้ไม่สามารถวางกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นข้อเสนอสำคัญก็คือ เชียงใหม่จะต้องกำหนดที่ตั้งและขอบเขตของศูนย์เศรษฐกิจให้ได้โดยเร็วพร้อมลงทุนโครงสร้างในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจให้เพียงพอต่อการลงทุนทางธุรกิจและลงทุนระบบการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งมวลชน

ต่อจากนั้น ให้กำหนดกิจกรรมเศรษฐกิจภายในศูนย์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้กำหนดขึ้น

“หากดำเนินการเช่นนี้ได้ เชียงใหม่จะมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องผู้ประกอบการจะทราบพื้นที่ลงทุนและทราบขนาดการลงทุนที่สอดคล้องกับการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของตลาดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น”

ด้านนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กล่าวว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีชุมชนดั้งเดิมและชุมชนเกิดใหม่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัดดังนั้นในการจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพบว่าจะประสบกับความยากลำบากต่อการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดทำ Platform ในการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นการเฉพาะเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและรวดเร็วขึ้นนั่นเองขอขอบคุณ บทสัมภาษณ์ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ใน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่23-25 พ.ย. 60 มา ณ ที่นี้ครับ 
 

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2560 23:53:49 น.
Counter : 41 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

(ที่เชียงใหม่)จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาเชียงใหม่จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมภายในสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เชียงใหม่) อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พัฒนาเมือง” เพื่อจัดทำ “แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาเชียงใหม่” โดยมีกลุ่มนักวิชาการ และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดย ผศ.ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการเปิดการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองซึ่ง จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองหนึ่งที่กระบวนการจัดการภายในค่อนข้างยากในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สนับสนุนโครงการของจังหวัดเพื่อทำให้เสียงของประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนามีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมการผังเมืองไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผศ.ดร.ปุ่น กล่าวต่อว่าการจัดเสวนาครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางและทำให้ทราบว่าอะไรคือความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และมีการมองอนาคตด้วยกันอย่างไรเนื่องจากแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายและความฝันไม่เหมือนกัน จึงเหมือนกับเปิดเวทีว่าเราจะมีโครงการอะไรบ้าง ถ้าเรามีโอกาสได้เลือกโครงการที่จะเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ควรจะนำโครงการอะไรมา และคนเชียงใหม่จะเลือกโครงการอะไร เพราะโครงการที่จะเลือกนั้นก็มาจากภาษีของประชาชนรวมถึงความเข้าใจของภาคประชาชนกับโครงการที่จะเกิดขึ้นมีความสำคัญมาก ทั้งนี้การพัฒนาเมืองเป็นเรื่องระยะยาวความสามารถของภาคสังคมที่จะมองไปข้างหน้าจำเป็นจะต้องมีจุดนั้นและหาจุดลงตัวที่ร่วมกันให้ได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริงซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและความสามัคคีจากทุกคนขอบคุณที่มาบทความ เดลินิวส์

เพิ่มเติมข่าวจากแฟนเพจSMART GROWTHTHAILAND

             การประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1 ของ กกร.เชียงใหม่สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่พัฒนาเมือง จำกัดวันนี้นอกจากการบรรยายเกณฑ์ smart growth ที่ใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองของอาจารย์ฐาปนาบุณยประวิตรแล้ว ยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ และการปฏิบัติการ CM Public Hand-on Workshop เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจเนื่องจากเวลามีจำกัด ปธ.กกร.เชียงใหม่จึงกำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ 18 ธ.ค. 2560 โดยจะเชิญผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมมากขึ้นSGT ต้องขอบคุณวิทยากรกิติมศักดิ์ที่กรุณาเดินทางมาจากกทม.ได้แก่ คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ อดีต กก.ผจก. SMEs bank และอดีตผู้ว่าการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) คุณภษิต ไชยฉ่ำ กก.ผจก.บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด และคุณมารุต ศิริโกกก.ผจก.บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ครับ 

Create Date : 20 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2560 18:52:10 น.
Counter : 49 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

คิดยกกำลังสอง ตอน ผ่าเบื้องหลัง…ขอนแก่นโมเดล โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI

คิดยกกำลังสอง ตอน ผ่าเบื้องหลัง…ขอนแก่นโมเดล โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI

คิดยกกำลังสอง: ขอนแก่นโมเดล…มีอะไรดี? ตอนที่ 2 โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

(มีคลิปท้ายบทความ)

เมื่อท้องถิ่นรู้ว่า "รอรัฐบาลอย่างเดียวโครงการดีๆอย่าง สมาร์ทซิตี้อาจไม่มีทางเกิด".

