bloggang.com mainmenu search(ร่าง) คำนิยมเนื่องในวาระ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันที่16 มกราคม 2559

เรียน ท่านคณะกรรมการ ท่านผู้อำนวยการ คุณครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในอดีต โลกต้องการ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังคำพังเพยแต่โบราณที่ว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล แต่ ในปัจจุบัน และ อนาคต โลก ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายเพื่อมาผสมผสานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น

บุคคล อย่างนายลัทธพล ที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย ทั้งทางวิทยาศาสตร์ (วิจัยชุมชน) เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์( Flash Animation ) สมัยใหม่ ศิลปะภาพวาดลายไทย สมัยก่อน รวมไปถึง ยังมีจิตวิญญาณของการให้ความเป็นครู (สอนเด็กสร้างภาพ)มีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ (สภานักเรียน) และยังมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ถ้าเปรียบเสมือนเพชรก็เป็นเพชรที่นอกจากจะมีเหลี่ยมมุมสะท้อนแสงเปล่งประกายสวยงามแล้วยังเป็นเพชรที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

นาย ลัทธพลก็เปรียบเสมือนเพชร ที่ผ่านแรงกดดัน ผ่านการฝึกฝน จนได้รับการค้นพบ นำมาออกแบบเจียรนัย ให้กลายเป็นเพชร ที่มีลักษณะโดดเด่นผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

แต่เพชรต่อให้สวยงามอย่างไรถ้าไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ก็น่าเสียดาย เพชรงาม ถ้าถูกนำไปทำเป็นเครื่องประดับนำออกไปแสดงให้ผู้คนได้รับรู้ ร่วมชื่นชมความงดงามเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนที่ได้รับรู้ได้เรียนรู้และเลียนแบบ

พวกเราทุกคนในที่นี้จึงขอฝากนายลัทธพล เพชรเม็ดงามของพวกเรา ให้ท่านคณะกรรมการนำไปแสดงให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับรู้ ผ่านรางวัลนักเรียนพระราชทานฯ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ตนเองกลายเป็นเพชรเม็ดงามต่อไป


หมายเหตุ .. บทกลอนส่วนหนึ่งของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ..

อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน

จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน

อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล


Create Date :18 มกราคม 2559 Last Update :18 มกราคม 2559 15:28:22 น. Counter : 3616 Pageviews. Comments :0