ชมวิวทิวทัศน์ เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชวนเที่ยวทริปสัญจร ใจกลางเมืองเก่า พระนคร แลหลังพระนคร เยือนยลศิลป์โบราณสถาน ย่านกลาง “บางกอก”
อ้างอิง บน facebook https://www.facebook.com/groups/198771660256132/permalink/349929451807018/

สรรพ์สารศิลป์ ครั้งที่ ๑๐/๒

แลหลังพระนคร เยือนยลศิลป์โบราณสถาน ย่านกลาง “บางกอก”

วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

*********************************

๐๘.๐๐ น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณศาลาภายในศาลหลักเมือง ลงทะเบียนและรับเอกสาร (มีร้านกาแฟ

Amazon จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ด้านข้างศาลหลักเมืองติดกับกระทรวงกลาโหม)

๐๘.๓๐ น. รำลึกเรื่องราวความเป็นมาอันน่าสนใจของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และการขยายตัว ของพระนครในรัชสมัยต่างๆ รวมถึงสถานที่สำคัญในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ สักการะพร้อมสืบค้นว่า

เหตุใดเสาหลักเมืองจึงมี ๒ ต้น พร้อมฟังหลากเรื่องน่ารู้ของเทพารักษ์ อันศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาพระนคร

ณ ศาลหลักเมือง และร่องรอยเส้นทางรถรางสายเก่าแก่(ถนนตก-หลักเมือง)ที่หลงเหลือถึงปัจจุบัน

๐๙.๓๐ น. ออกเดินเท้าเลียบแนวถนนสนามไชย มุ่งสู่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดธรรมยุตใกล้พระบรมมหาราชวัง

และเป็นวัดคู่พระนครตามโบราณราชประเพณี ชมศิลปกรรมที่งดงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์

แบบพระราชนิยม นมัสการ”พระพุทธสิหังคปฏิมากร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อจำลองขึ้น

จากพระพุทธสิหิงค์ มีพุทธลักษณะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔ พร้อมชมความงามของ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนและการทอดพระเนตรสุริยุปราคาซึ่งหาชมได้ยาก

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัย ณ แพร่งภูธร

๑๓.๓๐ น. ฟื้นความหลังพร้อมทัศนาร่องรอยความเจริญที่ยังคงหลงเหลือถึงปัจจุบันของกลุ่มวัง ๓ แพร่ง

ซึ่งในอดีตคือที่ประทับของพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในบริเวณกลุ่มวัง

อาทิ สุขุมาลอนามัย วังแพร่งนราฯ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ต้นราชสกุล”วรวรรณ” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของ “โรงละครปรีดาลัย” อันเลื่องชื่อ ซุ้มประตูวังกรมหลวง

สรรพศาสตร์ศุภกิจ ฯลฯ

๑๕.๐๐ น. ลัดเลาะเข้าตรอกนาวา ชมเรือนไม้ประดับลวดลายขนมปังขิงที่หาชมได้ยาก มุ่งสู่เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) ศาสนสถานอันเก่าแก่คู่พระนคร ทัศนา“เสาชิงช้า” สัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมสักการะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่าทวยเทพอันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมชมกระดานโล้ชิงช้าที่ใช้ในพระราชพิธีตรียัมปวาย พิธีโบราณอันสำคัญ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์

๑๖.๐๐ น. ชมวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกที่ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางพระนคร

แฝงด้วยนัยของการปกครองยุคต้นแผ่นดิน สักการะ “พระศรีศากยมุนี” พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย

หล่อด้วยสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมศิลปะอันงามเป็นเลิศที่สร้างขึ้นจากพระราช

ศรัทธาในพระศาสนาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๑๗.๐๐ น. แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและเปี่ยมด้วยความประทับใจ

*********************************************************

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ๕๐๐บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา สุขุมวิท ซอย ๗๑ ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๗๑-๒๘๓๕๑๑-๕ ภายใน วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ หรือทางกล่องข้อความ(inbox)ในเฟซบุ๊ค นัท จุลhttps://www.facebook.com/nutchulapassorn

โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์แอดเดรส และชื่อในเฟซบุ๊ค เพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไป และเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้ว แต่ไม่ยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน ) กรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

รับจำนวนจำกัด

ระเบียบในการเข้าชมสถานที่

๑.กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชม ซึ่งเป็นศาสนสถานและสถานที่ราชการหลายแห่ง (ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลสถานที่ให้เข้าชมในกรณีที่สวมกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นหรือเสื้อแขนกุดมาร่วมกิจกรรม)

๒.กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชม เช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต

๓.ในอาคารเทวสถานไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
 

Create Date : 04 กันยายน 2556    
Last Update : 4 กันยายน 2556 6:38:50 น.
Counter : 942 Pageviews.  