จึงเป็นที่มาของ "ขอนแก่นโมเดล"โมเดลโดยท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งส่วนกลาง.

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ใครบ้างอยู่เบื้องหลัง สมาร์ทซิตี้ ขอนแก่นโมเดลที่นอกจากไม่พึ่งงบฯจากรัฐบาลแล้ว พวกเขาสามารถผสานความร่วมมือจากนักการเมืองท้องถิ่นได้อย่างไรและทำไมผู้ประกอบการรถสองแถวจึงพร้อมยินดีสนับสนุนไม่กลัวเสียประโยชน์จากการสร้างระบบขนส่งสาธารณะตามโมเดลนี้

.

ติดตามเพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง ตอน ผ่าเบื้องหลัง…ขอนแก่นโมเดลโดย Somkiat Tangkitvanich


ชมคลิปรับชมตอนแรก (ขอนแก่นโมเดล...มีอะไรดี?) ที่ https://youtu.be/4jTb34_qEPw

TDRI infograghics: https://tdri.or.th/2017/11/thinkx2-222/


สหกรณ์เดินรถขอนแก่น เป็นอีกภาคส่วนที่ยินดีสนับสนุน ขอนแก่นโมเดลเพื่อนำขอนแก่นไปสู่สมาร์ทซิตี้

ด้วยความร่วมมือกันอย่างดีภายในระดับท้องถิ่นนี้ ได้สร้างแรงดลใจส่งผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ นำโมเดลนี้ไปใช้ และมีการตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นคล้ายกับขอนแก่น


ติดตามเพิ่มเติมใน https://youtu.be/yYfCnKq40fU

TDRIinfograghics: https://tdri.or.th/2017/11/thinkx2-222/

ขอบคุณบทความจาก TDRI และคลิปภาพจาก THAIPBSมาณ ที่นี้ครับ
 

Create Date : 15 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2560 18:49:37 น.
Counter : 86 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ปี 61 “อาคม” เผย เดินหน้ารถไฟฟ้าภูมิภาค 4 จังหวัด (ภูเก็ต,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครราชสีมา)
ปี 61 “อาคม”เผยเดินหน้ารถไฟฟ้าภูมิภาค 4 จังหวัด (ภูเก็ต,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครราชสีมา)

รัฐมนตรีคมนาคมเผยปี 61 เตรียมลงทุนเพิ่มอีก 8 โครงการโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 1.03 แสนล้านบาท เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าภูมิภาค 4โครงการ

-2 พ.ย. 60-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ในปี 2561 เตรียมลงทุนเพิ่มอีก 8 โครงการ

โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว1.03 แสนล้านบาท ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าภูมิภาค 4 โครงการใน จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่นจ.นครราชสีมา และจ.เชียงใหม่

โครงการทางด่วนมอเตอร์เวย์ 2 โครงการสายรังสิต-บางปะอิน และสายกรุงเทพฯ-มหาชัย, โครงการปรับปรุงสนามบินขอนแก่นและสนามบินกระบี่,โครงการท่าเรือบกที่จ.ขอนแก่น

โครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2561 จะมีรวมทั้งสิ้น 51โครงการ แยกเป็น โครงการที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการ PPP จำนวน 24 โครงการ 

และอยู่ระหว่างประกวดราคา 27 โครงการ โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 43 โครงการ งบลงทุน1.27 ล้านล้านบาท ส่วนอีก 8 โครงการใหม่ในปี 61 จะใช้งบลงทุน 1.03 แสนล้านบาท

สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าภูมิภาคนั้นจะเริ่มในหัวเมืองหลักที่มีประชากรหนาแน่นและมีบทบาททางเศรษฐกิจ ซึ่งต่อจาก 4โครงการแรก ในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่มเติมที่ จ.อุดรธานี และ จ.พิษณุโลก


นายอาคม ยังกล่าวถึงการบริหารสนามบินภูมิภาคว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย(ทอท.) หรือ AOTได้เสนอแผนบริหารสนามบิน15 แห่ง 

เพื่อบริหารสนามบินเป็นคลัสเตอร์และเชื่อมเครือข่ายตะวันออก-ตะวันตก ที่ทอท.ยังขาดอยู่ ซึ่งการจะทำให้เป็นสนามบินนานาชาตินั้น 

คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นจะต้องพิจารณาบทบาทของกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ซึ่งปัจจุบันสามารถบริหารสนามบินภูมิภาคมีกำไร

 ขณะที่หัวใจของการบริหารสนามบินนอกจากเรื่องบริการแล้วต้นทุนที่ต่ำก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทอท. บริหารสนามบินขนาดใหญ่มีบริการแบบนานาชาติ 

จึงมีต้นทุนการบริหารสูงอาจจะกระทบต่อค่าบริการที่เรียกเก็บจากสายการบินซึ่งจะทำให้ไม่จูงใจสายการบินเข้ามาใช้บริการได้ 

ส่วนรูปแบบวิธีการบริหารจะเป็นเรื่องการให้สิทธิ์บริหารหรือให้เป็นเจ้าของสนามบินนั้น จะต้องให้มีข้อสรุปภายในเดือนพ.ย.นี้


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ที่มาภาพ ฐานเศรษฐกิจ

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการทำงานของกระทรวงคมนาคมมีความคืบหน้า ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และการจัดอันดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ได้กำชับให้กระทรวงฯ จัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนโดยเน้นโครงการที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ซึ่งโครงการระบบขนส่งทางรางนั้นจะร่าง TOR ให้เสร็จภายในปี 60 ส่วนโครงการสนามบินท่าเรือ จะร่าง TORให้เสร็จภายในไตรมาสแรกปี61

สำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 9เส้นทางมีความคืบหน้าไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ขณะที่การตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นทางแอร์บัสกับ บมจ.การบินไทย (THAI) จะลงนามร่วมกันในอีกไม่กี่สัปดาห์

นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานด้านการบินไปหารือเรื่องการจัดสรรที่จะเป็นผู้บริหารสนามบินภูมิภาคให้ได้ข้อยุติภายในเดือนพ.ย.นี้

ซึ่งเบื้องต้น AOT ได้เสนอขอบริหารสนามบินอย่างน้อย 15 แห่งจากที่กรมท่าอากาศยานดูแลอยู่ 29 แห่ง

อ้างอิงบทความ จากฐานเศรษฐกิจ

ในบทความเรื่อง "อาคม"เผยปี 61 คมนาคมเตรียมลงทุนเพิ่ม 8โครงการ 1.03 แสนล้านบาท

https://www.thansettakij.com/content/226830

ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ครับ
 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2560 9:07:20 น.
Counter : 115 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

Phuket Smart Bus ต้นแบบความสมาร์ทในระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ต

PhuketSmart Bus ต้นแบบความสมาร์ทในระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ต

คลอดแล้วค่าาาา ! กับ Phuket Smart Bus รถบัสที่มีความสมาร์ทเป็นต้นแบบที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ภูเก็ต สมาร์ทบัส จำกัด (PKSB) บริษัทในเครือของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)ได้เริ่มผลิตสมาร์ทบัสคันแรกที่จะเข้ามาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดภูเก็ตในปี 2561


โดยครั้งนี้ได้นำ “สมาร์ทบัส” มาเปิดตัวในงาน Bus And Truck 2017งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 14 จัดแสดงในวันที่ 2 –4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ สถานที่ ฮอลล์ EH106ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคคุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทคุณวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการบริหาร และดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ รับมอบ“สมาร์ทบัส” รถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต จากคุณเฉลิมโชค ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และทีมงานพร้อมทดสอบรถต้นแบบ “PhuketSmart Bus” คันแรก !! ทดสอบระบบการใช้งานต่าง ๆทดสอบลิฟท์สำหรับยกรถเข็นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นให้สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้เหมือนคนปกติทั่วไปนอกจากนั้นได้ทดสอบระบบต่าง ๆ

หลังจากจบงานนี้สมาร์ทบัสต้นแบบคันแรกจะได้นำมาทดสอบวิ่งในจังหวัดภูเก็ตเดือนพฤศจิกายน และในปี2561 เราจะได้พบกับความสมาร์ทในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้น บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด (PKCD) ขอฝากบริษัท ภูเก็ต สมาร์ทบัส จำกัด (PKSB)บริษัทในเครือไว้กับคนภูเก็ตทุกท่านเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

https://www.pkcd.co.th/2017/11/02/prototype-phuket-smart-bus-pkcd/
 

Create Date : 02 พฤศจิกายน 2560    
Last Update : 2 พฤศจิกายน 2560 21:12:56 น.
Counter : 62 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

BlogGang Popular Award#13


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.