bloggang.com mainmenu searchการแสดงความยินดี ในโอกาส ไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่า
ของ
ว่าที่พันตรีชวลิต เขตตลาด
จากผู้ช่วยผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
สู่ รองผู้อำนวยการกองบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง)

“”””””””””””””””””””

ท่านประธานที่เคารพและ ท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่าน
อัจฉริยะ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง๑ เปอร์เซ็น ส่วนอีก ๙๙ เปอร์เซ็น นั้น คือการลงมือทำ
ความเชื่อมั่นว่าจะทำงานนั้นๆได้ การมองโลกและการดำเนินชีวิตด้วยสายตาแห่งความหวัง มองถึงแต่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้น มีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจที่เป็นบวกเสมอ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ และความก้าวหน้า ในที่สุด นั่นคือ วิธีคิด ของ ว่าที่พันตรี ชวลิต เขตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรของเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ว่าที่พันตรี ชวลิต เขตตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้

ว่าที่พันตรีชวลิต เขตตลาด มีความสามารถ ในการทำงาน สูง เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน และน้องๆที่อยู่ในการดูแลของท่าน ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ท่านยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่แต่ละคนเป็น ให้เกียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่นที่พบเห็นเสมอ ท่าน เข้าใจในสาระและความรู้สึก ของการติดต่อสื่อสารประสานงาน ระหว่างกันและกัน เข้าใจใน ความรู้สึกของผู้อื่น มี ความจริงใจ ไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติต่อทุกๆคน ดังนั้น ท่านจึงเป็นที่ รักและเคารพ ของผู้ร่วมงานและผู้พบเห็นเสมอมา

ว่าที่พันตรีชวลิต เขตตลาด ท่านมีความมุ่งมั่น ในความก้าวหน้า ในชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นทุกประการ อาทิ

ด้าน การศึกษา โดยเริ่มจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ปัจจุบันจบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นับว่ามีความมุ่งมั่น ในการใฝ่รู้อย่างที่สุด
ด้านการทำงาน เริ่มจากพนักงานบัญชี ระดับ ๒ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ในปี พศ. ๒๕๒๖ ใช้เวลา ๓๐ปี ก้าวหน้า ไปสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) ในปี ๒๕๕๖ได้อย่างภาคภูมิใจ

ในด้านการทหาร ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนายพัน จนกระทั่งมีตำแหน่ง ว่าที่พันตรี ในกองกำลังสำรอง ค่ายธนะรัตน์

ในด้านสังคม ท่านได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ประนีประนอมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในศาลยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร และงานทางสังคมอื่นๆอีกมากมาย

ในด้านครอบครัว ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี มีภรรยาและบุตร ที่ประสบความสำเร็จ ในการทำงานและการเรียน เป็นตัวอย่างได้เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีความภูมิในว่าที่พันตรีชวลิต เขตตลาด
ผู้ช่วยผู้จัดการการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร อย่างมาก และไม่อยากให้ท่านได้ย้ายไปที่แห่งอื่นใด แต่เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต ของการทำงานของท่าน จึงขอแสดงความยินดี ต่อท่าน ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

ขออาราธนา คุณพระรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดกำแพงเพชร ดลบันดาลให้ ท่านและครอบครัว ประสบความสำเร็จ ในชีวิตและการทำงานในตำแหน่งใหม่ อย่างมั่นคง และเชื่อมั่นว่า อีกไม่นานเกินรอ ท่านคงมารับตำแหน่งสำคัญ ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ของเรา

จากลา ใช่ลาจาก มิใช่พราก จากกันไป
สักวันกลับมาใหม่ มีหัวใจ เพื่อ ทุกคน
ไฟฟ้า ภูมิภาค แก้ลำบาก ทุกแห่งหน
ชวลิต ไสวในใจชน สว่างล้ำ กำแพงเพชร


สันติ อภัยราช
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

Create Date :18 ตุลาคม 2556 Last Update :18 ตุลาคม 2556 13:07:27 น. Counter : 55162 Pageviews. Comments :0