กิจกรรมเดินทริปสัญจรในย่านเก่าแห่งบางกอก (สัมพันธวงศ์-ปากคลองตลาด) กับ อ.จุลภัสสร วิทยากรด้านศิลปวัฒนธรรม

อ้างอิง https://www.facebook.com/groups/186788034803648/permalink/208699402612511/

มาแล้วครับ กิจกรรมท่องเที่ยวน่าสนใจที่ไม่อยากให้พลาด

ภัสสรสัญจร ครั้งที่ ๒๓

เลียบตรอกออกถนน ยลอารามงามวิไล ในย่านเก่าแห่งบางกอก(สัมพันธวงศ์-ปากคลองตลาด)

วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

*********************************

๐๘.๐๐ น. พบกัน บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดกุศลสมาคร(โผเพื๊อกตื่อ) ถนนราชวงศ์ ปากซอยทางเข้าวัด

อยู่ติดที่ทำการไปรษณีย์ป้อมปราบฯ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์ไชน่า พริ้นเซส ลงทะเบียน และรับเอกสาร

๐๘.๓๐ น.ฟังเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจของคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย(ญวน)ในประเทศไทยพร้อมชมศิลปกรรม

แบบมหายานที่งดงามแปลกตา ณ วัดกุศลสมาคร(โผเพื๊อกตื่อ)พระอารามสำคัญของคณะสงฆ์

ฝ่ายอนัมนิกาย(ญวน)ที่สร้างขึ้นโดยชาวญวนและชาวจีนในย่านสัมพันธวงศ์และปัจจุบันเป็นที่พำนัก

ของพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ)ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดกุศลสมาครและเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น. เดินเท้ามุ่งสู่วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)สังฆารามของคณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทย สร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระอาจารย์

สกเห็ง พระสงฆ์จากประเทศจีน ซึ่งรัชกาลที่ ๕โปรดเกล้าฯพระราชทานนามวัดและสมณศักดิ์

เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรก นมัสการพระศากยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาภะพุทธเจ้า

และพระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า พระประธานลงรักปิดทองศิลปะจีนขนาดใหญ่อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์

เป็นมงคลชีวิต และพระอรหันต์ ๑๘ องค์ลงรักปิดทองศิลปะจีนที่งดงามหาชมได้ยากยิ่ง

๑๐.๓๐ น. ทัศนาวัดกันมาตุยารามพระอารามฝ่ายธรรมยุตินิกายขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์

ซึ่งแวดล้อมด้วยชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและศาสนสถานทั้งจีนนิกายและอนัมนิกายสร้างขึ้นโดย

พระดรุณรักษา(กัน สาครวาสี)มหาดเล็กในรัชกาลที่ ๔ และมารดาได้อุทิศสวนดอกไม้สร้างเป็นวัด

น้อมเกล้าฯ ถวาย จึงได้รับนามวัดพระราชทานชมเจดีย์ซึ่งสร้างเลียนแบบสถูปในประเทศอินเดีย

พร้อมสัมผัสความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัย

รัชกาลที่ ๔ ที่เขียนได้งดงามอีกแห่งหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ น.ฟังเรื่องราววีรกรรมอันน่าสนใจของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ขุนพลแก้วคู่พระทัย

ของรัชกาลที่ ๓ ยลพระปรางค์ที่สูงที่สุดในฝั่งพระนครและพุทธศิลป์แห่งศรัทธาที่งดงามน่าชม

ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

๑๕.๐๐ น. ยลวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร (วัดเชิงเลน)พระอารามหลวงสำคัญในย่านปากคลองตลาด ซึ่งมีอายุ

เก่าแก่ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการสถาปนาใหม่หมดทั้งพระอารามในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

โดยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

๑๖.๐๐ น. ศึกษาเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ไทย ณอาคารไปรษณียาคาร(จำลอง) ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งเดิม

ของกรมไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ปากคลองโอ่งอ่าง ฝั่งพระนคร

๑๗.๐๐ น. แยกย้ายกันกลับเคหสถานด้วยความรู้และความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยมพลิก

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท)

มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยาโทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชนสาขา ถนนรัชดาภิเษก ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๖๐-๒๖๓๑๘๘-๓

ภายใน วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ โดยระบุชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของท่านรวมถึงของผู้ร่วมคณะท่าน(เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้วแต่ไม่แจ้งยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน ) และกรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของท่านรวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้วแต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

รับจำนวนจำกัด

 

Create Date : 25 มิถุนายน 2556    
Last Update : 25 มิถุนายน 2556 0:02:19 น.
Counter : 491 Pageviews.  

ทริปสัญจรดีๆ ย่านประวัติศาสตร์ ใจกลางเมืองหลวง (ย่านพระราชวังดุสิต) โดยมัคคุเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรม

อ้างอิงลิงก์ (เครดิต)

//www.facebook.com/groups/198771660256132/permalink/319687804831183/

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเดือนกรกฎาคม 2556สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทัศนาศิลปกรรมอันงดงามของพระอารามหลวงและวังเจ้านายไม่น่าพลาดอย่างยิ่ง สนใจรีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

สรรพ์สารศิลป์ครั้งที่ ๙

ฟื้นความหลังวังงามยลศิลป์อาราม ถิ่นสถานย่านพระราชวังดุสิต

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม๒๕๕๖

*********************************

๐๘.๐๐ น. พบกัน ณ จุดนัดหมายบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ถนนพระรามที่ ๕ ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๓๐ น. ยล วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นใหม่เพื่อเป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังดุสิตร่วมสืบค้นและสัมผัสความงดงามทางศิลปกรรมที่แฝงนัยเชิงสัญลักษณ์ของอาคารเสนาสนะต่างๆในบริเวณวัด ซึ่งออกแบบ ก่อสร้างและตกแต่งอย่างประณีตโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๑๐.๐๐ น.เดินเท้าผ่านลานพระราชวังดุสิตพร้อมฟังเรื่องราวเกร็ดสาระที่น่าสนใจของสถานที่สำคัญซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์สยามหลายสมัยอาทิ ถนนราชดำเนิน พระบรมรูปทรงม้า พระที่นั่งอนันตสมาคม สนามเสือป่าหมุดคณะราษฎร์ ฯลฯ มุ่งสู่วังปารุสกวัน ขมความงดงามโอ่อ่าด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคแบบวิลล่าของอิตาลีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ช่างชาวตะวันตกออกแบบและก่อสร้างเพื่อเป็นวังที่ประทับของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙พร้อมชมประวัติความเป็นมาและภารกิจในส่วนงานต่างๆนับแต่อดีตถึงปัจจุบันของตำรวจไทยในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัง

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัยณ ย่านเทเวศร์

๑๓.๓๐ น.ดื่มด่ำกับเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิตชาววังสวนสุนันทาในแง่มุมต่างๆนับตั้งแต่เป็นวังที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในแห่งพระราชวังดุสิตจวบจนแปรเปลี่ยนเป็นสถานศึกษาและหลากเรื่องเล่าเกร็ดประวัติศาสต์ยุคแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อครั้งรุ่งเรืองจวบจนโรยรา ณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๑๖.๐๐ น. ทัศนาวัดราชาธิวาสวรวิหารพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสความงามของพระอุโบสถรูปทรงแปลกตาและซุ้มพระซึ่งออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา นุวัดติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งรัตนโกสินทร์ผู้ฝากผลงานศิลปกรรมอันเลอเลิศหลายแห่งตลอดรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก(Fresco)เรื่องเวสสันดรชาดกฝีมือช่างชาวอิตาเลียนซึ่งเขียนได้งดงามราวมีชีวิต

๑๗.๐๐ น.แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและเปี่ยมด้วยความประทับใจ

*********************************************************

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม พลิก

นำชมโดย : จุลภัสสรพนมวัน ณ อยุธยา (นัท) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

อัตราค่าร่วมกิจกรรมท่านละ๕๐๐บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชนสาขา สุขุมวิท ซอย ๗๑ ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๗๑-๒๘๓๕๑๑-๕ภายใน วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์หรือส่ง SMS ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ หรือทางกล่องข้อความ(inbox)ในเฟซบุ๊ค นัท จุล โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่นหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก อีเมล์แอดเดรส และชื่อในเฟซบุ๊คเพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมให้ท่านทราบต่อไปและเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้ว แต่ไม่ยืนยันการโอนเงินผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน )กรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขียนชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน รวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้วแต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันจัดกิจกรรม หากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

รับจำนวนจำกัด

ระเบียบในการเข้าชมสถานที่

๑.กรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ซึ่งไปเข้าเยี่ยมชมเป็นศาสนสถานหลายแห่ง (งดกางเกงขาสั้น

กระโปรงสั้นและเสื้อแขนกุด)

๒.กรุณาปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ทุกแห่งที่เข้าไปเยี่ยมชมเช่น ไม่ล่วงล้ำและถ่ายภาพบางพื้นที่

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 

Create Date : 22 มิถุนายน 2556    
Last Update : 22 มิถุนายน 2556 11:59:06 น.
Counter : 600 Pageviews.  

กิจกรรมดีๆที่มาชวนเพื่อนๆผู้รักการเดินเท้าท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ


“ภัสสรสัญจร” ครั้งที่ ๑๙

เลียบคลองด่าน ยลอารามงามศิลป์ ถิ่นสวนเก่า (จอมทอง-บางขุนเทียน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


กิจกรรมดีๆที่มาชวนเพื่อนๆผู้รักการเดินเท้าท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติในเดือนพฤศจิกายน 2555 ไหว้พระเป็นมงคลก่อนเทศกาลปีใหม่ 2556

อ้างอิงลิ้งก์ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160189864124675&set=p.160189864124675&type=1&theater

“ภัสสรสัญจร” ครั้งที่ ๑๙

เลียบคลองด่าน ยลอารามงามศิลป์ ถิ่นสวนเก่า(จอมทอง-บางขุนเทียน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

*********************************

๐๘.๐๐ น. พบกัน ณ จุดนัดหมายหน้าพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร(เข้าทางถนนเอกชัย ซอย ๔

ติดทางรถไฟ) ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๓๐ น. ยลวัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๓ ที่มีความงดงามโอ่อ่าแห่งย่านคลองด่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังและงานศิลปกรรมต่างๆแบบพระราชนิยมที่ผสมผสานศิลปะไทยและจีนได้อย่างกลมกลืนนมัสการพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปยืนอันศักดิ์สิทธิ์ สักการะเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าจอมสำคัญท่านหนึ่งในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เจ้าจอมสดับลดาวัลย์ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจของท่าน เจ้าของตำรับอาหารอันเลื่องชื่อ “น้ำพริกลงเรือ”

๑๐.๐๐ น.นมัสการพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงามในพระอุโบสถและพรระเจ้า ๕ พระองค์ในพระวิหารศิลปะแบบประเพณีนิยมในสมัยรัชกาลที่๓ และสักการะรูปปั้นหลวงปู่เอี่ยม พระเถระเรืองนามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคารพนับถืออย่างยิ่งเป็นมงคลชีวิตก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ณ วัดหนังราชวรวิหาร

๑๑.๐๐ น. ตื่นตากับพระพุทธรูปทรงเครื่องอันงดงามราวเทพเนรมิตและจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวงสมัยรัชกาลที่๓ ที่งดงามเป็นเลิศ ณ วัดนางนองวรวิหาร

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันหลากรสตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ น. ทัศนาวัดบางขุนเทียนนอกพระอารามเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายและได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัย รัชกาลที่ ๓ ชมภาพชาวต่างภาษาที่หาชมได้ยากบนบานหน้าต่างและประติมากรรมรูปทรงแปลกตาในบริเวณวัด

๑๔.๓๐น. ยลวัดบางขุนเทียนกลางชมพระอุโบสถศิลปกรรมแบบอยุธยาตอนปลายและได้รับการปฏิสังขรณ์ โดยพระอธิการวันเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๗ พร้อมสักการะ”หลวงพ่อฉัตรทอง”พระพุทธรูปอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมานาน

๑๕.๓๐ น. เดินเท้าผ่านพื้นที่สวนเก่าย่านจอมทอง-บางขุนเทียนข้ามคลองบางขุนเทียนสู่วัดบางขุนเทียนในนมัสการพระประธานปางปาลิไลยก์และชมความงามของภาพจิตรกรรมเรื่องชาดกเขียนโดยช่างชั้นครูสมัยต้นรัชกาลที่ ๔ ตามขนบโบราณก่อนได้รับอิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตกในสมัยต่อมา ชมศาลาการเปรียญไม้และหอระฆังซึ่งเป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อ”แม่นาคพระโขนง” ยุคคุณปรียา รุ่งเรือง รับบท “แม่นาค” ได้อย่างสมบทบาทจนเป็นที่กล่าวขวัญจนถึงปัจจุบัน

๑๗.๐๐ น.แยกย้ายกันกลับเคหสถานด้วยความรู้และความประทับใจอย่างเต็มเปี่ยม

*********************************************

*กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นำชมโดย : จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา (นัท)

มัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

อัตราค่าร่วมกิจกรรม ท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยาโทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑

การสำรองเข้าร่วมสัญจร รับจำนวนจำกัด

๑.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชนสาขา ถนนรัชดาภิเษก ในนาม นายจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๖๐-๒๖๓๑๘๘-๓

ภายใน วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๒.เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรศัพท์ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมที่โทร.๐–๘๑๓๔๓–๔๒๖๑ (เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเนื่องจากถ้าโอนเงินมาแล้วแต่ไม่โทรศัพท์ยืนยันการโอนเงิน ผู้จัดกิจกรรมจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดโอนมาและเป็นจำนวนกี่ท่าน ) และกรุณานำสลิปรายการโอนเงินมาให้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของท่านรวมถึงของผู้ร่วมคณะท่านในใบสลิปอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้จัดกิจกรรม

๓.หากท่านได้โอนเงินมาแล้วแต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามที่แจ้งไว้ได้ อาจมอบให้ผู้อื่นมาแทนได้

โดยแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันจัดกิจกรรมหากไม่แจ้งตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

๔.รับเฉพาะผู้สนใจชาวไทย

รับจำนวนจำกัด
 

Create Date : 30 ตุลาคม 2555    
Last Update : 30 ตุลาคม 2555 9:17:05 น.
Counter : 606 Pageviews.  

ทริปย้อนวันวาน “ยลศิลป์อาราม-วังงาม 3 รัชกาล” เมืองเพชรบุรี-หัวหิน กับ วิทยากรคุณภาพ อ.จุลภัสสรวิทยากร โดย อ.จุลภัสสร พนมวัน ณอยุธยา (อ.นัท) นักศิลปวัฒนธรรม ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้มาอย่างยาวนาน

ทริปย้อนวันวาน“ยลศิลป์อาราม-วังงาม 3 รัชกาล”เมืองเพชรบุรี-หัวหิน กับ วิทยากรคุณภาพ จุลภัสสร (อ.นัท)

อ้างอิงลิ้งก์ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152097988267196&set=a.107178179425844.12217.100004009878249&type=1&theater

Copy//เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดีๆที่ไม่น่าพลาด"ยลศิลป์อาราม-วังงาม 3รัชกาล ย้อนวันวาน ตากอากาศสถานถิ่นผู้ดี ณ เมืองพริบพรี(เพชรบุรี)-หัวหิน"เสาร์ 24 - อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2555


ชวนกันไปเที่ยวชมศิลปกรรมอันงดงามของวัดในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับสมญานาม"อยุธยาที่ยังมีชีวิต"และพระราชวังซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินสยามต่อนื่องกันถึง3 รัชกาล รวมถึงสถานที่ตากอากาศชายทะเลสุดคลาสสิค ที่ย้อนไปเมื่อ 80 ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบถึงความสงบ "หัวหิน"ที่ที่หลายคนเคยไป แต่ใครจะรู้เรื่องราวของหัวหินกันบ้างว่าที่มาที่ไปของสถานที่สุดคลาสสิคแห่งนี้เป็นเช่นไร วิทยากรโดยผม นัท จุล(จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา)และคุณนัตตี้ขออาสาพาไปไปเยือนเมืองตากอากาศที่น่าสนใจทั้ง 2 แห่งนี้

แถมชวนกันไปแต่งตัวเป็น "ปริศนา-วนิดา" เข้าบรรยากาศกันอีกรอบขอหมวกกับกระโปรงบานด้วยนะครับสาวๆ

กำหนดการมีดังนี้ครับ


วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน

6:30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ป้ายรถเมล์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (ป้ายอุโมงค์)

7:00 น. ล้อหมุนออกเดินทาง(มีอาหารเช้าให้รับประทานบนรถและแวะปั๊มน้ำมันระหว่างทางให้ทำธุระส่วนตัวหรือหาของรับประทานเติมพลัง)

9:30 น. ถึงพระนครคีรี ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ชมพระราชนิเวศน์บนยอดเขามหาสวรรค์และร่วมย้อนรำลึกพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 4และเหตุการณ์ยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในยุคสมัยของพระองค์

11:30 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางไปทานอาหารกลางวัน บริเวณตลาดหน้าวัดมหาธาตุ ตามอัธยาศัย

12:30 น. พร้อมกันที่รถ เข้าชมวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวงสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีตื่นตากับนานาศิลป์อันมลังเมลืองที่งดงามราวเทพเนรมิต

14:30 น. เดินทางไปชมความงามสไตล์พระราชวังฤดูร้อนแบบเยอรมัน ณพระรามราชนิเวศน์(พระราชวังบ้านปืน)

15:30 น. แวะกินลอดช่องน้ำตาลข้นเรียกพลัง

17:00 น. เข้าที่พัก เดินเล่นชายหาดชมตลาด ทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเยือนตลาดถนนคนเดินหัวหิน มีผัดไทอร่อย อาหารทะเลอร่อย

20:30 น. กลับที่พักล้อมวงนั่งคุย ฟังนิทานก่อนนอน

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน

8:30 น. ขึ้นรถ ล้อหมุนจากที่พักเ แนะนำว่าเช้าจะตื่นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นเดินชมตลาดเช้า หากาแฟอร่อยๆกิน ตามอัธยาศัย

8:45 น. ชมสถานที่น่าสนใจในหัวหิน สถานีรถไฟสุดคลาสสิค โรงแรมรถไฟหัวหินซึ่งในอดีตคือโรงแรมชั้นหนึ่งของสยามที่คนไทยบริหาร อนุเสาวรีย์โผน กิ่งเพชรวีรบุรุษนักชกแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทย วัดหัวหิน ฯลฯ

11:30 น. ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:30 น. เดินทางกลับแวะชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชฐานริมทะเลของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

15:30 น. แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ขนมท้องถิ่น ณ ร้าน บ้านนันทวัน

18:00 น. ถึงจุฬาฯ โดยสวัสดิภาพ

ทริปนี้รับผู้เข้าร่วม 40 คน และ จะเดินทางเมื่อมีผู้สนใจตั้งแต่ 30คนขึ้นไปค่าใช้จ่ายท่านละ 2,600 บาท

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ คุณ ณัฐวรรธน์ วิรัชกุล(นัตตี้) โทร.086-552-5975

การสมัคร ให้ส่งชื่อ นามสกุล เลขประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิดและเบอร์โทรศัพท์ครับ เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง มาทางแมสเสสมาหาผมผมจะนับไปเรื่อยๆ จนครบ 40 ที่ และกรุณาโอนเงินมัดจำในการเดินทาง จำนวน 1,600 บาทเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-38954-8 ชื่อบัญชี ณัฐวรรธน์วิรัชกุล โดยโอนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม นะครับ(เนื่องจากจะต้องไปสำรองห้องพักเพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะหาที่พักยาก หากสนใจกิจกรรมควรรีบตัดสินใจ)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาลดค่าร่วมกิจกรรมให้พิเศษครับ(ส่วนลดมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วม)

ปล.ราคานี้ ไม่รวมอาหาร ทุกมื้อนะครับ

ขอขอบคุณ ภาพประกอบเนื้อหา จากอินเตอร์เน็ต มา ณ ที่นี้ครับ
 

Create Date : 09 ตุลาคม 2555    
Last Update : 12 ตุลาคม 2555 1:03:05 น.
Counter : 485 Pageviews.  

1  2  3  

BlogGang Popular Award#13


 
เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
ภาพอดีต ภาพปัจจุบัน และอนาคต และความเป็นไปของเกาะรัตนโกสินทร์
เล่าเรื่องทริป ที่สุดแสนจะธรรมด๊า ธรรมดา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ว มัน อเมซิ่ง มากมาย
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.